Anda di halaman 1dari 44

PANANGGUHING ·

DUW NG

Amrafelakak• hawruh bab panang·


guhing Duwung wiwil fangg.uh
'/)aiaiaran fumeka fangguh
Surakarta.

'

TOKO BUKU "SADU- BUDI" SOLO

djogja fights back


djogja fights back
.
SERA T

'PANANGGUHING DUWUNG

Amratelakake kawruh bab panangguhing


duwung, wiwit tangguh Pajajaran
· dumugi tangguh Surakarta.

•!••!• •!••!• •!••!•


.:..:· ·:..:· •!••!•

Asli saking seserepanipun


Mas Ngabehi \<VIROSOEKADGO

abdi Dalem mantri panda Kadipaten- An om ing :


-:-_-_-:=_-::: SURAKARTA - ADININGRAT ----- -~-

T oko Bu ku "S AD U BUD I '' S o 1o

djogja fights back


•·

~ak penaarang diperlindungi oleh wet! I


'

djogja fights back


-!-

KATERANGAN RERINGKESAN
A. DUWUNG TANG3UH PAJAJARAN.
Garbanipun duwung taaggub Paj~jaran.
I. Empu Ki Keleag.
2. Empu Ki Kuwuog.
J, Empu Ki Lonina.
4. Empu Ki A11gga.
5. Empu ia1 Pa1elen.
6. Empu Ki Silcir ducun Tapn.
7. Empu Sijungwa!lara., ·nllik:a taksih jumenens bupaei
Arja Banyakwide.
B DUWUNG TANGGUH TUBAN.
I. Empu Ki Panokti.
2. Empu Ki Suratmao.
J. .EmpaKi Modia.
4. EmpuKi 0 alllita.
S. Empu Ki Bekel Jati.
6. Empu Ki Supsdriya.
1. Empu Ni m 'lok So:nbro.
8. Empu Jirak.
Katerang&n b tb duwtHlg yasan Tub1n.
C. DUWUNG TANGGUH MADURA
1. Empu Ki Kasa
2. Empa Ki MtC'lD
3. Empu Ki Kacang.
4. Bmpu Ki L~.Jju Medura.
Keterangao tangguh M:tdu!a·
D. DUWUNG TANGGUH BLAMBANGAN
l. Empu Ki Meadung.
l. E npu Ki Tembarok.
3. E121pu Ki Supagati.
4. Empu Pt~ogertHl Pitrang.
Kat..,rangan tangguh Blambangan.
£, DUWUNG TANGGUH lVIAJAPAHIT.
1. Empu Ki Sup;;driya.
l. Empu Ki Supagati.

djogja fights back


-4

, 3. Bmpu Ki Dj'ih Supa ( Supl!. Bnom )'


41. Empu Ki l)j igdj a.
S. Empn Angga - cuwiri.
6. Empu Ki Siagkir W~trJabaja.
7. Ernpu P.eblun. t'gesipun : Pakempalaoipun para "mpu
u:1lib wont'ln nng1ul r-...h}~pahit, kados ta dusun Taru•
wang~a. Maj:asts, B!IDYi.ibiru, Tembarat. Seraill
( Bauyubir u Tuntaag~ ) aapanunggilanipuo.
8. Empu Kodplli!.
F. DUWUNO TANGOUH SEDAYU
1. Zmpu Prtngere.n sedayu
2. Bmp~ l!:f],rerelun:ipun Pangeran Sd~ju, utawi para sata·
bat 'ndaya.
0. DUWUNG TANGGUH Jr!NU ( CELAK lNG JIPA~G)

L tmpu. A!S.lp~t l Jetnl. inggib Dj~ka Suru.


H.
B. Empu Ki fWd.
.
DUWUNG TA NGGUH TIRIS" OAYl)
-
l. DU WUt<.O TANGGUH SETRA ~ BANJU. lNG DUSUN
TESHt
L Ernpu · KJ Setra.
J. OUWUNG TANGGUH MADIYUM.
I, Em pu Ki K ctdok, inggih Supa • Nom.
2. Dlimelan ipun p.au ubb~t .
K DUWUNO TANGGUH DEMAK
l . . Empu . . . . • . , , ?
L.. DU WU NG TANGGUH CIREBON
I, Empu ,. , . • . • . . • ?
M. DUWUNG TANGGUH KUOUS.
N. DUW U NG TANGGUH PAJANO.
l. Empu Ki Umyango
l. Dameianipun para tudc:abat
0. DUWUNO TANGOUH PAJANG MATARAM.
L Ewpu Ki Arja. J r.pan.

djogja fights back


_,_
P. , OHUWUNO TANOOUH MATARAM
I . E mpu K i Umaji .
2. Empu Ki Legi.
3. Empu Ki OulinJ.
<4. Bmpu Ki Nom.
5. Empu Paogeran Sezulang.
DHUWUNG TANGOUH NOENTHA. BNTHA
1. Brupu • • , • . , ? log Mataram. "
DHUWUNG TANGGUH KARTASURA.
I . Empu Ki Lujuguna.
2, Empu Ki Macao .
S. OHUWU~O TANGOUNO SURAKARTA.
1. Jama• Panjenenaa.n Dalem Sampeyaa Daltm ioataos
Sioullu11 K~tn8jcng Sunbunan Pakubuwana iogkaoa
kapi ng sekawu; Empu Br~tjag u na .
1. . Ja man Pcmjenenga n Dalem Sampeyao Dolem inakaes
Sinuhun Kangjons Susubunan Pakubuwana io&kang
t ap ·ng gangsal Bmpu Brajaguoa.
3. Empu K.i T irtad aog$fi , ing Manskubumell.
Katcrangon ba b dhuwung j8aan Maftak:ubume~.
4. Jasan Dttlem Sampeyilo Dalem lagkang Sioubuo Kaag•
jena Susuhuaan Pakubuwaoa iaglcaoi kBping saog:t
Empu Ngabehi Ojajuuklldga, Ngabebi Dj•p•n, Ng>~bebi
Singawijaya, Bekel Br11j uet~m!l ,
S. Juan Da!em Sampeyan Dalem. iogkang Wic~knna ingk:ang
Siruahun Kangj;, ng S11s11huun Palcubuw<~na iog kang kapi';.g
aadasa . Bmpu Ngabobi Jajasubdga . Njabehi Wiruokod
ga Ki Mangun malela .

djogja fights back


djogja fights back
A DHUWUNO TAJI'GGUH PAJAJARAN.
A. Dhuwung, IJ!Uija mulu &anget, gulu -meted · lantlbung,
sira·b cecak buweng. buntut- uuog metit utnwi papak,
em bat . keder, &ebll.lkipun kau sabaI
cegeh , tosanipun
ment1:1b, warniya ld11wu \ltawi jene pun11pa den• cemeng
tamtu s~jak,ipun m11gel utawi mentah. wasubanipun
, sek~lr utswi toun le.rnb1t, sawang11nipun mesthi garin~,
.- iogkang kaprah dedezipuo ~uwung cdak, wo·n tea ugi
ingk ~ ag medal paojang, silab - silahipun . kados int
·n-grwda_p puni~ a. ·
A · I. EMPU Kl KELENG
Dhuwung. ga1 j>t ruulu sanget, gulu • meled landunJ
:irab • 410C11lt buw~ng, buntut · urang . metit · utawi papak
embat kau, •esuli4an ogruwing, len!!gahipun keder.
stblnkipun tosaa sealU mentab ge-ring mnthentbeng,
wasuhanipun pamor lembat, bilih ogangga sekar-kacl'lDS
unther.ipun ngecarnbab. gandhikanipuo jejea kapara
panjang, lambe. g r~j :;. h cek:uk, jalen alit, godhag ngowor,
bilih ng~ngge ri - pandh<1n sirahipuri aksara buwena,
dha (iWl) nipuo bot ea Dgjfilawisi , pethitipun 11yanthuk
sawatawis, man11w i ngangge so&olcan lebet lanahuog.
januripun I 1ndhe p d.u mugi puyuban. blumbaagipun
wiyar, ml'lfawi nl\roMJg gandhikan, gandhikipun bu
pa njl! ng semu nyigar mlinj t), tikel - alia jugaa: punika
tao ~ guh ·K.i Kcl.:ng, adbakanipun mllk'4teo, tqsan iog-
kang t11mtu madbas m~t~ ch h .
A ·1. EMPU Kl KUWUNG.
K.&dos dene A 1, Mmung l~nggahiptHl tumurrgkul, ing.
kang limrs.h dbuwung r3ai paaj a ng • tos&n · ingkan&
/
tamtu cemeog 1aha madhas, logu sc:sulidr.n ounagil
AI.
A l. BMPU Kl LONINO
DuwtiDg ganjt mulu sanget, gulu - meled laadung
1iuh - cecak buwcog buDtut. uraag metit utawi

djogja fights back


..
0

taw! papak, embatipun kowas, scsulid an agruwing re.


aik, ienggabipuo n:.eyat demes, !eblakipua tosan m entab
semt~~gllring. wasuhaoipun pmmor lcmbat, bilib ngaosgo
sekar kacang unteripun ngecambab weweg ngandikani-
puo sedengan, Iambe ll~'~jah cekak: ringkes , jalen alit,
godag ngowor, bilih ng11ogge r i · pandan sirahip u n
"ksara buweng, da (~'1) llipuo boton ngatawisi, petitipun
nyantuk 1awatawia, manawi ng11nggo sogokan Jo ·
bet landung, januripun landcp ngantos dumugi puu
yuhan blumbanganipun wiyar, meoawi uamung gan
dikao, gandikanipua sedenga11 semu ny igar rn linjo,
tibl. alia jugag, m11nawi luk:, l ull:· ipun cethck sem u
rngkol, · tosan madha1 semu ment•h; pun ika tanggu h
Ki Loning, iogkang katha h l,>adaaipun ing dhuwung
wiyar,
A 4. EMPU Kl ANGGA
Duwung, gonj1 mulu stlnge t, gwlu · melcd Jand hwng,
airr.h • cecalc buwaog, buot ut - uraog metit utawi
'
papalc, embatipuo keder, &cblakipun mentah gt~rin ~
nglugut mathen theng, wasube.n 'ami A I, a.wil lngkaog
naanggtt aokar - kacan!j, 1nglcaog tamtu putut, inggih
punika pcpct"D pandita; gandbik kapar panjang , ri·
pandhanipun ogruwil k:irang keblat, awak • awakanipun
ing duwung oglempe•lg, lngkang temtu dbuwung lores,
in!jklulg eluk boten "wontea, d'dcgipua celak.

