Anda di halaman 1dari 17

PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

PERANCANGAN STRATEGIK
UNIT KURIKULUM
PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
2019 - 2023

TAHAP 1 DAN 2
PPKI

SK (L) JALAN BATU

ISI KANDUNGAN

1
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

BIL PERKARA MUKA SURAT


1. ISI KANDUNGAN 2
2. VISI, MISI, MATLAMAT DAN FALSAFAH SEKOLAH 3
3. PENDAHULUAN, MATLAMAT PANITIA, OBJEKTIF PANITIA DAN SASARAN 4
4. CARTA ORGANISASI PANITIA 5
5. ANALISIS SWOT 6
6. PELAN STRATEGIK PANITIA 7
7. PELAN TAKTIKAL 8-9
8. PELAN OPERASI 10 - 16
9. TAKWIM PANITIA -
10. CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA -
11. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAWAN TAHUN 2019 -
12. LAMPIRAN 1: REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM 2019 BIDANG KURIKULUM -

2
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

VISI
SK (L) JALAN BATU mencapai kecemerlangan dalam kurikulum dan kokurikulum.

MISI
Memberi pendidikan terbaik kepada pelajar melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan untuk
membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan berdaya saing.

MATLAMAT

FALSAFAH SEKOLAH

3
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

PENDAHULUAN
Perancangan Strategik Pengurusan Kurikulum SK LELAKI JALAN BATU telah disediakan bagi tahun 2019-2023 sejajar dengan misi sekolah.
Kecemerlangan dalam aspek kurikulum sekolah adalah matlamat utama yang hendak dicapai. Maka dengan itu, semua jawatankuasa di bawah
aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah telah menyediakan perancangan dan melaksanakan perancangan ke arah merealisasikan visi, misi,
matlamat dan objektif yang ditetapkan. Pihak Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan telah menyediakan perancangan tahunan yang lengkap
mengandungi semua aktiviti,program atau projek panitia bertujuan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan. Hasil perancangan strategik ini adalah untuk melihat pencapaian akademik murid dalam mata pelajaran Pendidikan Jasamani dan
Kesihatan samada dari segi kualiti dan kuantiti agar semakin meningkat dari setahun ke setahun. Perancangan strategik masih mengekalkan misi
dan visi sekolah. Matlamat dan objektif sekolah telah diperkuatkan lagi sejajar dengan kehendak misi dan visi sekolah. Oleh yang demikian, Panitia
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan telah menyediakan perancangan strategik untuk peringkat sekolah disesuaikan dengan visi, misi, matlamat
dan objektif sekolah.

MATLAMAT PANITIA
Melahirkan insan yang cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan kecergasan.

OBJEKTIF PANITIA
1. Murid dapat melibatkan diri secara aktif, berfikir secara kritis dan berdaya saing secara positif.
2. Dapat melahirkan murid yang berbakat dalam aktiviti kesukanan.
3. Memupuk semangat kesukanan dalam kalangan murid.
4. Melahirkan murid dan generasi yang cergas dan sihat dari aspek fizikal dan jasmani.

SASARAN
Semua murid PPKI.
4
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

CARTA ORGANISASI PANITIA

5
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

ANALISIS SWOT
BIDANG/UNIT: KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
W1. Masalah Disiplin
DALAMAN S1.Pentadbir Yang Berpengalaman W2. Kurang Kerja Berpasukan
S2.Guru Terlatih Dan Berpengalaman W3. P&P Kurang Berkesan
S3. Ruangan yang lapang W5. Penyelenggaraan Peralatan Dan Stok
LUARAN S4. Murid-Murid Yang Berminat W6. Infrastruktur Yang Kurang Memuaskan
W7.Kurang Sumber Kewangan
.
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1. Kerjasama PIBG
O2. Kerjasama NGO dan PPD 1. Meningkatkan pencapaian kelulusan murid 1. menyediakan peralatan mencukupi dan
O3. Ibu Bapa Yang Kuat Dan dalam matapelajaran dalam keadaan baik.
Komited 2. Meningkatkan murid mendapat Band 3 2. Menggalakkan penyertaan ibubapa.
O4. Bahan-Bahan Website dan 4 bagi KSSR Tahun 1 ,2 dan 3. 3. Meningkatkan kesedaran murid berkaitan
3. Meningkatkan tahap kemahiran dan Mata pelajaran
kercergasan murid dalam sukan

(C)CABARAN:
C1. Sikap ibu bapa Strategi WC
C2. Pertindahan arahan Strategi SC 1. Meningkatkan profesionalisme dan
pentadbiran 1. Meningkatkan perkongsian ilmu keilmuan guru dalam P&P melalui
C3. Persekitaran luar meningkkatkan PdpC menganjuran kursus , bengkel.

