Anda di halaman 1dari 13

‫الو ظيفة الكرب ى‬

Shalat Sunnah Najat ( 2 Raka’at )

Bangun 1 jam sebelum sholat shubuh


Sebelum mulai, berwirid seperti dibawah ini :

‫ا للِّّٰ ُه ِّم ط يِّه ِّير يِن يم ْن غض ي‬


‫ب ال ِّن ْف يس‬
Ya Allah sucikanlah diriku dari segala keangkara murkaan.

﴾١٠٠﴿ ... ‫يا حلي ْي ُم‬


Yang Maha Penyantun

ُِّ ‫ا للِّّٰ ُه ِّم أ ُع ْوذُ يبك يم ْن ش ِّير ال ِّن ْف يس و يم ْن ش ِّير ال ِّنا يس و أ ُع ْوذُ يبك يم ْن يفـ ْتن ية‬
‫الد ْنيا و عذا‬
‫يب ا ْأل يخر ة‬
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan ego dan kejahatan manusia. Aku berlindung kepada-Mu dari
fitnah dunia ini dan azab akhirat.

﴾١٠٠﴿ ... ‫يظ‬


ُ ‫يا ح يف‬
Yang Maha Pemelihara

Raka’at I
Setalah membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat ini :
ِّ ‫الر ْح ّٰم ين‬
‫ وإيل ُهك ُْم إيل ّٰ ٌه وا يح ٌد‬, ‫الر يح ْي يم‬ ِّ ‫هلل‬
‫ يب ْس يم ا ي‬, ‫الر يج ْي يم‬
ِّ ‫ان‬ ِّ ‫هلل يمن‬
‫الش ْيط ي‬ ‫أ ُع ْوذُ يبا ي‬

ِّ ‫الر ْح ّٰم ُن‬


‫الر يح ْي ُم‬ ِّ ‫آل إيلّٰه إيل ِّ ُهو‬
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaithan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. ( Al Baqarah 163 )

‫الس ّٰموا يت وما يِف اْأل‬ ‫ِف‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ِّ ‫ل‬ , ‫م‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫و‬ ٌ
‫ة‬ ‫ن‬‫س‬‫ي‬ ‫ه‬ ُ‫ذ‬ ‫خ‬ ْ ‫ ل تأ‬, ‫اهلل آل إله إل ِّ هو الْح ُي الْقيُوم‬
ِّ ‫ي‬ ُ ٌ ْ ُ ُ ُ ْ ِّ ِّ ُ ‫ُ ي ّٰ ي‬
‫ ي ْعل ُم ما ب ْْي أ ْي يد ْي يه ْم وما خل ْف ُه ْم ول‬, ‫ْر يض م ْن ذا الِّ يذي ي ْشف ُع يع ْند ُه إيل ِّ يب يإ ْذ ني يه‬
ُ‫ات و ْاأل ْرض ول ي ُؤ ْو ُده‬ ِّ ‫ُي يح ْي ُط ْون يبش ْي ٍء ِّيم ْن عيل ْ يم يه إيل ِّ يبما شآء و يسع ُك ْر يس ُِّي ُه‬
‫الس ّٰمو ي‬
‫يحف ُْظ ُهما و ُهو الْعلي ُِّي الْع يظ ْي ُم‬
Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat
memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. (Al Baqarah
255 )

‫هلل أ ِّن ُه آل إيلّٰه إيل ِّ ُهو والْمآلئيك ُة وأ ُ ْو ل ُْوا الْ يعل يْم قآئيما يبا لْ يق ْس يط ل إيلّٰه إيل ِّ ُهو‬
ُ ‫ش يهد ا‬
... ‫إل ْسال ُم‬ ‫الد ْين يع ْند ا ي‬
‫هلل ا ْ ي‬ ُ ‫الْع يز‬
‫ إي ِّن ِّ ي‬, ‫يز الْح يك ْي ُم‬
Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan.
Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia
(yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah
hanyalah Islam…. ( Ali Imran 18 – 19 )

‫ـْنعُ ال ُْمل ْك يم ِّم ْن تشآ ُء و ُت يع ُِّز م ْن‬‫ك ُت ْؤ يِت ال ُْمل ْك م ْن تشآ ُء وت ْ ي‬ ‫قُ يل اللِّّٰ ُه ِّم ما ليك ال ُْمل ْ ي‬
‫ ُتوليجُ الل ِّ ْيل يِف ال ِّنه ي‬, ‫ْي إي ِّنك عَل ك ُ ي ِّل ش ْي ٍء ق يد ْي ٌر‬
‫ار‬ ُ ْ ‫تشآ ُء و ُت يذ ُِّل م ْن تشآ ُء يبي يدك الْخ‬
‫ت و ُت ْخ يرجُ الْم ِّيت يمن الْح يِّي وت ْر ُز ُق م ْن‬ ‫و ُت ْوليجُ ال ِّنهار يِف الل ِّ ْي يل و ُت ْخ يرجُ الْح ِّي يمن الْم يِّي ي‬
‫اب‬
ٍ ‫ْي يحس‬
‫تشآ ُء يبغ ْ ي‬
Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan.Sesungguhnya
Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke
dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan
Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".. ( Ali Imran 26 – 27 )

Raka’at II
Setelah membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat ini :

