Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Tatabahasa)

Tarikh /Hari : 19 JUN 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 29 orang
Masa : 8:00- 9:00pagi
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Amalan Budi Bahasa dalam Kehidupan

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Membina ayat aktif berdasarkan perkataan yang diberi.

ii. Membina ayat aktif berdasarkan gambar.

Fokus Utama: Aspek Tatabahasa

Standard Kandungan:
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Standard Pembelajaran:
5.3.2 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif dengan betul dalam pelbagai situasi.

Kemahiran bahasa : Tatabahasa

Sistem Bahasa:
 Sintaksis : Ragam ayat
 Sebutan dan Intonasi
 Kosa Kata: mengamalkan, menyalami

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni : berbudi bahasa, bantu-membantu, semangat bermasyarakatan
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Menjana idea, mengecam, menaakul
 Pembelajaran kontekstual : Mengaplikasikan ragam ayat ketika membina ayat.
 Kemahiran belajar cara belajar : Memproses maklumat

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah membina ayat aktif dan ayat pasif.

1
Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Buku Teks 1
2 Kertas Mahjong (ragam ayat) 1

Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan


Ayat Aktif dan Ayat Pasif Induksi Set (5 minit)
Ayat Aktif ialah ayat yang  Guru menulis nota ayat aktif KB
mengutamakan subjek dan dan ayat pasif pada papan  Menjana idea
mempunyai kata kerja berawalan putih.
meN- iaitu  Guru memberi penerangan Nilai Murni
 me- mengenai ayat aktif dan ayat  Semangat
 mem- pasif. bermasyarakatan
 men-  Guru dan murid bersoal jawab
 meng- tentang tajuk dan kandungan.
 menge-
contoh ayat :
Tiara menolong cikgu membawa
buku.

Ayat pasif ialah ayat ayat


mengutamakan objek dan
perbuatannya. Ayat ini :
 mengandungi kata kerja
tanpa imbuhan awalan
1. Bola itu saya sepak.
 kata kerja yang berawalan di-
beserta dengan kata sendi
oleh
1. Bajunya dibasuh oleh
Lukman.
Ragam Ayat (ditulis pada kertas BBB
Mahjong) Langkah 1 (10 minit)  Kertas Mahjong (ragam
(Lampiran 1) ayat)
 Guru membaca ayat secara satu
persatu. Teknik
 Guru bertanya kepada murid  Penerangan
mengenai kata kerja yang
terdapat dalam ayat dan ragam KB
ayat.  mengecam
 Guru dan murid berbincang  menaakul
untuk meningkatkan kefahaman Objektif (i)
murid.

Bina ayat aktif berdasarkan Langkah 2 (20 minit)


perkataan: KB
 membaca  Secara berpasangan, murid  Menjana idea
 menjalani perlu membina ayat  Menghubungkait
2
 mengunjungi menggunakan perkataan yang  Membuat kesimpulan
diberikan.
 6 pasangan dipilih secara rawak KP
untuk membacakan ayat  Verbal Linguistik
mereka.

Pembelajaran kontekstual
 Mengaplikasikan ragam
ayat ketika membina
ayat.
Objektif (ii)

Petikan Bergambar “Amalan Budi Langkah 3 [Aktiviti Pengukuhan] BBB


Bahasa dalam Kehidupan” – 20 minit  Petikan Bergambar
(buku teks halaman 126) “Amalan Budi Bahasa
 Guru berbincang bersama-sama dalam Kehidupan”
Senarai kata kerja murid tentang petikan
 membantu cikgu bergambar. Nilai Murni
 memberi makanan  Guru menulis kata kerja yang  Berbudi bahasa
 menyalami ibu bapa dipaparkan dalam gambar pada  Bantu-membantu
 memberi tempat duduk papan putih.  Semangat
 Murid menulis kata kerja dan bermasyarakatan
membina ayat aktif.  Hormat menghormati
 Berbudi bahasa

Ilmu
 Pendidikan Islam dan
Moral
 Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

Objektif (iii)
Menukarkan ayat aktif kepada ayat Pengayaan
pasif  Murid menukarkan ayat pasif Aspek Tatabahasa
(Lampiran 2) kepada ayat aktif.

Menyatakan jenis ayat Pemulihan


(Lampiran 3)  Murid menyatakan jenis ayat. Aspek Tatabahasa
Kognitif: Rumusan isi pelajaran Penutup - 5 minit BCB
 Memproses maklumat
 Murid dirangsang merumus Pembelajaran
Ayat Aktif dan Ayat Pasif isi pelajaran. kontekstual
Ayat Aktif ialah ayat yang  Guru memberi pujian atas  Mengaplikasikan ragam
mengutamakan subjek dan sikap murid dan meminta ayat ketika membina
mempunyai kata kerja berawalan murid-murid menggunakan ayat.
meN- iaitu ragam ayat yang betul dalam Peraturan sosiobudaya
 me- pertuturan seharian.  Laras bahasa dan
 mem- Kesantunan berbahasa
 men-
 meng-
 menge-

3
Ayat pasif ialah ayat ayat
mengutamakan objek dan
perbuatannya.
Ayat ini :
 mengandungi kata kerja tanpa
imbuhan awalan
 kata kerja yang berawalan di-
beserta dengan kata sendi
oleh
Kerja Susulan/Kerja Rumah - -

 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

4
LAMPIRAN 1

Kelaskan jenis ayat.

1. Aldion mengamalkan sikap bersopan santun dan berbudi bahasa.

2. Kasut itu disusun oleh Tiara di luar rumahnya.

3. Poster itu diwarnakan oleh mereka.

4. Dalila membantu guru menyusun kotak.

5. Pameran itu telah disertai oleh murid-murid 4 Seroja.

5
LAMPIRAN 2

(Pengayaan)

Baca ayat di bawah. Kemudian, tukar ayat pasif kepada ayat aktif.

1. Ibu memasak nasi ayam.

___________________________________________________________________

2. Guru besar merasmikan hari sukan sekolah saya.

___________________________________________________________________

3. Adik mengikat tali kasutnya dengan ketat

___________________________________________________________________

4. Puan Azi menyemak kertas peperiksaan muridnya.

___________________________________________________________________

6
LAMPIRAN 3

(Pemulihan)

Baca ayat di bawah. Kemudian, nyatakan ragam ayat.

Ayat Aktif Ayat Pasif

1. Irdina mencatat nota dalam bukunya.

2. Nasi dimasak oleh ibu.

3. Tali kasutnya diikat dengan ketat.

4. Puan Azi menyemak kertas peperiksaan muridnya.