A 5. BMPU lNG PAGELEN.


Seb!akipun sami A I, dalah sesulidanipun, saha re-
rojehanipun, WOJJdeDC 8W8X - flW<lkanipUD irtg dhUWUII8
ingkang ttlmt.u 11gcng uha wiyar ng!empeng, ingkang
kllthah med11l panjaag, wondue inskang cefak ugj
wonten oan£!ing wiyar. ffi(dtl!<i luk ut!:lwi ltrcs kados
inllhten kawujudnilpun.

A 6. EMPU Kl SIKH-t DUSUN TAPAN.


Sami A I, dubh sesulidaaipun saha rojeha:oipua
pam or ingkn.og tamtu

djogja fights back-9

ngawat ma{en~eng. den€:. tosaa mat;\cr.t~ha lUentah. won-


d~ne woedjoedipoen ing <Joe\voeug ingkang t.a:mtue tjelak.
· medala loek oetaw! leres oegi makat~o; poenika "tan.g-
goeh Ki Sikir ~oesoen Tapan.

A 7: EM POE SIJOENG YA/ ANARA. NALIKA T AKS1H


DjOEMENENG BOEPATI ARJA BANJAK'J ..-· ;)E.
J)oe\~oeng, gan(ija modoe sanger, gem,iok kalnes pipi
marengkd. goefoe- meled landoeng, embaJ.ipoen !<ewes,
sirah - cjetjak menter boeweng. poengkasan tjotjo r lan·
tjip. b pentoet- oerang semoe boev.-eng, ganQjkipoen tje.-
geh: bloernbang:an. • wija;: lebet. manawi ngaogge seka r- .
katJang. s~karipo_en katjang ngetja mbah weweg nge~awit.
dialen tjerak !rmtJ ip, Jamb~-gadjah tjekak, go<;lag~m roepak
le~a. sogokan tj<::b k le-b e: t. diapoe r lan~ep daemoegi poeJoe-
h~n . :-rodjehan ~a (1..'1~ nipo.::n ngni~it tje~a, lenggahipoen
- majat sadjak meteseL seblakipoen soeme ngit wiogit , l oek~
. jpoen tfetek ~e,ogkol. awak ~ a w:akanipoe:n glamit mawi
ada ~ada, manawi , gan~;likan. .g an!;likipoen . sawatawis
pandjang, tikel-alis tje~ck. t~san ingkang tamtoe . ma<;las
ngloegoet, warniaipoen <;loewoeng alit - alit sarta tjelak,
pamor lembat: poeoika <;loewoeng tanggoeh Padjadja- ·
ran Sijoe~gwaoara . katera ngan i:tg nginggil pcenika me-
. dala leres ; oetawi loek;. oegi alit sa~:ta tjelak kados-dene
patrem.
log ngir.ggil tanggoeh . c_ioewoeng Padjadjaran. ingkung sampoen
katjandra. ingkang limrah -ingaka~ah amoeng poenika.

B. DOEWOENG TANGGOEH TOEBAN.

B I. EMPOE: Kl PANEKTI.
I)oewoeng. , gandja modoe saw;cna vvis. goeloe-melcd
ragi !am:loen~. sirat- tjetjak ragi hoe weng, boentoct-oerang
papak, bangkekan semoe beinbeng. seblakil)oen njenjet
aloes ma~en!eng, waso.;:hanipoen pamor semoe ngodit
semangka. lenggahipoen tjongong. manawi loek, " ioek~
-i poen tje ~ek loe'vts, man ...nrd k res le ngga bipoen toe··
rilocngkoel. bil ih ngang~e sekar-katj<u:tg ngetjambab.

djogja fights back


- lO

lambe-_gadj<ih, ?g~s1k. djafen tj~l~k . . go~gipaen roepak.


bifih ngcing_ge sogokan tie~ek:_;$<Jwatawis tjdak. djattoeri·
poen · ke~o~I doernoegi po~joehao. bloembangaoipoen
scd'!ngan, awak-a•..Vakaoipoen doewoeng ingkang ka~ah
midji~poeh saba nglempeng. bihh ganQikan. ga.1qikip-qe 0
tje:kak, tikel~ahs djo,egag.

B 2. EMPOE Kf SOERATMAN.
I)oewoeng:. gandja modoe sawatawis, goe!Oe - mded
ragi lan~oeng. sirah- ~jetjak boeweng, boeotoet oerang
papak . ·bangkckan semoe bernbeng. sebtakipoeu rtjeojet
·al-oes. -waroci'Janipoen pamor sem(,)('; ug~Jit - sema~gka.
· lenggah!poen tjon<;!ong, mana~'i loek. loekipoeu tjetek
loewes-. manawi teres leoggabipoen toe:~Doengkoel, bilih
ngangge sekar-katjang rigcijambah. lam6e-gadjah tjekak,
dja1en tjelak, gocJagipoen roepak, bilih ngaogge sogokan
tjctek sawatawls tjelak, djanoerlpoen ke!oel doemoegi
poejoeban, bloem bangan ir>oen segengan . .awak-a wakani-
po4en tjoewoeng ingkang tamtoe midji-poch saba nglem-
peng. bilih gan4ikan, gangildpoen tjekak. tikel-alis d}oe-
gag. woedjoedipoen {,ioe woer{g \ ? ).
B 3. EMPOE KI MODIN .
l)oewoeng, gandja moeloe .sawatawis. goeloe - meled
ragi lanQoeug. sirah-tjetjak boeweng. boentaet - oerang
papak, bangkekan semoe bembeng. sehlakipoen njenjet
keras, w<:lsoel!?!ljpoen pamor semoe ngOO!Iit ~ semangka
~agi mentah, lenggahipO,en tjongong, rnana wi loek. loeki-
;:>oen tje~ek loewes. manawi leres Ienggabipoen toemoeng-
koel. bilih ngaogge ·seka r ~ karjang ngetjambah, Iambe-
gadjah tjek~k. djalen tjdak. gogngipoen roepak. biJib
ngangge sogo!:.an tje~ek sawata wis tjdak. djanoeripoen
ketoel doemoegi poejoeban. hloerobanganipoen seqeogar>
awak-awakanipoen goewoeog ingkan~ famtoe midji-poeh
s ;;ha ngltmr;eng. bilih gan<;l.ik-an. ganr:ikipoe~ tfekak. tikel-
. alis. djoegag. woedjoedipoen c:loewoeng tjelak.
B i. EMPOE KI GALAITA.
l).lewoeng. gandja moeloe snwatawis. goeloe-meled -ragi

djogja fights back


-U-
landhung. tirah cec11k buweog, b11ntut • urang papsk:
buglcekan 11omu bernbong, ••blaklpun bras, Wl\suhaoipua
pamor semu ngulltsomaogka muyell:, lenscahipna coD-
dhong, manawi luk, luk ipun cetbek saba luwcs, ma-
m

nawi lens lengaahipuo tumungkul, . bilih ogangge sokar


t.acan_g r~gecamba.h, Iambe - gajah colak, jalen cela_k,
sodlugipun celak,, bilib ogaaag• sogokao cethek aawa.
tawis cel11k:, janurripun lc.etbul dumugi puyuhan, blum-
baog!Ulipun sedhengan. awak-Awak&nipun dhuw\lng iag-
kang tamtu miji - puh saba nglempeog, bilih . gandhikan,
gaodhikipun cdak, tikel- ali• jt~gas, wujudlpun dhuwua1
culak':
B S. EMPU Kl BEKEL JATl.
Dhuwuog guja lepek somu multa mentor, guiu- meted
radi landhuog, sirab- cecak buwong mentor, bun tut-
u rang papak: ngedhllWUBg, bangket{ln semu bebens,
cmbat !uwcs, wasu,haoipua pamor a!us, lenggahipun
mayat, seblakipuo uyenyes parigeJ, msn&wi luk. luk-
ipun cethek lu'>HU, mf:lnawi leres leoggabipuo tumung.
kul, bilib nganage sckar- kao1ng _!'sccamb!lb, lambe-
g~ jah cel~k, j~len celnk:; godhagipu~ rupak, blli.b
l!l8ti.Dggo aogohn cethek uwatawi• celak, januripun
kethul dumuhi puyuhao, blumb ~ ngnipan sedhengi\D, owak
11Wllkallipun ing dhUWIIOg tttmtu miji • pab saba Dgltm•
pe~g. bi!ib gandhikam, gllodhikiy.un tebk, tikol· alii
jugtg, wujudipun dbuwung s~dhenglln, gar4J:&lipun
male pet.
- B 6. . EMPU K.l SUPADRIYA.
Dbuwung, g~ l'lj~ lepck ~emu mulu menter, 1uiu- meled
ragi landhuog, sirl\b. cec11k buweng menter. · }?untut-
urang p:api!.k nged t: n vuog, bangkoklln semu b ~mbenJ,
embnt luwe1, wasulwoipun pamor elua lumer ragi nga-
wa t. len2gahipwn mayat, seblaldpuo mathenthcng ogla-
iiJgut, ingbng luk d errgng wontett, ingkang tllmtu Jeres,
s aba amung gandh 1kan, tikel-_alla nratas, awalc • awak- '
tmipun miji. pub, WIJjud ipun dhuwung sedhenjaa, . ga-
ra p4nipun meliter Ql pis .

djogja fights back


12

8 7. EMPU Nl- MBOK SOMBRO .


Dhuw.ung, gr~nj'l ·muha, aulu meled landhung
airah • cecak buweng, buntut urnng pept~k, banaketan
bembeog, emhat k:au, was11banipuo pamor teaet
ltmbat. kadhang nglugut, Jengaahipuo wagu. aeblak.
ipun nyen)f:s mentnh, i rt2hng e.luk dereng . woaten,
i-agbng b:atllah gandbikan utawi ~!'IIIja ' ires, wujudi·
pun dhuwu-ng alit ceL1k aaha · nglempcn~ .