ُ ‫ و ل ْم ي‬, ‫ ل ْم يلي ْد و ل ْم ُيول ْد‬, ‫الصم ُد‬


‫ك ْن لِّ ُه ُكفُوا أحـ ٌد‬ ُ ‫قُ ْل ُهو ا‬
ِّ ‫ اهلل‬, ‫هلل أح ٌد‬
Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia
tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". ( Al Ikhlas 1-4 ) ….
11x

Setelah salam, lakukan sujud sambil berdo’a :

, ‫يا ر ي ِِّب ْ كما تـأ ْ ك ُ ُل ال ِّنا ُر الْحطب هكذا الْحس ُد ال ُْمتأ يِّص ُل يِفِّ يأ ْ ك ُ ُل ج يم ْيع ا ْأل ْعما يِل‬
‫اِن و يم ْن ن ْف يس ال ِّ يط ْف يل الْمذْ ُم ْو‬ ‫ِن أ ْيضا يمن الْغض ي‬
‫ب ال ِّنفْس ي‬ ْ ‫ِن يا ر ي ِِّب ْ يم ْن ُه و خلي ِّْص ي‬
ْ ‫خلي ِّْص ي‬
‫ يا ر ي ِِّب ْ ب ِّ يد ل ك ُ ُِّل أ ْخال ٍٍق إيِل أ ْخال ٍق ح يم ْيد ٍة و أ فْعا ٍل‬, ‫الذ يم ْيم ية‬
ِّ ‫م ية و يمن ا ْأل ْخال يق‬
‫حسن ٍة‬
Ya Tuhanku, bagaikan api yang membakar kayu, kedengkianku menghapuskan semua perbuatan baikku.
Bebaskanlah aku darinya, Wahai Tuhanku bebaskanlah aku juga dari kemarahan egoku dan dari sifat ego yang
kekanak-kanakan dan dari keburukan akhlakku. Ya Tuhanku. Ubahlah seluruh perilakuku menjadi terpuji dan
ubahlah semua perbuatanku menjadi baik.
Kemudian dilanjutkan dengan do’a apa saja sesuai dengan keinginan hati kita.

Shalat Sunnah Syukur ( 2 Raka’at )


Sebelum mulai berwirid seperti dibawah ini :

‫ر ِّبنا ما شك ْرنا ك ح ِّق ُش ْك يرك يا م ْشك ُْو ر‬


Ya Tuhanku, kami kerap lalai mensyukuri nikmat-Mu, sebagaimana layaknya Engkau disyukuri, Wahai Yang Maha
Bersyukur.

Raka’at I
Setalah membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 2x
Raka’at II
Setalah membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 1x
Setelah salam :

﴾٥٠٠﴿ ... ‫ـد‬


ُ ‫يا صم‬
Yang Maha Dibutuhkan

Shalat Sunnah Tasbih ( 4 Raka’at, 2-2 )


Sebelum mulai berwirid seperti dibawah ini :

﴾٣﴿ ... ‫هلل عد د خلْ يق يه يرضآ نف يْس يه يز نة ع ْر يش يه يمد ا د كليما تي يه‬


‫ُس ْبحا ن ا ي‬
Maha Suci Allah sebilangan makhluk-Nya, seridho diri-Nya, setimbang ‘Arasy-Nya, sebanyak kalimat-kalimat-Nya.

ُِّ ‫ُس ِّب ُْوحٌ ق ُُِّد ْو ٌس ر ُِّبنا و ر ُِّب الْمآلئيك ية و‬


‫الر ْو يح‬
Wahai Yang Maha Suci selamanya dan Yang Maha Kudus, Wahai Tuhan kami, Tuhan para Malaikat dan Ruh ( Jibril
a.s )

‫ْرب‬
ُ ‫هلل أك‬ ُ ‫ِل و آل إيلّٰه إيل ِّ ا‬
ُ ‫هلل و ا‬ ‫هلل و الْح ْم ُد ي ِّّٰ ي‬
ُ ‫ُس ْبحا ن ا‬
Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar.

‫ر بِّنا ما شك ْرنا ك ح ِّق ُش ْك يرك يا م ْشك ُْو ر‬


Ya Tuhanku, kami kerap lalai mensyukuri nikmat-Mu, sebagaimana layaknya Engkau disyukuri, Wahai Yang Maha
Bersyukur.

Raka’at I
Setalah membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 2x
Raka’at II
Setalah membaca Al-Fatihah lalu dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas 1x

‫ْرب‬
ُ ‫هلل أك‬ ُ ‫ِل و آل إيلّٰه إيل ِّ ا‬
ُ ‫هلل و ا‬ ‫هلل و الْح ْم ُد ي ِّّٰ ي‬
ُ ‫ُس ْبحا ن ا‬
Maha Suci Allah, Segala puji bagi Allah, Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. ( dibaca 15 kali setalah
takbir pertama disetiap raka’at dan 10 kali pada tiap perubahan posisi. Jumlah keseluruhan tasbih menjadi 75 x 4 =
300 )

Pada akhir tasbih dilengkapi dengan :

‫هلل الْعلي يِّي الْع يظ ْي يم‬


‫لح ْول و ل ق ُِّـو ة إيل ِّ يبا ي‬
Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.
Setelah salam

‫ُس ْبحا ن م ْن تع ِّز ز يبا لْق ُْد ر ية والْبقآ يء و ق ِّهر الْ يعبا يد يبا لْم ْو يت والْفنآ يء‬
Maha Suci Dzat yang mewujudkan keperkasaan-Nya melalui kekuatan-Nya dan dengan kekekalan-Nya ( ketika yang
lainnya musnah ) dan Dzat yang menaklukkan hamba-Nya dengan kematian dan pemusnahan.

