Anda di halaman 1dari 4

Kamus Sunda-Sunda

P R
pabaliut, pagaliwota, balawiri bari jeung raang, rapang harurung ti peuting (lampu).
teu puguh jajaranana jeung tujuanana. raas, ngaras, leumpang meuntas
pabétékan, wadah paranti nyimpen walungan lebah nu déétna.
sambara. raat, ereun (hujan).
pabuis, pabaliut, tapi leuwih hébat, rabeng, halaliber.
upamana baé lantaran aya bahaya.
rabi, pamajikan.
paburantak, ruksak pisan nepi ka bagian- rarabi, boga pamajikan.
bagianana jadi balatak. anak-rabi, anak pamajikan.
paburencay, buyar (jelema loba) papisah laki-rabi, rumah tangga.
teu puguh aturanana. rabok, rambosbos, buluan panjang tur
paburisat, 1. birat sarta paburencay; gomplok.
2. paburantak. rabul, datang atawa kaluar barengan.
pacalang, pulisi désa jaman baheula. rabut, ngarabut, nyabut jeung akar-
akarnya.
pacang, dipacang-pacang, dirérémokeun
atawa direpokkeun ku kolot. raca, pinuh ku gurat-gurat atawa tapak
papacangan, tunangan, pipamajikaneun barang seukeut.
atawa pisalakieun. racek, ngaracek, ngarames.
pacar, dipacar, dibeureuman ku pacar rada, 1. meueusan; 2. harti injeuman: gélo
meunang ngarieus (kuku). meueusan.
pacér, leutik sukuna. radig, rudag-radig, rubag-rabig, rubat-
pacét, léntah darat. rabét.
macét, 1. pageuh, hésé dilaana; raéh, diraéh, dirobah supaya leuwih alus.
2. magol, hésé maju; 3. teu lancar raéhan, beunang ngaraéh.
pacek, macek, ngahiji (sato). ragaji, parabot nu régés seuseukeutna.
dipacekkeun, dikawinkeun
pamacek, sato jalu nu digunakeun ragap, ngaragap, ngarampa, nyabak.
ngaliarkeun turunanana ragas, norélak (iga), lantaran kacida
paceklik, tigerat, paila, kurang dahareun. kurusna.

pacikeuh, macikeuh, nipu. ragég, kecap anteuran kana sora anjing


loba ngagogog.
pacilingan, kakus.
ragem, sayuran
paciweuh, pahibut bari loba ngomong.
ragrag, 1. labuh tina tutumpukan, tangkal
pacogréngan, papaséaan, pekara nu kai, taraje, jsté.; 2. murag.
nimbulkeun parebut bebeneran
ragum, ngaragum, ngarangkum.
S T
saab, gas anu timbul kana cai nu ta, 1. wancahan tina atawa: daék ta
kapanasan atawa dipanasan, henteu; 2. wancahan tina éta: saha ta
téh?
saat, béak caina.
kasaatan, aya di nu saat (lauk, jsté.). taak, 1. asal ngeluk méh jadi lempeng
(useup); 2. weléh, teu teurak (ngawarah
saba, nyaba, indit ti imah ka tempat nu
budak basangkal, jsté.).
jauh.
nyanyabaan, mindeng nyaba. taar, lemesna tina tarang.
panyabaan, tempat nu di saba. tabah, 1. apal pisan kana prakprakanana
kasaba, kadatangan, kasorang. migawé sarupaning perkara; 2. teteg haté,
saba kota, mindeng ka kota ti lembur. teger.
saba leuweung, mindeng
leuleuweungan. tabé’at, adat kabiasaan.
saba désa, mindeng indit ka désa-désa. tabeuh, nabeuh, nyadakeun (waditra) ku
sabab, marga, lantaran. ditakol, dikését, sitepak, jsté.
tatabeuhan, barang nu sok ditabeuh.
sabada, sanggeus. ditabeuh, 1, sina kadéngé sorana nu
saban, unggal: saban bulan, unggal bulan. ngeunah kana ceuli; 2. dicarita-
caritakeun kahadéanana.
sabaraha, kecap pananya pikeun
nanyakeun lobana. tablég, 1. nepikeun (paréntah Aloh, jsté.),
ka balaréa; 2. pidato atawa nyarita ka
sabataé, samemena, laluasa, sangeunahna.
balaréa perkara agama.
sabet, nyabet, ngadék atawa ngarangkét
tabo, tapas kalapa ngora (sok didahar).
bari lumpat, tumpak kuda, jsté.
tabong, padasan, wadah cai dina gombong
sabilulungan, silitulungan, sapapait-
méh saleunjeur anu geus ditotos buku-
samamanis.
bukuna di tungtungna maké pancuran
sabit, kasabit, atawa kasabit-sabit, leutik.
kasebut-sebut dina salahsahiji perkara.
tabrak, nabrak, ngadupak.
sabongbrong, salancar, sawajarna, teu
tabuh, lemesna tina pukul.
maké pikir rangkepan.
teu sabongbrong, teu salancar, aya hal tacan, encan, teu acan.
anu di samunikeun tada, tada teuring, mana teuring, manaha
sabot, sawaktu, eukeur. teuring.
sabrang, sebrang, peuntas. tadah, nadah, nahan atawa nampanan.
teu katadah, teu katahan atawa teu
sada, sora nu tangtu: sada nu ceurik; sada
kaladénan.
hayam urang.
tadi, waktu nu can lila kaliwatna, méméh
sadaya, lemesna tina kabéh.
bieu.
samudaya, sakabéh atawa sagala:
samudaya kalepatan. ta’dim, salam ta’dim, salam hormat.
Kamus Sunda-Indonesia
P R
pabaliut, kacau balau, simpang siur, raang, menyala di malam hari (banyak
semrawut. lampu).
pabétékan, wadah tempat bumbu masak. raas, ngaras, berjalan menyebrangi sungai
pabuis, kacau balau, umpamanya karena pada tempat yang dangkal.
menghadapi bahaya. raat, reda, berhenti hujan.
paburantak, rusak berantakan. rabeng, beterbangan.
paburencay, buyar (oarng banyak) rabi, bini, istri.
tercerai-berai. rarabi, beristri.
paburisat, 1. lari bercerai-berai, anak-rabi, anak istri.
berhampuran; 2. rusak berantakan. laki-rabi, rumah tangga.
pacalang, polisi desa zaman dahulu. rabok, berbulu panjang dan lebat.
pacang, dipacang-pacang, dijodohkan rabul, datang atau keluar bersamaan.
oleh orang tua. rabut, ngarabut, mencabut dengan
papacangan, tunangan, calon istri atau akarnya, merabut.
calon suami.
raca, penuh goresan.
pacar, tumbuhan yang dipakai untuk
memerahkan kuku. racek, ngaracek, meremas-remas.
dipacar, memerah kuku dangan daun rada, 1. agak, sedikit; 2. arti kiasan: agak
pacar. sinting.
pacér, berkaki kecil (orang atau binatang). radig, rudag-radig, compang-camping.
pacét, lintah yang hidup di darat. raéh, diraéh, dirubah supaya lebih bagus.
macét, macet. raéhan, gubahan.
pacek, macek, bersetubuh (binatang).
ragaji, gergaji.
dipacekkeun, dikawinkan (binatang).
pamacek, pejantan. ragap, ngaragap, meraba.