B 8. EM.PU JIRAK.
Dhuwwng, goulj'l m \llu . gulu • mtlr.d menggik st:dho·
, ngan, _airah •' Cecak buw~og, huntut - urang Jti!J~IIk
b~o.ng keka n bembeng, omba t hdcr J08ropelr, wasuhni·
pun pamor muyek semu ngulit - !tma•gka, wes_i kasap
aobldc sebah gadb~b mcrl'lk-ati ukedh•t, lenggehipun
tumunghl kidhung, manawi luk, l11~ipun cethek,
b :lih ngangAo sellar kucang ngecambnh ngr_uwi~ Iam-
be- ,811jab celak, jalen eclair, godlleaao celak, bilib
nganue ao~okao cethak: celnk, juuripuD co•lll ••·
·mugi puyvb!ln, blumban&_anipun sadbensan, •!Jk•
awakaaipuo dbuwung ngliropo, bilih gandbikaa, aan.
dhikan cckak, tikd • fllis juga~ lebet, wujudipun
dbuw•ng scdhengan namuag padbaraa ciy11t.

Katerangan bab dhuwung yasan Tuban


, Saba~ taoah Tuban puaik:a UKi sami , d!lmel dhllwnntJ, tang-
aub nmi, hteu sobl.t k: ugi aage:mperi dbuwung kaaobut
neia~&il , wau, amnl'lg .m l MWi katan~iogaken dbuwuos ded~t­
••lanipan empu , bjeng lcatiogal aaor. guwaya kawon , 81\rep
insgib bwoo, Jenggah . mckaa kirang mapen, namung Jftrbanipun
iauib tan gguh T"ban,

C. DHUWUNO TANGGUH MADURA.


C I. EMPU Kl KASA
Dhuwling gttnj>l w;,radin, aulu • molecl sedhengen ,
aemu alit s~ja lc ogropek, alrah - cecak laoclp ( teaesi-
pun ugi panj 1ng), buntut • uraag papak ragi bu-

djogja fights back


- 13

w~ng. 11and!_a ingkanJ ka~ah ngropek tipis. seblakipoen


sereog keras ma~enteng. ·wasoehanipoen sekar rangkep.
ingka"9 ·kaph meebyar. katingalipo~n 'agal
anar:giog
lemttar, bilih ngangge 'sekar , katjang nge~per{ ~'ge­
loengipcen wajang. gan:;Iikipoen soemen:;le (namanipocn
brc~twab) . djaJen ageng, goQagan se<;!engan. sogokan le-
bet. leng-gahipoen semoe tjegeh. djanoeripoen r" adya -
d~emoegi poejoeh.an, manawi gan9ikan, ganc.likipoen
tiegeh tikel-alis pepes. bilih loek lebet semoe r""ngkoi.
manawi · l.::res le:1ggahip()en oegi sernoe tjeg~h. ratjak~
ratjakipoen Madoera poenika seblakipoen keras sarta ·.
ab.yor. roan a wi ngangge ri~panc,lan, aksaranipoen <;ia ( (,11)
tje!a njangkraf\g. wesi magas Jeres.

C 2. !!MPOE Kl MATJAN .
. · ·. -
Doe:v.;o~ gandja - waradio, - goel~-me.!£4 5eQ:en~an,
semoe alit sadjak ngropek, sirah - tjetjak lantjip (ragi
pandjang). boentoet·oerang papak. rayi hoeweng. g;:m-
. dja ingkarig katah ngrop~k tipis, seblak.ipoen sereng keras,
wasoehanipoeo sekar rangkep. ingkang ka~ah moebyar,
katingalipoen agal anangin J lembat.. bilih nganggc sekar-·
katjang nge,mperi ge loen~ipoen wajang ananging nj<~n­
teng. gar~~ikipoen soeme m.J.e, (nam anipoen broewah). dja-
len ageng , godagan seqe:n gan, sc;:1okan lebet, lenggahi~
poen s~moe tjegch. diano eripoen madya doemoegi poe-
joehan. manawi gandikan , ga n<;f ikipo~n. tjeg eh, tikel-alis
pepes. bi!ih loek. -loekipoen semoe rengkol. manawi Je-
res . l;,nggahipoen semoe . tjegeh : ratjak- ratjakipo~n Ki .
Matj~ n poenika w~si aloes keras. awa k - awakqqtp ocn .
v.l;ar.

' 03: · EMPOEKI KATJANG.


O~ewoeng._ ~andja waL"adin sernoe moeloe, godoe-melcd
seQeogan, bangkekan singset. 'boentoet- oerang bocweng.
patjakipoen' gahdja · ragi kandel. seblakipoen sereng ke~
rds. len ?~3h m~j:.!t, sc.s.i p at<:ilipcen .;!e::nes, ganc;likip oen _,
. wcmen<;ie. ·bi!ib ngangge sckar - katjang kados geloen9
) 'i'lE!)ang; o;:::r. ~~r.;cen sem~;: rt!0~det; d/al?:;l ..ramping se~

djogja fights back


-H
moe n~aQgak. lambe~Q!3djah tiekak kewes. gO<,i.ag roepak
Iega. SCIJOkan leb:t ogroewing. djanoeripoen lan<,iep doe~
moegi p:>~joehan. manawi loek, loekipoen aingset, pamor·
agal anamoeng lembat, amargi rangkep. wesi aloes. won-
tenipoen katingal kasar awit pamoripoen moengal rodjeh-
anipoen ri - panc;fao kewes tjeta. boten patos njangkrang •.
/ j~n tinimb'!n~ sanesipoen taksih katingal nfangkrang. ma-
nawi gailQikan. gan<,iikipoen se<Jeogan, tikel - alis djoe-
Q;lg, manawi mz:dalleres , lenggahipoen kaoe.

.c i. EMPOE
.
K! LOEDroE MADOERA. ~

Poewoeng. gand;a waradin. §Oeiue- m.eled lanc;loeng..


sirah - tjetjak Jantjip. baogkekan lan<,ioeng. boentc>et- oe-
ra~g papak. awak - awakanipoen gandja ngropek. em-
. batipoen sa watawis malengkoeng. seblakipoen 5ereng·
keraS, W3SOehanipoe<l patn_? r rangkep i;OBOging kirang
moebyar. katingalipoen agal ananging lembat. bilih
,. ngangge sekar · katjang kados gefoeng wajang njang-
krang djale, kandel soe:moengkcm. Iambe - gadjah mon-
tjer. bloembangan sec,ienga n. sogokan pandjang lebet,
djanoeripoen ra:::ping doemoegi poeioeha n.· manawi loek..
loekipoen rengkof. manawi leres Ienggahipoen tjegeb,
ganc,iik soemenc,ie tjekak. tikel - alis djoegag. tosanipoen
kasap .

Katerangan tanggoeh Madoera.


Ooewoeng ingkan·g pantjen ga rapan sa bat. seblak sarta larasipoerr
oegi nger,nperi kados ta nggoeh 1\-fadoera sadaja, ananging ma- ·
, nawi kata n\fi ng kalijan dedamelanipoen empoe kaseboet nginggil.
oegi sami Madoera. ta mtoe asor wa r ninipoen, gocwaja inggih
kaw.on. garap inggib kaw on. lenggah meksa kirang mapan , amoeng
garbanipoer; tanggoeh inggih Madoera , ratjak - ratjnkipoen tosan
mac;las keras.

D. DOEWOENG TANGGOEH BLAMBANGAN.


D L EMPOE KI MENDOENG.
I)oewoeng. 9a11dja waradin semoe moeloe. goeloe-mele<t

djogja fights back


-lS-

sedea11an, menter lancap ( tegeaipun ragl dempok )b11atut


urang buweng, bangkekao l'obet p arlgel aeblatip•a
koras keras wiagit, .a esulidanipun euw11 cetek len11gabipaa
mayat arigat ladak 1 wasohanlpun pam or sami n1awat
so1okaa ceknk semu aucull dudaog ~kados cucuking
piksi d&daag ), . bilih ngaagge sekar a kacaag wanguoipun
ked~· geluag wayang ( nyanteng ), g~ftdik sumeade Jam.
_be- aajah demes, jalen anglimpa lantaa, aodagan rupat
!ega, blumbangan sedenaan, bihh luk, hakipun lebct
aomu sinasct, gandik parjtng.

D 2. BMPU Kl TBMB<\ROK.
Duwung, gaoja waradin, gulu melcd ragi cebk, bun·
tut • urang papak 1 awa!dp11n ins gaoja ragi tlpls 1 aeblall
ipua keras, tosaoipuo madaa, pamoripun midos, billh
k:lseawang d1ngu ru$ipun aebah . bluml1an11an £etot, so -
gokl\o ce)tllk, bilih ngan~ce sekar - kacang ngecambab,
manawi luk, lukipun Jebet. · manawi le~es leaggahipun
Ieeder 1 rojebaolpuo wan gun ng!!'ri, aksllra dba ( nJl ) klrug
keblat, maftawi gndbik:zo, gaodbikipun cekak ccgeh,
titel - alis jug 1g sirah • cecc~.k dbcmpok.

0 J. EMPU Kl SUPAGATI.
Ohuw11og, g 'l r.j l wcrndio semu mulu, gul• • meled
sedhem!an, m:nter lancip bu11tut - · urAng buweng, l»ang-
kekan sebtt parigel, sebl"'kipun ker31 luoaid, sesuliclaoi-
puo sarwa cetek, lcnggahipun mayl!t l>1dak sriad:, wasuh·
anipun pamor miei 1g htiogd n81l -vat laadep, togo lea-a
Cl:lk ll k semu cu cuking pe ksi diH, lHihmog, bili b nganJge
se ka r - K~ca n g wew~g oy am t h~ ns. wwdi l.c sumendhe crkak,
awak - mwalt:an ipun glnmtt'ln, (te~ilsipun ma wi ada • ada),
j11leo ceb k bncip I a m be~ - g~tjah s eb~t. godngan rupalc
legs . man awi luk , luldpun lebet si ng!fet m a na~d Jeres leng-
8l1bipu(ll rn:~yllt, maea wi gl'lndbik ao, gaodhipun lledeogan
t ikel - slit nrat1u, mauwi ng;tngga wj:ban, roj ~ haoipun
c etha. @fltbanipun ma nawi gnrapaaipu.n Ki Supagati, temtu
a:,M j 1nip!Hl cektik.

djogja fights back


- 16-

D 4. BMPU PANOBRAN PITRANO.