‫ وسال ٌم عَل ال ُْم ْرسلي ْْي والْح ْم ُد ي ِّّٰ ي‬, ‫ُس ْبحا ن ر يِّبك ر ِّيب الْ يع ِّز ية ع ِّما ي يصف ُْون‬
‫ِل ر ِّيب‬
‫الْعال يم ْْي‬
Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap
dilimpahkan kepada para utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. ( Ash Shaffat 180-182 )

‫ا للِّّٰ ُه ِّم إي ي ِِّن أ ُع ْوذُ يب ير ضآ ك يم ْن سخ يطك و يب ُمعا فا يتك يم ْن ُعق ُْو ب يتك و يبك يم ْنك‬
Ya Allah, aku berlindung kepada ridho-Mu dari kemurkaan-Mu dan kepada kemarahan-Mu dari hukuman-Mu. Dan
aku berlindung kepada-Mu dari Diri-Mu.

‫ا للِّّٰ ُه ِّم ل ُن يِه ثنآ ئا عل ْيك أ ْنت كما أ ْثن ْيت عَل نف يْسك‬
Ya Allah, ibadah kami tidak dapat disejajarkan dengan ibadah yagn Engkau lakukan terhadap diri-Mu sendiri.

...‫هلل‬
ُ ‫﴾ ُمح ِّم ٌد ر ُس ْو ُل ا‬١٠﴿ ...‫هلل‬
ُ ‫آل إيلّٰه إيل ِّ ا‬
Tiada Tuhan selain Allah , Muhammad utusan Allah.

﴾١٠﴿ ... ‫آل ُمح ِّم ٍد و سلي ِّْم‬


‫ا للِّّٰ ُه ِّم ص ي ِّل عَل ُمح ِّم ٍد و عَل ي‬
Ya Allah Berkah dan kedamaian kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad.

‫إي ْهـداء‬
‫اح ن يب ي ِّينا ُمح ِّم ٍد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ِل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ن‬
ِّ ‫م‬
‫ي‬ ‫ة‬‫ل‬‫ص‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬‫ي‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ه‬
ُ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ل‬‫ات‬ ‫م‬ ‫ر‬‫و‬ ‫ن‬
ُ ‫و‬ ‫ه‬
ُ ‫ا‬ ‫ن‬ ْ ‫ا للِّّٰهم بلي ْغ ثواب ما قرأ‬
‫ي ُْ ي‬ ِّ ‫ي‬ ْ ْ ِّ ُ
‫الط ير ْيق ية وغ ْو يث الْخلي ْيق ية‬ِّ ‫ام‬ ‫ خا ِّصة إيِل ُر ْو يح إييم ي‬, ‫اح ا ْأل ْن يبيآ يء وا ْأل ْو لييآ يء‬ ‫وإيِل أ ْرو ي‬
ُ
‫ان ا ْأل ْو لييآ يء‬
ُ ‫ارى وم ْول نا ُسل ْط‬ ‫ش ْي ُخ بهآ ُء ال ِّ يد ْي ين ال ِّنقْشب ْن يد ُمح ِّم يد ين ا ْأل و ْي يِّسي الْ ُبخ ي‬
‫ان ا ْأل ْو لييآ يء ش ْي ُخ س يِّي يد‬ ُ ِّ ‫ش ْي ُخ ع ْب ُد اهلل فا ئ ْيز ا‬
ُ ‫لد ا يغ ْستا يِن ِّ و ش ْي يخنا أ ْستا يذنا ُسل ْط‬
ِّ‫ُرب ْو يس ِّي ا لْح ِّقا يِن ِّ وسآئ ييرسآدا تينا و ي‬
... ‫الص ِّ يد ْي يق ِّي ُْون‬ ُ ْ ‫ُمح ِّمد نا يظ ْيم عا يد ْل ا لْق‬
‫ا لْفاتيح ْة‬
Ya Allah sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca dan cahaya yang telah kami peroleh, sebagai hadiah
dari kami kepada ruh Nabi Muhammad dan kepada seluruh ruh Ambiya dan Awliya. Khususnya untuk ruh imam
Thariqat, Ghawath al Khaliqah Syeikh Khwaaja Bahaa’uddiin Naqsyaband Muhammad Al Uways al Bukhari dan
kepada Mursyid kami Sulthonul Awliya Syeikh Abdullah Fa’iz ad Daghestani dan Mursyid kami dan Sulthan dari
Awliya Syeikh Muhammad Nadzim Adil al Qubrusi al Haqqani dan junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami
dan para shiddiqiin. Al Faatihah.

Shalat Sunnah Tahajjud ( 4 Raka’at, 2-2 )

