Anda di halaman 1dari 36

NOMOR URUT KARTU TANDA ANGGOTA NASIONAL

IKATAN APOTEKER INDONESIA PD SULAWESI SELATAN


TAHAP 28 = 219 ANGGOTA

SULAWESI SELATAN = 219 ANGGOTA

No. NOMOR ANGGOTA NAMA GELAR

APOTEKER BARU UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA


1 06101991 073947 Ira Asmaliani S.Farm., M.Si., Apt
2 13031991 073948 Suci Apriliana S.Farm., Apt
3 21091995 073949 Andi Hardiyanti S.Farm., Apt
4 05101991 073950 Nur Annisa S.Farm., Apt
5 17041994 073951 Musrayanti S.Farm., Apt
6 13101989 073952 Mushriqa Asmih Lopa S.Farm., Apt
7 26081997 073953 Nazila Abubakar Renoat S.Farm., Apt
8 22071996 073954 Besse Dasriah Rivai S.Farm., Apt
9 21081994 073955 Nina Srilinda Indrahayu S.Farm., Apt
10 24121994 073956 Rechtiany Duhriah S.Farm., Apt
11 11111995 073957 Risqiyah Putri Cahyaningrum S.Farm., Apt
12 14081995 073958 Sitti Nur Jannah S.Farm., Apt
13 29041994 073959 Fahzlurahman Paokuma S.Farm., Apt
14 01011980 073960 Sitti Hajerah S.Si., Apt
15 19071996 073961 Asri Monika S.Farm., Apt
16 12051995 073962 Andi Permatasari S.Farm., Apt
17 04011995 073963 Citra Ratnasari S.Farm., Apt
18 03101995 073964 Andi Nurharisma Bahar S.Farm., Apt
19 10081995 073965 Sawiyah S.Farm., Apt
20 26011995 073966 Anugrah Dwi Lestari S.Farm., Apt
21 12111995 073967 Musdalifah S.Farm., Apt
22 07051995 073968 Alfa Meilya Masjidin S.Farm., Apt
23 25111995 073969 Fitriah Anggraini Ohorella S.Farm., Apt
24 06101995 073970 Susi Eka Mulyanti S.Farm., Apt
25 03041995 073971 Apriliani Lisa Sholihah S.Farm., Apt
26 26031995 073972 Mursyid Nasruddin S.Farm., Apt
27 08011996 073973 A. Putri Dian Ashari S.Farm., Apt
28 18071994 073974 Nurasma S.Farm., Apt
29 18071994 073975 Anita Permatasari S.Farm., Apt
30 09051995 073976 Musdalifa S.Farm., Apt
31 26061996 073977 Nurul Fajriani Tukuboya S.Farm., Apt
32 08011996 073978 Sumarni Hatta S.Farm., Apt
33 11011996 073979 Harira Hadi S.Farm., Apt
34 03101993 073980 Frenita Burhan S.Farm., M.Sc., Apt
35 17121994 073981 Dwi Darmawan S.Farm., Apt
36 25031995 073982 Ainun Fitrah Sandi S.Farm., Apt
37 04071993 073983 Diana Syam Muliadi S.Farm., Apt
38 03031994 073984 Ayu Lestari S.Farm., Apt
39 05101995 073985 Renita Bm S.Farm., Apt
40 05091994 073986 Ayu Fara Dila S.Farm., Apt
41 22031994 073987 Amatul Fatin Aliyah S.Farm., Apt
42 28041994 073988 Dilawati Djalil S.Farm., Apt
43 09081994 073989 Wahyuni Rehalat S.Farm., Apt
44 05011993 073990 Elvira Santi S.Farm., M.Biomed., A
45 21071995 073991 Sri Malinda Putuhena S.Farm., Apt
46 07051996 073992 Ria Fitriani Umasangaji S.Farm., Apt
47 18101991 073993 Afrizi Risky Husain S.Farm., Apt
48 12021987 073994 Megawati S.Farm., Apt
49 30041995 073995 Deby Nareswari Huslan S.Farm., Apt
50 17031994 073996 Fitri Anjar Sari S.Farm., Apt
51 07031995 073997 Nur Atina S.Farm., Apt
52 25021994 073998 Suci Ferawati S.Farm., Apt
53 10041995 073999 Arnita Sari S.Farm., Apt
54 07041994 074000 Hasrawati S.Farm., Apt
55 08091995 074001 Sri Nurwahida A. S.Farm., Apt
56 11011994 074002 Utami Dewi Anggraini S.Farm., Apt
57 02041996 074003 Vidya Putri Alriyanti S.Farm., Apt
58 07061985 074004 Juharia S.Si., Apt
59 27011995 074005 Citra Dewi H. Hi. Dg. Sibali S.Farm., Apt
60 16061993 074006 Alifia S.Farm., Apt
61 16061995 074007 Muhammad Taufik Adam S.Farm., Apt
62 04081992 074008 Agusriadi S.Farm., Apt
63 18011995 074009 Walit Uhkri Mukrinin S.Farm., Apt
64 11091991 074010 Zuardy Hanafi S.Farm., Apt
65 05051985 074011 Ulfa Latipa S.Farm., Apt
66 21041981 074012 Rosita S.Si., Apt
67 04111995 074013 Sesilya Gestanovita Rasyid S.Farm.,Apt
68 08121991 074014 Anita Alifyani Amin S.Farm., Apt
69 30041995 074015 Harsan Arifin Kasan S.Farm., Apt
70 11041994 074016 Muayyada S.Farm., Apt
71 27071994 074017 Nur Chairi Ria Isnaini S.Farm., Apt