Dhuwuna , ganja waradia aemu monter, aul•- meled
_!eden,an ujak .u ker, bangbka~ aiaaaet, buatut-
urang buweng, airah - ceull menter dempok, Jancip,
awak - awakipua ing gauja kaadel, seblakipun rurwb
wingit, pamoripuD ngawat mirina, manawi ngaagge
aetar - kacaag weweg pri&el, Uoteripun naeraperi
geluns wayaog, jalto anglimp~ reaik , Iambe aaj•b
kewea, aodhagipan rupak lega, gaadikipun aedengan
blYmbaaganipun aedtDIIA,, aa~tawi ngaano sogokao
sosokanipuo memper cucukiag ptbi dandaas janur-
ipoo nyada d•muai puyubaa, awak - awalcanipun
ing dUWUDS glamitan &emu &ilig, ltl.d&h raos J&liog
gaol ltmu lndak ririh pradah. ingkllag tamtu tosan
l11mtr. ka4os watu paleleran, mraawi Jut, luHpun
lebet sloaset, semu l11mpabipun aawP.r wewekn ma
nawi Jeres looagabipun mnyat medala hak utawi l~ree
tA.mtu gsdah aomu nyatriya, manawi aandikt'll!l, gan-
di~aaipun seneagan, tikel - alia arataa, roj~hanipun
cetha aksaranipun dha (:w1) seoeeh merak - Bt\

IC.ateransan tansguh Blamln .ngan .


Duwuoa taaggub Blambangan ingkana pancen garap:m aabl\t
dipun • parikaani s~kawit, seblak: satta luuipun angemperi
bdo1 taugguh empu Kl Temba.rok, utawi Ki Meadung
fiD&nging mnaawi tatandin~ kaliyan dodllmtlllnipun cmpu Blam.
ban1an kasobut ngin ggil , u:ci nmi Blamblngu, tamtu a<Jor
warainlpuo, guw&ya ingg ih ka won, garapan inuih kawon, len.:-
gah mekla lcinmg mnp~n. warniya waos s tha sa bet' tamtu
lanes k~liyan guapa nipu o pa ra empu hseb•t nginggil wa u,
wondeno wtu uhanipun pamor inghna ke. thah snmi miring.

E . D HUWUNO TANGGUH MAJAPAIT.


8 I. E M PU KI SOEPADRIYA.
Duwuog, gar1ja waredin sarta mulu , guht • .m eled
keller sedhcnslin, sirlllh • cecak: uw!lllgipun menter rs.m-
p i::.g pucuk l<1ncip, b \l.ll,ktkanipun aiogset , bun tat-

djogja fights back


33. Marak. K~ris dapur Marak .. iku reritjikaning . prabote t
aogok~n mung sidji ing ngarep, greneng. Gambare kaja ing ngi•
SOl' iki.


3-:1. Djalak- ti)am- t;ad. Keris dapur Ojalak · tilam • sari
iku reritjikaning · prabote : guscn, . kruwingan , tingil . ing buri
· Gambare kaja ing ngisor iki.

3 3. Tilam ·sar i. Keris dapur T i! a m ~ sa ri. ik u reri tjikani n g


prabot·e : gusen, kru wingan . Gamban~ kaja ing ng iso r iki .

36. Dja~a- lola. Keris dapur D ;aka -lo la, iku re rit jikaning
prabote: mung udjung-gunung. Gamb a !e k~ j"i i ng ngi so c iki.

IX

djogja fights back


3.7. Wora- wari. KePis dapur Wora·wiiiri, iku mung greban
sakebinQ keris bener (ora eluk) kang nganggo guscn, iku pa9a ·
aran Wora - wari. G*mbare kaja ing ngisor ikL

:\8. ~ioo ru . Keris dap•.ic S1nom, iku reritjikaning prabote;


Iambe · gad;ab sidji. kembang- katjan9, djenygot, tikcl · ali!;, so·
~okan, srawejan. eri. pandan. Gam bare kaJa iog ngisN iki.
. . . }

39. Kala· misani . Keris dapur Kala- misani, lku reri tj ik·
aning prabote: Iambe · gadjab loro, kembang- katjang, tikeL- a lis.
sogokan, grt neng, gusen, kcuwingan . Gamba~e kaja ing ngisor iki.

40. Paodj i · paugaot(m . , Keris dapur Pancl ji ·· pa ngant~n


iku rerit jika oing prabote: sogokan, srawejan, ron·<.ia nu nu t tu
meka ing so r · soran . Gambarf> kaj~ ing ngisor iki.

djogja fights back


1. Djangkung - patjar. · Keris dapur Ojangkung- patjar,
iku eluk 'ielu, reritjikaning prabote : Ia mbe - gadjah !oro, kembang
katjang, djenggot, sogokan tumeka putjuk. Gambarci k'aja ing
ngisor _iki.

.,
2 ~laesa· ~okB. Keris dapur Maesa- soka, iku efuk tel u ,
reritjikaninq prabote : Iambe · gadiah sidji, kembang- kJttjang,
djenggot , sogokan . tumeka ~utju-k. Gam bare kaja ing ngisor ik L

:~. Maesa - JH'ntpuh. Keris dapur M,aesa-nempub, ikll eluk


telu , rerit j ikanin ~ prabote : mung gn::nerig ing buri. Gambare ka ja
ln~ ngisor iki.

4. Wuwung. Keris dapur Wuwu ng , iku elu k tel u. re rjtjik - .·


a ni ng prabo te : geg ere ing buri a ngl im pa ngant i tu meka ir.•g pu ·
tjuk . Gambare kaja ing ngisor iki. v•

djogja fights back


. 5. Majat. Keris dapur: Majat , tku eluk. telu, reritjikaning
prabote : kembang- katjang. llogokan mung ing buri. srawejan ,
eri • pandan, greneng ing buri. Gambare kaja ing ngisor iki.

6. Ujangkuu~t. Keris dapur Ojangkung, iku eluk telu, re-


ritjikaning prabot.? 1 kemban<J- katjang, \-)uia·milir, sogokan tumeka
ing putiuk, eri- pandan ing buri. Gam!:lare kaja ing ngisor iki.

/
;i
r-:;1. Tebu- ,.aujun. Keris dapur Tebu ·. saujun, iku eluk telu
reritjikaning prabott': grawejan, . grene ng. Gam bare kaja · ing
nyisor iki.

8. 8an~o - <.folug. Keri s d'lpur Bango -l)olo g, iku eluk te lu


rerit ;;~ ail i ng
p rabo t <' 1 · 1a ro b t · .1a dja h !oro , ke:n ba ng · katja ng
\J~"~< r bro pisan awung _ papak b :le . Ga·mbare kaja ing ngisor iki

xu
djogja fights back
9. Mauglar · wonga. Keris dapur Manijlar- monpa , ' •ikn
eluk telu. reritjikaning prabo~<~ : gan<,lik naga gadj<th elar manuk
pe!it ula tumeka putjuk. eri • pandan sungsum . Gambarh ka ja ing
ngi~or · iki.

lO Tjatupur bawuro Keris dapur tjampur-bawur , iku elu k


telu, hongkot lan put]uk bener bae, mung ana
ing tengah· eluk<\
reritjikc.ning ' · prahott~ : kembang- katjf!ngo d1enggoto sol'lo~a n
Gambare kaja in}! ngisc.r ikio ·

l l. ~agara winnl:tn Keris dapur SaoJaril winota iku


0
0

eluk telu, reritjikw1ing pra butc: kembang - katjang . .d ji:on g ~o ~, so-


yokane kang ing duwur mung l· le r sidj1 tumeh ing putjuk
(~<:~rubare kaja ing ngi sor iki.

12. Djangkung- tjinnrita o Keris dapur D;angkung. tjina·


rita, iku eluk telu _, reritjikaning prabot l· : lam_b~- Qadiah r<t'ngkep
!oro, kembang • kat;a·n g, tikel- alis, sogokan, pc'·dj~~ t a n " sr aw e j, m,
el'i - pandan, !ingil, grencng. Gam bare kaja i~.g .n~~-s or ' {k i.

XIII
djogja fights back
) ,.

f K E HIS K·A N (; L lJ K J. 1M A
1 . Sinarasah . Keds da pur Sinarasah, i ku eluk lima, reri-
tjikan ing prabote i awak • a wa kan nganggo sina ra s.;; h ing emas,
ija i·ku in~ tengah nganmJo ada . ada eler sarta in g pinggir gusen
emas nganti tumeka ing putjuk, kembang- katjang. ~ri- pandan
Gambare kaj~ ing ngisor iki.

2. l'uc.J.ak · I'Oate~al. _ Keris dapur PuQak- sategal, iku eluk


lima. reritji.kanin 11 prabott! 1 kembang -katjang , sogokan. srawejan,
pinekak sor- so rJne Gambare kaja ing ngi~or iki.

3. Pnlung -·g eu i. Keris dapur Pu iang- ge ni , iku elu~ lima,


reritjikaning prabote: srawt>jan . gre neng. Gam ba re ka;a:ing ngisor iki.

·1 . l'anc.J.awa. Ke m da pur Pan<;la wa. iku e luk 11:ma . reritjik


aning prabote: kern ban g katjang ; sogokan, sra\\ ej a n, e:·i· pandan
Gambare ka.ia ing ng isor iki.

XIV

djogja fights back


.
5. Anoman. Keris dapor Anoman, iku ·eluk lima, retitJik·
anig 'prabote: lambe-gadjah sidjl, kembang · katfang, so~oLan
'-tumeka in<J >putjuk, eri • paridan. Gambare kaja ing ngisor iki.

-- - ~

6. Kcbo · Qcngen . Keris dapur Kebo- ~engen, iku clu k


lima. redtiikaning prabot~ : gandja kdap - lintah, Iam be · {;adja h ·
sid ji, ganl,iik nrda dawa, kemban~J· katjan{J . ~ Gambare kaja ing
n~isor iki.

i . Kala- na~ah . - Keris da pur Ka la · na~iah , iku el uk lima.


' ·teritjikaning prabote : sogoka n mu ng sa'sisih , s ra wej a n, e ri . pandan .
G ambare kaja ing ng isor iki.

8. Panqawa:-lare. Keris. dapu~_ Pa m,lawa · lare , ik u eluk


lima. eluk- elukane keinba (ar<'ng), _ reritjikani ng pr:. bote: lam be-
adjah lamba , kem bang ~ katjang, er i- pandan. Ge1mbare kaja ing
gisor iki.