Setelah salam

ِّ ‫ا للِّّٰ ُه ِّم لك الْح ْم ُد أ ْنت ق يِّي ُم‬


ُ ‫الس ّٰموا يت و ا ْأل ْر يض و م ْن يف ْي يه ِّن و لك الْح ْم ُد أ ْنت ما لي‬
‫ك‬
‫الس ّٰموا يت و ا ْأل ْر يض و م ْن‬
ِّ ‫الس ّٰموا يت و ا ْأل ْر يض و م ْن يف ْي يه ِّن و لك الْح ْم ُد أ ْنت ُن ْو ُر‬
ِّ
‫ و‬, ‫ و ق ْو لُك الْح ُِّق‬, ‫ و ليقآ ئُك الْح ُِّق‬, ‫ و و ْع ُد ك الْح ُِّق‬, ‫يف ْي يه ِّن و لك الْح ْم ُد أ ْنت الْح ُِّق‬
ُ ‫ ا للِّّٰ ُه ِّم لك أ ْسل ْم‬, ‫ب ُمح ِّم ٌد ح ٌق‬
‫تو‬ ُِّ ‫ و ال ِّن ي‬, ‫لسا ع ُة ح ٌق‬
ِّ ‫ و ا‬, ‫ و ا ْل ِّنا ُر ح ٌق‬, ‫الْج ِّن ُة ح ٌق‬
ُ ‫ فا ْغ يف ْر يِل ما ق ِّد ْم‬, ‫ت‬
‫ت و ما أ‬ ُ ‫ت و إي ل ْيك حا ك ْم‬
ُ ‫ت و عل ْيك تو كل ُْت و يبك خص ْم‬
ُ ‫يبك أ م ْن‬
ْ ِّ ‫ت وما أ ْنت أ ْعل ُم يب يه م ي‬
‫ إي ِّنك أ ْنت‬, ‫يِن‬ ُ ‫ وما أ ْسر ْر ُت وما أ ْعل ْن‬, ‫ِّخ ْر ُت‬
ُ ‫ت وما أ ْخف ْي‬
ْ‫ ُس ْـبحا نك إي ي ِِّن‬, ‫هلل‬
‫ آلإيلّٰه إيل ِّ أ ْنت ولح ْول و ل ق ُِّو ة إيل ِّ يبا ي‬, ‫ال ُْمق ِّ يد ُم و أ ْنت ال ُْمؤ يِّخ ُر‬
ِّ ‫ت يمن‬
‫الظا لي يم ْْي‬ ُ ‫ُك ْن‬
Ya Allah, Engkaulah penyangga segala yang ada, Engkaulah Penguasa kehidupan ini dan Engkaulah yang memberi
kecerahan dengan cahaya cinta dan Kemurahan-Mu. Engkau adalah kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa janji
dan ancaman-Mu benar-benar akan ada bersama dengan perjumpaan dengan-Mu kelak dihari qiyamat, niscaya
kebenaran juga yang kuyakini. Neraka pun benar adanya, namun jauhkan dariku ya Allah. Bahwa sesungguhnya
kebenaran Nabi Muhammad adalah keikutsertaanku dan beliau merupakan penghubung diriku ke arah semua
kebenaran serta kebaikan-Mu yang ada . Ya Allah, hanya pada-Mu aku berserah diri ; kepada-Mu aku bertaut
memulangkan dan menyandarkan kembali semua perihal diriku agar tetap terjalin sempurna segalanya, dengan-
Mu Ya Allah, Ampunilah diriku ini Ya Allah, dengan masa laluku maupun masa-masa yang belum kulalui ; yang
tampak maupun yang kurahasiakan ; dan sesungguhnya hanya Engkau yang mengetahui segala kekurangan dan
keluputan diriku ini ; hanya Engkaulah Yang Terdahulu dan Yang Paling Kemudian. Tak ada yang layak dipertuan
selain Engkau Ya Allah. Aku ini ya Allah begitu aniaya dengan diriku sendiri, Ampunilah.
‫ك الْق ُُِّد ْو يس‬
‫ُس ْبحا ن الْملي ي‬
Wahai Yang Maha Raja dan Yang Maha Kudus

ُِّ ‫ُس ِّب ُْوحٌ ق ُُِّد ْو ٌس ر ُِّبنا و ر ُِّب الْمآلئيك ية و‬


‫الر ْو يح‬
Wahai Yang Maha Suci selamanya dan Yang Maha Kudus, Wahai Tuhan kami, Tuhan para Malaikat dan Ruh ( Jibril
a.s )

ِّ ‫خلق‬
ُ ‫الس ّٰموا يت و ا ْأل ْرض يبا لْ يع ِّز ية والْج‬
‫رب ْو يت‬
Yang telah menciptakan langit dan bumi dengan kuat dan kokoh.

ُِّ ‫ا للِّّٰ ُه ِّم إي ِّنك عف ٌُِّو ك ير ْي ٌم ُت يح‬


‫ب الْعفْو وا ْع ُف ع ِّنا يا ك ير ْي ٌم‬
Ya Allah, Engkaulah Maha Pemaaf dan menyukai maaf dan maafkanlah Wahai Yang Maha Mulia

Wirid ini dibaca setelah sholat sunnah qobliah Shubuh

﴾٣﴿
ُ ‫أ ْشه ُد أ ْن آل إيلّٰه إيل ِّ ا‬
... ‫هلل و أ ْشه ُد أ ِّن ُمح ِّمدا ع ْب ُد ُه ور ُس ْو لُ ُه‬
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah

‫هلل ومآلئيك ية‬


‫ت يبا ي‬ ‫الصال ية وإي ْيتا ُء ال ِّزكا ية وص ْو ُم رمضان وح ُِّج الْب ْي ي‬
ُ ‫ت ح ٌق أم ْن‬ ِّ ‫إي قام ُة‬
‫ ق ُب ْو ٍل يا ر ِّيب‬, ‫هلل تعاِل ح ٌِّق‬
‫ْي يه وش ِّير يه يمن ا ي‬
‫و ُك ُت يب يه و ُر ُسلي يه و الْي ْو يم ا ْأل يخ يرو يبا لْق ْد يرخ ْ ي‬
Mendirikan sholat, membayar zakat, puasa dibulan Ramadhan dan naik haji adalah benar. Aku menyatakan
keimanan kepada Allah, Malaikat-malaikatNya, Kitab-kitabNya dan Rasul-rasulNya dan kepada Hari Pembalasan
dan kepada Takdir yang baik maupun yang buruk semua berasal dari Allah SWT, semoga kebenaran dari apa yang
aku ucapkan dapat diterima, Wahai Tuhanku.

