Anda di halaman 1dari 10

96

6/1 STPM 201


8

J
ABATANPELAJ
ARANKELANTAN

PEPERI
KSAANPERCUBAANPENGGAL1

CADANGANSKEMASAI
NSSUKAN
KERTAS1

SI
JILTI
NGGIPERSEKOLAHANMALAYSI
A
(MALAYSI
AHI
GHERSCHOOLCERTI
FICATE)

_
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
__

Ker
tasj
awapani
nit
erdi
ridar
ipada6h
alamanber
cet
ak
CADANGANSKEMAMODULPENGGAL1201
8
#c
adang
anj
awapanbag
isoal
anSTRUKTUR

NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH

1
a)F
( aedahs
ukany
angdapatmembant
uint
egr
asi
kaumdi
Mal ay
sia
i
.Beker j
as amadanmel upakanseg
alaper
bezaan
demimer eali
sasi
kanh asr
atdanmatl
amatbers
ama
iai
tukejayaanuntukpasukan. 1

i
i.Mewuj
udkanhubung
anyghar
moni,
per
sef
ahaman,
kes
epaduandantol
akans
urygbai
kdl
mpasukan. 1
i
ii
.P’hubung
anb’t
erusandiluarwakt
usukandan
m’
pengaruh
imasyarakatumum.

i
v.Sukanygdiwakil
ipelbag
aikaumj ugameng undang
kehadi
ranlebihramaipeny
okongt anpameng i
ra 1
bangsaygakanbersatumenyokongs ukanpasukan
ygsama. 

J
uml
ah:

4mar
kah

1
b)Kes
( andomi
nas
ises
uat
ukaumdal
ams
ukandi
Mal
ays
ia.
1
i
.Sukandimonopoliol
ehkaumtert
entudant
idak
ber
kembangsecarakes
elur
uhannya.
1
i
i.Kauml
aint
idakber
pel
uangmeng
ambi
lbah
agi
an

i
ii
.Meng hal
angkemajuans
ukanter
s ebutkeper
ing
kat
yangl
ebi
hbaik/ti
dakmenc
apaitahapyang
membanggakan. 1

i
v.Menguat
kanl
agij
urangper
bez
aandans
ifat
per
kauman

v
.Ti
dakwuj
udper
paduankaum.
1
v
i.Pemai
nberkebol
ehandarikauml
aint
idak
ber
pel
uangmewakilipas
ukan.
J
uml
ah:

4mar
kah

NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH
2
a)Un
( s
urut
amay
angh
arusdi
ber
ipenekananunt
uk
menc
apai
1
sesuat
umat
lamats
emas
amer
anc
angs
esuat
u
1
t
ugasan.
1
i
.Perancangan
ii
.Pengelol
aan
1
i
ii
.Pengarahan
i
v.Pengawalan
1
v.PenyeediaanBaj
et
vi
.Penil
aian

J
uml
ah:

1mar
kah

2
(
b)Garispanduandal
ammembuatper
anc
ang
anbaj
et
s
esebuah
1
or
gani
sas
iyangber
kes
an.
1
i
.Jeni
sakt
ivi
tidanper
tandi
ngan.
1
i
i.Bi
lang
anh
adi
ahdanpemenang
.
1
i
ii
.Kosbag
iset
iaph
adi
ah.
1
i
v.Makanmi
numpeg
awai
,di
f,pes
ert
adans
ebag
ainy
a.
v
.Kost
ambang
. 1

v
i.Sewa tapak dan peng
inapan (
jika ber
kh ,1
emah
melawat)
.
1
v
ii.Cender
ahat
i
1
v
iii
.Kai
nrent
ang
,pos
terdans
ebag
ainy
a
1
i
x.Sewakh
emahdans
ebag
ainy
a.
1
x
.Bay
aranpeng
adi
l
J
uml
ah:

4mar
kah

NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH

3
(a)Sebabmeng apapi hakberkuasat empatan
menyediakankemudah anrekreasiuntuk
masyarakatmelakukanakt i
vit
ikeseng g
anganitu.
i
.kadarpeni ngkatanpeny akittekananjiwa,mental
1
dans t
resyangt i
ng g
i.
ii
.by kgejalamas al
ahs osi
alygmel i
batkankumpul an
pelaj
ar/remajah inggalahdewas a.
i
ii
.unt ukm’wujudkankes er
onokan,bersamaah li 1
kel
uar
gadanr
akan-
rakandal
amakt
ivi
tir
ekr
eas
i
1

J
uml
ah:

3mar
kah

3
(
b)Carabagaimanapihakberkuasatempatandapat
memupuksikapbert
anggungjawabpengguna
1
t
erhadapkemudahanrekreasiyangdi
sediakan.

i
.Peng uatkuasanperatur
andanundang -
undang.
ii
.Mel aluikempenmenj agakebersi
hanalams eki
tar 1
dantanggungjawabkemudahanrekreasi
i
i.Men
i gadakanprogramceramahmeng enais
ikap
tang
gung j
awabpeng g
unat er
hadapkemudah an
1
rekr
eas i

J
uml
ah:

3mar
kah

3
(
c)Fakt
ory
angper
ludi
per
timbang
kanol
ehpi
hak
berkuas
atempatansemasamer
anc
angpeny
edi
aan
kemudahanrekr
easii
tu.

i
.Pr asarana–t ermas ukkemudah ans ukan,s t
adium,
gelanggangper mainandanper alatan.
- t ermas uktempat
berkh emah ,
berkelah,kemudah anbi l
ikai r,
surau 1
dant mptmembuanags ampah .
ii
.Per sekitaran–mer upakans ambut anmas yarakat
,
pertandingan, pendedah anper mainan/s ukan. 1
i
ii
.Kewang an–per untukkankewang an,peralatan
sukan,sokonganel aun, pengadildant eknikal .
i
v.I nf
rastruktur–g el
ang g
angy angs elamat ,mudahdi
akses, mudahdi hubungi,lengkapdg nelektrikdan
air
.
1
v.Lai n-l
ain–t ermas uklahkes elamat an,j
ami nan
kerjaya,peminats ukandans ebagainya.

J
uml
ah:

2mar
kah
NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH

4
a)S
( ebabpemai
nbol
asepakper
luber
sar
apanpag
i,
makan
1
tengahhar
i,danmi
numpet
angs
eki
rany
a
1
per
tanding
an
1
di
sar
ankanpadaj
am9.
00mal
am.
1
sarapanpag idapatmeng g
ant i
kans emuas torg likogen
hatiy angs usuts elepasber puas apadamal amh ari. 1
Tenag adanc ecai rakandapatdi hasil
kans ebag ai
per sedi aanunt ukber tandingpadawakt umal am.
makant eng ahhar idapatmenambah kankembal istor Jumlah:
gli
kog endanmeng gantikanc ecairdanelektr oli
ty ang
sus uth as i
lakt i
vitih ar
ians ebelahpag i 4markah
Mi numpet angj ugaper l
udi ambilolehpemai nbol a
sepakut kmemas tikanbekal antenag a,
air, dan
elekt rolitmenc ukupibeber apajams ebelum
ber tandi ng.