XV

djogja fights back


9. Urab.- urab. Keris dapur Urab-urab, iku eluk lima, re·
ritjikaninq· prabotc: kembang- katjang tjupet, sogokan rangkep,
911~.en, elis. Gam bare kaja . ing n<Jisor iki. ·

10. Naga- sarira. K~ris dapur Naga·sarira . iku eluk lima,


rn itjikaning prabote : gant;lik pint;la asu adj~g li<:labe metu rua·
ng ap kajn arep rua ; gsa. Gambare kaja ing ngisor iki.

ll. Kebo -«;leo4eog. Keds dapt;r Kebo -<_ient;len9, iku eluk


. lima, reritjikaning prabote : sogokan kabofong kabeh. Gambarf-
kaja ing ngisor iki. ;-

12. Pan<;fawa - tjinat·ita. Keris dapur Pan\taw a- tjinarita•


iku eluk lima, rerit jikaning prabote : lambe gadjah !oro, k.e-a:fbar~g­
katjang, tik~l-alis , sogo kan. pedjetan, sra w e jan, ~r i·peng , gusen ,
kruwingan . Gambari' kaia ing ngisor · iki.

XV[
f

djogja fights back


- 17

urang buweitg . aemu mekrok, embatlp•n ktwes.;


badaaipuo saaja weweg naagiag mepot, sottlatipun
englungit taha wenes, waaahanipuo pamor naawat
iulut, lukipu11 lobct luwa1 kado1 tawer wewtkft,
ienggahip\ia may~tt, 1cma nyatriya. ••s•lidaaipuo Iu.
wea raai icbet, tosanipua iagkang tamtu angge~d~l,
warniya ijam, warniyll ldawu (ngelar- glatit), aarta w~r­
aiya cemeog inglc&aJ tamtu ansgendul, awak- awak-
snlpun duwung mepet gadball _wewe1,_ maaawi ogangge
sek1u • hcang, seltar kacan gipuo wewe1 memptr kados
gelunging wayang , manawi katingahlA sakint agiringan
rampint~, j~Jien miji - pub Jucip lamba .. gajall prekte
luwea, aandhihaipun cekrik. godhnaan rupak laga,
blumbangaa aodbengu; billh agaogge togokan samo
~ucuk peksi daodhang, januripuo ramping liasiri-
pun nyada clumugi poyubao, sadaya ingkan1 mawi
dering tamtu aghlmat ml\nawl gndbikan, gandbikipun
menter saba cckak, tikel-alls n'rataa, ri . paodA!l aksaraai-
pun dha (aJJ ) cctha, mnuwl medal lerea longgahipvn
mayat !adak r uru~. lng ngioull punik& lagu Su-
padr.iyt.
E 2 EMPU Kl SOEPAOA ~~
Dbuwvms, · ganja waradin sem u roulu. gulu- metod
bbr sede•lgan, sirah • cocak uwangipun menter ran:-
piog pucak • lrmcip, b ,-,.ogkekanipuo singset, bYntut-
urnng buweng sc:mu mebok , emb11tipll n kewes, ba.
d~nlpuo gaoja weweg nagging mepcc, scblaldpun
wingit bsit, wuuhanipun pamor mu yek ugi m&yat
ti ulripun lebet luwes kudos Sb wer kesit, lenggRhipun
m ay!'lt semu hd ak, Se$ulidanipun !<.~wca ngi iebet
l01!Udpun wnmiye1 cemer.i wsra iya h:l <" wu ta mtu 6lta
r.wak- llwn.lcanipun dbl:l wung mepct g'ldbllh wewe!S
m lln~>wi ngangge sc:h.r · kt~cang , seknr.,li · ~~ngipun wtweg
c y~nteag , mane wi ht in tF·hm S'l ki n!l ngiriagsn rampir.g
j 'l fCn ccbk miji • rt<!l i rg~ ib !Heir, l!> mbe - ar.j r. b
£uwru, 1andikipan aedcnga(g, goda gipuo rupak l~p· ,
bhambaogan sC!dengan, bilib ragaaggo oogokan semu

djogja fights back


ca~uk peksi
ctandang. janurlp\ln r&mJ)iDg Ayada
dumugi puy~ahaa, sedaye iogkang mawi dtring •ala-
mat, maoawi gandbil!:an, gaodhikipua meater saba cebll:.
tikol- alia aratlaa, ri paadaa aksaranipun f1ha ((LJJ) cetha.
manawi medftl Jeres lenagahipun mayatladak ambranyak·

E 3. EMPU Kl JAK .~ SUPA (SUPA BNOM).


Dhuwung, aanja warndie aemu mul•, gulu. - mclod
ket.H sedhengaa, sirah.c&cak uwaogipuo meoter ram· -
ping pucuk lancip, bangkekan!pun singatt, buntut•
uraog buwens asmu mekro!c, embatlpun ktwes, ba-
dt~aipun ganjll weweg naoging mepet, aoblakipun
cmglungit sana sengoll wasu~aaipun pamor lulut,
lukipun lobet ·kndos sawer nslangl. lenggahipuo ma·
yat semu nyat riya, s&sulidanipun 1uwe1 lebet, tosani-
puo alua k~:~set. awak:-awakaaipuo mepet . gadah we-
well, manawi ngani!ee setar- kacan g mempe~r aelung.
ing Wiyang , m s nawi lrat ingaho sakin~ oglrini'ln ramping,
j"lsa nl'ji - pub l.tncip, Iambe. g'1j'lh prekis luwes
gode eipue n 1 p~k: loga, g'tndikaoi p uo sed~ngs l:\, IO~Okl\n
m mmper C\lC •J k;pun pehi dllndml g, j a nuripun nyt~da du-
mugi pu y uh ~tf1, sntt<ya i•'!l,ka'l m m~wi d<Sring t ollmtu ngl'-
m a t, mannwi g<Hl<d l kl~ , ~ tr.ndikanipun menter litd;;ngan,
tihl is li s matas, !d - p •uJd J n nkstJra nipnn dll ( aJl ) ceta
menawi med" l hlres l c: ngg~h i pun mayo.t l11d"' k r uruh .

E 4. EMPU Kl J IGJA .
D .l WUll i!Jg'\njA mul u, gulu - m eled - re11ggang namun g
eg~l!lg. ~tir!ih .. cec d~: lancip, garbanipun nguceng • mttti
bangkeil:n~&ipun singstt, butJtut - ur3Dg bluj u, emhatipu n
kedcr, 't:bl"kipun hrwg n gl4muk~ W1Uub1mipun pamor
ngawa t¥Julut , tosa •lipun a Ius keeet, htkipuo ctgi 1~3 : t
leng,ahip'IID aawetr::wis diogllu!', maaawi agllnglj., sebr
kaca.na ngecamba b, dip~an tingali sPiking r.aidoga~:~ kno-
del semu , gHig, j<3 lcn mojok: Iaocip, Iambe - @"jab
mortcer, ~&odagi pu·n lonuar, gaodik j1ljeg SiiW&ta wis
pacjllng, blumbl'ingen . • . .

djogja fights back


...

19-

-lebet. manawi ngan~ge sogokan tjjjoet lan~os:ng, dja-


noeripoen njiga~ pendjalin- docmoegi. poejoehan, manawi
gant;likan, gant;likipoen set;lengdn, tikd-alis nratas, ri..-
pan<Janipoen 'njangkring. aksaranfpuen t;la (tJl) kirang
tjeta. medala Jeres medala loek, lenggahipoen m;ling.
kloek. sadaja deringipoen katingal tjeta.

E 5. EMPOE ANGGA- TJOEW,IRI. -


l)oewoeng. gandja moeloe. goeJoe - meled keker. boeu-
.· · toet - oerang btoedjoe me~it. garbanipqen ngoetjeog - ma-
ti, embatipoen keder, seblakipoen ma~enteng. wasoehan-
ipoen loeloet. pamoripoen moejek ngrintik,Jenggahipoen
keder. awak- awakanipoen ingkang k.;ta}l midji-poeb sar-
ra tjijoet, manawi ~oek. loekipoen kados sawer nglangi,
manawi ngangg~ sekar - katjang moenter ngiwa, djalen-
ipoen tjdcrk, 4ambe- gmijah tjekak, gan~ik segengan.
bloerobangan wija r, sogokan, lebet pandjang, djanoeri~
poen njigar- pendjalin doemoegi poejoehan. · tosa nipoen
aloes. manawi yanc;likan, gam;likipoen se<;fengan, tikel -
alis nratas, bilih ngangge ri - panc;lao, ri - pan<;fanipoe!l
ngroewil.

_ E 6. EMPOE KI SINGKIR WANABAJA.


l)oewoeng. gandja moeloc::. goeloe- meled keker. baog-
kekan singset, boentoet-oerang metit, e mbatipoen majat,
awak-awakanipoert gandja weweg, seblakipoen sabar keras.
wasoehaoip oen lodoet, pamoripoen . -n gawat. tosanipoen
keset. qac;fa h semoe woengoe. manawi nga ng g e sekar-
katjang oenteripoen kados geloenging w a jang: dialen
tjelak, Iambe- gadjah sec;lengan', b!oembangan set;lengan.
gan<;lik soemen9e ragi sawatawis pandjaog, sogokan lan-
c;loeng, g<>Qag longgar, djanoedpoen · njada doerooegi
poejoeban, awak - awakanipoen ing c;loewoe-ng ingkang
temtoe ·m idji-poeb tipis. ·manawi medal Jeres lenggahipoen
semoe dekoeng, gant;likipoen ragi saw~tawis pandjang.
tikel-alis nratas. manawi ng;rng·ge ri-pan~an. ri-:-()~c1ani-
poen ngroewil. 'I> I • . ., ~ :.

