Anda di halaman 1dari 13

Soal UTS

Mata diklat ; Fisika

Kelas : XI TKJ (1,2.3)

Sekolah : SMK MUHIMA

1. Derajat panas dinginnya suatu benda adalah:


a. Kalor
b. Suhu
c. Usaha
d. Tenaga
e. Daya
2. Yang bukan merupakan keutamaan raksa sebagai isi thermometer adalah:
a. Pemuaianya teratur
b. Tidak membasahi dinding tabung
c. Segera menyerap panas
d. Air raksa menkilap
e. Dapat digunakan mengukur timah yang suhunya sangat tinggi
3. Selain air raksa yang dapat digunakan sebagai isi thermometer adalah:
a. Air kran
b. Alkohol
c. Benzena
d. Hidrogen
e. wolglas
4. Sifat zat yang diukur disebut:
a. Thermometrik
b. Thermometer
c. Derajat
d. Suhu
e. Kalor
5. Skala thermometer yang memiliki titik didih 212° adalah:
a. Celcius
b. Reamur
c. Fahrenheit
d. Kalvin
e. Rankine
6. Skala thermometer yang memiliki titik beku 0® dan titik didih 80® adalah:
a. Rankine
b. Kalvine
c. Fahrenheit
d. Reamur
e. Celcius
7. Suatu zat diukur dengan menggunakan derajat skala Celcius menunjukan angka 10®C
maka angka yang ditunjukan pada skala Reamur adalah:
a. 8
b. 12,5
c. 22,5
d. 52,5
e. 283
8. Kenaikan suhu dalam satu skala derajat celcius sama dengan kenaikan suhu dalam skala
derajat:
a. Fahrenheit
b. Reamur
c. Kalvin
d. Rankine
e. Semuanya salah
9. Bila skala dalam derajat kalvin menunjukan angka 33® maka angka yang ditunjukan
padaskala fahrenheit adalah:
a. 32°
b. 36°
c. 54°
d. 68°
e. 74°
10. Pertambahan panjang suatu batang logam yang dipanaskan adalah:
a. Berbanding lurus dengan massa jenis batang
b. Berbanding terbalik dengan perubahan suhunya
c. Berbanding lurus dengan penampang melintang batang₂₂₂
d. Berbanding terbalik dengan koefisien muai panjang batang
e. Berbanding lurus dengan panjang batang mula-mula
11. 1. Jenis bahan
2. ukuran benda
3. Kalor yang diberikan
4. suhu benda
Yang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pemuaian adalah:
a. 1,2,3
b. 1.3
c. 2,4
d. 1,4
e. 4 saja
12. Sebuah plat besi luasnya 4m pada suhu 20° bila suhunya dinaikan menjadi 100° jika
koefisien muai panjang pada plat besi 11 x 10¯⁶ maka luas plat sekarang adalah:
a. 4 ,00176
b. 40,0176
c. 4.001
d. 4,002
e. 40,02
13. Perpindahan kalor melalui batang penghanter adalah:
a. Konveksi
b. Konduksi
c. Radiasi
d. Konsolisasi
e. Rambator
14. Pernyataan di bawah ini yang tidak benar adalah:
a. Es yang mencair melepas kalor
b. Air mendidih 100°c
c. Pada suhu 0°c air selalu berwujud padat
d. Uap yang mengembun menyerap kalor
e. Pada suhu di bawah nol air belum dapat membeku
15. Kalor jenis zat tergantung pada:
a. Massa benda
b. Suhu benda
c. Volum benda
d. Banyaknya kalor yang diserap
e. Jenis zat

Soal Esay

1. Buatlah struktur skala thermometer hingga perbandingannya


2. Suatu zat diukur dengan thermometer skala celcius menunjukan angka 10C brrapakah
amgka yamg ditunjukan pada skala:
a. Reamur
b. Fahrenheit
c. Kalvin
d. Rankine
3. Suatu batang logam dari alumunium panjangnya 10 m mula-mula berada pada suhu
30°c dan akan dipanaskan hingga mencapai 50°C. Jika koefisisen muai panjang pada
alumunium 25 x 10¯⁶/°C hitunglah panjang alumunium sekarang
4. Sebutkan 3 cara perpindahan kalor!jelaskan!

