Anda di halaman 1dari 7
SEKOLAH : SMP ………………………………… MAPEL : MATEMATIKA KELAS : VIII SMESTER : 1 Oleh
SEKOLAH : SMP ………………………………… MAPEL : MATEMATIKA KELAS : VIII SMESTER : 1 Oleh
SEKOLAH : SMP ………………………………… MAPEL : MATEMATIKA KELAS : VIII SMESTER : 1 Oleh

SEKOLAH : SMP …………………………………

MAPEL

: MATEMATIKA

KELAS

: VIII

SMESTER : 1

MAPEL : MATEMATIKA KELAS : VIII SMESTER : 1 Oleh : Darlianti, S.Pd (19330418010051) PPGDJ Bach

Oleh : Darlianti, S.Pd (19330418010051)

PPGDJ Bach 3 UNM

KOMPETENSI DASAR : 3.2 Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah
KOMPETENSI DASAR :
3.2
Menjelaskan kedudukan titik
dalam bidang koordinat
kartesius yang dihubungkan
dengan masalah konstektual
4.2
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan kedudukan titik
dalam bidang koordinat
Kartesius
INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
4.
2. 1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan
titik
4.
2. 2 Menyelesaikan masalah yanf berkaitan dengan kedudukan
garis

TUJUAN PEMBELJARAN :

1. Peserta didik dapat menyelesaikan masala yang berkaitan dengan kedudukan titik

2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan

dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan PETUNJUK UMUM Buku Siswa Halaman 53 - 61 2.

PETUNJUK UMUM

Buku Siswa

Halaman 53 - 61 2. Cermatilah Petunjuk Soal

Dengan Teliti 3. Kerjakan secara dalam kelompok 4. Selesaikan Sesuai waktu yang ditentukan

1. Bacalah

Nama kelompok : Anngota kelompok : Kelas 1. ……………………… 2. ……………………… 3.

Nama kelompok

:

Anngota kelompok :

Kelas

1. ………………………

2. ………………………

3. ………………………

:

4. ……………………. 5. ……………………

AKTIVITAS PESERTA DIDIK
AKTIVITAS PESERTA DIDIK

Kegitan 1

Amatilah gambar berikut !

AKTIVITAS PESERTA DIDIK Kegitan 1 Amatilah gambar berikut ! Dari gambar diatas lengkapilah beberapa pernyataan berikut

Dari gambar diatas lengkapilah beberapa pernyataan berikut :

a. Gambar Bumi terletak pada titik (2,2) dengan jarak 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas.

b. Gambar Saturnus terletak pada titik……………………

………………… ke kanan dan ……………………………. ………………ke atas c. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… d. …………………………………………………………………………………………………………… e. …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

dengan jarak……………

KEGIATAN 2

Pada suatu hari Bongga menerima peta Profinsi Sumatra Utara oleh temannya. Bongga diminta untuk menentukan letak daerah yang ada pada peta tesebut. Peta yang di amati Bongga ditunjukkan seperti gambar berikut :

untuk menentukan letak daerah yang ada pada peta tesebut. Peta yang di amati Bongga ditunjukkan seperti

Bantulah Bongga untuk menentukan letak letak daerah berikut ini :

1. Kota Janto terletak pada koordinat ( 4,…….)

2. Kota Meulaboh terletak pada koordinat (…

3. Kota Langsa terletak pada koordinat (……,……)

4. Kota………………………terletak pada koordinat (9,F)

5. Kota ………. Terletak pada koordinat (9,N)

6. Kota Langsa terletak pada (…

)

,……

,…….)

KEGIATAN 3
KEGIATAN 3

Tasik akan melakukan perjalalan melalui lintasan seperti yang di tunjukkan oleh gambar berikut.

,…….) KEGIATAN 3 Tasik akan melakukan perjalalan melalui lintasan seperti yang di tunjukkan oleh gambar berikut.

Tasik akan berangkat dari rumah menuju ke rumah sakit dengan melewati Pos dan sekolah:

1. Gambarlah lintasan lurus yang dilalui Tasik dari rumah ke rumah sakit ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

2. Lintasan lurus yang dilalui oleh Tasik dari rumah menuju ke Pos sejajar terhadap

sumbu X dan tegak lurus terhadap sumbuy Y

3. Lintasan lurus yang dilalui oleh Tasik dari Pos menuju Sekolah …………………

………………………………………….terhadap sumbu X dan ………………………

………………….terhadap sumbu Y

4. Lintasan lurus yang dilalui oleh Tasik dari sekolah menuju ke Rumah sakit

…………………………………………. Terhadap sumbu X dan…………………

…………

terhadap sumbu Y.

5. Lintasan lurus yang dilalui oleh Tasi menuju ke Pos berpotongan dengan

sumbu Y

6. Lintasan lurus yang dilallui Tasik dari Pos menuju sekolah berpotongan dengan

sumbu …….

7. Lintasan lurus yang dilalui Tasik dari Sekolah menuju ke rumah sakit …………

………………………………………………………………………………………….

Ayo Simpulkan
Ayo Simpulkan

Setelah menyelesaikan masalah pada kegiatan -kegiatan maka diperoleh kesimpulan sebagi berikut :

1. Sumbu terdiri dari dua garis yang berpotongan tegak lurus. Garis yang mendatar

disebut …………………………

dan garis tegak disebut………………………

2. Menentukan letak titik pada bidang koordinat harus selalu memperhatikan posisi dari

sumbu ……….ke sumbu …….

3. Menuliskan titik-titik pada bidang koordinat dituliskan dalam bentuk (…….,…….)

4. Jika garis sejajar dengan sumbu X maka garis tersebut ………………………… terhadap sumbu Y

5. Jika garis sejajar dengan sumbu Y maka garis tersebut …………………………… terhadap sumbu X

SUMBER BELAJAR

1. Kemendikbud.2017. Buku Siswa Matematika kelas VIII Semester 1. Jakarta : kemendikbud RI

2. Kemendikbud.2017. Buku Guru Matematika kelas VIII Semester 1. Jakarta : kemendikbud RI

3. Aksin Nur dkk.2017. PR Matematika Untuk SMP Kelas VIII Semester 1. Jakarta : Intan Pariwara

4.ttps://silvyaniekaputri.blogspot.com/2018/01/bahan-ajar-sistem-koordinat-untuk-

smp.html