djogja fights back


- 2(}-

E 7. EMPOE PEKELO EN. TEGE5IPOEN PAKEMPA-


LAN IPOE N PARA EM POE NA U KA WONTEN
NAGAR! MADIAPA!T. KADOS TA~ OOESOEN
TAROEWANGSA. MAD JASTA. BAN )OEBIROE. .
TEMBAJAT. SERJ\NG. IBANIOEBlRO E-TOEN-
TANG) SAPANOENGGILANIPO~N .
Ooewoeog. yandia waradin sem m' moeloe_. goeloe-roded
keker. hoeotoet- oeri\ng bloe:.tjoe. g<>rba nipoi':n oetjcng-
mati. em ba tipoen ke:der. sebfakar.ip0en mate n ~e ng ngling-
sa. wasoe-hanipcw.n lo <: b ec p.amodp oe n ngaw~r, le nggah -
ipoen keder ragt parige l. r osanipoen ingka ng. ka!ah
anggen.dod. warnij~ t jemeng. w a rnij.'l kfawo~ . warntia:
idjem. wamija w~ngoe . t oe win w a rn.i}a nge la1· - gla~ik.
tamtoe anggeadod. man awi ngangge s e kM - ka rje~n g n jan-
teng-. 1ljalempoi.n t-jelc:.ak_ .lambe. qadi<'* tjdak. ~
roepak lega , bloe mbanga r>ipoen se\fenga n, bi!ih nga nggt
sogo kan tjekapan, d jano er njada do emoegi poe.ioehan.
foekip()en lebet Ioewes. ll!nggahi poen · ingkang · katah ·
majat, la goe sarwa sing set. bi lih ngangge r i-pant;la n, ri-
p ••n<;lanipoen ngetoem bar. medala leres oetawi ·loek sami. ·
,; :. :~.;lik sec;lengan. tikel - a lis nratas. awak- awakanipoen
ing goewoeng. oetawi w aosa , sabeta, ingka':lg katah
midji-poeh semoe g ilig.
E 8. EMPOE KORI PAN.
Ooewo.wg. gan d ja w a radin , go elo e - rneled wa ngking
lan:;ioe:ng . sirah - t jetja k kepoe. b<H19kekan be mbeng,
!Jc.~e ntoet-oe ra ng papak. embat ragi koewoe ng . seblaki-
poen keras kaoe. a wak - awakanipoen ngl!m pa. pe mori-
poen kese!. tosanipoen ma<;las. manawi ng4ngge seka r-
katjan g ~getjam bah, d j:l!en p a ndjang, Ia mbe - gadjah
pandjang. go4ag ngowor modjok. bloernbangan lebet,
bilih ngangi}e\sogokan tjete ~ _tjelak , wewah pamoripoen
moebyar, ri-pan~n ngetoe-mba r . ·
F. DOEWOENG Tl1.1~GGOEJ! SSDAJOE.
'-~ , l<'iii.N
..._-. . Ap·o R
l ...:t p " ·1\·
, ~~ ~ · r._·,•..:__. "·~T SE
,~ rl!"l\4
- · ."\"., t.. ::.!, n l'\JOE~.
_ . »'""\,

djogja fights back ..


,

-21-

ttdheogan, slrah • cecak cekak, •w&!ll aenter aemu


laacip, b~asketaa mopet ainaaet, buatut - •rant me-
trot aema buwena ~ aeblaki,uo gariaa aerak • ati,
waaubanlpun lulut, pam•ripun muyet, awak • awat,
&llfpua agruwiaa, htkipuo Jebet priJtl, laraaipuo
ogalokro, manawi ogaagae , aekar • kacaag tadoa dene
aelun81ng wayang, bilill kati&galao aekiog ngiringao
rampln1 sanaot, jalenipua miji • ••h, laotaa, Iambe
I" j &h kewea cetha cek:apan; godhaa co kapaa tatloaal
legs, blumbaogaa Iebel, aogokaa aodheaean ltbtt,
jaouripu'n . landhep dumugi puyubao, seauli4aal,ua ~
cetba dering mepet leagaahipun p11jes mayat ae-
mu prigel, manawi medal lares utawi luk, aeaulidaa
11rta leogaahipun memper kasebut aglngail, bilih ogaag-
&e greoong ai:)aranipun dha ( IWl ) cetha (sarwa jiajio1f
F 2. Ei\IJPU K.I\REREHANIPUN PANOERAN SEDAYU
UTAWI PARA SAKABAT SADAYA.
Dhuwung, grwj1 waredio, gulu • meled sedheogan
airah • cect.lc_ ruancutan, ragi ngem peri ka!ebut nglag-
wil: bangkeba mttpet liOJSCt, buotut - Uf aD 8 kados
hdb&WilDIJ, seblakip•o garing remens ~ remeng , wa•
auhanipun luhat, pemoripuo muyek, aw~k • 11wak8n •
ip•n n1ruwing, lukipua ltbet ," acm• moj ok, laraa-
lpua n1alo\ro, manawi nganggt sekt\f • bcang mem -
per geluoain8 W!1yang, biJih katiDIJ!!.l laking D&iriogao
rampiog, jalenipila 111iji - pllb lantaa, Iambe - gajah ke~
wes, ioda1 nwatawis mojok, , blumb&lliJ&ft leb~t. ja-
aur landep dqmugi puyubaa, aesulidanipua cetha
lirng w~weh, leoggahipua pajeg mayat, manawl me·-
dal Jere• .malcBtto ugl, mtnawi nganaa• arenenaaa,
808emperi greoen1 kfttebut nginuiJ, llD&mUDJ kir&DJ
mantesi, awak • awaxao aacwa ' ngruwina, bilib katan-
ding, aadayl\ damelaoipun para _tarerebaa salta da.,.
laaipan para Bkabl!lt, kaliyaa -damelftaip•n Pangerao
Sedllyu, tamtu d11weh asor, garap kawon guwaya ka·
won Ieoggahipun inuih ltawoa.

djogja fights back


-22

G. DHUWUNO TANOOUH iENU · (celak Jipa,ng).


'I 0 1. EMPU ADIPATI HiNU, INGOIH 1AK~ • SURA.
Dhuwung, ganja waradiD, gulu • me led . alit. sirah
cecnk lonjono ragl buweag, bllDgkekan bembeag,
buch\t- uraniJ papak radi doogoaaa, embatipun luwea
ganja kandel, aeblaklpun kercog kau, pnmoripun
muyek ka4os baledhGk, nglugut, toaanipun ce-
meog melas, lengahipun keder loo·aok:, manawi ogans-
ge sek:ar • kaoang las unipua k:ados kec~mbsb ageng,
kadsng aguh - bima, j alen panjana. ltlmbe - gajah
m oacer, godhag Ionggar mojok blumbangftn lcbet, ao-
goltan panj ang, J11nur landep d•mugi puyuhaD, manllwi
hak, lukipun katingal loga, maoftwi lerea l;mggahipuo
kedher, somu Iongot, mana wi gandhlkaa, gandhikipun
keeler, tike) • a]ill jugag Jebct, bilib Dgangge JftDI!JI
llk:sarani pun d ha · ( IWl ) cetha nyangkre ng.
H. D H U WU NG T AN GGUH Tl RISDAYU.
H l. E MPU K I SUO.
Dh•wung, ganja waradin , gulu- meltd l!lndhung alit,
sirah· cecak ndaluj ur lan cip; bam t ut-urt.ng methit, bang~
keka n DJil. lem pet , ganja iogk:aog kath:ih ~:~gropt~k:, emb at
kedo r, seblak ipun garing, pamoripun muyet koset,
lengaahipu~ tumungkul , awa k - awak:anipun ngruwia g,
nginggi! gilig miji- p ub, bilih ngrtngse sekar. kacaog
kados gel unging wayailg, j alen dhempok:, Iambe • gnjfla
m oftcer , godhaa ipun rupak mojok, bil ih ngsn3e sogokan,
sogokanipun colrak lebet , j anur Iandhep dumugi puyuh.
an , bilih o ganaga greoeng, dha ( IWl ) • of pun nyng•
krang, bilih gamdhikao, gandhik:ipuo panjaog kedcr,
tikel - alis jugag.
I. DHU WU NO TANGOUH SET.RAB \NYU,
lNG DHU SU N TESlH . '
I 1. EMPU K.I SETRA.
Dhuwung, ganj a waradin, gulu - m eled 11lit, sirah-

djogja fights back


,.. tjdiak se~c,..gan, bangki'kan bembeng, boentoet~oerang
metit. gandja ingkang ka~ab · tipis, sehlakipoen malem-
pem ajem, tosan.ipoen koesi. panloripoen miring_ ke~ot:L
"' biiih ngangge sogckan pandjang tjeN:k, djanoeripoeh
sebah hr:del, leoggah njarigkroeng, bilih ngangg~ srt-
kar-katjang njangkrang, djalen tjelak, lambe-gadjah mon-
tjer. go<_lag roep-;_1k modjok. gan4ik se~eng&n · soemtnge.
~··. '
bloembangan t}e~ek tji.jod, sesodidan seoah, manawi
toek, foeklpoen ki<;{oeng, manawi gan<;l'ikan, Q<>n~Hk se-
dengan, tikd~nit! d;ceJay.

J. DOE'~~i>VOENG "J'ANG~H M'AD~OEN.

J 'L EMPOE Kl KOOOK. lNGGlH SOEPA~ NOM.


I.)oewoeilg, gandja wcu:adin semoe- moeloe,' godo~t:-meled
-set;le;lgan. sirah ~ tjetjak oewang menter poetjm~k tantjlp,
bangkek~n Singset, boentO<.et-oerang brJewe:ng. seblakipoen
lad?k .. oeroengit, p;imor- · ngawat moejek, tosanipoen ngloe-
goet aloes, bilib: ngaogg<~ sekar-katjang njan~eng. djalen
t!ekak Iantas, lambe-gadjah tjekak, go<;tang roepak iega.
btoemhanJJEm le~t se4engan. biUh nganggt sogokan, .
sogokauipoen langoeng, djanoer lan4ep doemoegi poe-
joehan, manawi loek, loekipoen semoe njikoe, !enggahi-
poec· majat, manawi leres iogkang katah awak-awakani-
poen tjijoet pepidan :aginggil midji~poeh, .bilih gan~ikao,
gan<;li!dpoen sawatawis ragi pandjang, tikel- aHs nratas.

j 2 DAMELANlPOEN PARA SAKABAT.


l)oewceng, gandja ~varadin, goeioe-meled ka~ah ir-:gkang
menggik, sirah- tjetjak wonten i~gkang andaloedjoet:
wonte11 ingkaog b:_")em;lel. bangkekan bembeng oeN'nvi
ngropek. boentoet~oerang Iintjip, embatipoen koewoeng.
gandja ingkang ka~ah tipitl. sz:blakipoen· wdoe Iamoek,
~nawi WOf!ten ingka.ng sawatawis tiemeng· inggih mlem-
pem oetawi katjel, lengga bip::>en kiraog mc.mggen, wa-
soe-.'Janipoen boten loeloet, sadaja gara;J gmboh, manawi
ngangge scka:r - katjang mlengkoeng c..etawi oenteripoe~
kirang pr>?:n;;;.h, dial€:n ge~ekan alit. Iambe gadJah gat::-a.

djogja fights back


- 1ro<;iag,'H; rotpak soel~g. btoembangan tje¥ek; sogokcm
rjetek bo ten ~at, manawi ngangge· rodjf-han, aksamni~
poen ~a . (u) bott!n keblat.