4
b)S
( eki
rany
ami
numpet
angdi
gant
ikandeng
anmakan
malampadajam6 .
30petang,c
irinut
rieny
ang
sepatut
nyat
erkandungdalammakananpadamal
am
t
er s
ebut J
uml
ah:

i.
Cirinutr
ienit
uial
ahberbentukcecai
rkerana 2mar
kah
kandungannutri
enter
sebutkayadengankarboh
idr
at,
prot
ein,fi
ber,
danrendahlemak

4
(
c)c
irinut
rieny
angdapatmember
ikes
ankepada
pembekal an
tenagakepadapemai nsebelumper tandingan 1
i
.dapatmember ikes ankepadapembekal antenaga
kepadapemai nsebel umber tandingdapat
mengurangkanmas apenc ernaanmakanan.
ii
.Makananber bentukc ecairlebihcepatdi kosong
kan
dari
padag asterber bandingmakananber bentuk 1
pepejal.
i
ii
.Makanany angkay adeng ankar bohi
drat
membol eh
kanpembekal antenagayanglebihcepat
keranakarbohidr
atlebihcepatdi c
ernaberbanding
protei
ndanl emak. 1
i
v.Mak ananyangmeng andungifiberakan
melambatkanpenc ernaanmakanan.
J
uml
ah:

3mar
kah

NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH

5
a)T
( akr
ifkans
osi
ali
sas
ikedal
ams
ukan.

Sos
iali
sas
ikedal
ams
ukanber
lakuapabi
lai
ndi
vidu 1
memili
h J
uml
ah:
unt
ukmel i
bat
kandi
ridl
msukanker
anapeng
aruh 1mar
kah
dandorong
an

y
gdi
ter
imadr
pdej
ens
osi
ali
sas
i.

5
b)F
( akt
orper
seki
tar
any
angmendor
ongkepada
peng
libat
an

i
ndi
vidudal
ams
ukan.

.Ke
i mudah an-
prasarana 2
i.Pe
i luang
i
i.Mu
i kabumi 2
i
v.Ac
c essi
bili
ty–keboleh
capai
an
v.Cuaca 2
v.Mas
i yarakat 2
vi.Me
i diasoc i
al
v
ii.Rak
i ansebaya 2
*
(perl
uhurai
an&c
ont
oh)
2

J
uml
ah:

8mar
kah

5
(
c)Ti
ngkahl
akupos
iti
fyangt
erbent
ukapabi
la
s
eseor
ang

i
ndi
vidumel
ibat
kandi
ridal
ams
ukan. 2

2
.Pe
i ningkat anjatidiri
i.S
i emang atkes ukanan 2
i
i.Be
i rsipliny angt inggi
i
v.Me mat uh iperat uran 2
v.S emang atker jas ama/t ol
enrasi
2
v.S
i emang atpat riot i
sm/per paduankaum
(
*(perluh urai
an&c ontoh
) 2

J
uml
ah:

6mar
kah

NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH

6
a)Fakt
( ory
angmendor
ongpeng
anj
urmenukarf
ormat
s
ist
em

per
tanding
andar
ipadas
ist
eml
igakepadas
ist
em
kal
ahmat i
.

i
.Si s
tem kal ahmatiiniamats esuaiuntuk
mengelolakanper t
andingany gmendapatbany ak 3
penyertaan/bil
anganper sertayangramai .
ii
.Si s
tem kal ahmatiiniamats esuaisekiranya
penganjurkekanganmas a/kekur anganmas a
3
i
ii
.mempuny aikekurangans umberkewangandan
sumbanganol ehpihaktertentu
i
v.kekur angantempatper tandingan/frasarana,
v.mempuny aiahlikepegawai anyangterhad

*
(per
luh
urai
an&c
ont
oh) 3

3
J
uml
ah:

9mar
kah

6
(b)Ti gakel emahans i
steml igakalahmatidal am
sesebuah
kejohanan.
i
.Kemung kinanadadiant arapemai ndaripada
2
pas ukany angkalahl angsungt i
dakberpeluang
bermai nl agi
ii
.Separ uhdar i
padapes ertaakant erkel
uars elepas
pusing anper tama. 2
i
ii
.Si stemi nibukanc arat erbaikuntukmeng ukur
keupay aans etiappas ukanat aupes ert
a. 2
i
v.Ti dakmember ipeluangkepadapas ukany angkalah
untukmemper baikiprestasi.
v.Pas ukany angmenj adijoh anbolehjadibukany ang 2
terbaik.
vi
.Memer lukanr amaipeg awai ,
petugasdanpembant u