Soal Ujian Tengah Semester (UTS)

Mata Diklat : Fisika

Kelas : XII TKJ (1,2)

Sekolah : SMK MUHIMA

Pilihlah salah satu jawaban yang benar

1. Suatu benda dikatakan netral(tidak bermuatan) jika:


a. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron
b. Jumlah proton sama dengan jumlah neutron
c. Jumlah proton lebih besar dari jumlah elektron
d. Jumlah elektron lebih besar dari jumlah neuton
e. Jumlah elektron sama dengan jumlah neutron
2. Jika suatu benda yang bermuatan negatif maka pada beda tersebut adalah:
a. Kekurangan proton
b. Kelebihan neutron
c. Kekurangan elektron
d. Kelebihan elektron
e. Kelebihan proton
3. Dua buah bola kecil masing-masing 5 µC dan 8µC yang terletak 50 cm satu dengan yang
lain maka gaya tarik kedua benda adalah:
a. 14,4 N
b. 1,44 N
c. 144 N
d. 0,144 N
e. 1440 N
4. Besarnya gaya tolak atau gaya tarik antara dua buah benda yang bermuatan adalah
bagian dari hukum:
a. Newton
b. Gauss
c. Rutherford
d. Michael faraday
e. Charles Agustine de Coloumb
5. Sebuah benda kecil bermuatan 0,5 µC diletakan pada suatu titik teentu dalam medan
listrik ternyata mengalami gaya sebesar 8 x 10¯⁶ N besarnya kuat medan di tengah-
tengah titik itu dalah:
a. 4 N/C
b. 16 N/C
c. 7,5 N/c
d. 8,5 N/C
e. 160 N/C
6. Dua muatan listrik sejenis pada mulanya berjarak 10 cm,jika jarak antara kedua muatan
di jadikan 5 cm maka:
a. Gaya tolak menolaknya diperbesar menjadi 4 kali
b. Gaya tarik menariknya diperbesar menjadi 2 kali
c. Gaya tolak menolaknya diperkecil menjadi 2 kali
d. Gaya tarik menariknya diperkecil menjadi 4 kali
e. Gaya tarik menarik dan gaya tolak menolaknya tetap
7. Dua muatan listik berada pada jarak 10 cm dengan yang lainya.kedua muatan itu salaing
dijauhkan hingga gaya tolaknya menjadi ½ kalinya maka jarak antara kedua muatan
menjadi:
a. 20 cm
b. 8 cm
c. 5 cm
d. 16 cm
e. 22 cm
8. Yang menyatakan bahwa medan listrik merupakan suatu vektor adalah:
a. Michael faraday
b. Charles agustine de coloumb
c. Friedich gauss
d. Sir isaac Newton
e. J.j thompson
9. Arah vektor-vrktor yang bermuatan yang benar adalah:
a. Negatif ke negatif
b. Positif ke positif
c. Positif ke negatif
d. Negatif ke positif
e. Menuju yang netral
10. Sebuah muatan sebesar 1 x 10¯⁴N/C pada jarak 50 cm maka kuat medan listriknya
adalah:
a. 6,3 x 10⁶ N/C
b. 6,3 x 10⁴ N/C
c. 3,6 x 10⁶ N/C
d. 3,6 x10⁴ N/C
e. 3,6 x 10² N/C
11. Dua keping logam sejajar diberi muatan listrik yang sama besar dan berlawanan jenis
mak a kuat medan di antara keping itu adalah:
a. Berbanding lurus dengan rapat muatan
b. Berbanding terbalik dengan rapat muatan
c. Berbanding terbalik dengan jarak kuadrat antara kedua keping
d. Arahnya menuju ke keping yang bermuatan positif
e. Berbanding terbalik dengan beda potensial kedua keping
12. Garis gaya listrik merupakan garis hayal dari muatan yang bergerak dari”
a. Positif ke positif
b. Positif ke negatif
c. Negatif ke negatif
d. Negatif ke positif
e. Muatan yang netral
13. Harga kapasitor adalah selalu tetap artinya bahwa:
a. Bila Q besar,V besar dan C tetap
b. Bila Q besar,V kecil dan C tetap
c. Bila Q kecil,V besar dan C berubah
d. Bila Q kecil,V kecil dan C kecil
e. Bila Q kecil,V kecil dan C berubah
14. Kapasitor dalam muatan berbanding terbalik terhadap:
a. Muatan
b. Potensial
c. Energi
d. Usaha
e. Jarak antar muatan
15. Pernyataan yang benar pada kapasitor keping sejajar dengan dielektrik adalah:
a. V = Vo dan C = Co
b. V < Vo dan C > Co
c. V > Vo dan C < Co
d. V < Vo dan C < Co
e. V < Vo dan C > Co