ُ ‫أ ْشه ُد أ ْن آلإيلّٰه إيل ِّ ا‬


... ‫هلل و أ ْشه ُد أ ِّن ُمح ِّمدا ع ْب ُد هُ و ر ُس ْو لُ ُه‬
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah.

‫هلل و يهي لنا و يد ْيع ٌة ي ْو م‬


‫ْي يع ْند ك يا ر ُس ْول ا ي‬
‫الشها د ت ْ ي‬ ‫ْي الْكليمت ْ ي‬
ِّ ‫ْي‬ ‫أ ْود ْعنا ها ت ْ ي‬
ُ ‫الْ يق ّٰيم ية يا م ْن أ ْر سل ُه ا‬
‫هلل تعاِل ر ْحمة ليل ْعال يم ْْي‬
Kami telah menghargai dua kesaksian untuk menjaga kedamaianmu wahai Rasulullah itu adalah sebuah jaminan
bagi kami di hari Kiamat, wahai Nabi yang diutus Allah sebagai rahmat bagi semesta alam.

﴾١٠٠﴿ ... ‫هلل الْع يظ ْي يم أ ْست ْغ يف ُر اهلل‬


‫هلل و يبح ْم يد يه ُس ْبحا ن ا ي‬
‫ُس ْبحا ن ا ي‬
Maha Suci Allah dengan memuji-Nya, Maha Suci Allah Dzat yang Maha Agung ( 100x )

‫ يم ْن‬, ‫إل ْسال يم‬


‫ يم ْن ك ُ ي ِّل ما ُيخا لي ُف يد ْين ا ْ ي‬, ‫ب و م ْع يصي ٍة‬
ٍ ‫أ ْست ْغ يف ُر اهلل الْع يظ ْي يم يم ْن ك ُ ي ِّل ذ ْن‬
, ‫ يم ْن ك ُ ي ِّل ما ُيخا لي ُف الْح يق ْيقة‬, ‫الط ير ْيقة‬ِّ ‫ يم ْن ك ُ ي ِّل ما ُيخا لي ُف‬, ‫الش ير ْيعة‬ ِّ ‫ك ُ ي ِّل ما ُيخا لي ُف‬

ِّ ‫ يآ ا ْرحم‬, ‫ يم ْن ك ُ ي ِّل ما ُيخا لي ُف الْم ْع ير فة‬, ‫يم ْن ك ُ ي ِّل ما ُيخا لي ُف الْع يز ْيمة‬
‫ يا‬, ‫الرا يح يم ْْي‬
‫هلل‬
ُ ‫ا‬
Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung atas segala dosa dan kemaksiatan dan segala hal yang
bertentangan dengan agama Islam, yang bertentangan dengan Syariat (hokum Islam), yang bertentangan dengan
Thariqat (jalan), yang bertentangan dengan Haqiqat (kebenaran), yang bertentangan dengan Azimat
(kesungguhan), yang bertentangan dengan Ma’rifat (realitas pengetahuan spiritual), Wahai Yang Maha Penyayang
di antara semua Penyayang. Ya Allah.

﴾١٠٠﴿ ... ‫أ ْست ْغ يف ُر اهلل الْع يظ ْي يم و أ ُت ْو ُب إي ل ْي يه‬


Aku memohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung dan aku bertaubat kepada-Nya.

ُ ‫ ل ي ْملي‬, ‫أ ْست ْغ يف ُر اهلل الْع يظ ْي يم و أ ُت ْو ُب إي ل ْي يه ت ْوبة ع ْب ٍد ظا لي ٍم لينف يْس يه‬


‫ك لينف يْس يه م ْو تا‬
ْ ‫ ا للِّّٰ ُه ِّم أ ْنت ر ي ِِّب ْ آل إيلّٰه إيل ِّ أ ْنت خلقْت ي‬. ‫ول حيا ة ول ُن ُش ْو را‬
‫ِن و أ نا ع ْب ُدك و أنا عَل‬
‫ت‬
ُ ‫ع ْه يد ك و و ْع يد ك ما ا ْستط ْع‬
Taubatnya seorang hamba yang telah menganiaya diri sendiri, yang tidak mempunyai kekuatan setelah
kematiannya, juga tidak dengan hidupnya dan tidak juga dengan kebangkitannya. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku.
Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang telah menciptakan diriku. Dan aku adalah hamba-Mu dan apa yang Engkau
perintahkan sebisanya akan aku lakukan.