6
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

PELAN STRATEGIK PANITA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK (L) JALAN BATU TAHUN 2019 - 2023

Sasaran
Matlamat Petunjuk Prestasi Utama
Bidang Isu Strategi Objektif
Strategik (KPI)
TOV 2019 2020 2021 2022 2023
Tahap Tiada
% pelajar yang lulus 100 100 100 100 100
penguasaan 1. Meningkatkan rekod
Meningkatkan
teori dan pencapaian
tahap Tiada
kemahiran dalam
penguasaan teori Bilangan % pelajar mencapai A 80 80 90 90 100
asas peperiksaan rekod
dan kemahiran
permainan dalaman dari segi
asas permainan
kurang kualiti dan kuantiti
memuaskan Gred Purata Sekolah (GPS) - - - - - -

1. Memudahkan Kekerapan mengemaskini sistem fail 1 3 3 3 3 3


maklumat
diperolehi dengan
Kekerapan mengakses maklumat dalam
cepat dan terkini 1 2 2 3 3 3
Kurikulum komputer

2. Merancang 5
Meningkatkan program yang Bilangan Program Panitia dalam setahun 1 2 3 4 5
Pengurusan sesuai
kecekapan
panitia yang
pengurusan
tidak teratur 3. Memberi
panitia
pendedahan
Bilangan Kursus dalaman 0 2 2 2 2 2
kepada guru
bukan opsyen

4. Menilai
kemahiran guru
Bilangan kali pencerapan seorang guru setahun 0 1 1 1 1 1
dalam P&P
praktikal padang

7
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

PELAN TAKTIKAL PANITA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK (L) JALAN BATU TAHUN 2019 - 2023

Matlamat : Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan


Objektif : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Strategi : Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar

Pelan Taktikal
Bil Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Pelan Kontigensi Catatan
(Program)
Latihan permainan
Panitia mata Januari - Meningkatkan penguasaan 80% pelajar lulus ujian Kelas teori dan
1 pada waktu PJK
pelajaran Jun kemahiran asas permainan kemahiran tayangan video
dan kokurikulum
Menyemai kesedaran
100% palajar dapat
Ceramah Motivasi & Panitia mata tentang isu-isu berkaitan Kelas teori dan
2 Mac - Ogos menguruskan kesihatan diri
Pameran Kesihatan pelajaran dengan kesihatan diri dan tayangan video
dengan cara yang betul
persekitaran
Ruangan/ sudut Panitia mata Memberi kesedaran dan
Sepanjang Pengumpulan bahan-bahan Mengakses bahan
3 khas yang berkaitan pelajaran dan motivasi dalam penjagaan
tahun berkaitan setiap bulan dari sumber internet
dengan PJK pelajar kesihatan diri

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Pelan Taktikal
Bil Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Pelan Kontigensi Catatan
(Program)
Mengemaskini dan Panitia mata Januari - Maklumat terkini dan Maklumat disimpan
1. - Data terkini setiap masa
menyusun fail pelajaran Disember mudah diakses dalam komputer

8
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : 1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran
2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Pelan Taktikal
Bil Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Pelan Kontigensi Catatan
(Program)
Kursus dalaman
Panitia dan guru Januari - Guru yakin dan Guru mahir mengendalikan Kelas teori dan
1. bagi guru bukan -
mata pelajaran Jun berkemahiran dalam P&P praktikal kemahiran tayangan video
opsyen
Perlaksanaan SEGAK
Pengenalan kepada Guru mampu
berjalan dengan lancar dan Buku manual
2. perlaksanaan Ketua Panitia Januari - mengendalikan penilaian
mengikut prosedur yang pelaksanaan SEGAK
SEGAK SEGAK dengan baik
ditetapkan kementerian

Matlamat : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Objektif : Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang
Strategi : Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Pelan Taktikal
Bil Tanggungjawab Tempoh Kos Output/hasil KPI Pelan Kontigensi Catatan
(Program)
Pencerapan Ketua panitia, Januari – Guru yakin dan Guru mahir mengendalikan
1.
berkala Ketua bidang Ogos berkemahiran dalam P&P praktikal kemahiran

