Anda di halaman 1dari 26

Bagi

anI
lmuTHT REFERAT
RSUBaht
eramas Agust
us2017
Fakul
tasKedokt
eranUni
ver
sit
asHal
uOl
eo

OTOSKLEROSI
S

Ol
eh:
Fit
ri
ani
K1A112011

PEMBI
MBI NG:
dr
.IedRakhma.
,M.Kes.Sp.THT-
KL

KEPANI
TERAANKLI
NIKBAGI
ANI
LMUTHT

FAKULTASKEDOKTERAN

UNI
VERSI
TASHALUOLEO

KENDARI

2017
2

HALAMANPENGESAHAN

Yangber
tandat
angandi
bawahi
ni,
meny
atakanbahwa:

Nama :
Fit
ri
ani

NI
M :
K1A112011

Judul
Ref
erat
:Ot
oskl
erosi
s

Tel
ahmeny
elesai
kant
ugasr
efer
atdal
am r
angkakepani
tr
aankl
i
nik

padaBagi
an I
lmu Kesehat
an Tel
i
nga,Hi
dung,Tenggor
ok,Kepal
a,dan

Leher
,Fakul
ktasKedokt
eran,
Uni
ver
sit
asHal
uOl
eo.

Kendar
i, Agust
us2017

Menget
ahui

Pembi
mbi
ng,

dr
.IedRakhma,
M.Kes.Sp.THT-
KL
3

OTOSKLEROSI
S

Fi
tr
iani
,I
edRakhma

A.PENDAHULUAN

Gangguan pendengar
an di
kel
ompokkan menj
adit
iga y
ait
utul
i

kondukt
if
,tul
isensor
ineur
al,dant
ulicampur
an.Tul
ikondukt
ifbi
l
ater
jadi

gangguant
ransmi
sigel
ombangsuar
adar
itel
i
ngal
uarmenuj
ulempengan

kakist
apes.Tul
isensor
ineur
alj
i
kat
erdapatker
usakankokl
ea(
sensor
ik)
,
1
at
auner
vuskokl
ear
is(
neur
al)
. Sal
ahsat
upeny
ebabumum t
ulikondukt
if
2
padaor
angdewasaadal
ahot
oskl
erosi
s.

Ot
oskl
erosi
sadal
ahpeny
aki
ttul
angmet
abol
i
kdar
ikapsulot
ikdan

t
ulangy
angmeny
ebabkanf
iksasiossi
kely
angmengaki
bat
kanadany
a

gangguan pendengar
an kondukt
if at
au campur
an.Di
medi
asisecar
a

genet
ismel
aluit
ransmi
sidomi
nanaut
osomal
.Ot
oskl
erosi
smer
upakan

gangguanaut
osomaldomi
nany
angt
erj
adipadapr
iamaupunwani
ta,dan

mul
aimeny
ebabkan t
ulikondukt
ifpr
ogr
esi
fpadaawalmasadewasa.

Pasi
enmengal
amigej
ala-
gej
alapadaakhi
rusi
abel
asanat
auawal20-
an.

Meski
punbi
asany
abi
l
ater
al,ot
oskl
erosi
sdapatpul
auni
l
ater
al.Secar
a

hi
stol
ogi
,ot
oskl
erosi
scukupl
azi
mter
jadiy
ait
upadahampi
r10%popul
asi
.

Namun,hany
abeber
apapr
esent
asekeci
lyangkemudi
anber
mani
fest
asi

secar
a kl
i
nissebagaigangguan pendengar
an.Kel
ainan i
nimer
upakan

peny
aki
tlabi
ri
ntul
ang di
mana t
erbent
uk suat
u daer
ah ot
ospongi
osi
s

(
tul
angl
unak)t
erut
amadi
depandandidekatkakist
apes,sehi
nggakaki
4

st
apesmenj
adit
erf
iksasipada ov
alwi
ndow.Hali
nimeny
ebabkant
uli

kondukt
ify
angpr
ogr
esi
f,namundenganper
jal
ananwakt
uakant
erj
adi
2,
3,
4
gangguansensor
ineur
alaki
batot
oskl
erosi
skokl
ea.

Pasi
enmengal
amigej
ala-
gej
alapadaakhi
rusi
abel
asanat
auawal

20-
an.Meski
punbi
asany
abi
l
ater
al,ot
oskl
erosi
sdapad pul
auni
l
ater
al.

Pasi
en bi
asny
a mengel
uhkan kehi
l
angan pendengar
an bi
l
a mencapai

t
ingkat40Dbat
aul
ebi
h.Al
atdi
agnost
ikdokt
erpadapusatkesehat
an

pr
imeradal
ahgar
put
ala512Hz,
yangakanmenunj
ukkanuj
iRi
nnenegai
f.

Ol
ehpasi
enhant
arant
ulangt
erdengarl
ebi
hker
asdar
ihant
aranudar
a.Uj
i

weber sangat membant


u, dan akan posi
ti
f pada t
eli
nga dengan

ot
oskl
erosi
suni
l
ater
al,at
aupadat
eli
ngadenganket
uli
ankondukt
ify
ang

l
ebi
h ber
at.Membr
an t
impanit
ampak nor
mal
,namun kadang-
kadang

ber
war
namer
ahmudaat
auor
angeaki
batot
ospongi
osi
svaskul
ardal
am

t
eli
ngat
engahy
angt
erl
i
hatmel
aluimembr
ant
impani(
tandaSchwar
tze
2
posi
ti
f)
. Pengobat
an ot
oskl
erosi
s masi
h t
erbat
as pada oper
asi

st
apedekt
omiat
au st
apedot
omi
,yai
tu st
apes di
gant
idengan bahan

pr
otesi
s unt
ukmengobat
itul
ikondukt
ify
ang mer
upakan kar
akt
eri
sti
k
5,
6
peny
aki
t.