72 10031994 074018 Asrianti Masykur S.Farm., Apt
73 07101992 074019 Ayu Putri Wulandari S.Farm., Apt
74 19121991 074020 Andi Inda Wulandari S.Farm., Apt
75 10021985 074021 Ariani S.Farm., Apt
76 06091995 074022 Samsidar S.Farm., Apt
77 24071994 074023 Ishabuddin S.Farm., Apt
78 24041994 074024 Nurul Khumairah Taswin S.Farm., Apt
79 07071992 074025 Sulaeman S.Farm., Apt
80 17111992 074026 Wahyuni S.Farm., Apt
81 09091994 074027 Hasbi Hasdiki S.Farm., Apt
82 26061994 074028 Sulaiman S.Farm., Apt
APOTEKER BARU UNIVERSITAS HASANUDDIN
83 04061993 074029 A. Henny Ashary S.Farm., Apt.
84 26041996 074030 A. Isma Nursyamsu S.Farm., Apt.
85 12051995 074031 Adryani Mey Welmi S.Farm.,Apt.
86 25031995 074032 Agnes Paradiba S.Si., Apt.
87 23081994 074033 Alce Rahayu Rombe Raru' S.Farm., Apt.
88 11101995 074034 Alfrida Kalengkongan S.Farm., Apt.
89 13041995 074035 Alprilda Prasiska S.Si., Apt.
90 17011994 074036 Alwi Jaya S.Farm,. Apt.
91 13061995 074037 Amirah S.Farm., Apt.
92 17121994 074038 Amiruddin S.Farm., Apt.
93 30111994 074039 Andi Dian Islamianti S.Farm., Apt.
94 21081995 074040 Andi Nur' Ainun Reskia Pawallangi S.Farm., Apt
95 26041994 074041 Andi Nuril Fahmi Rustam S.Si., Apt.
96 05011996 074042 Andi Tenri Paramitha S.Farm., Apt.
97 03011995 074043 Andi Witri Arwan Pabokori S.Farm., Apt.
98 18041983 074044 Angelia S.Si.,Apt
99 04061993 074045 Anugrah Yuniarti Said S.Farm., Apt.
100 02041994 074046 Apriliana Haryesa Harun S.Farm., Apt.
101 05061995 074047 Apurwanti Pramida S.Si., Apt.
102 13021994 074048 Ardita S.Farm., Apt.
103 23121993 074049 Arni Risqiyanti S.Farm., Apt.
104 15071994 074050 Asriani S.Farm., Apt.
105 17111995 074051 Astra Prio Cahyono S.Farm., Apt.
106 21041995 074052 Asyari Al Hutama Azis S.Si., Apt.
107 07091994 074053 Ayu Lestari Nusa S.Farm., Apt.
108 09071995 074054 Ayu Setiawati Irwan S.Farm., Apt.
109 28091993 074055 Ayu Wariska S.Farm., Apt.
110 04071995 074056 Azan Jaya S.Si., Apt.
111 11051994 074057 Baso Arwan S.Farm., Apt.
112 26061995 074058 Bobby Sugara S.Si., Apt.
113 18031996 074059 Chantika Fecilia Syawalni S.Farm., Apt.
114 06011995 074060 Darni Damayanti Monoarfa S.Farm., Apt.
115 06121996 074061 Debianti Mangete S.Farm., Apt.
116 18121995 074062 Deviyanti Lallo S.Farm., Apt.
117 07061995 074063 Dewi Cosye Leimena S.Si., Apt.
118 15101994 074064 Dian Eka Handayani S.Si.,Apt.
119 04081995 074065 Dirga Tri Setia Muchtar S.Farm., Apt.
120 06101995 074066 Dzakiyah Hasri S.Farm., Apt.
121 20121995 074067 Eka Ismiyanti S.Farm., Apt.
122 18011996 074068 Elsha Yosiana S.Farm., Apt.
123 27041995 074069 Erna Sole S.Si., Apt.
124 17101992 074070 Fahlin N. Awad S.Farm., Apt.
125 13101993 074071 Fajrin Alamsah S.Si., Apt.
126 12051994 074072 Fausyiah Sasmitha. Ab S.Farm., Apt.
127 01031995 074073 Fhadillah Fitriah Samsir S.Si., Apt.
128 14061995 074074 Fitria Dewi S.Si., Apt.
129 14051995 074075 Gabriella Nathasya Taroreh S.Farm., Apt.
130 13121995 074076 Gaudensius Saka Agil S. Si., Apt.
131 27101995 074077 Grace Oktavia Soma Kasi' S.Farm., Apt.
132 13061994 074078 Hikmar Ravensyah S.Farm., Apt.
133 07011995 074079 Husniar S.Farm., Apt.
134 08091995 074080 Iin Ayu Lestari S.Si., Apt.
135 13121991 074081 Ilham Akbar Amiruddin S.Farm., Apt.
136 11091994 074082 Iliyani Masbumi S.Farm., Apt.
137 20051995 074083 Indah Purnamasari Ms S.Farm., Apt.
138 25101996 074084 Indria Serukana S.Si., Apt.
139 26031994 074085 Irfan Ahmad S.Si., Apt.
140 02021995 074086 Jesi Febriani Tiku S.Farm., Apt.
141 16011996 074087 Joshua Christian Penggele S.Si., Apt.
142 22091995 074088 Jumriati S.Si., Apt.
143 05051995 074089 Kemal S.Farm., Apt.
144 03041995 074090 Khaeriyah Bakri S.Farm., Apt.
145 16071995 074091 Lathifatus Shalihah S.Si., Apt.