9
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

PELAN OPERASI PANITA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN


SK (L) JALAN BATU TAHUN 2019 - 2023

Nama Program : Program Latihan pada waktu PJK dan Kokurikulum


Matlamat: : Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan
Objektif : Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti
Tempoh : Februari hingga Oktober
Sasaran : Semua Murid PPKI
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Perlantikan Jawatankuasa semasa Ketua Panitia
1 Sekali
mesyuarat panitia Guru Mata Pelajaran
2 Taklimat kepada murid Guru Mata Pelajaran Sekali
Mempromosikan program
Ketua Panitia
3 - surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ Seminggu
Guru Mata Pelajaran
penjaga
- (tahap 1 dan 2) 30 minit
Ketua Panitia
4 2 kali dalam seminggu
Menghadiri program Guru Mata Pelajaran
- (tahap 2)sejam pada masa
Murid
kokurikulum
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan

10
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Nama Program : Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan


Matlamat: : Meningkatkan tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Objektif : Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran
Tempoh : Mac hingga Ogos
Sasaran : Semua Murid PPKI
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
1 Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Sekali
Guru Kesihatan
Kaunselor
Ketua Panitia
2 Taklimat kepada murid Sekali
Guru Mata Pelajaran
Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada ibu bapa/ penjaga Ketua Panitia
3 Seminggu
- surat jemputan kepada penceramah dan agensi Guru Mata Pelajaran
yang berkaitan
Ketua Panitia
4
Menghadiri program Guru Mata Pelajaran 3 jam
Pelajar
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Kesihatan dilaksanakan
Kaunselor

11
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Nama Program : Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJK


Matlamat: : Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Objektif : Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran
Tempoh : Sepanjang tahun
Sasaran : Semua Murid PPKI
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Ketua Panitia
1 Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Sekali
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
2 Taklimat kepada murid Sekali
Guru Mata Pelajaran

Mempromosikan program Ketua Panitia


3 Sekali
- pemberitahuan kepada murid Guru Mata Pelajaran

Ketua Panitia
4
Melaksanakan program Guru Mata Pelajaran Sepanjang tahun
Murid
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan

12
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Nama Program : Mengemaskini dan Menyusun Fail


Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Tempoh : Januari hingga Disember
Sasaran : Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Ketua Panitia
1 Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Sekali
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
2 Taklimat kepada Guru Mata pelajaran Sekali
Guru Mata Pelajaran
Mempromosikan program Ketua Panitia
3 Sekali
- surat perlantikan kepada guru yang berkenaan Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
4 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan

13
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Nama Program : Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen


Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Tempoh : Januari hingga Jun
Sasaran : Guru Mata pelajaran bukan opsyen
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Ketua Panitia
1 Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Sekali
Guru Mata Pelajaran
2 Taklimat kepada guru Ketua Panitia Sekali
Mempromosikan program
3 Ketua Panitia Seminggu
- surat pemberitahuan kepada guru berkenaan
4 Ketua Panitia
Menghadiri program 3 jam
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan

14
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Nama Program : Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK


Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK nemgikut prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian
Tempoh : Januari
Sasaran : Guru Matapelajaran
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Ketua Panitia
1 Perlantikan Jawatankuasa dalam mesyuarat khas Sekali
Guru Mata Pelajaran
2 Taklimat kepada guru Ketua Panitia Sekali
Mempromosikan program
3 Ketua Panitia Seminggu
- surat pemberitahuan kepada guru berkenaan
4 Ketua Panitia
Menghadiri program 3 jam
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia Selepas setiap aktiviti
5 Penilaian/Post Mortem
Guru Mata Pelajaran dilaksanakan

15
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

Nama Program : Pencerapan Berkala


Matlamat: : Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Objektif : Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P
Tempoh : Januari hingga Ogos
Sasaran : Guru Matapelajaran
Kos : -

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi


Pemberitahuan tarikh- tarikh pencerapan kepada Ketua Panitia
1 Sekali
guru matapelajaran Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
2 pencerapan 1 kali
Ketua Bidang
Ketua Panitia Selepas semua
3 Penilaian/Post Mortem
Ketua bidang pencerapan dilaksanakan

16
PELAN STRATEGIK, PELAN TAKTIKAL & PELAN OPERASI UNIT KURIKULUM PANITIA 2019 - 2023

CARTA GANTT PELAKSANAAN RANCANGAN PANITIA

BIL PROGRAM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
1 Program Latihan
pada waktu PJK
dan Kokurikulum
2 Ceramah, Motivasi
& Pameran
Kesihatan
3 Ruangan/ Sudut
Khas Berkaitan
Dengan PJK
4 Mengemaskini dan
Menyusun Fail
5 Kursus Dalaman
bagi Guru Bukan
Opsyen
6 Kursus
Pengenalan
Kepada
Perlaksanaan
Program SEGAK
7 Pencerapan
Berkala

17