B.DEFI
NISI

Ot
oskl
erosi
smer
upakanpeny
aki
tpadakapsult
ulangl
abi
ri
nyang

mengal
amispongi
osi
sdidaer
ahkakist
apes,sehi
nggast
apesmenj
adi

kakudant
idakdapatmenghant
arkanget
aransuar
akel
abi
ri
ndenganbai
k.
5

Ot
oskl
erosi
s mer
upakan peny
ebab t
ulikondukt
ify
ang pal
i
ng bany
ak

di
temukanpadausi
a5-
50t
ahun,
dit
urunkansecar
agenet
ik.Kemungki
nan
4,
5
per
empuant
erkenaot
oskl
erosi
sduakal
il
ipatdi
bandi
ngkanpr
ia.

C.ANATOMI

Anat
omit
eli
ngat
erdi
ridar
iti
gabagi
an:t
eli
ngal
uar
,tel
i
ngat
engah,dan

t
eli
ngadal
am.

1.Tel
i
ngaLuar

Sel
ain daun t
eli
nga y
ang t
ermasuk dal
am t
eli
nga l
uaradal
ah

meat
usacust
icusext
ernusdangendangt
eli
nga(
membr
ant
impani
).

Daunt
eli
ngat
ersusunat
askul
i
tdanr
angkat
ulangr
awanel
ast
isy
ang

ber
lanj
utdan ber
sambung dengan bagi
an l
uarmeat
us acust
icus

ext
ernus.Daunt
eli
ngamer
upakansuat
ulempengant
ulangr
awany
ang

ber
lekuk-
lekukdi
tut
upiol
ehkul
i
tdandi
per
tahankanpadat
empat
nya

ol
ehot
otdanl
i
gament
um.Lekukdaunt
eli
ngay
angut
amaadal
ahhel
i
ks

danant
ihel
i
ks,t
ragusdanant
itr
agus,dankonka.Konkai
nimer
upakan

suat
ulekukanmeny
erupaicor
ongy
angmenuj
umeat
us.Sat
u-sat
uny
a

bagi
andaunt
eli
ngay
angt
idakmengandungt
ulangr
awani
alahl
obus.

Tul
angr
awandandaunt
eli
ngai
niber
lanj
utdengant
ulangr
awanl
i
ang

t
eli
ngal
uar
.Li
angt
eli
ngaber
bent
ukhur
ufS,seper
ti
gabagi
anl
uarl
i
ang

t
eli
nga r
angkany
ater
dir
idar
itul
ang r
awan dan dua per
ti
ga bagi
an

dal
am l
i
angt
eli
ngar
angkany
ater
dir
idar
itul
ang.Panj
angny
aki
ra-
kir
a

2,
5-3cm.Bagi
anber
tul
angr
awanper
if
ert
ersebutmenj
adil
ebi
hsempi
t
6

di
daer
ahper
bat
asandengansendir
ahangsaatmul
utmenut
updan
6,
7
menj
adi
lebi
hlebarsaatmul
utt
erbuka.

Di
kul
i
tbagi
ani
ni,t
erdapatf
oli
kelr
ambut
,kel
enj
arsebasea,ser
ta

kel
enj
arser
umeny
angmempr
oduksiser
ument
eli
nga.Per
tumbuhan

epi
teldar
idal
am kear
ahl
uarber
fungsisebagaimekani
smet
ranspor

f
isi
ologi
s ser
umen.Gendang t
eli
nga menghubungkan t
eli
nga l
uar

dengan t
eli
nga t
engah dan t
erl
i
hatber
upa membr
an keabuan y
ang

mengki
l
ap.Denganmenggunakanot
oskop,dapatdi
l
ihatsuat
utonj
olan

di
tengahdizonaper
tumbuhanber
bent
ukpal
uter
bungkusmembr
an

t
impani
,yai
tuumbo.Sebagi
anbesarmembr
ant
impanidi
bent
ukol
eh

par
stensa y
ang t
egang,par
sfl
acci
da (
membr
an shr
apnel
l
)hany
a

di
j
umpai
padakuadr
anbel
akangat
as.

9
Gambar1.Anat
omi
tel
i
ngal
uar
7

Gambar2.Anat
omi
t nga9
el
i

4
Gambar3.Anat
omi
membr
ant
impani

2.Tel
i
ngaTengah

Tel
i
ngat
engahber
bent
ukkubusdengan:

a.Bat
asl
uar :
Membr
ant
impani

b.Bat
asdepan :
Tubaeust
achi
us

c.Bat
asbawah :
Venaj
ugul
ari
s(bul
busj
ugul
ari
s)

d.Bat
asbel
akang :Audi
tus ad ant
rum,kanal
i
sfasi
ali
s par
s

v
ert
ikal
i
s

e.Bat
asat
as :
Tegment
impani
(meni
ngen/
otak)
8

f
. Bat
asdal
am :ber
tur
ut-
tur
utdar
iat
askebawahkanal
i
ssemi

si
rkul
ari
s hor
izont
al,kanal
i
sfasi
ali
s,t
ingkap l
onj ov
ong ( al

wi
ndow)
,ti r
ngkapbundar(oundwi
ndow)danpr
omont
ori
um.

Membr
ant
impaniber
bent
ukbundardancekungbi
l
adi
l
ihatdar
i

ar
ah l
i
ang t
eli
nga dan t
erl
i
hatobl
i
kter
hadap sumbu l
i
ang t
eli
nga.

Bagi
an at
as di
sebutPar
s Fl
aksi
da (
Membr
an Shr
anel
l
),sedangkan

bagi
an bawah Par
s Tensa (
Membr
an Pr
opi
a).Par
sfl
aksi
da hany
a

ber
lapi
sdua,
yai
tubagi
anl
uari
alahl
anj
utaneoi
telkul
i
tli
angt
eli
ngadan

bagi
andal
am di
l
api
sisol
ehselkubusber
sil
i
a,seper
tiepi
telmukosa

sal
urannapas.Par
stensamempuny
aisat
ulapi
sanl
agidit
engah,y
ait
u

l
api
sany
angt
erdi
ridar
iser
atkol
agendansedi
ki
tser
atel
ast
iny
ang
5
ber
jal
ansecar
aradi
erdi
bagi
anl
uardansi
rkul
erpadabagi
andal
am.