146 07011995 074092 Lisa Fitriani S.Farm., Apt.
147 08031995 074093 Luiz Hendrike S.Si., Apt.
148 18091993 074094 M. Reza Harsal S.Farm., Apt.
149 14021995 074095 Magfira. M S.Si., Apt.
150 23061993 074096 Maghfirah S S.Si., Apt.
151 22051995 074097 Malvin Bahari Prasad S.Si., Apt.
152 28121995 074098 Maria Desi Geviany S.Si., Apt.
153 09101995 074099 Mariana Barung S.Farm., Apt.
154 31081993 074100 Mario Raymond Esak Takke S.Farm., Apt.
155 17051995 074101 Marwa S.Farm., Apt.
156 26061996 074102 Masni S.Si., Apt.
157 02051995 074103 Meizke Handayani S.Farm., Apt.
158 21101984 074104 Michrun Nisa' S.Farm., M.Sc., Apt.
159 31051995 074105 Mika Lolang S.Farm., Apt.
160 24011994 074106 Mira Ariana S.Farm., Apt.
161 05031995 074107 Mita Fitriany Mansur S.Farm., Apt.
162 04111994 074108 Moh. Krishna Murti Kurniawan S.Farm., Apt.
163 05031996 074109 Muh. Ihsan H. S.Farm., Apt.
164 27121995 074110 Muh. Nurhidayat J S.Farm., Apt.
165 21011994 074111 Muhamad Anggriawan S.Farm., Apt.
166 08021994 074112 Mukarramah S.Si., Apt.
167 07061995 074113 Musfira Dewy Suardi S.Si., Apt.
168 28021995 074114 Muthahharah Ikbal S.Farm., Apt.
169 11101994 074115 Mutmainnah S.Farm., Apt.
170 22041995 074116 Nadhilah Nirwan S.Farm., Apt.
171 18121994 074117 Natalia Rombe S.Si., Apt.
172 19081995 074118 Nikmawati S.Farm., Apt.
173 23041996 074119 Nirma Apriana Sari S.Si., Apt.
174 26121995 074120 Nita Rezkiana Anwar S.Farm., Apt.
175 19111995 074121 Novianti Tonapa S.Farm., Apt.
176 25091996 074122 Nur Annisa Maulidia S.Farm., Apt.
177 21121995 074123 Nur Azizah S.Farm., Apt.
178 04051994 074124 Nur Zamirah S.Si., Apt.
179 27071995 074125 Nurfadillah Asdar S.Farm., Apt.
180 19031996 074126 Nurfaisah S.Farm., Apt.
181 21101995 074127 Nurfajri Utami S.Si., Apt.
182 14091995 074128 Nurhikma Sari S.Farm., Apt.
183 20061995 074129 Nurjeddah Fariane S.Farm., Apt.
184 25111995 074130 Nurmawaddah S.Si., Apt.
185 29101994 074131 Nurul Fajaryanti Jabbar S.Si., Apt.
186 13051996 074132 Nurul Husna Syarif S.Si., Apt.
187 08021994 074133 Pajjirin Aswad S.Farm., Apt.
188 14101996 074134 Putri Harlina Arubusman S.Farm., Apt.
189 10111993 074135 Rabiatul Adawiah S.Farm., Apt.
190 22051995 074136 Rafika Tobis S.Farm., Apt.
191 10061995 074137 Revi Yunita R S.Si., Apt.
192 08091994 074138 Riska Damayanty S.Farm., Apt.
193 26031994 074139 Risnawati Nurul Rejeki Tomu S.Farm., Apt.
194 23081992 074140 Rita Sari S.Si., Apt.
195 21111993 074141 Rizki Amalia Sukarni S.Farm., Apt.
196 22011996 074142 Rizky Fauziah S.Farm., Apt.
197 16061995 074143 Rr. Retno Wahda Pratiwi S.Farm., Apt.
198 03021992 074144 Sadli Syarifuddin S Farm., M.Sc., Apt.
199 07031996 074145 Sakinah Rusdy S.Si., Apt.
200 18031995 074146 Samhariratul Kauliyah S.Farm., Apt.
201 01111993 074147 Sarifa S.Farm., Apt.
202 10121994 074148 Shella Desiana S.Farm., Apt.
203 15021995 074149 Silva Maliku S.Si., Apt.
204 27071995 074150 Siti Hajar S.Si., Apt.
205 27031996 074151 Sri Dewi Kusumawati S.Farm., Apt.
206 25081995 074152 Suarny S.Si., Apt.
207 16031994 074153 Syarfaeni Zaid S.Farm., Apt.
208 27071995 074154 Tri Suasti S.Farm., Apt.
209 03101995 074155 Ulfa S.Si., Apt.
210 19041987 074156 Vemy Dangkua S.Si., Apt.
211 02051995 074157 Veronica Toban S.Si., Apt.
212 14041995 074158 Wa Ode Novitriani S.Farm., Apt.
213 23061995 074159 Wahyu Dirgantarah S.Si., Apt.
214 17051990 074160 Welliam S.Farm., Apt.
215 03121993 074161 Willya Anggri Paputungan S.Farm., Apt.
216 22011995 074162 Yayu Permatasari S.Si., Apt.
217 27081994 074163 Yestin Wilhelmina Tasiabe S.Farm., Apt.
218 11061995 074164 Yunita Boron S.Si., Apt.
219 19041987 074165 Zulkifly Burudji S.Si., Apt.
KETERANGAN :
- Mohon mengirimkan data anggota, apabila ada penambahan anggota yang lainnya