ْ ‫ت و أ ُب ْو ُء لك يب ين ْعم يتك عل ِّي و أ ُب ْو ُء يبذ ن ي‬


ْ ‫ْب فا ْغ يف ْر يلْ ذ ن ي‬
‫ْب‬ ُ ‫أ ُع ْوذُ يبك يم ْن ش ِّير ما صن ْع‬
ُ ‫الذ ُن ُو ب إيل ِّ أ ْنت يا ا‬
‫هلل‬ ُِّ ‫فإ ِّن ُه ل ي ْغ يفر‬
ُ ‫ي‬
Aku mohon perlindungan kepada-Mu dari segala kejahatan yang telah kulakukan. Aku bersaksi bahwa Engkau telah
memberi nikmat kepadaku dan aku mengakui segala dosaku, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bias
mengampuni dosa kecuali Engkau, Ya Allah ..
‫ ر ِّبنا ل ُت يزغْ قُل ُْو بنا‬, ‫الر يح ْي يم‬
ِّ ‫الر ْح ّٰم ين‬
ِّ ‫هلل‬
‫ يب ْس يم ا ي‬, ‫الر يج ْي يم‬
ِّ ‫ان‬ ِّ ‫هلل يمن‬
‫الش ْيط ي‬ ‫أ ُع ْوذُ يبا ي‬
ُ ‫ب لنا يمن لِّ ُد ْنك ر ْحمة إي ِّنك أ ْنت الْو ِّه‬
‫اب‬ ْ ‫ب ْعد إي ْذ هد ْيتنا وه‬
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah
Maha Pemberi(karunia)". Ali Imran 8

‫ يا ُمقلي ِّب‬, ‫ يا ُمف يِّتح ا ْأل ْبواب‬, ‫ يا ُمس يِّبب ا ْأل ْسبا ب‬, ‫اب‬
ُ ‫ يا و ِّه‬, ‫اب‬
ُ ‫ يا و ِّه‬, ‫اب‬
ُ ‫يا و ِّه‬
‫ يا ح ُِّي يا ق ِّي ُْو ُم‬, ‫ يا يغيا ث ال ُْم ْست يغ يث ْْي‬, ‫ْي ْين‬ ‫ يا د لي ْـيل ال ُْمتح يِّ ي‬, ‫الْ ُقل ُْو يب و ا ْأل ْبصا ر‬
‫ْي يبا ل يعبا يد‬ ُ ‫ي إيل ِّ ا‬
ٌْ ‫ إي ِّن اهلل ب يص‬, ‫هلل‬ ْ ‫ض أ ْم ير‬ ُ ‫إل ْكرا يم و أ ُ ف ِّيو‬
‫يا ذا الْجال يل و ا ْ ي‬
Wahai Yang Maha Pemberi 3x, Wahai Yang Menciptakan Sebab, Wahai Pembuka Pintu, Wahai Yang Membalikkan
(mengubah) hati dan mata, Wahai Pembimbing dari kebingungan, Wahai Penolong bagi orang yang mencari
pertolongan-Mu, Wahai Engkau Yang Maha Hidup dan Maha Mandiri, Wahai Engkau Yang Memiliki Kebesaran dan
Kemuliaan, Aku kembalikan segala urusan kepada-Mu. Sesungguhnya Allah mengetahui semua hamba-Nya.

ُ ‫يا م ْن ل ملْجأ يم ْن ُه إيل ِّ إيل ْي يه فال ُتخ يِّي‬


‫ب رجآء نا يا ق يد ْيم ا ْ ي‬
‫إل ْحسا ين‬
Wahai Dzat yang tidak ada tempat berlindung kecuali kembali kepada-Nya, janganlah Engkau menghilangkan
harapan kami.

‫ ل تقْن ُط ْوا يم ْن ر ْحم ية ا ي‬, ‫ا للِّّٰ ُه ِّم أ ْح يس ْن إي ل ْينا يب يإ ْحسا نيك الْق يد ْي يم‬
‫هلل إي ِّن اهلل ي ْغ يف ُر‬
‫الر يح ْي يم‬ ُِّ
ِّ ‫ إي ِّن ُه ُهو الْغف ُْو ُر‬, ‫الذ ُن ْو ب ج يم ْيعا‬
Wahai Dzat yang kebaikannya abadi. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah mengampuni semua
dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

‫ا للِّّٰ ُه ِّم إي ِّنا ن ْسأ لُك الْعفْو والْعا يفية يِف ال ِّ يد ْنيا و ا ْأل يخر ية‬
Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu dan memohon kekuatan dalam agama, dalam hidup di dunia ini dan akhirat
nanti.

‫ُت ك الْج يم ْي يل‬ ْ ُ ‫ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْس‬


‫ُت نا يب يس ْ ي‬
Ya Allah, selubungilah kami dengan selubung-Mu Yang Indah.
ْ ‫ِت وا قْ يض يلْ د ْي ي‬
‫ِن‬ ْ ُ ‫ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْس‬
ْ ‫ُت ع ْو يِت ْ وا يم ْن ر ْو ع ي‬
Ya Allah, sembunyikanlah aib dan kekuranganku, tentramkanlah hatiku dari rasa takut dan bebaskanlah semua
hutangku.

ُ ‫ا للِّّٰ ُه ِّم إي ِّنا‬


ِّ ‫نع ْوذُ يبك يم ْن ج ْه يد الْبآل يء و د ر يك‬
‫الشقآ و ُس ْو يء الْقضآ يء و شما ت ية ا ْأل ْعدآ يء‬
‫يب ُح ْر م ية م ْن أ ْرسل ْت ُه ر ْحمة ليل ْعا ل يم ْْي‬
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kepedihan bencana, jatuh dalam penderitaan, kemalangan nasib dan
hinaan orang yang memusuhiku. Demi kemuliaan Nabi Muhammad saw yang Engkau utus sebagai rahmat bagi
seluruh alam.