K. DOEWO EN(i TA.NGGOEH DEMAK.


KL EM POE
!)oewm:·n~ . gN~elja '"'Madin, godoe- mded alit, sirah-
rjetjak rrgloenrjoep, bc'lngl:;ekaa siogset. boentoet • oerang.
papak , sehlak ipoen ro.erodi. wasoehanipoen pamor moe-
jek merak - ati. tosanipoen lweni ng !'<'\OS keruba. leng-
gahipoen aodekoeng- ki\loeng! manawi ngangge selcar-
karjang njan~eng, djaien majat soemoengkem. lambe-
gadiah monrjer saha :andoenn, bloembangan lebet tjijoet.
sogokan lam~oeng keder leber, awak - awakanipoen
<;l.oe:woeng ngroewing, anan_gin~J katingal ken<;lo. m<~nawi
ngangge rodjehan ri~pan~anipoen ng;;:tocmbar, ma ;tawi
medal leres lenggabipoen toemoengkoel. bilih gao4i.kan.
gaoc;likipoen segeng<o\n keder, tikel - alis d;oegag.

L. J?OEW O ENG T ANGGOE H T JIREBON.


L !. EM POE ?
Doewoeng , gandja waradin iras, ' gocloe - meled tjekakp
~h·ah - tietiak boeweng, hoentoet . oerang me~i t, seblaki~
poen ke-ras aropang. wasoehanipnen madya, parooripocn
kirang loelo et. sll!kar • k<<tiang ngetjambah., <;ioewoeng
ingkang katah alit~ alit ~'"l r ta tjclak~ poenapa dene wesi
djedjeranipoen iras kalijan .;loe"·~ n gipoen. medala leres
oetawi l.:>ek srapat ipoen sa mi, sogokan gatra kados ka--
!eboet nginggil. de ne dapo eripoen idiar.'J roanggen, sa-
djllk dapoe r <F.eking.

M. DOEWOENG TANGGOEH KOEDOES.

Ml. EM POE ?
i) r;H~ woen\:. p <~n d j.:~ W El'"~ di n, gceloo: -m -.+-:: d meng ~ik t ~e­
;\cH.;.', ~:-t ~! ~ #i-T-- ~- :u,~ Lih·-~ ~ ;t}J ~j cJ ak, b~c.;..:;,.!tf-,et- oeran9 po,~.t~c.

djogja fights back


-2:!-

seblalt lunyu, wasubaafpun pamor klrang lulut, pa.


moripua 11\mat-lamnt, nujoo sajalt somburat, ingkang
katbah dhuwung clyut, mcdala Iere1 medalo luk, raoai-
pun ingkana lagu saml, aemu avjeo.

N DHUWUNG TANGGUH PAJANG.


·N 1 EMPU KI UMYANO.
Dhuwuag, ganja , waradln, aulu - meled mengsik llla-
dhung, si~ah- cecak dcmpok lancip. bangkekan aedengaa,
buntut - uung mekrok buweng, seblakipua sereng
kacel, wasuhanipun pamor mengkorog ldrl\ng lulut,
tosanipua kestt, sehr- kacang kados &dunging Wll•
yang, jalen otot lant:u, Iambe - 811jllh landuog. go-
dhllgan lonagar mojok, gaadhilc cekapao mayat. blum•
bangao ,lebet, sogokan laodhuog, janur Jancip, rna-
nawi luk, lukipun rengkol, rnanawi leres Ienggahipun
keder, awak- &wak:an pejetno, bilih ngangge ri pandan,
dha ( rWl) nipun cetba, bilih , gandhikllo. gaodhikipan
hder celak, tilcel - al is juga~ celclek.
· N 2. DAMELAN!PUN PARA SAKABAT.
D huwung, ganja waradin, gulu- melod mtoggik lan-
d hung . sirah - cecak dempok lancip, b11ogkekao ,se.
d en i an, buntut-arang mekrok pnpak, seblakipun aereng
Kll Ctl, wasuhanipun pamor mengkorog kerBs, aekar-
kacang kados gelungici Wll) ang, jalen otot lantu, Iam-
be gaj "h liindhung, godag ugowor mojtlk. blum-
b ailgan Iebet, "'sogokan cehk saday11, manawi luk,
luk ipun renglt.:ol, leoggah ipun keder, awsk • awakuipua
pepedan, bilih ng anggc ri - pandan, dha (jwl) nipun
'cetha bilib gaodhi.kan, illndhikipun keder celak, tikel alia
jugcg coklek.

0 DUWUNG TANGGUH PAJANG MATARAM.


0 L EMPU Kl A IUA JAPAN.
D uwu ng, gaoj;\ waradio, gulu • meled sedengan, si-

djogja fights back


- 26 -

rah • cecak meneter lucip, bangkckan se&hngen buntut


ltr &ng mekrok papak , reble'kiptlfl mateteug ·merak • ati
wasu!11u1ipun pamor mujek ke~et, S8hr • bcang bdos
geiuog waytUI!J, j1.1leo mekrok lantu Iambe- gnj~h sede-
ngan godongan mojok. blumbaogan lebet, sogokan ae·
mu cucuk. dandaog nwat :t wis cekak, januripun htndep
dumugi pajuhao, manawi luk lukipuo rengkol, awak ·a
wakipun pejetsn dumuii pucuk meuwi medal lerea lo-
Dggabipun m&yat, gaodik cekapan, tikel • alis ju1•1·

P. DUWUNG TANGGUH MATARAM


P 1. EMPU Kl UMA Yl
D>~wn o g gar.ja mulu, airab . cecak .m enltr lnr.cip emba.
tipun ra gi mlengklln@, seblalr.ipoa 1norok · ati, aw11k
uwa kun ip1u1 rniji pub Wlll\lbanipuo p11mor muytk ~eaet . .
l0nggt£bipun ndiogkluk, b11lh n&anne sekar.k ~ cana nyllog
krug meruprr gelu•gi n g W3YIItl~ jalell cekak Iambe gaja b
u:d e ~tgnn godag m ojo k . ll11mbung u 1 }~abet, sampun rnu· .
ti ke b11k p <~ mor, boten wonten inaknng kand?:s wt~jll, so
fiO!&:~ n semu cuc uk d .w datlg ciut, januripun lundep du-
mugi puyuban, rojobipuo crta manawi aandikan, gand1k:i
pun cekllpan tikel - 11!11 .jugsa.

P 2. EMPU KI L EGl
Duwung gl\nja wsradin mu lu I;'!Watawi•. gulu mekd
o g~:~n g sirah • c\'lcak menter hwea . bumut urang 10eroo
oo..:~dok -crr,.bat mayat, &ebl&kipun mcnk • atl wasuhanipun
pi!mOt k~set DIUyek I!<Wilik • liWnkanipun pepedan fll8i ti·
. pit, bilih Ofl~ ft$g~ Stlll!t - hCilllg ktwes h<lOI gt:hJD8
ing way&ng jalen mcmet. Iambe s •j~t.h sebet ns,etawit
5

godaa rnplik !ega cogoltan celak loga semu cut:uk:


dat:.d~tng blumbanaan _rsZti cetek, bbalc: pamor
j&aur dcringip.. dumugi puy•luu1, mana:wl luk.
lukipun semu oyiku biHh DJIUliJCl rojchan ri •
pu.isnipu eeta semu ujem maaawJ medal lorea

djogja fights back


lenggahipl!O mayat, bilih g&ndhiki\D 1 gudhikip'llft IIU•
mer~d lt~, tikel • 11lia nratas.

P 3 EM PU KI .GULINO .
D u wung, 8a·nja semu mulu, gulu • meled a!it, si-
rah • cecak lanc:ip sawatawit panjao~, bangkolcao se-
dhengan, buntut - urang metif, embatipun maleogkuog,
kandel; tipi1ipuo gaoja ngropek, ••blakipun sereng-
wuu henipuo parnor keset~ awak: • awakanipun otot
mijl • p uh l11kipun semo · reogkol, bilib nga11gge sebr-
k rwang munther san g;et, jalem cekak, Iambe • gajah
m oncer, aodhag r u pa k, sogokaa paojang cetbek, janur
oyada dumugi p uyuhan , bilih ngMgge rojehao, dha-
(Lll ) nipurr- cetek:. m annwi anndhiklin, gandhik tliQi pal\·
. jan; cegih. tikel ·alit juga g.
P 4 liMPU KI NOM,
Dhuwung, ganja waradio se.mu mulu, a•lu meted
sajak koker, s.irah • cecak menter Iancip, bangkeklln
mcm bat siogaet, buntu t • urang r.ned ~ ok buweag, em-
batipun ceko pan , awa k.awakaoipun gaoja kandel, ae·
blakiputi win git an g respnt~ ni, len agah m a yat, wasuhan-
ipun pamor muyek m c;rak • ati, manr.wi lulc:. lukipun
prigt~ l sedhengan, bilih ngl.'lngge sek:rlr. ka c ang mempor-
.uelungi ng wayaog wewilg luwu. bilih ka.t ingal an aakiat
ngin ggil ra mping, j11len miji -pub ml'}mot, l11mbe • ga- .
j ah cehk ceb:bt, godbagipun rupak )ega. bll1mbangan
sedhe!lgaD, kobak pamor, aogokan cethek semu cucuk.
dhandbang. panj mg cciakipyo sedeagao, januripun
nyada dumugi puyuhan, bilih ngaog&e rojehan, nk-
ser anipun dht~ ( u ) eethl\. manawi gudhikan, aaodbilc-
ipura m!31lter acngeh, tikcl • elis oratas.
p 5 EMPU PANOER.AN SENDHANG.
Dhuwung, . ga oja mulu, iagkans hthah dungkul, r

wilut ~t~wi kelap - lintah, s~lu·meled kokok:, airo.h ..