- Tahap 1 : 78 Anggota (DATA LENGKAP)


- Tahap 2 : 32 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 3 : 34 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 4 : 45 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 5 : 1000 Anggota (DATA KOSONG)
- Tahap 6 : 232 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 7 : 148 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 8 : 245 Anggota (MOHON DILENGKAPI)
- Tahap 9 : 69 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 10 : 65 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 11 : 70 Anggota (DATA LENGKAP)
- Tahap 12 : 134 Anggota
- Tahap 13 : 56 Anggota
- Tahap 14 : 85 Anggota
- Tahap 15 : 163 Anggota
- Tahap 16 : 24 Anggota
- Tahap 17 : 59 Anggota
- Tahap 18 : 36 Anggota
- Tahap 19 : 98 Anggota
- Tahap 20 : 133 Anggota
- Tahap 21 : 24 Anggota
- Tahap 22 : 35 Anggota
- Tahap 23 : 6 Anggota
- Tahap 24: 183 Anggota
- Tahap 25: 115 Anggota
- Tahap 26: 38 Anggota
- Tahap 27: 33 Anggota
- Tahap 28: 219 Anggota

Total : 3,459 Anggota


JENIS
KOTA/KAB. TEMPAT LAHIR
KELAMIN

Perempuan Makasar Ujung Pandang


Perempuan Makasar Bottoe
Perempuan Makasar Parepare
Perempuan Makasar Limbung
Perempuan Makasar Enrekang
Perempuan Makasar Dili, Timor Leste
Perempuan Makasar Tual
Perempuan Makasar Manado
Perempuan Makasar Lasehao
Perempuan Makasar Kobisonta
Perempuan Makasar Masamba
Perempuan Makasar Kaki Air
Laki-laki Makasar Bade
Perempuan Makasar Panincong
Perempuan Makasar Jeneponto
Perempuan Makasar Sengkang
Perempuan Makasar Kendari
Perempuan Makasar Selayar
Perempuan Makasar Pulau Suangi
Perempuan Makasar Enrekang
Perempuan Makasar Walimpong
Perempuan Makasar Paojepe
Perempuan Makasar Ambon
Perempuan Makasar Watampone
Perempuan Makasar Semarang
Laki-laki Makasar Rappang
Perempuan Makasar Ujung Pandang
Perempuan Makasar Tippulue
Perempuan Makasar Maros
Perempuan Makasar Watampone
Perempuan Makasar Ambon
Perempuan Makasar Makale
Perempuan Makasar Maffa
Perempuan Makasar Majene
Laki-laki Makasar Maros
Perempuan Makasar Waelawi
Perempuan Makasar Sandakan
Perempuan Makasar Goloite
Perempuan Makasar Pinrang
Perempuan Makasar Poso
Perempuan Makasar Parura jaya
Perempuan Makasar Kapaleo Kec. Patani Gebe
Perempuan Makasar Ambon
Perempuan Makasar Ujung Pandang
Perempuan Makasar Malino
Perempuan Makasar Sanana
Perempuan Makasar Lambangi
Perempuan Makasar Ujung Pandang
Perempuan Makasar Parepare
Perempuan Makasar Palu
Perempuan Makasar Palu
Perempuan Makasar Bunyu
Perempuan Makasar Aluppang
Perempuan Makasar Lalabata
Perempuan Makasar Polmas
Perempuan Makasar Salogatta
Perempuan Makasar Ujung Pandang
Perempuan Makasar Tarakan
Perempuan Makasar Bakung
Perempuan Makasar Palu
Laki-laki Makasar Poso
Laki-laki Makasar Patila
Laki-laki Makasar Tawali
Laki-laki Makasar Palopo
Perempuan Makasar Rappang
Perempuan Makasar Manokwari
Perempuan Makasar Kendari
Perempuan Makasar Ujung Pandang
Laki-laki Makasar Gale-gale
Perempuan Makasar Ujung Pandang
Perempuan Makasar Jayapura
Perempuan Makasar Mareto