Bay
anganpenonj
olanbagi
anbawahmal
euspadamembr
ant
impani

di
sebutumbo.Dimembr
ant
impanit
erdapat2macam ser
abut
,si
rkul
er

danr
adi
er.Ser
abuti
nil
ahy
angmeny
ebabkant
imbul
nyar
efl
ekcahay
a

y
angber
upaker
ucut
.Membr
ant
impanidi
bagidal
am 4kuadr
andengan

menar
ikgar
issear
ahdenganpr
osesusl
ongusmal
eusdangar
isy
ang

t
egakl
uruspadagar
isi
tudiumbo,sehi
nggadi
dapat
kanbagi
anat
as-

depan,at
as-
bel
akang,bawah-
depan ser
ta bawah-
bel
akang,unt
uk
5
meny
atakanl
etakper
for
asi
membr
ant
impani
.

Tel
i
ngat
engahdi
bat
asiol
ehepi
telsel
api
sgepengy
angt
erl
etak

padal
ami
napr
opr
iay
angt
ipi
syangmel
ekater
atpadaper
iost
eum y
ang

ber
dekat
an.Dal
am t
eli
ngat
engaht
erdapatduaot
otkeci
lyangmel
ekat
9

padamal
eusdanst
apesy
angmemi
l
ikif
ungsikonduksisuar
a.Mal
eus,

i
nkus,danst
apesdi
l
iput
iol
ehselepi
telsel
api
sgepeng.Ji
kal
empeng

dasarst
apes(
ataul
i
gament
um anul
arest
apedi
s)mengal
amikl
asi
fi
kasi

aki
bat ot
oskl
erosi
s, hal t
ersebut akan meni
mbul
kan gangguan

pendengar
an.Padapar
sfl
aksi
dat
erdapatdaer
ahy
angdi
sebutat
ik.

Di
tempat i
ni t
erdapat adi
tus ad ant
rum, y
ait
u l
ubang y
ang

menghubungkan t
eli
nga t
engah dengan ant
rum mast
oid. Tuba

eust
achi
us t
ermausk dal
am t
eli
nga t
engah y
ang menghubungkan
5
daer
ahnasof
ari
ngdengant
eli
ngat
engah.

Gambar4.Anat
omi
tul an9
angpendengar

3.Tel
i
ngaDal
am

Tel
i
ngadal
am t
erdi
ridar
ikokl
ea(
rumahsi
put
)yangber
upadua

set
engah l
i
ngkar
an dan v
est
ibul
ery
ang t
erdi
ridar
i3 buah kanal
i
s

semi
sir
kul
ari
s. Uj
ung at
au puncak kokl
ea di
sebut hol
i
kot
rema,

menghubungkanper
il
imf
eskal
ati
mpanidenganskal
avest
ibul
i
.Bagi
an

kokl
ea l
abi
ri
n adal
ah suat
u sal
uran mel
i
ngkar y
ang pada manusi
a

panj
angny
a35mm.Kokl
eabagi
ant
ulangmembent
uk2,
5kal
iput
aran
10

y
angmengel
i
li
ngisumbuny
a.Sumbui
nidi
namakanmodi
olus,y
angt
erdi
ri

dar
i pembul
uhdar
ahdansar
af.Ruangdi
dal
am kokl
eabagi
ant
ulang

di
bagiduaol
ehdi
ndi
ng(
sept
um)
.Bagi
andal
am dar
isept
um i
nit
erdi
ridar
i

l
ami
naspi
ral
i
sosseaa.Bagi
anl
uar
nyat
erdi
ridar
iany
amanpeny
ambung,
2,
5
l
ami
naspi
ral
i
smembr
anasea.

Ruangy
angmengandungper
il
imf
edi
bagimenj
adi
:skal
avest
ibul
i

(
bagi
anat
as)danskal
ati
mpani(
bagi
anbawah)
.Keduaskal
ainiber
temu

padauj
ungkokl
ea.Tempati
nidi
namakanhel
i
cot
rema.Skal
avest
ibul
i

ber
mul
apadaf
enest
raov
aledanskal
ati
mpaniber
akhi
rpadaf
enest
ra

r
otundum.Mul
aidar
iper
temuanant
aral
ami
naspi
ral
i
smembar
anasea

kear
ah per
if
erat
as,t
erdapatmembr
ane y
ang di
namakan membr
an

r
eissner
.Pada per
temuan kedua l
ami
na i
ni,t
erbent
uk sal
uran y
ang

di
bat
asiol
ehmembr
anr
eissnerbagi
anat
as,
lami
naspi
ral
i
smembr
anasea

bagi
anbawah,dandi
nidng l
uarkokl
ea.Sal
urani
nidi
namakandukt
us

kokl
ear
isat
aukokl
eabagi
anmembr
any
angber
isiendol
i
mfe.Di
ndi
ngl
uar

kokl
eai
nidi
namakanl
i
gament
um spi
ral
i
s.Di
sini
,ter
dapatst
ri
avaskul
ari
s,
2
t
empatt
erbent
ukny
aendol
i
mfe.

Di
dal
am l
ami
namembr
anaseat
erdapat20.
000ser
abutsar
af.Pada

membr
anabasi
l
ari
s(l
ami
naspi
ral
i
smembr
anasea)t
erdapator
gancor
ti
.