Soal esay

1. Dua buah muatan masing-masing 2µC dan 5µC berada pada jarak 25 cm jika k = 9 x 10⁹
Nm²/C² berapakah gaya coloumbnya.
2. Dua buah muatan sama besarnya berlawanan jenis 6µC yang terpisah pada jarak 60 cm
tentukan kuat medan di tengah-tengah muatan tersebut.
3. Kuat medan yang dihasilkan 8 x 10⁶ N/C dari 24 Nm²/C² garis gaya yang memeiliki
permitivitas ruang hampa 8,85 x 10¯ ¹² C¯²/Nm²
4. Sebutkan lambang-lambang kapasitor
5. Gambarkan kapasitor kepeing sejajar tanpa dielektik dan dengan dielektrik

Soal uji tengah semester

Mata diklat : Fisika

Kelas : X TKJ

Soal pilihan ganda

1. Besaran yang mempunyai nilai dan arah di sebut:


a. Skalar
b. Vektor
c. Skalarisasi
d. Vektorisasi
e. Umum
2. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam besaran pokok adalah:
a. Panjang,massa,waktu
b. Massa,kuat arus,panjang
c. Intensitas cahaya,jumlah zat,massa
d. Kuat arus,panjang,waktu
e. Massa,kecepatan,gaya
3. Sistem satuan yang ditetapkan secara Internasional adalah:
a. CGS
b. SGS
c. MKS
d. KMS
e. KKM
4. Satuan dari percepatan adalah:
a. m/s²
b. m/s
c. kgm/s²
d. joule
e. newton
5. dimensi dari ML²T² adalah:
a. energi
b. usaha
c. gaya
d. daya
e. kecepatan
6. Kwh adalah satuan dari:
a. Kuat arus lstrik
b. Potensial listrik
c. Energi lstrik
d. Daya listrik
e. Hambatan listrik
7. Dua buah vektor masing-masing besarnya 5 satuan dan 12 satuan satu sama lain
berlawanan arah maka selisish antara kedua vektor adalah:
a. 7 N
b. 12 N
c. 17 N
d. 30 N
e. 60 N
8. Ketelitian alat pada mikrometer skrup adalah:
a. 0,1 mm
b. 0,01 mm
c. 0,001 mm
d. 0,05 mm
e. 0,5 mm
9. Alat ukur yang memiliki ketelitian 0,5 mm adalah:
a. Neraca
b. Meteran
c. Mistar
d. mikrometerskrup
e. Jangka sororng
10. Sebuah kotak panjangnya 15,1 cm dan lebarnya 4,25 maka berdasarkan aturan angka
penting luas kotak tersebut adalah:
a. 64,175 cm²
b. 64,17 cm²
c. 64,18 cm²
d. 64,2 cm²
e. 64 cm²
11. Hasil perhitungan suatu bangun 40,0041 cm maka bilangan tersebut memiliki jumlah
angka penting”
a. 6
b. 5
c. 4
d. 3
e. 2
12. Berdasarkan angka penting hasil bagi dari 12,006 ;6,02 adalh:
a. 1,99455
b. 1,9944
c. 1,994
d. 1,99
e. 2,0
13. Berdasarkan aturan angka penting bahwa√1296 adalah
a. 36,00
b. 36,0
c. 36
d. 3,60
e. 3,06
14. Sebuah benda bergerak ke kanan sejauh 60 m kemudian belok ke kiri sejauh 20 m maka
perpindahan benda adalah”
a. 80 m
b. 40 m
c. 30 m
d. – 40 m
e. -30 m
15. Gerak benda yang lintasanya berupa ½ lingkaran adalah:
a. Melingkar
b. Lurus
c. Parabola
d. Bolak balik
e. Berubah-ubah

1. Sebutkan 7 besaran pokok!


2. Tuliskan satuan secara MKS dan CGS dari
a. Percepatan
b. Daya
c. Usaha
3. Berdasarkan soal no 2 tuliskan dimensinya
4. Dua buah vektor masing-masing 1 N dan 4 N membentik sudut 60° hitunglah resultan
dari kedua vektor tersebut
5. Hitnglah operasi angka penting berikut:
a. 18,246 + 20,14 = .......................
b. 45,0 x 2,50 = .............................
c. √36 = ..................................

