Anda di halaman 1dari 2

1. Himpunan penyelesaian dari |2x - 7| = 5 adalah ...

A. {1}
B. {6}
C. {1, 6}
D. {-1}
E. {-1, 6}
2. Himpunan penyelesaian dari persamaan |2x + 3| = |x + 6| adalah ...
A. {3}
B. {0}
C. {0, 3}
D. {-3, 3}
E. {-3, 0}
3. Irma membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk dengan harga 57.000,00 sedangkan Ade membeli
3 kg apel dan 5 kg jeruk dengan harga Rp 90.000,00. Jika Surya hanya membeli 1 kg
Apel dan 1 kg Jeruk, kemudian ia membayar dengan uang Rp 100.000,00, maka uang
kembalian yang diterima Surya adalah …
A. RP 24.000,00
B. RP 42.000,00
C. RP 67.000,00
D. RP 76.000,00
E. RP 80.000,00
4. Diketahui fungsi 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 5𝑥 2 dan 𝑔(𝑥) = 2𝑥 − 10, maka hasil dari 𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)
adalah ….
A. −5𝑥 2 + 𝑥 − 10
B. −5𝑥 2 + 𝑥 + 10
C. −5𝑥 2 − 𝑥 − 10
D. −5𝑥 2 − 𝑥 + 10
E. 5𝑥 2 − 𝑥 − 10
5. Jika diberikan fungsi 𝑓(𝑥) = 2𝑥 2 + 7, 𝑔(𝑥) = 𝑥 2 − 3, dan ℎ(𝑥) = −12𝑥 + 3 maka
hasil dari {𝑓(𝑥) + ℎ(𝑥)} − 𝑔(𝑥) adalah ….
A. 3𝑥 2 + 12𝑥 + 7
B. 3𝑥 2 + 12𝑥 − 7
C. 3𝑥 2 + 12𝑥 + 13
D. 𝑥 2 + 12𝑥 + 13
E. 𝑥 2 − 12𝑥 + 13
6. Diketahui fungsi 𝑓: 𝑅 → 𝑅 dan 𝑔: 𝑅 → 𝑅 dirumuskan dengan 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 1 dan
𝑔(𝑥) = 𝑥 + 3. Hasil dari 𝑓(𝑥) × 𝑔(𝑥) adalah ….
A. 2𝑥 2 + 5𝑥 − 3
B. 2𝑥 2 − 5𝑥 − 3
C. 2𝑥 2 + 5𝑥 + 3
D. 2𝑥 2 − 7𝑥 − 3
E. 2𝑥 2 − 7𝑥 + 3
7. Persamaan fungsi kuadrat yang grafiknya memotong sumbu X di titik (1, 0) dan (–2, 0)
serta melalui titik (0, –6) adalah …
A. 𝑦 = 3𝑥 2 − 3𝑥 − 6
B. 𝑦 = 3𝑥 2 + 3𝑥 − 6
C. 𝑦 = 2𝑥 2 + 3𝑥 − 6
D. 𝑦 = 𝑥 2 − 3𝑥 − 6
E. 𝑦 = 𝑥 2 + 3𝑥 − 6
8. Diketahui 𝑓: 𝑅 → 𝑅 dan 𝑔: 𝑅 → 𝑅 dirumuskan dengan 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 1 dan 𝑔(𝑥) =
4 − 2𝑥 2 . Fungsi komposisi (𝑓𝑜𝑔)(𝑥) = …
A. 8 − 4𝑥 2
B. 8 − 2𝑥 2
C. 7 − 4𝑥 2
D. 6 − 4𝑥 2
E. 6 − 2𝑥 2
9. Diketahui fungsi f(x) = x2 + x – 1 dan g(x) = x + 1. Komposisi fungsi (f o g)(x) = … .
A. x2 + x + 1
B. x2 + 3x + 1
C. x2 + 4x + 1
D. x2 + 3x + 2
E. x2 + 3x + 4

10. Diketahui fungsi f(x) = 3x – 1 dan g(x) = 2x2 – 3. Komposisi fungsi (g o f)(x) = …
A. 6x2 – 10
B. 6x2 – 11
C. 6x2 – 12
D. 6x2 – 13
E. 6x2 – 14