Lebar
nyamembr
anbasi
l
ari
sdar
ibasi
skokl
easampaikeat
asber
tambah

dan l
ami
na spi
ral
i
s ossea ber
kur
ang.Nada dengan f
rekuensit
inggi

ber
pengar
uh pada basi
s kokl
ea.Sebal
i
kny
a nada r
endah ber
pengar
uh
2
di
bagi
anat
as(
ujung)dar
ikokl
ea.
11

Pada bagi
an at
as or
gan cor
tit
erdapatsuat
u membr
ane,y
ait
u

membr
anet
ekt
ori
a.Membr
anei
niber
pangkalpadakr
ist
aspi
ral
i
sdan

ber
hubungdenganal
atpr
esepsipadaor
gancor
ti
.Padaor
gancor
tidapat

di
temukansel
-selpenunj
ang,sel
-selper
sepsiy
angmengandungr
ambut
.

Ant
arasel
-selcor
tii
nit
erdapatr
uangan(
sal
uran)y
angber
isikor
ti
li
mfe.

Dukt
us kokl
ear
is ber
hubungan dengan sakul
us dan per
alat
an dukt
us

r
euni
ons.Bagi
andasarkokl
eay
angt
erl
etakpadadi
ndi
ngmedi
alcav
um

t
impanimeni
mbul
kanpenonj
olanpadadi
ndi
ngi
nikear
ahcav
um t
impani
.
2
Tonj
olani
nidi
namakanpr
omont
ori
um.

Vest
ibul
um l
etakny
a di
ant
ara kokl
ea dan kanal
i
s semi
sir
kul
ari
s

y
angj
ugaber
isiper
il
imf
e.Padav
est
ibul
um bagi
andepan,
ter
dapatl
ubang

(
for
amen ov
ale)y
ang ber
hubungan dengan membr
an t
impani
,tempat

mel
ekat
nyat
elapak(
footpl
ate)dar
ist
apes.Di
dal
am v
est
ibul
um,t
erdapat

gel
embung-
gel
embung bagi
an membr
an sakkul
us dan ut
ri
kul
us.

Gel
embung-
gel
embungsakkul
usdanut
ri
kul
usber
hubungansat
usama

l
aindenganper
ant
aradukt
usut
ri
kul
osakkul
ari
s,y
angber
cabangmel
alui

dukt
usendol
i
mfat
ikusy
angber
akhi
rpadasuat
uli
pat
andar
idur
amat
er,

y
angt
erl
etakpadabagi
anbel
akangospi
rami
dal
i
s.Li
pat
ani
nidi
namakan

sakkus endol
i
mfat
ikus,dan mer
upakan suat
u sal
uran bunt
u.Sel
-sel

pr
esepsidi
si
nisebagaisel
-selr
ambut y
ang di
kel
i
li
ngiol
eh sel
-sel

penunj
angy
angl
etakny
apadamacul
a.Padasakkul
us,t
erdapatmacul
a

sakkul
i
.Sedangkanpadaut
ri
kul
us,
dinamakanmacul
aut
ri
kul
i
.
12

am5,
9
Gambar5.Anat
omi
tel
i
ngadal

D.FI
SIOLOGI

Pr
osesmendengardi
awal
idengandi
tangkapny
aener
gibuny
iol
eh

daunt
eli
ngadal
am bent
ukgel
ombangy
angdi
ali
rkanmel
aluiudar
aat
au

t
ulang ke kokl
ea.Get
aran t
ersebutmengget
arkan membr
an t
impani

di
ter
uskanket
eli
ngat
engahmel
aluir
angkai
ant
ulangpendengar
any
ang

akanmengi
mpl
i
kasiget
aranmel
aluiday
aungki
ttul
angpendengar
andan
13

per
kal
i
anper
bandi
nganl
uasmembr
ant
impanidant
ingkapl
onj
ong.Ener
gi

get
ary
ang t
elah di
ampl
i
fikasii
niakan di
ter
uskan ke st
apes y
ang

mengger
akkant
ingkapl
onj
ongsehi
nggaper
il
imf
epadaskal
avest
ibul
i

ber
ger
ak.Get
arandi
ter
uskanmel
aluimembr
anr
eissnery
angmendor
ong

endol
i
mfe,sehi
nggaakanmeni
mbul
kanger
akr
elat
iveant
aramembr
an

basi
l
ari
sdanmembr
ant
ekt
ori
a.Pr
osesi
nimer
upakanr
angsangmekani
k

y
angmeny
ebabkant
erj
adi
nyadef
leksist
ereosi
l
iasel
-selr
ambut
,sehi
ngga

kanali
ont
erbukadant
erj
adipel
epasani
onber
muat
anl
i
str
ikdar
ibadan

sel
.Keadaani
nimeni
mbul
kanpr
osesdepol
ari
sasiselr
ambut
,sehi
ngga

mel
epaskanneur
otr
ansmi
terkedal
am si
napsi
syangakanmeni
mbul
kan

pot
ensi
alaksipadasar
afaudi
tor
ius.Di
sini
l
ahgel
ombangsuar
amekani
s

di
ubah menj
adiener
giel
ekt
roki
mia agardapatdi
tr
ansmi
sikan mel
alui

sar
afkanal
i
s VI
II
.Lal
u ser
abut
-ser
abutkokl
ear
is ber
jal
an menuj
uint
i

kokl
ear
isdor
sal
i
sdanv
ent
ral
i
s.Sebagi
anbesarser
abutdar
iint
imel
i
ntasi

gar
ist
engah dan ber
jal
an nai
kmenuj
u kol
i
kul
usi
nfer
iorkont
ral
ater
al,

namun sebagi
an ser
abut t
etap ber
jal
an i
psi
l
ater
al. Peny
il
angan

sel
anj
utny
ater
jadipadai
ntil
emni
skusl
ater
ali
sdankoni
kul
usi
nfer
ior
.Dar
i

kol
i
kul
usi
nfer
ior
,jar
aspendengar
anber
lanj
utkekor
pusgeni
kul
atum dan
2,
5
kemudi
ankekor
tekspendengar
an(
area39-
40)di
l
obul
ust
empor
al.
14

Gambar6.Fi
siol
ogi an4
pendengar

E.ETI
OLOGI

Peny
ebab ot
oskl
erosi
s bel
um di
ket
ahui past
i t
etapi ada
7,
8,
9
kemungki
nanbeber
apaf
akt
adi
bawahi
ni:

1.Ber
dasar
kananat
omi
.