paceklik, serba kekurangan, paila, kurang ragas, tampak tulang rusuknya karena
makan. sangat kurus.

pacikeuh, macikeuh, ditipu atau menipu. ragég, kata antar untuk gonggongan anjing
yang banyak.
pacilingan, jamban, WC.
ragem, sepakat, kompak.
paciweuh, ribut sambil terus bicara.
ragrag, jatuh dari kendaraan, pohon,
pacogréngan, pertengkaran, perselisihan.
tangga, dsb.
ragum, ngaragum, merangkum.
S T
saab, uap, ta, 1. Kependekan dari atawa (atau); 2.
Kependekan dari éta (itu)
saat, kering, hais airnya.
taak, 1. Asal lengkung menjadi lurus,
saba, nyaba, bepergian ke tempat jauh.
misalnya kail yang di sambar ikan besar;
nyanyabaan, sering bepergian ke tempat
2. Tidak mempan.
yang jauh.
panyabaan, tempat ygn di tuju. taar, jidat, dahi, bahasa lemes dari tarang.
kasaba, kedatangan. tabah, terampil karena sudah biasa
saba kota, sering ke kota(dari kampung). (menjalankan suatu pekerjaan).
saba leuweung, sering keluar masuk
hutan. tabé’at, adat kabiasaan.
saba désa, sering ke desa-desa. tabeuh, nabeuh, menabuh.
sabab, sebab, karena. tatabeuhan, tetabuhan.
ditabeuh, 1, ditabuh; 2. dicerita-
sabada, sesudah, setelah, selepas. ceritakan kebaikannya kepada orang lain.
saban, setiap; saban taun, setiap tahun. tablég, tablig.
sabaraha, berapa. tabo, ampas kelapa muda (sering
sabataé, leluasa, sesuka hati. dimakan).
sabet, nyabet, memukul dengan golok tabong, tempat air terbuat dari bambu.
atau cambuk sambil berlari, dengan kuda, tabrak, nabrak, menabrak.
dsb.
tabuh, pukul, jam, bahasa halus dari
sabilulungan, saling tolong bersama-sama pukul.
dalam suka dan duka.
tacan, belum.
sabit, kasabit, atawa kasabit-sabit,
terlibat dalam suatu perkara. tada, tada teuring, terlalu.

sabongbrong, sewajarnya, seadanya. tadah, nadah, menadah, menampung.


teu sabongbrong, tidak sewajarnya, teu katadah, tidak tertampung.
namun ada hal yang disembunyikan. tadi, waktu yang belum lama terlewat,
sabot, sewaktu, tatkala. barusan.

sabrang, seberang. ta’dim, salam ta’dim, salam hormat.

sada, suara yang sudah pasti: sada hayam


urang, suara ayam kita.
sadaya, semua, bahasa halus dari kabéh.
samudaya, semua atau segala macam:
samudaya kalepata, semua kesalahan.