Anda di halaman 1dari 1

TA`MIR MASJID AL-KAUTSAR

DUSUN BENGOK SELATAN DESA BEJI


KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN
Sekertariat : Bengok Selatan Telp. 085851157343, 085856609977

SURAT KEPUTUSAN

KETUA TAKMIR MASJID AL-KAUTSAR BENGOK SELATAN


Nomor : 03/SK/BS/III/2019

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA REHAB MASJID AL- KAUTSAR

KETUA TA`MIR MASJID AL- KAUTSAR

Menimbang : Bahwa dalam rangka merpersiapkan pelaksanaan rehab masjid al-

Kautsar maka diperlukan pembagian tugas agar pelaksanaan


rahab masjid Al- Kautsar dapat terlaksana dengan lancar

Mengingat : Adanya musyawarah antara Ketua Ta’mir bersama-sama para pengurus

masjid Al- Kautsar.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pengurus Masjid Al- Kautsar pada tanggal 11 Maret
2019

Menetapkan :
Pertama : Nama : Muhammad Muslich
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 30 Mei 1978
Diangkat sebagai : Bendahara rehab masjid Al- Kautsar

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun dikehendaki


andanya perubahan dalam penetapan ini maka akan diadakan
pembetulan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Beji
Pada tanggal : 11 Maret 2019

Ketua Ta'mir Masjid Al- Kautsar

Ust. M. SUBAKRI

Anda mungkin juga menyukai