Tul
ang l
abi
ri
nter
buatdar
iendokondr
aldi
mana t
erj
adisedi
ki
t

per
ubahansel
amakehi
dupan,t
etapit
erkadangpadat
ulangker
as

i
nit
erdapatar
eakar
ti
lagoy
angol
ehkar
enaf
akt
ornonspesi
fi
k

t
ert
ent
udi
akt
if
kanunt
ukmembent
ukt
ulangspongi
osbar
u.Sal
ah

sat
u ar
ea t
ersebutadal
ah f
issul
a ant
efenest
ram y
ang ber
ada

di
depan ov
al wi
ndow y
ang mer
upakan pr
edi
l
eksi unt
uk

ost
eospogi
osi
sti
pest
apedi
um.

2.Genet
ik.

Penel
i
tianmenunj
ukkanpeny
aki
tot
oskl
erosi
sdi
temukangenet
ik

y
ait
u gen OTSC1 pada kr
omosom 15q25-
26, OTSC2 pada
15

kr
omosom 7q34-
36,OTSC3padakr
omosom 6p21-
22,danOTSC5

padakr
omosom 3q22-
24.

3.Vi
rus

Sal
ah sat
u f
akt
or l
i
ngkungan y
ang di
hipot
esi
skan dal
am

ot
oskl
erosi
s adal
ah i
nfeksiv
irus campak per
sist
en.Hubungan

ant
arav
iruscampakdanot
oskl
erosi
stel
ahdi
tunj
ukkan;St
rukt
ur

f
il
amen mi
rp dengan par
i amy
xov
irus t
elah t
erdet
eksi ol
eh

mi
kroskopel
ekt
rondal
am ost
eokl
asot
oskl
erot
ik.

4.Aut
oimuni
tasdani
nfl
amasi

Fakt
oret
iol
ogil
ainy
angmungki
nadal
ahr
eaksiaut
oimunt
erhadap

t
ipeI
Ikol
agendal
am kapsulot
ik.Si
toki
ninf
lamasiTGF-
β1,
BMP(
2

dan 4)
,TNF-
α dan si
stem ost
eopr
oteger
in(
OPG)-
RANK-
RANKL

j
ugat
elahdi
usul
kanunt
ukber
per
andal
am pat
ogenesi
s.Si
stem

OPG-
RANK-
RANKLnampakny
amer
upakanpenent
udal
am t
ulang

denganmet
abol
i
smedenganRANKLsebagaiakt
ivat
orost
eokl
as

y
angkuat
,RANK sebagair
esept
ory
angt
erl
etakpadapr
ekur
sor

ost
eokl
asdanOPGsebagair
esept
orumpanmampumenghambat

pemat
angandanpengakt
if
anost
eokl
asdanmel
akukanapopt
osi
s

mer
eka Ti
kus OPG-
knockout t
elah t
erbukt
i ber
kembang

ost
eopor
osi
sdanper
ubahany
angser
upadenganot
oskl
erosi
s.

5.Fakt
orhor
monal
danmet
abol
i
k

Gambar
ankl
i
nisot
oskl
erosi
sduakal
ilebi
hbany
akt
erj
adipada
16

wani
ta seper
tipada pr
ia,sehi
ngga meni
ngkathi
pot
esi
s bahwa

hor
monseksdapatber
kont
ri
busit
erhadapper
kembanganpeny
aki
t.

Pr
olakt
inmemi
l
ikief
ekpenghambat
anpadaf
ungsiost
eobl
asdan

meni
ngkat
kanr
esor
psit
ulangdenganmeni
ngkat
kanr
asi
oRANKL/

OPG.Est
rogenmemi
l
ikiper
anpr
otekt
ifdal
am met
abol
i
smet
ulang

t
apidisi
sil
ainest
rogendanpr
ogest
eronmer
angsangpel
epasan

pr
olakt
in.I
nter
aksii
nimungki
nbi
sadi
j
elaskanmengapakehami
l
an,

l
akt
asidankont
rasepsior
aldapatber
kont
ri
busipeni
ngkat
anr
isi
ko

ot
oskl
erosi
s.

6.Fakt
orl
ain seper
tikehami
l
an,menopause,kecel
akaan,set
elah

oper
asi
besar
.

F. PATOGENESI
S

Secar
ahi
stol
ogipr
osesot
oskl
erosi
ster
dir
idar
iduaf
ase.Faseawal

di
tandaiol
eh r
eabsor
sit
ulang dan peni
ngkat
an v
askul
ari
sasi
. Bi
l
a

kandungan dar
imat
urasikol
agen ber
kur
ang,t
ulang menj
adikel
i
hat
an

spongi
os (
ost
eospongi
osi
s). Pada f
ase l
anj
ut,t
ulang y
ang t
elah

di
reasor
bsi di
gant
ikan ol
eh t
ulang skl
erot
ik y
ang t
ebal
, sehi
ngga
7
di
namakan ot
oskl
erosi
s. Pada pemer
iksaan dengan pewar
naan

hemat
oksi
l
in eosi
n di
dapat
kan war
na kebi
ruan y
ang di
sebutdengan
9
mant
elbi
ruManasse.

Kl
asi
fi
kasi
tipeot
oskl
erosi
ssebagai
ber
ikut
:

1.Ot
oskl
erosi
sst
apedi
al
17

Ot
oskl
erosi
s st
apedi
aldi
sebabkan kar
ena f
iksasist
apes dan t
uli

kondukt
ifumuny
abany
akdi
j
umpai
.Lesii
nidi
mul idepan ov
aidar al

wi
ndow danar
eai
nidi f
sebut‘i
ssul
aant
efenest
ram’
.Lokasii
nimenj
adi

pr
edi
l
eksi(
fokusant
eri
or)
.Lesii
nibi
saj
ugadi
mul
aidar akangov
ibel al

wi
ndow (
fokus post
eri
or)
, di
seki
tar gar
i epi f
s t oot
plat
e st
apes

ci
( r
cumf
erent
ial
),bukandif
oot
plat
etet
apidi
l
igament
um annul
ary
ang

bebas(
ti
pebi
skui
t)
.Kadang-
kadangbi
samenghi
l
angkanr
elung ov
al
9
wi
ndowsecar
alengkap(
ti
peobl
i
ter
ati
f)
.