Perempuan Makasar Sorong
Perempuan Makasar Maros
Perempuan Makasar Barembeng
Perempuan Makasar Patoko
Laki-laki Makasar Cenrapole
Perempuan Makasar Majene
Laki-laki Makasar Silopo
Perempuan Makasar Rantepao
Laki-laki Makasar Lapai
Laki-laki Makasar Bantaeng
Perempuan Watampone
Laki-Laki Bonto Baju
Perempuan Bantaeng
Perempuan Cacaleppeng
Perempuan Rantepao
Perempuan Poso
Perempuan Palopo
Laki-Laki Jeneponto
Perempuan Pangkep
Laki-Laki Belawa Wajo
Perempuan Onto
Perempuan Ambon
Perempuan Makassar
Perempuan Mare
Perempuan Watampone
Perempuan Jayapura
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Watampone
Perempuan Palopo
Perempuan Waru
Perempuan Ameroro
Perempuan Kabere
Laki-Laki Mamuju
Laki-Laki Ujung Pandang
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Pinrang
Perempuan Ceppie
Laki-Laki Merauke
Laki-Laki Sengkang
Laki-Laki Simae
Perempuan Tolitoli
Perempuan Kotamobagu
Perempuan Sa'dan Matallo
Perempuan Palu
Perempuan Jakarta
Perempuan Bulo
Laki-Laki Benteng Jampea
Perempuan Palopo
Perempuan Palu
Perempuan Wamena
Perempuan Serui
Perempuan Kabupaten Gorontalo
Laki-Laki Maros
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Palopo
Perempuan Benjina
Perempuan Makassar
Laki-Laki Rantepao
Perempuan Pangkep
Laki-Laki Lakudo
Perempuan Cakkeware
Perempuan Bone-Bone
Laki-Laki Palu
Perempuan Petoosang
Perempuan Balang-Balang
Perempuan Poso
Laki-Laki Soppeng
Perempuan Balikpapan
Laki-Laki Ujung Pandang
Perempuan Gowa
Laki-Laki Pare-pare
Perempuan Bunta
Perempuan Sorong
Perempuan Pare-pare
Laki-Laki Pangli
Laki-Laki Gura
Perempuan Bulukumba
Perempuan Ujung Pandang
Laki-Laki Jayapura
Perempuan Maumere
Perempuan Tana Toraja
Laki-Laki Ujung Pandang
Perempuan Kolaka
Perempuan Pinrang
Perempuan Lequidoe
Perempuan Limbung
Laki-Laki Ujung Pandang
Perempuan Makassar
Perempuan Mamuju
Laki-Laki Biak
Laki-Laki Bontosunggu
Laki-Laki Sungguminasa
Laki-Laki Bailo
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Palopo
Perempuan Enrekang
Perempuan Tanrutedong
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Pangrante
Perempuan Mamuju
Perempuan Ternate
Perempuan Kendari
Perempuan Tarakan
Perempuan Majene
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Tonasa
Perempuan Sinjai
Perempuan Palu
Perempuan Maros
Perempuan Lero Minralo
Perempuan Talaga II
Perempuan Bulu
Perempuan Soppeng
Perempuan Ujung Pandang
Laki-Laki Bau
Perempuan Watampone
Perempuan Maroangin
Perempuan Rantepao
Perempuan Manokwari
Perempuan Baruia
Perempuan Tobelo
Perempuan Ambon
Perempuan Sokang
Perempuan Ujung Pandang
Perempuan Ujung pandang
Laki-Laki Ujung pandang
Perempuan Palopo
Perempuan Samboja
Perempuan Waruruma
Perempuan Palu
Perempuan Rantepao
Perempuan Pandang-pandang
Perempuan Pinrang
Perempuan Pinrang
Perempuan Bulukumba
Perempuan Bau-Bau
Perempuan Riwang
Perempuan Limboto
Perempuan Palopo
Perempuan Bau-Bau
Laki-Laki Bakke Soppeng
Laki-Laki Maros
Perempuan kotamobagu
Perempuan Kadidi
Perempuan Tentena
Perempuan Malakiri
Laki-Laki Dili
yang lainnya
TANGGAL
AGAMA
LAHIR