‫ا للِّّٰ ُه ِّم ص ي ِّل عَل س يِّي يد نا ُمح ِّم ٍد صال ة ُت ْن يج ْينا يبها يم ْن ج يم ْي يع ا ْأل ْهو ي‬
‫ال وا ْأل فا يت‬

ِّ ‫وت ْق يِض لنا يبها ج يم ْي يع الْحاجا يت و ُتط يِّه ُرنا يبها يم ْن ج يم ْي يع‬
‫الس ي ِّيئا يت و ت ْر ف ُعنا يبها‬
‫ات يم ْن ج يم ْي يع الْخ ْْيا يت يِف الْحي ي‬
‫ات‬ ‫ات و ُتبلي ِّ ُغنا يبهآ ا قَْص الْغا ي ي‬‫الد رج ي‬ ِّ ‫يع ْند ك اعَْل‬
‫وبعد الْمما يت‬
Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Muhammad saw dan kepada keluarga Muhammad saw yang
dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan mendebarkan dan dari semua cobaan.
Yang dengan rahmat itu, Engkau akan penuhi kepada kami semua hajat. Yang dengan rahmat itu, Engkau akan
membersihkan kami dari semua keburukan dan kesalahan. Yang dengan rahmat itu pula Engkau akan mengangkat
kami ke tempat yang tinggi dan membawa kami kepada kesempurnaan semua maksud dari semua kebaikan pada
waktu hidup dan setelah mati. ( Shalawat Munjilat )

ُْ ‫ ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْس‬, ‫ ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْرح ْم أ ُ ِّمة س يِّي يد نا ُمح ِّم ٍد‬, ‫ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْغ يف ْر يأل ُ ِّم ية س يِّـي يد نا ُمح ِّم ٍد‬
‫ُت‬
‫ ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْصليحْ أ ُ ِّمة س يِّي يد نا‬, ‫رب أ ُ ِّمة س يِّي يد نا ُمح ِّم ٍد‬ُْ ‫ ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْج‬, ‫أ ِّمة س يِّي يد نا ُمح ِّم ٍد‬
ُ

‫ ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْحف ْظ أ ُ ِّمة س يِّي يد نا ُمح ِّم ٍد‬, ‫ ا للِّّٰ ُه ِّم عا يف أ ُ ِّمة س يِّي يد نا ُمح ِّم ٍد‬, ‫ُمح ِّم ٍد‬
Ya Allah, ampunilah umat sayyidina Muhammad, rahmatilah umat sayyidina Muhammad, tutupilah kejelekan umat
sayyidina Muhammad, sulamlah kekurangan umat sayyidina Muhammad, baguskanlah umat sayyidina
Muhammad, sejahterakanlah umat sayyidina Muhammad, jagalah umat sayyidina Muhammad.
‫ يا‬, ‫الر يح يم ْْي‬
ِّ ‫ يآ أ ْرحم‬, ‫الر يح يم ْْي فا ْعف ُْوا ع ِّنا‬
ِّ ‫ يا أ ْرحم‬, ‫الر يح يم ْْي إي ْرح ْمنا‬ ِّ ‫يآ أ ْرحم‬
ُِّ ‫غ ِّفا ر‬
‫ يا ف ِّتاح الْ ُقل ُْو ب‬, ‫ يا س ِّتا ر ال ُْع ُي ْو ب‬, ‫الذ ُن ْو ب‬
Wahai Dzat Yang Maha Penyayang di antara yang Penyayang, rahmatilah kami, ampunilah kami, Wahai Dzat Yang
Maha Penyayang diantara yang Penyayang, Wahai Dzat Yang Maha Mengampuni Dosa, Wahai Dzat Yang
Menyembunyikan Kekurangan, Wahai Dzat Yang Membuka Hati.

‫ا للِّّٰ ُه ِّم ا ْس يقنا الْغ ْيث ُسقْيا ر ْحم ٍة ول ت ْجعل ْنا يمن الْقا ني يت ْْي‬
Ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang meminum air dari hujan rahmat-Mu dan janganlah
Engkau jadikan kami orang-orang yang bersedih hati.

‫ و سال ٌم عَل ال ُْم ْر سلي ْْي والْح ْم ُد ي ِّّٰ ي‬, ‫ آ يم ْـْي‬, ‫ آ يمـ ْْي‬, ‫آ يم ْـْي‬
‫ِل ر ِّيب الْعال يم ْْي‬
Amiin, Amiin, Amiin, Semoga kedamaian dilimpahkan kepada Utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta
Alam.

﴾٣﴿ ... ‫ُس ْور ةُ اْألي ْخال يص‬


Surat Al Ikhlas … 3x

ُ ‫ و ل ْم ي‬, ‫ ل ْم يلي ْد و ل ْم ُيولـ ْد‬, ‫الصم ُد‬


‫ك ْن لِّ ُه ُكـفُوا أحـ ٌد‬ ِّ ‫هلل‬ ُ ‫قُ ْل ُهو ا‬
ُ ‫ ا‬, ‫هلل أح ٌد‬
Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia
tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia". ( Al Ikhlas 1-4 )

‫ وسال ٌم عَل ال ُْم ْرسلي ْْي والْح ْم ُد ي ِّّٰ ي‬, ‫ُس ْبحان ر يِّبك ر ِّيب الْ يع ِّز ية ع ِّما ي يصف ُْون‬
‫ِل ر ِّيب‬
‫الْعال يم ْْي‬
Maha Suci Engkau, Tuhan yang bersih dari sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Semoga kedamaian tetap
dilimpahkan kepada para utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. ( Ash Shaffat 180-182 )

