Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur)

Tarikh /Hari : 24 JUN 2019


Tahun : 4 Love
Bil Murid : 29 orang
Masa : 9:50– 10:50 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Negaraku Gemilang

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Bertutur mengenai poster tempat pelancongan yang menarik di Malaysia dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

ii. Mengujarkan dialog dalam situasi formal secara bertatasusila.

Fokus Utama:Aspek Mendengar dan Bertutur

Standard Kandungan:
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila

Standard Pembelajaran:
1.4.4 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat
yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Kemahiran bahasa : Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Sistem Bahasa :
 Intonasi
 Sebutan
 Sintaksis- binaan ayat

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni: hormat-menghormati,kerjasama, semangat bermasyarakatan
 Patriotisme dan Kewarganegaraan
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubungkait, membuat kesimpulan, mensintesis
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan situasi sebenar
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal,Interpersonal,Muzik
 Kemahiran belajar cara belajar : Memproses maklumat, kemahiran membuat persembahan
 Kreativiti dan Inovasi: Menghasilkan kefahaman tersendiri berkenaan perspektif diri sendiri

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah melihat tempat-tempat pelancongan menerusi televisyen sebelum ini.

1
Bahan Bantu Belajar :

Bi Bahan Jumlah
l
1 Poster 4
2 Kad situasi 4
3 Buku teks 1
4. Buku kerja 1
5 Lembaran kerja 29

Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan


Poster Cuti-Cuti Malaysia Induksi Set (3-5 minit) BBB
(Lampiran 1)  Poster Cuti-Cuti
 Guru mengedarkan poster Cuti- Malaysia
Soalan-soalan: cuti Malaysia kepada setiap
 Apakah mesej yang disampaikan kumpulan. KB
menerusi poster tersebut?  Guru menyoal murid beberapa  Menghubungkait
 Pernahkah anda pergi ke tempat soalan mengenai poster tersebut.
tersebut?  Murid-murid diminta KP
 Sekiranya anda diberi peluang, menghubungkait poster tersebut  Visual-Ruang
kemanakah anda ingin pergi? dengan objektif pembelajaran  Intrapersonal
Kenapa? pada hari tersebut.  Interpersonal

Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait poster
dengan tajuk pelajaran
BBB
Buku teks Bahasa Melayu Tahun 4 Langkah 1 (20 minit)  Buku Teks Bahasa
m/s 133 Melayu Tahun 4
Aktiviti 1:-  Poster
 Setiap kumpulan melakonkan
dialog yang terdapat pada Teknik
halaman 133 secara bergilir-  Perbincangan
gilir.
 Setiap kumpulan berbincang
untuk melengkapkan dialog Pembelajaran Kontekstual
tersebut berpandukan poster Menghubungkait kemahiran
yang diberikan oleh guru bertutur dengan pengetahuan
sebelum ini. bahasa yang dipelajari.
 Setiap kumpulan diminta untuk
melakonkan dialog Nilai Murni
menggunakan ayat yang  Kerjasama, hormat-
gramatis dalam situasi tidak menghormati
formal secara bertatasusila.

2
Kad Situasi
Bina Dialog berdasarkan Situasi yang Langkah 2 (15 - 20 minit) BBB
diberikan  Kad situasi
Aktiviti i
o Setiap kumpulan diberi kad BCB
situasi formal dan perlu  Melakonkan stuasi
menghasilkan dialog yang yang diberi.
mengandungi ayat yang
gramatis secara bertatasusila. KB
o Setiap kumpulan  Menghubungkait
mengujarkan dialog dengan  Menjana pelbagai
sebutan yang jelas dan kemungkinan
intonasi yang betul serta
bahasa badan yang sesuai KP
melalui lakonan.  Verbal Linguistik
 Interpersonal
 Intrapersonal

Pembelajaran
Konstruktivisme

Penilaian (Lampiran 2)
 Formatif/merujuk kriteria

Teknik
 lakonan

Langkah 3 [Aktiviti Pengukuhan] KB :


– 5 minit  Merumus

 setiap wakil kumpulan KP:


membuat refleksi berkaitan  Verbal linguistik
dengan aktiviti yang
dilaksanakan. Kewarganegaraan
Patriotisme

Penilaian
 formatif
Pengayaan
 Murid-murid menghasilkan
karangan “Selamat Datang
ke Pulau Sipadan” pada
halaman 133 Buku Teks
Bahasa Melayu Tahun 4

Pemulihan
 Murid-murid dibimbing oleh guru
untuk mengujarkan dialog ringkas
dengan sebutan yang jelas,
intonasi yang betul.

3
Penutup - 5 minit

 Murid dirangsang merumus


isi pelajaran
 Guru memberi pujian atas
sikap murid
TAHAP PENGUASAAN
Nyatakan : 29 orang
bilangan
murid

Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5

Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6

 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

4
Lampiran 1

5
6
7
Lampiran 2

SITUASI 1 SITUASI 2
DI RUMAH DI BILIK DARJAH
SITUASI 3 SITUASI 4
DI BALAI POLIS DI PASARAYA

8
Bina dialog berdasarkan situasi tersebut.

DI BILIK DARJAH

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bina dialog berdasarkan situasi tersebut.

DI RUMAH

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

9
Bina dialog berdasarkan situasi tersebut.

DI BALAI POLIS

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Bina dialog berdasarkan situasi tersebut.

DI PASARAYA

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

10