06/10/1991 Islam
13/04/1991 Islam
21/09/1995 Islam
05/10/1991 Islam
17/04/1994 Islam
13/10/1989 Islam
26/08/1997 Islam
22/07/1996 Islam
21/08/1994 Islam
24/12/1994 Islam
11/11/1995 Islam
14/08/1995 Islam
29/04/1994 Islam
01/01/1980 Islam
19/07/1996 Islam
12/05/1995 Islam
04/01/1995 Islam
03/10/1995 Islam
10/08/1995 Islam
26/01/1995 Islam
12/11/1995 Islam
07/05/1995 Islam
25/11/1995 Islam
06/10/1995 Islam
03/04/1995 Islam
26/03/1995 Islam
08/01/1996 Islam
18/07/1994 Islam
18/07/1994 Islam
09/05/1995 Islam
26/06/1996 Islam
08/01/1996 Islam
11/01/1996 Islam
03/10/1993 Islam
17/12/1994 Islam
25/03/1995 Islam
04/07/1993 Islam
03/03/1994 Islam
05/10/1995 Islam
05/09/1994 Islam
22/03/1994 Islam
28/04/1994 Islam
09/08/1994 Islam
05/01/1993 Islam
21/07/1995 Islam
07/05/1996 Islam
18/10/1991 Islam
11/02/1987 Islam
30/04/1995 Islam
17/03/1994 Islam
07/03/1995 Islam
25/02/1994 Islam
10/04/1995 Islam
07/04/1994 Islam
08/09/1995 Islam
11/01/1994 Islam
02/04/1996 Islam
07/06/1985 Islam
27/01/1995 Islam
16/06/1993 Islam
16/06/1995 Islam
04/08/1992 Islam
18/01/1995 Islam
11/09/1991 Islam
05/05/1985 Islam
21/04/1981 Islam
04/11/1995 Islam
08/12/1991 Islam
30/04/1995 Islam
11/04/1994 Islam
27/07/1994 Islam
10/03/1994 Islam
07/10/1992 Islam
19/12/1991 Islam
10/02/1985 Islam
06/09/1995 Islam
24/07/1994 Islam
24/04/1994 Islam
07/07/1992 Islam
17/11/1992 Islam
09/09/1994 Islam
26/06/1994 Islam
04/06/1993 Islam
26/04/1996 Islam
12/05/1995
Kristen Protestan
25/03/1995 Islam
23/08/1994
Kristen Protestan
11/10/1995
Kristen Protestan
13/04/1995
Kristen Protestan
17/01/1994 Islam
13/06/1995 Islam
17/12/1994 Islam
30/11/1994 Islam
21/08/1995 Islam
26/04/1994 Islam
05/01/1996 Islam
03/01/1995 Islam
18/04/1983
Kristen Protestan
04/06/1993 Islam
02/04/1994 Islam
05/06/1995 Islam
13/02/1994 Islam
23/12/1993 Islam
15/07/1994 Islam
17/11/1995 Islam
21/04/1995 Islam
07/09/1994 Islam
09/07/1995 Islam
28/09/1993 Islam
04/07/1995 Islam
11/05/1994 Islam
26/06/1995 Islam
18/03/1996 Islam
06/01/1995 Islam
06/12/1996Kristen Katolik
18/12/1995
Kristen Protestan
07/06/1995
Kristen Protestan
15/10/1994 Islam
04/08/1995 Islam
06/10/1995 Islam
20/12/1995 Islam
18/01/1996
Kristen Protestan
27/04/1995
Kristen Protestan
17/10/1992 Islam
13/10/1993 Islam
12/05/1994 Islam
01/03/1995 Islam
14/06/1995 Islam
14/05/1995
Kristen Protestan
13/12/1995Kristen Katolik
27/10/1995
Kristen Protestan
13/06/1994 Islam
07/01/1995 Islam
08/09/1995 Islam
13/12/1991 Islam
11/09/1994 Islam
20/05/1995 Islam
25/10/1996
Kristen Protestan
26/03/1994 Islam
02/02/1995
Kristen Protestan
16/01/1996
Kristen Protestan
22/09/1995 Islam
05/05/1995 Islam
03/04/1995 Islam
16/07/1995 Islam
07/01/1995 Islam
08/03/1995
Kristen Protestan
18/09/1993 Islam
14/02/1995 Islam
23/06/1993 Islam
22/05/1995
Kristen Protestan
28/12/1995Kristen Katolik
09/10/1995Kristen Katolik
31/08/1993Kristen Katolik
17/05/1995 Islam
26/06/1996 Islam
02/05/1995Kristen Katolik
21/10/1984 Islam
31/05/1995
Kristen Protestan
24/01/1994 Islam
05/03/1995 Islam
04/11/1994 Islam
05/03/1996 Islam
27/12/1995 Islam
21/01/1994 Islam
08/02/1994 Islam
07/06/1995 Islam
28/02/1995 Islam
11/10/1994 Islam
22/04/1995 Islam
18/12/1994
Kristen Protestan
19/08/1995 Islam
23/04/1996 Islam
26/12/1995 Islam
19/11/1995
Kristen Protestan
25/09/1996 Islam
21/12/1995 Islam
04/05/1994 Islam
27/07/1995 Islam
19/03/1996 Islam
21/10/1995 Islam
14/09/1995 Islam
20/06/1995 Islam
25/11/1995 Islam
29/10/1994 Islam
13/05/1996 Islam
08/02/1994 Islam
14/10/1996 Islam
10/11/1993 Islam
22/05/1995 Islam
10/06/1995
Kristen Protestan
08/09/1994 Islam
26/03/1994 Islam
23/08/1992 Islam
21/11/1993 Islam
22/01/1996 Islam
16/06/1995 Islam
03/02/1992 Islam
07/03/1996 Islam
18/03/1995 Islam
01/11/1993 Islam
10/12/1994Kristen Katolik
15/02/1995
Kristen Protestan
27/07/1995 Islam
27/03/1996 Islam
25/08/1995 Islam
16/03/1994 Islam
27/07/1995 Islam
03/10/1995 Islam
19/04/1987 Islam
02/05/1995
Kristen Protestan
14/04/1995 Islam
23/06/1995 Islam
17/05/1990
Kristen Protestan
03/12/1993 Islam
22/01/1995 Islam
27/08/1994
Kristen Protestan
11/06/1995
Kristen Protestan
19/04/1987 Islam
ALAMAT