Lokasi
predi
l
eksi
unt
ukket
erl
i
bat
anot
oskl
erosi
sadal
ah:

a.Ant
erorov
i alwi
ndow(
80-
90%)

b.Tepi
dar
iroundwi
ndow(
30-
50%)

2.Ot
oskl
erosi
skokl
ear

Ot
oskl
erosi
skokl
earmel
i
bat
kanr
egi
onseki
tarov
alwi
ndow at
auar
ea

l
ain di
dal
am kapsulot
ik dan bi
sa meny
ebabkan t
ulisensor
ineur
al

kemungki
nan di
sebabkan mat
eri
alt
oksi
k didal
am cai
ran t
eli
nga
9
dal
am.

G.GEJALAKLI
NIK

5,
6,
7,
8,
9
Peny
aki
tot
oskl
erosi
smempuny
aigej
alakl
i
nissebagai
ber
ikut
:

1.Penur
unanpendengar
ansecar
apr
ogr
esi
f

Gej
alai
nit
mbuldanbi
asany
adi
mul
aipadausi
atahun20t
ahun,

t
idak t
erasa saki
tdan pr
ogr
esi
f dengan onsety
ang l
ambat
.
18

Bi
asany
ati
pekondukt
ifdanbi
l
ater
al.

2.Par
acusi
sWi
l
li
si

Seor
angpasi
enot
oskl
erosi
smendenharl
ebi
hbai
kdiker
amai
an

dar
ipadadil
i
ngkungany
angsepi
.Hali
nidi
sebabkanol
ehkar
ena

or
angnor
mal
akanmeni
ngkat
kansuar
adi
li
ngkungany
angr
amai
.

3.Ti
nni
tusser
ingkal
idi
j
umpaipadakokl
earot
oskl
erosi
sdanl
esiy
ang

akt
if

4.Ver
ti
go

H.
DIAGNOSI
S

Di
agnosi
s ot
oskl
erosi
s ber
dasar
kan pada r
iway
at peny
aki
t,

pemer
iksaanf
isi
k,danpemer
iksaanaudi
omet
ri
.Di
agnosi
spast
idengan

ekspl
orasit
eli
ngat
engah.Pendengar
ant
erasaber
kur
angsecar
apr
ogr
esi
f

dan l
ebi
h ser
ing t
erj
adibi
l
ater
al.Ot
oskl
erosi
s khas t
erj
adipada usi
a

dewasamuda.Set
elahonset
,gangguanpendengar
anakanber
kembang

denganl
ambat
.Pender
it
aper
empuanl
ebi
hbany
akdar
ilaki
-l
aki
,umur

pender
it
adi
mul
aipadausi
a20 t
ahun,t
idakt
erdapatr
iway
atpeny
aki
t
5,
6,
7,
8,
9
t
eli
ngadanr
iway
att
raumakepal
aat
aut
eli
ngasebel
umny
a.

Anamnesi
s:

1. Gangguanpendengar
ansecar
apr
ogr
esi
f
19

2. Par
acusi
s Wi
l
li
si(
pendengar
anny
alebi
h bai
k di
l
ingkungan bi
sing

dar
ipadat
empaty
angsuny
i)

3. Ti
nni
tus

4. Ri
way
ati
nfeksi
tel
i
ngawakt
umasakanak-
kanak

5. Ri
way
atkel
uar
gadenganket
uli
any
angt
erj
adi
padausi
adewasamuda

at
auusi
amenengah.

Pemer
iksaanf
isi
s:

Pada pemer
iksaan di
temukan membr
an t
impaniut
uh,kadang-

kadangt
ampakpr
omont
ori
um agakmer
ahj
ambu,
ter
utamabi
l
amembr
an

t
impani
nyat
ranspar
an.Gambar
ant
ersebutdi
namakant
andaSchwar
tze
6
y
angmenandakanadany
afokusot
oskl
erosi
syangsangatv
askul
er.

Pada pemer
iksaan dengan gar
pu t
ala menunj
ukkan uj
iRi
nne

negat
if
.Uj
iwebersangatmembant
udanakanposi
ti
fpadat
eli
ngadengan

ot
oskl
erosi
suni
l
ater
alat
aupadat
eli
ngadenganket
uli
ankondukt
ify
ang
9
l
ebi
hber
at.Tesswabachnor
mal
atauhant
arant
ulangmemanj
ang.

Pemer
iksaanaudi
omet
rimenunj
ukkant
ipi
kalt
ulikondukt
ifr
ingan

sampaisedang y
ang menunj
ukkan adany
a penur
unan hant
aran udar
a

pada f
rekuensir
endah.Mul
a-mul
ater
jadit
ulikondukt
ifnada r
endah

sebagaiaki
batkakuny
ali
gament
um anul
ar.Dengan ber
akumul
asi
nya

massa l
esidan dengan ber
tambhany
afi
ksasi
,maka ket
uli
an akan

mengenaisemua f
rekuensi
.Ai
r-
bone gap l
ebi
hlebarpada f
rekuensi

r
endah.Sel
aini
tuf
iksasist
apesakan mempengar
uhihant
aran t
ulang

kar
enameni
ngkat
kant i
ahanan(mpedance)hant
arancai
rant
eli
ngadal
am,
20

y
angmeny
ebabkanpenur
unanhant
arant
ulangt
erut
amapadanada200

Hzdanmaksi
malpada2000Hzy sebutdenganCar
angdi hat
r’
snot
ch(
5

dBpada500Hz,
10dBpada1000Hz,
15dBpada2000Hzdan5dBpada

4000Hz)padaot
oskl
erosi
sdapatdi
j anCar
umpaigambar har
ts’
snot
ch.
6,
9
Car
har
t’
snot
chi
nimenghi
l
angset
elahdi
l
akukanny
ast
epedekt
omy
.