‫ت و ُهوح ٌِّي دآ ئي ٌم‬


ُ ‫ْك و ل ُه الْح ْم ُد ُي ْح ييي و ُي يم ْي‬
ُ ‫ ل ُه ال ُْمل‬,‫هلل و ْحد هُ لش ير ْيك ل ُه‬ُ ‫آل إيلّٰه إيل ِّ ا‬
‫ س يم ْعنا وأط ْعنا ُغفْرانك ربِّنا وإيل ْـيك‬, ‫ْي و ُهو عَل ك ُ ي ِّل ش ْي ٍء ق يد ْي ٌر‬ ُ ْ ‫ل ي ُم ْو ُت يبي يد يه الْخ‬
‫ْي‬
ُ ْ ‫الْم يص‬
Tiada Tuhan selaian Allah tidak ada yang menyekutui-Nya.Bagi-Nya segala kerajaan dan segala puji, yang
menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Kami dengar dan kami patuh.
Ampunilah kami, Ya Allah kepada-Mu-lah kami akan kembali

‫اح سآئ يير ا ْأل ْن يبيآ يء و‬ ِّ ‫ضر ية ال ِّن ي‬


‫ب صَل ا ُهلل عليه وسلِّم و آ لي يه وص ْح يب يه الْ يكر ي‬
‫ام وإيِل أ ْرو ي‬ ْ ‫إيِل ح‬
‫اح مشا يي يخنا يِف‬ ‫اح أ ئي ِّمة ا ْأل ْر بع وإيِل أ ْرو ي‬
‫ال ُْم ْرسلي ْْي و ُخد مآ يء شر آئي يه ْم وإيِل أ ْرو ي‬
‫الط ير ْيق ية وغ ْو يث الْخ يل ْيق ية ش ْي ُخ‬ ِّ ‫ام‬
‫إيم ي‬ ‫الط ير يق ية ال ِّنقْشب ْن يد ِّي ية الْعلي ِّي ية خا ِّصة إيِل ُر ْو يح ي‬ ِّ
‫ان ا ْأل ْو لييآ يء‬
ُ ‫ارى وم ْول نا ُسل ْط‬ ‫ـسي الْ ُبخ ي‬ ِّ‫بهآ ُء ال ِّ يد ْي ين ال ِّنقْشب ْن يد ُمح ِّم يد ين ا ْأل ُ و ْي ي‬
‫ان ا ْأل ْو لييآ يء ش ْي ُخ س يِّـيد‬ ُ ِّ ‫ش ْي ُخ ع ْب ُد اهلل فا ئيز ا‬
ُ ‫لد ا يغ ْستا يِن ِّ و ش ْي يخنا أ ْستا يذنا ُسل ْط‬
ُ ُ ُ ْ ‫محمد نا يظيم عا يد ْل ا لْقُربو يسي ا لْح ِّقا ِن و ح‬
‫ضر ية أ ْستا يذنا و أ ْستا يذ أ ْستا يذنا و ِّي‬
‫الص ِّ يد‬ ِّ ‫ي‬ ِّ ْ ُ ْ ْ ِّ ُ
‫ا لْفا يتحة‬...‫ْي يق ِّي ُْون‬
Ke hadirat junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya dan kepada para sahabatnya yang terhormat. Dan
kepada arwah Ambiya dan Mursalin, imam yang empat dan kepada arwah Masysyaikh kami dalam Thariqat
Naqsyabandi yang mulia, khususnya kepada ruh imam Thariqat, Ghawath al Khaliqah Syeikh Khwaaja Bahaa’uddiin
Naqsyaband Muhammad Al Uways al Bukhari dan kepada Mursyid kami Sulthonul Awliya Syeikh Abdullah Fa’iz ad
Daghestani dan Mursyid kami dan Sulthan dari Awliya Syeikh Muhammad Nadzim Adil al Qubrusi al Haqqani dan
junjungan para guru dan guru dari guru-guru kami dan para shiddiqiin. Al Faatihah.

Setelah wirid diatas kemudian berbaring ke kanan ke arah qiblat (tangan kanan dilipat disamping telinga, kaki kanan
agak lebih ditekuk) sambil berdo’a :

‫ يم ْنها خلقْنا ك ُْم و‬, ‫الر يح ْي يم‬ ِّ ‫الر ْح ّٰم ين‬ ِّ ‫هلل‬‫ يب ْس يم ا ي‬, ‫الر يج ْي يم‬
ِّ ‫ان‬ ‫الش ْيط ي‬ ِّ ‫هلل يمن‬‫أ ُع ْوذُ يبا ي‬
‫ إي ِّنا ي ِّّٰ ي‬, ‫يف ْيها ُن يع ْي ُد ك ُْم و يم ْنها ُن ْخ ير ُجك ُْم تا ر ة أ ُ ْخرى‬
‫ فا لْ ُحك ُْم‬, ‫ِل وإي ِّنا إيل ْي يه را يج ُع ْون‬
‫إل ْيما ين‬ ُ ِّّٰ‫ ا لل‬, ‫كب ْْي‬
‫ـه ِّم ث يب ْتنا عَل ا ْ ي‬ ‫ِل الْعلي يِّي الْ ي‬
‫ي ِّّٰ ي‬
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Dari Bumi (tanah) itulah kami ciptakan kamu, dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan
daripadanya Kami akan bangkitkan kamu untuk kedua kalinya. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan
kembali kepada-Nya. Segala ketetapan adalah milik Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar.

Shalat Shubuh