Jln. Recing Center Komplek UMI Blok H29 Makassar


Jln. Recing Centre Tonasa Blok i/9
Jln. Baco Cilaleng Simae Kab. Sidenreng Rappang
Jln. Pramuka No.50 Linbung Kec.Bajeng, Kab. Gowa
Dusun Kasambi Kab. Enrekang
DSN Radda, Kab. Luwu Utara
Jln. Mawas 3 H.53, Kota makassar
Jln. Bukit Madani Tegal, kota Pare-pare
Kelurahan Laimpi, Kab. Muna
Jln. Pandopo, Kab. Seram Bagian timur
RSS. Blok C 4 No.5 Kota Palopo
Desan Kaki Air Kab. Buru
Lingkungan Tompo Ballang, Kab. Maros
Jln. Fokker No.56, Kab. Maros
Jln. Turi No.5 Bontosunggu Kab. Jeneponto
Jln. Bung lorong 6 No.1 Kota Makassar
Jln. MT haryono LR.Pesona No.7 Kota kendari
Jln. Baronang No. 25, Kota Makassar
Batulicin Kab. Tanah Bumbu
Jln. Arif Rahman Hakim, Kab. Enrekang
Palakka, Kab. Bone
BTN Sakinah Blok E1/19 Kota Makassar
Waiheru Kota Ambon
Pattiro Bajo Kab. Bone
BTN Pao-pao Permai Blok C14 No. 27, Kec. Somba opu, Kab Gowa
Jln. Pesantren Timur Kab. Sidenreng Rappang
Bulu Kasa I, Kab. Bone
DSN Mataram, Kab. Luwu Utara
Bonto cabu Kab. Maros
Jln. Kapitan Pattimura Kab. Maluku Tengah
Lorong Putri, Kel. Batu Merah, Kec. Siri mau Kota Ambon
Jln. Tritura Kab. Tana Toraja
Jln. Gosaleh IV Kota Ternate
Baruga Kab. Majene
BTN Maccopa indah Blok G No.18 Maros
Dusun Cimpu Kab. Luwu
Jln. Skip II, Kab. Bulungan
Goloite Kab. Ngada
Lingkungan Samaturue Kab. Pinrang
Kelurahan Matano Kab. Morowali
Parurajaya, Kab. Muna
Ome Kota Tidore Kepulauan
Silale, Kota Ambon
Jln. G.Tinggi Mae No.2 Makassar
Galunggung, Kota Ambon
Kel. Marikurubu, Kota Ternate
Kelurahan Laho Tutu, Kab. Konawe
Jln. Tamangapa Raya III, Kota Makassar
Jln. S. Saddang No. 35, Kota Makassar
BTN Bumi Roviga Blok B1 No.19, Kota Palu
Jln. Kemiri No.16-18 Palu
Jln. Bangsal Tengah Kab. Bulungan
Aluppang, Kab. Wajo
Bungi, Kab. Baru
Tatumbangan Kab. Polewali Mandar
Dusun Ringin Sari Kab, Mamuju Tengah
Perumahan TNI AL Mangga 3, Blok C No.23-24, Kota Makassar
Jln. DR. Sutomo No. 06 Kota Tarakan
Bakung Kec. Batui, Kab. Banggai
Jln. Gaja Mada No.46 A, Kota Palu
Jln. Prof.Dr. HB Jassin Kota Gorontalo
DSN Patila, Kel. Patila, Kec. Bone-bone
Jln. Gatot Soebroto Sadia 1 Kota Bima
Jln. Sulawesi XX B 22 No. 22 Kota Palopo
Jln. Poros Pare No. 4, Kab. Sidenreng Rappang
Aspol KAMP Ambon Kab.Monokwari
Lingkungan Topa Kota Bau-bau
Dusun Anggrek, Kab. Pohuwato
Gale-gale, Kab. Maluku Tengah
Jln. Karantina No. 17 Kota Makassar
Jln. Baru pasar yotefa Kota Jayapura
Mareto, Kab. Baru
Jln. Feri Lorong IV Kanan Kota Sorong
Jln. Pattene'ne Raya Kab. Maros
Taipajawaya, Kab. Gowa
BTP Blok B No.149 Kota Makassar
Cenrapole, Kab. Baru
Lingk. Tunda, Kab. Najene
Dusun Passubbe, Kab. Polewali Mandar
Jln. Palapa No.07 Kab. Tana Toraja
Jln. Biring Romang No. 55, Kota Makassar
Lannying, Kab. Bantaeng
BTN Alam Indah Permai Blok C2/5
Bonto Baju, Desa Balang Taroang, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba
BTN Pajukukang Blok B No. 31
Lajoa
Pangrante Timur
Kawua
Pajalesang Lorong 2
Tanah Merah Timur
Jl. Ahmad Yani No. 26 Mamuju
Jl. Poros Sengkang
Lingkukan Bonto-bonto Kabupaten Kepulauan Selayar
Jln. Abd kadir F5
Jl. Biologi Blok B.20
Jl. Poros Watampone Kelurahan Padaelo Kecamatan Mare Kabupaten Bone
Perumahan Griya Bukit Matene Blok C/5
Jl.Pipit Nabire
Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Jl. Kej. Selatan Blok K No.180
JL. Bali
BTN Pepabri Blok B7 No. 14
Waru RT 13, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur
Desa Tawarotebota, Kec. Uepai, Kab. Konawe, Sulawesi Tenggara
Kabere, Kel/desa taulan, Kecamatan cendana, Kab. Enrekang
Dusun Sipatuo, Kecamatan Tobadak (Sulawesi Barat)
Perumahan Dewi Karmila Sari Blok A No 3
Paseru, Kel. Sompe, Kec. Sabbangparu
Jl. Damis No.8 Parepare
Jalan K.H. Agus Salim, kel. Macege kec. Tanete Riattang Barat, kab. Bone, prov. Sulsel
Jl. Trans Papua
Jl. Kemakmuran, Desa Rumpia, Kec. Majauleng
Jl. Andi Cammi
jalan merpati 1 no.06 kel. tuweley kec. baolan, kab. Tolitoli, sulawesi tengah
Jl. Durian Perum Tomulabutao Blok A/450
Dusun Pantu
Jln. Garuda 1 No 3A
Jl. Pesantren RT 02/04 No. 40 Kreo Selatan-Larangan, Tangerang Banten
Bulo Timoreng
Jl. S. Siswomiharjo No 37 A
Pattedong, Kec. Ponrang Selatan
Jl. Lrg. Nangka No. 10 D Palu
Jl. karanja Lemba lrg. Beluntas No. 03 A Palu
Sa'dan Pebulian
Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto
Lingkungan Masembo
Taman Sudiang Indah Blok G 1 No. 2