Ti
mpanogr
am bi
samenur
un(
As)at
aunor
mal
.Ref
leksst
apedi
al

mungki
n nor
malpada f
ase awalt
etapit
idakdi
dapat
kan pada f
iksasi

apes.Speech r
st ecept
ion t
hreshol
d dan speech di
scr
imi
nat
ion ser
ing
7,
9,
10
nor
mal
,kecual
ipadakasusdenganket
erl
i
bat
ankokl
ea.

Secar
akl
ini
s,pemer ksaanHi
i gh-
resol
uti
oncomputedtomography
Gambar7.Carhart
’s
9
CT)dan Magnet
( icreno
st
c
oh
nance i
maging (MRI)sedi
ki
tberguna untuk

ev
aluasiot
oskl
er s.PadaHi
osi gh-
resol
uti
oncomput
edt
omogr
aphy(
CT)
,
10
dapatdi
i
dent
if
ikasi
kanl
esi
skl
erot
ik.

I
. DI
AGNOSI
SBANDI
NG

Di
agnosi
sbandi
ngunt
ukot
oskl
erosi
ster
masuksej
uml
ahgangguan
21

t
eli
ngat
engah.Gangguanseper
tidi
skont
inui
tast
ulangpendengar
an,
6,
8
f
iksasi
stapesbawaan.Ber
ikutadal
ahgej
alay
angdapatdi
temukan.

1. Di
skont
inui
tast
ulangpendengar
an

a.Hi
l
angny
akondukt
ifdar
i60dBbi
asany
atanpakomponen

sensor
ineur
al

b.Membr
ant
impani
lembekdi
otoscopypneumat
ik

c.Jeni
sty
mpanogr
am i
kl
an

2. Fi
ksasi
stapesbawaan

a.Ri
way
atkel
uar
gacender
ung(
10%)

b.Bi
asany
ater
det
eksi
padadekadeper
tamakehi
dupan

c.Kej
adi
an25%dar
ianomal
ikongeni
tal
lai
nny
a(3%unt
ukot
oskl
erosi
s

r
emaj
a)

d.Non-
progr
esi
f

J.PENATALAKSANAAN

1.Medi
kament
osa

Ter
apiot
oskl
erosi
smenggunakansodi
um f
luor
ide.Denganmaksud

memper
lambatdan/
atau menghent
ikan per
kembangan r
esor
psi

t
ulang.Ket
erbat
asan ut
ama pada pengobat
an sodi
um f
luor
ide

adal
ahef
eksampi
nggi
njal
,hat
i,gagalj
ant
ung.Padadosi
syang

ef
ekt
if 40-
60 mg/
har
i. Bi
phosphonat mungki
n dapat menj
adi
9
al
ter
nat
if
,namunmemper
lukanst
udi
yangl
ebi
hlanj
ut.

2.Pembedahan
22

Penat
alaksanaanoper
asidenganst
apedekt
omidanst
apedot
omi

t
elahdi
gunakansecar
aluassebagaipr
osedurpembedahany
ang

dapat meni
ngkat
kan pendengar
an pada pender
it
a dengan
5,
6,
9
gangguanpendengar
anaki
batot
oskl
erosi
s.

a.St
apedekt
omi

St
apedekt
omi mer
upakan oper
asi dengan membuang

sel
uruhf
oot
plat
e.Oper
asist
apedekt
omiper
tamakal
idi
l
akukan

ol
ehj
ackdar
iBost
on,Massachuset
tspada1893,denganhasi
l

y
angbai
k.Oper
asist
apedekt
omipadaot
oskl
erosi
sdi
sisi
pkan

di
ant
ar nkus dan ov
ai alwi
ndow.Pr
otesi
sinidapatber
upa

sebuah pi
ston t
efl
on,pi
ston st
ainl
ess st
eel
,pi
ston pl
ati
num

t
efl
on at
au t
it
ani
um t
efl
on.Pi
ston t
efl
on mer
upakan pr
otesi
s

y
ang pal
i
ng ser
ing di
gunakan saati
ni.Hampi
r90% pasi
en

mengal
amikemaj
uan pendengar
an set
elah di
l
akukan oper
asi
9
denganst
apedekt
omi
.

Dasart
indakani
niadal
ahmembuatf
oramenov
aly
angpat
en,

menut
upny
asuat
umembr
anbai
kal
ami
ahat
aupunar
ti
fi
sialdan

membuathubunganant
arai
nkusdenganmembr
anbar
uyang

menut
upif
oramen ov
ale.Pemapar
an daer
ah f
oramen ov
ale

di
per
lukan mi
kroskop oper
asidan penahan spekul
um.I
nsi
si

di
buatdi
bagi
anpost
eri
ordansuper
iordi
ndi
ngl
i
angt
eli
ngadan
23

ber
jar
akcukupdar
ianul
usunt
ukmenj
ami
nter
sedi
any
ajabi
rkul
i
t

y
angcukupbany
aky
angmenut
upker
usakandi
ndi
ngt
ulangy
ang
5
di
buangunt
ukmemapar
kanst
apes.

Ev
aluasikondi
sipat
ologi
k,ol
eh kar
ena pemi
l
ihan t
ekni
k

bedah t
ergant
ung dar
i hasi
l ev
aluasi per
luasan dan t
ipe

ot
oskl
erosi
smaka halt
ersebuthar
usdi
eval
uasi
.Ukur
an dan

l
etakf
okusot
oskl
erosi
sser
takakist
apesy
angt
erkenahar
us

di
per
hat
ikan.Bi
l
aadaobl
i
ter
asif
oramenov
aledant
eri
nvasi
nya

kr
ura,
menghar
uskanmenggunakant
ekni
kpi
ston.Bi
l
aadai
nvasi

t
otalkakist
apes maka sel
uruh kakist
apes har
us di
buang.