Soal Uji tengah Semester

Mata diklat : kimia

Kelas : X TKJ (1,2)

Soal pilihan ganda

1. Dalam ilmu kimia hal-hal yang tidak dipelajari adalah:


a. Susunan materi
b. Struktur materi
c. Sifat maeri
d. Bentuk usaha
e. Bntuk energi
2. Unsur oksigen dan hidrogen bila membentuk senyawa adalah:
a. Garam
b. Udara
c. Air
d. Pupuk
e. Benzena
3. Gambaran tentang bagaimana atom –atom salaing terkait adalah:
a. Struktur materi
b. Susunan materi
c. Sifat materi
d. Perubahan materi
e. Semuanya benar
4. Untuk mengidentifikasi dan mencatatdari berbagai jenis zat adalah:
a. Struktur materi
b. Susunan materi
c. Sifat materi
d. Perubahan materi
e. Pembentukan materi
5. Ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan adalah:
a. Genetika
b. Biologi
c. Fisika
d. Metelurgi
e. Botani
6. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup adalah:
a. Klimatologi
b. Bilogi
c. Arkheologi
d. Metalurgi
e. Botani
7. Ilmu yang mempelajari tentang struktur batuan adalah:
a. Geologi
b. Biologi
c. Neurologi
d. Metalurgi
e. Arkheologi
8. Yang harus disiapkan oleh seorang siswa saat akan memasukimlaboratorium adalah:
a. Kacamata
b. Jurnal
c. Alat dan bahan
d. Waktu
e. Prosedur praktikum
9. Perhatikan hal-hal berikut
1. Meletakan alat di atas meja
2. Tidak membahayakan orang lain
3. Mengembalikan zat yang sudah terpakai
4. Tidak mencium langsung pada zat

Yang merupakan larangan dalam laboratorium adalah:

a. 1,2.3
b. 2,3
c. 2,4
d. 1,2,4
e. 1,2,3,4
10. Beberapa zat dalam kehidupan sehari-hari :
1. Garam dapur
2. Kapur barus
3. Iodin
4. Belerang

Yang dapat menyublim adalah:

a. 1,2
b. 1.3
c. 1,4
d. 2,3
e. 3,4
11. Air yang mendidih merupakan bentuk perubahan wujud:
a. Mengembun
b. Menyublim
c. Membeku
d. Mencair
e. Menguap
12. Seorang siswa mencampurkan dua jenis larutan yang tidak berwarna . Yang tidak
menunjukan telah terjadi reaksi adalah:
a. Perubahan warna
b. Membentuk bidang batas antara dua larutan
c. Muncul gas
d. Terbentuk endapan
e. Perubahan suhu
13. Perlakuan yang tidak menghasilkan zat baru adalah:
a. Garam dilarutkan dalam air
b. Membuat jalan dari beton
c. Memproses penguraian air
d. Mengelantang pakaian dengan pemutih
e. Beras diolah menjadi nasi
14. Perubahan wujud dapat terjadi melalui:
a. 6 cara
b. 5 cara
c. 4 cara
d. 3 cara
e. 2 cara
15. Kemampuan untuk melakukan usaha adalah:
a. Energi
b. Tenaga
c. Energi kinetik
d. Energi potensial
e. Energi mekanik

Soal esay

1. Apa yang dimaksud materi


2. Apa perbedaan sifat perubahan fisika dan perubahan kimia,berikan contohnya
3. Apa yang dimaksud sifat intensif dan ekstensif
4. Buatkan diagram perubahan wujud dan jelaskan
5. Gambarkan tanda bahaya dalam laboratorium