Jl. KH. Abd. Kadir Daud No. 3 RT 2/RW 3 Kel. Amassangan, Kec. Wara Kota Palopo
Langiria, Dusun Tanetang, Desa Bira, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba
Jl.Gatot Subroto, RT/RW : 004/000, Kel/Desa : Kasintuwu, Kecamatan : Poso Kota Utara
Kadundung, Kelurahan Nonongan ,Kecamatan Sopai .Toraja Utara
Jl. Jambore To'bulung
Jalan Pelanduk No. 56 kel. Lalombaa, kec. Kolaka, kab. Kolaka
Jl. Senaken No.178, Tanah Grogot, Kaltim
BTP Bogar Blok B No. 85
Jalan Tg. Manimbaya No. 218 E Palu
Petoosang, Kab. Polman
Balang-Balang, RT 001, RW 004 Ling. Cambaya, Kel. Bontomanai, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa
Parinding
Jl.Trans Sulawesi, Desa Bahomohoni, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.
Kampung Usaiwa, Kec. Urei Faisei, Kab. Waropen, Papua
Jl. Serigala IV No. 4 Makassar
Perum. Tompotikka B/92 Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo
Jl Karang Anyar gg Persatuan No. 65
Jl. Tadulako No. 6 Kel. Bunta I Kec. Bunta Kab. Banggai Sulawesi Tengah
Jl.Borong Raya No.107
JL. H. Hasan Basri
Lingkungan Serre'
Gura desa BT.Mondong, Kec. Buntu Batu, Kab. Enrekang
Paenrelompoe, Kec.Gantarang
Komp. Kesehatan banta-bantaeng blok K17 NO 14
Ardipura 3
Jln. TDM 2 Kel. TDM Kec. Oebobo, Kota Kupang
Jl. Raya Bintuni, RT 001/RW 003, Bintuni Timur, Kab. Teluk Bintuni
JL. H. Kalla II No. 6 Makassar
JL. DR. SUTOMO NO. 4
Ladoping, desa lakawali p, kec. Malili, kab. Luwu timur
Jl. Kartika No. 38, Rantepao
BTN Lamalaka Kel Lembang Kec Bantaeng
Jalan Al-Ikhlas Lr 3 No 11
Komp Bukit Antang Indah A1 No.5, Antang, Makassar
Jl.Pongtiku No.24
Mandiri
Bantinoto I, Kel. Bontokadatto, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar
Jln. Alfajri Raya No 10 Pao-Pao, Gowa
Jl.Siombo, No.21
Jalan Ance Dg Ngoyo 6 No.3
Kappe, Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab Pinrang
Jl. Pemuda No 12 Baraka
Jalan Poros Pare
Jl. Paccerakkang Perum Telaga Indah C5 RT 001/RW 006, Kel. Paccerakkang, Kec. Biring Kanaya
Pangrante Timur
Jl. Teuku Umar No 23
Lingk. Kesatrian Kelurahan Santiong Kota Ternate
Poni-poniki RT/RW : 001/001 Desa Poni-poniki Kec. Tirawuta
Jl. P. Aji Iskandar RT. 13 Juata Laut, Tarakan Utara, Kota Tarakan
JL. M. Saleh Banjar. Labuang Utara. Banggae Timur. Majene.
Jl. Dr. Leimena No.46 Makassar
Jl. H. M. Arsyad B blok K7/no3
BTN Andi Tonro Permai Blok A16 No 5, Kel. Paccinongang, Kec. Somba Opu, Gowa
jl. Guru Tua, Kalukubula Kec. Sigi Biromaru, Palu - Sulawesi Tengah
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 13 Kel. Turikale Kab. Maros
Lero Menralo
Desa Molona, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
Lingkungan Bulu, Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu
Jl. Banteng blok F1 no. 47 Palu
Jl. Peternakan VI Blok B. 148 Kompleks Unhas Antang, Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala
Dusun Paje, Desa Parinding, Kec. Baraka, Kab. Enrekang
Perum Central Park Ayani K-6
Jl. Poros Maros Makassar KM. 22 No. 50
Jl. S. Tappang
Dusun Lamudak Lembang Gandangbatu
Baruia Desa Buki Kecamatan Buki
Gamsungi
Kelurahan Waihaong, RT 002/RW 004 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.
Lamahu
BTN Tirasa Indah Blok B5 No.5
Jln Baji Ampe No 16 B
JL. Bontobila Lr. 1 No. 6 Makassar
Jl. Dr. Ratulangi No.37
Kampung lama
Lingkungan Benteng
Jl. H M Arsyad
Tangngana
Pandang-Pandang, Desa Bajiminasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
Pineleng 1, Jaga IX
Jl. H. Kanekke
Lingk. Pao-Pao, Panyula, Tanete Riattang Timur
Lingkungan Dete, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau
Riwang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
Jl. Anggrek Blok D 56 Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Provinsi Gorontalo
Jl.Kebaktian,loa duri ilir,kalimantan timur
Lingkungan Quba
Desa Puunangga RT002/RW002, Kec. Lalembuu, Kab. Konsel. Prov. Sultra
BTN. Cipta Mandai Blok B4 No. 10, Maros
Kotamobagu Sulawesi Utara
Jl. Sumbere Rejo II No. 10
Desa Pendolo
Durikumba Desa Karossa Kec. Karossa
Jln. Anggrek Blok D No.56 Kelurahan Pulubala. Kecamatan Kota Tengah. Kota Gorontalo. Propinsi Gor
PENDIDIKAN, TAHUN LULUS INSTANSI NO TELP E-MAIL

Universitas Muslim Indonesia, 2019


Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Muslim Indonesia, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019
Universitas Hasanuddin, 2019