Sedangkanbi
l
ahany
asebagi
any
angt
erkenabi
asany
asegmen

ant
eri
or,bagi
an y
ang nor
maldapat di
per
tahankan. Fakt
or

anat
omij
uga dapatmempengar
uhipemi
l
ihan t
ekni
k oper
asi
.

Lekuk f
oramen ov
aley
ang sempi
tdan dal
am memer
lukan

pr
ost
esi
s y
sng keci
l seper
ti
, kawat sebab meski
pun

menggunakan bahan kr
us pasi
en sendi
ri dapat ber
aki
bat

pembent
ukanj
ari
nganpar
utdanr
est
ri
ksimobi
l
itasr
angkai
an
5
t
ulangpendengar
an.

b.St
apedot
omi

Pada t
ekni
k st
apedot
omi
,di
buatl
empeng dasarst
apes

f
(oot
plat
e),di
l
akukanhany
aunt
ukt
empatpr
otesi
s(gambar9)
.

Tekni
kyangdi
per
kenal
kanol
ehFi
sch,sebuahl
ubangset
ahap
24

demiset
ahap di kan dengan handl
besar e-hel
d dr
il
l sampai

di
amet
er0,
6mm.St
apesdi
gant
ikandenganpr
otesi
syangdi
pil
i
h

kemudi
an di
tempat
kan pada l
ubang dan di
l
etakkan kei
nkus.

Ukur
anpr
otesi
syangdi
gunakansedi
ki
tlebi
hpanj
ang(
0,25mm)

di
bandi
ngkan dengan j
arak anat
r nkus dan f
ai oot
plat
e unt
uk

memast
ikan kont
ak dengan r
uang per
il
imf
e dan mencegah
9
per
geser
ansel
amapr
osespeny
embuhan.

6
Kompl
i
kasi
pembedahan:

1.Hi
l
angny
apendengar
anaki
batker
usakankokl
ea

2.Per
for
asi
membr
ant
impani

3.Par
ali
si
sner
vusf
asi
ali
s

3.Al
atbant
udengar

Al
atbant
udengardapatdi
gunakanapabi
l
apasi
enmenol
ak

unt
uk di
l
akukan oper
asi at
au keadaan umum y
ang t
idak

memungki
nkan unt
uk di
l
akukan t
indakan oper
asi
. Hal i
ni
9
mer
upakanpenat
alaksanaanal
ter
nat
ify
angef
ekt
if
.

K.
PROGNOSI
S

Ti
ngkat keber
hasi
l
an pasi
en y
ang menj
alani oper
asi

st
apedekt
omiadal
ah90% pendengar
ankembal
imembai
k,8% t
idak
25

mengal
amiper
bai
kan sedi
ki
tpun dan 2% di
ant
arany
a mengal
ami

penur
unanf
ungsipendengar
ant
ipesensor
ineur
alhear
ingl
oss.Sat
u
9
dar
i200pasi
enkemungki
nandapatmengal
ami
tul
itot
al.
26

DAFTARPUSTAKA

1. LudmanH,Br
adl
eyPJ.Gangguanpendengar
anpadaOr
angDewasa.
Dal
am ABCTel
i
nga,Hi
dung,danTenggor
ok.Edi
si5.Jakar
ta:EGC
2011.Hal
.11-
16.
2. Adams,Boi
es,Hi
gler
.BI
OSBukuAj
arPeny
aki
tTHT.Edi
si6.Jakar
ta:
EGC1997.Hal
93-
95.
3. Fanci
sB,Qui
nn JR,Mat
thew W.OTOSCLEROSI
S.Gr
and Rounds
Pr
esent
ati
on,
UTMB,
Dept
.OfOt
olar
yngol
ogy
.2003.
4. Lucent
eF,HarG.I
lmuTHTEsensi
al.Edi
si5.Jakar
ta:EGC 2011.
Hal
.97-
98.
5. Soepar
diAE,I
skandarH,Bashi
ruddi
nJ,Rest
utiRD.OTOSKLEROSI
S.
Dal
am Buku Aj
arI
lmu Kesehat
an Tel
i
nga Hi
dung Tenggor
okan
Kepal
a dan Leher
.Edi
sike-
7.Fakul
tas Kedokt
eran Uni
ver
sit
as
I
ndonesi
a.2012.Hal
10-
16dan69.
6. Bal
l
engerJJ.Peny
aki
tTel
i
nga,Hi
dung,Tenggor
okan,Kepal
adan
Leher
.Ji
l
id2.Edi
si13.Fakul
tasKedokt
eranUni
ver
sit
asI
ndonesi
a.
2002.Hal
105dan463-
379.
7. NagelP,
Gur
kovR.Dasar
-DasarI
lmuTHT.Edi
si2.Jkar
ta:RGC2012.
Hal
8.
8. Redf
ors YD. Ot
oscl
erosi
s, Cl
i
nical Long-
Ter
m Per
spect
ives.
Deper
tmentofOt
orhi
nol
ary
ngol
ogy
.Inst
it
uteOfCl
i
nicalSci
ences.
Sahl
grenskaAcademyatUni
ver
sit
yofGot
henbur
g2013.
9. Dhi
ngr
aPL,
Dhi
ngr
aS.Di
seaseofEAR,
NOSEandTHROATandHEAD
andNECKSURGERY.Edi
ton6th.
i 2014.
10. GhanyAFA,OsmanNM,Bot
orsSM.Cor
rel
ati
onBet
wenTheSi
ze,CT
Densi
tyOfOt
oscl
erot
ic Foci
,and Audi
ologi
calTesti
n Cases of
Ot
oscl
erosi
s.TheJur
nal
ofAdv
ancedOt
ology
.2014.