*
(per
luh
urai
an&c
ont
oh) 2

J
uml
ah:

6mar
kah

NO.
SOALAN CADANGANJ
AWAPAN MARKAH

7
a)Kon
( s
epkes
eimbang
an,
kes
eder
hanaan,
dan
kepel
bag
aian

dal
ampi r
ami
dmakanany
angdapatmembant
u
at
letdalam
3
di
eth
ari
anat
let
.

i
.-Konsepkes
eimbang
andal
ampi
rami
dmakanan
Mal
aysi
a
y
angmempuny
aiempatar
askumpul
anmakanandi
mana
s
eti
aparasmewaki
lipel
bag
aij
eni
smakanan
meng
ikut
keper
luanat
let
.
-Set
iapar
asjugameng
gabung
kanmakanan
dari
padasemua
kumpul
ananmakanan.
-Atl
etdinasi
hat
kans
upay
ameng
elakkandar
ipada
mengambil
3
makanandar
isat
uar
ass
ahaj
aunt
uk
memasti
kanmakanany
angdi
ambi
ladal
ah
s
eimbang
.
i
i.-Kons
epkes
eder
hanaanpul
aadal
ahbi
lang
an
saj
ian
mini
mumdanmaks
imumy
angdi
sar
ankanol
eh
pakar
pemakananh
endakl
ahdi
pat
uhiol
ehs
eti
apat
let
.
-Bi
langans
aji
any
angdi
ambi
lper
lus
esuaideng
an
gay
ah i
dup
dankeper
luanat
let
.
-Bagiatl
etyangkur
angakt
ifs
ecar
afi
zikal
,mer
eka
dis
arankan
untukmeng
ambi
lbi
lang
ans
aji
any
angmi
nimum
s
ahaja 3
manakal
abag
iat
lety
angakt
if,
mer
ekabol
eh
menambah
bil
angansaj
ianmeng
ikutkeper
luanpeng
gunaan
t
enagaatl
et
i
tu.
i
ii
.-Konsepkepel
bag
aianpul
aial
ahat
letmes
til
ah
memi
lih
pel
bagaij
eni
smakanandar
iset
iapar
asker
anai
a
dapat J
uml
ah:
membekal
kans
emuanut
rieny
angdi
per
lukanol
eh 9mar
kah
t
ubuh
.
-Dal
amkonsepkepel
bag
aiani
nit
iadas
atuj
eni
s
makanany
ang
bolehmembekal
kans
emuanut
rieny
angdapat
diperol
eh
dar
ipadamakanany
angdi
ambi
lol
ehat
let
.
*
(per
luh
urai
an&c
ont
oh)

7
b)Kes
( ankeat
aspr
est
asiat
letdal
ams
ukanj
ikat
idak
meng
ambi
l

kumpul
anmakananmeng
ikutar
asy
angdi
tet
apkan
dal
am

pi
rami
dmakanan.
2
.Pe
i ng
ambi
lanmakanans
ecar
aber
lebi
hanbol
eh
meny
ebabkanpenambah
anber
atbadan.
i
i.Kekur
ang
anpr
otei
n,s
eratdanv
itami
nakan
meny ebabkankes eimbangans ystemmet abol i
sm
ti
dakdapatber ti
ndakmeng uatkans y
stem
ket ahanantubuhbag imelawandar ipadaser angan
2
atauj angkit
anpeny akit
-penyakittert
entu,
i
i.Pe
i ngambilanmakanant i
dakmeng i
kutkumpul an
arasj ugaberisi
komeng idappeny akit
diabet es,
sakitj
antungdant ekanandar ahtinggi.

*
(per
luh
urai
an&c
ont
oh) 2

J
uml
ah:

6 mar
kah