eeco:ak monter lancip, bangkekai'l nntoaa, awak-awakan-
ipun ganja ksadel , aeblakipun kenes an~resp11toni,

djogja fights back


28 -

wasuhanipun pamor moyek rintik • rio ~ik tarkadaog ka·


dos kembang Jampca. manawi medal luk, lokipun · sajak
matekel, manawi medal Jeres lenggah cegeh, i~gkang
katah chat, blumbaagan lebet wiyaripun aedengnn, bilib
ngangge sekar -kacang nyanteng aem• wiyar jal,ec madya
Iambe - gajah aebet, godoi'Jgipun rupak loga aogokanlpu
wiyar lebet janur landep d llmu.gi puyuhau . menawi lere• .
rJandikipun cekak tikel • alis raratas bilih ragaoa~ge ri pan-
da n rojebanipua ccta ravnggak·. DliD&gak

Q. DU WU NO TANGGUH NOENTA I!NTA


Q. 1. E M PU . . . . . . 7 INO MA TARAM.
Duwun g , ganj a waradio, gulu meled wrnni • waroi sirah
t.ecak ugi warni - warai bangkekan inggib warnt - waroi .
bunrut - uraog lancip , embatipun warni • warni awa k- a
wakalp•a ga nj a tlpia men~gab seblalcipun kemba wasuh
a oipum p ~ m or klrang ,l ulut, manawi wo nteo, duwu ns
iogkang mem pcr pub in.akan g cdi - edi, mangk:a sere c g
grengaeng mat$Snten &ipun _kcmba iouih pu11ikn tanuuh
Ngeo t e. - enta
R. DUWUNG TAN60UH KARTASUkA
R. L E MP U KI LUJUOU NA .
Du wung, ganj a waradin , gulu • moled 61it, sirah • cecalc
bpu cucukipun ngalo.ajor lanci p semu ,kendo ban~kck
nn bembeog buotu t- \!rang paptl k u tawi ngro pek, sebltdE
!pun heel welu, awak ~ a.waka nipun stbah. wasuhan
ipun mengko rog, gr &yanga nipun melemrem m11~ a wi · DMa
nggc sekar- k:acang kados k uJ.:u B i m ~t , jelrn, egena lam
be - gaja b mo11cer blumbangen le bc:t, so&o kan cekak. ja.
fnl r sebeh , wa s uha ni pon pamor katlll mannwi med.od
luk luk ipun reogk o l gadah r11 os kendo , manawi Jeres
cikutipun gadah bekel wagu, gandik ut,i p~njang, tihl
e!is jugag.
R l E MPU K.I MACA N.
c~ wung, &l'lnja waradht, g~lll -m~le.i alit, sirah.

djogja fights back


.29 -

cecak cucukipun ngalonjor lancip seam kendo ban1e


kah n bem beog bur.lut urang pa p~t ~ utLWi laacip
:agropelc, seblakipun b ed we:lu awak • awakanlpuo
aebah , wuuhan i p~n mengkorog, graj angulpun kasar,
m1w nwi ngl'lagge sek,u - bcang kados kuku Bima, jden
t~ geng lam be • ~2 j 1h rr.ot;cc-r , bh:m btmga n lebet, sogok:an
cebk jauur sebah, w"s ufnn 1pun pamor kasar. manawi
m edal lu k luk ipun glidt.h r a. os .kendo , manawi lsres
sik utipun gadah b~ke~ w11gu, gandik ragi panjal\8,
tikel alis jug., g.

S. DHUWU NG TAN GGU H SU RAKA RTA.


S I J n m a n Pl'll n j~ n l!l Of.p>n Dale m S&mp eyan
Dnl e rri · Jngka n g S i nubun Kan g jelilg
Susuhunan P ak ubuwan a lngkana kll •
pin g aa ka wan .
Empu B rl\j ag u na.
Dbu wung, gauj' mulu r amping, gulu • meted aedengan.
sirab • t1~ca k men~er . lt tic ipi pun madya, baDgbkr.n
siug11et. bm.\t ut - uran g se mu m;:dhok, e mbaipun mayat,
gal'lja i<l g~>~ ll 'j, kath ah c: lak, seblaki pua kerens ogret ~
p ~teni , IDl!!i.HlWH l ull:, lukipun semu rcngk ol, ma~awi
ieres mayet rt-gu. W<l JUha nip uu p an or bantat ]embnt
ker H. tosr;nipun wara dirt a ng glugut, m:llnawi nga.ogge
aelcr r- kacant> ka ~o s ge lu ngi ag waya ng , j~lm sedhengt: n ,
!n mbe - gaj 1.1 h cdtapan, sogokan nyuculc. dh»ndhsns.
iiOd bl•giptln r upak legs , blum ban g an cethelr, jacuripvn
landop ssntos<l , awak·a wakMipun pe pe dan , ads~ 11 da
santos o., m11unwi g~ n dh ik an, gandbibnipltn sumendo
l;:ebk:. tihl nlis nrabs,
p

s l Ja ma n Pnn j en e n &Ja fl D a hill sampeyan d n.


l e m I" n g k a Ki g Sin u. hun [{an ~j eo g Sus u b u
run Pd:ubuwana lij\fl klliti: g Kaping Ga ng u l
Bmpu Bujagu u a,
Dhuwun3 gEnja uulu . r:l.mpinr; gu.lu • mule d to.

djogja fights back


-so-
decgaa alrah.c~cak me11ter iancipipua madya baa&kebD
ainas•t. buntut • uraog 1emu mcdhok. embatipun ma.
yat. ganjtt ingkang tatah celak kandet; seblakipua kerena
angre~pateni manawi luk . lulcipun semu rengkol mnawi
leres may"iit regu, W\IU1hanipun b&Dtl.t keras toaanip•n
ragi ogiugut, manawi ng:ngge sehr - kacang bdos
gehanging wayuli . jalea sl!deogan, Iambe glij ,h cektlpan _,--
sogobu oyucuk dandang god ~tgipun rupak Ieaa. blum-
haugan scdengao, jsnuripua landep santoll'l, 1\Wak·
awakaofpun pcpedao, ada • ada santosa kandel, manawt
fi&ndik&n , gandikipun aumende, tikel &lis nratas,

S l EMPU Kf TIRTAD\NG~A. lNG MA.NOIC.UBUMEN


Duwuag, glinj:t waradin s..,mu mulu, aulu meled mcnter,
! irah cecak menter laacip . bangkekna si.ogaet, buntnt
urar1g rnck.rok pesgoun, cmbat cekapan, aeblak lcerena
merak - ati, pamor muyek keras longgahipun mayat
menawi nganggc sekat • kacug berok, \IDteripun hdoa
(!changing w11yant,; , jalen ruljl· pub lant~s. lambo. i"'jah
moncer, godag rup&k rnoj ok blumbangan sedeogao sogok
an semu nucuk dandang janur mulu rampiag, rojtlha-
/
nipuo aku ranipun dl\a (lWl) ft~eri. maot.wi aandik·
an g.'ludikipun sU OJf)udc tikel • <l!':a jugag.

JC.aterangsn b&b duwung jaJ&il Mangkuhume~ .


logka11g kasebut ing : S 3 punih ingkacg t.adewubaa and&md
empa M u Ng 'llbehi Dj"p.l n K.i Braj dcarj t, kaliyao I{i Brajasetilca.
Maagb iag nginggil wau kuebut ~ m.pu Ki TiJtedu(ls& punika
amung kasuma~ggai:on pua maos .
~ -

I 4 JASAN D.l.LEM S~M t:> EYAN DALE'vi INGKANG


SINUHU,'J KANGJENG SU3UHUNAN PAKUBUWA
NA INGKANG KAPING ::; ,c\NGA EMPU NGABErH
DJAJAS J KADG!\ NGP~BEHI DJAPAN NGABEHI
SINGAWlDJAJA BEKEL BRADJA 3Ef"AMA.

djogja fights back


-31-

Dhuwuag, canja mulu r:mping. gulu ·meted cekapaa~


sirah cecak ~ menter ramping puouk: laacip, bangktkan
sings~:t, bulltut uraag melrrok SCJJS\1 buena, kandol tipis-
ipun sedhengao, seolakipun wioglt, somu lina~et pamor-
ipun · muyek wenes aogreapateni, manawi mawi sekar
kaoang kados ·gelunging Wllyang, jalea mij_i·puh memet,
' Jnmbe , g·~~~ah sebet. godhagim rupt\lc leiJ'l, blumbanaaa
sedhcngan, :sogokltn ttcmu cucuk-dhandang, ( pelui ), ja-
auripun mulu ramping dumugi puyuhan, mrmawi medal
lulc, lukipun singsot, s~mo ungoh, .b ilih modal lore•.
l enJ~ah!pun sedheng111n aumsndhe, tik.l· alis ara tas r ojeb-
aa ak&ar.fiaipun dha ( IWl ) c~tba aarta peni.

- s 5. YASAN DALEM SAMPEYAN DALEM INOKANCJ


WICAcKSANA I NGKA.NG SlNtltJ.UN KANOJENO
SUSUHl!NAN PAKUBUWANA INOKANO KAPINO
I
SADASA.
-
EMPU NGA'BEHI JAYASUK.ADGA , NOABJ;HI WI-
.
RASUKADGA, KI MANGUNMALELA_.
.
Dhuwung, ·ganja mulu rampiag, gulu meled sedheogan,
sirab • ceca lc menter rampiag, bangkekaa singset, buntut
u raog mek:rok scmu buweog, kandel· tipbipnn ganj~ ra-
gi kttndel , aeblakipun aumeh ngoagreng wingit, manawl
ngn ngge seka r·,. k!lcang k ndo' gel unging way:utg, jalen
miji. pub, I n mbe~- g~:~j ah sebet pratilCel godhagao rupak
leg!!!, blumbaogan cekap.:m ragi lcbet, sosokllo kados
cucuki ng poksi dh1.1ndha ng, j a nuripun r.!lmping dumugi
p uyuhan , inghng januripun nyigs r - peojalin inggih
wonterf pamoripun m uyek, rojJ banipun, nk:sllranipun
d ha ( IWl ) cetha )uw!ls peoi, mana wi med1:1 l l uk, !uk-
ipua Rados l!!.mpahipun u wer wewok a, manawi teres
le!luahipuo m !l.yat angr~spat en i, bili h gnn dhi ka, g:'lndhi"'
• 1 ipua sumen db.e, tikc;l- nlis ontl:s, . ' .
- = ooOo o = -

...
djogja fights back
. .
djogja fights back
djogja fights back
djogja fights back

Anda mungkin juga menyukai