Anda di halaman 1dari 8

1.

0 Pengenalan

Penulisan karya merupakan suatu pengalaman baharu dan memberi peluang kepada saya
untuk menulis serta membuat laporan mengenai aktiviti-aktiviti yang diikuti sepanjang Kurusu.
Lima aktiviti yang saya pilih untuk dimuatkan dalam penulisan karya ialah pembentangan
Eksekutif, Jalinan Pintar Koprat, Lawatan Penanda Aras, Perantisan 1 dan Perantisan 2.
Terdapat sepuluh kompetensi yang ditaksir sepanjang peserta mengikuti aktiviti-aktiviti tersebut
dan ianya merupakan pecahan kepada empat domain kompetensi iaitu Berwawasan, Menerajui
Perubahan, Mencemerlangkan Organisasi dan Berketrampilan.

Pembentangan Eksekutif (PE) menjadi pilihan saya dalam penulisan karya ini kerana ia
memberi peluang dan pengalaman bagi mempersembahkan hasil tugasan secara lisan dalam
tempoh yang singkat. Sembilan kompetensi menjadi fokus dalam diri semasa pembentangan
eksekutif (PE). Menganalisis dan mengkaji simulasi yang ditetapkan, penyediaan slaid
pembentangan, cara penyampaian serta menepati waktu pembentangan adalah antara
kemahiran yang perlu dikuasai oleh peserta dalam PE.

Pilihan aktiviti berikutnya ialah aktiviti Jalinan Pintar Korporat (JPK). Ianya bertujuan melatih
bakal-bakal pemimpin sekolah dalam membuat jaringan dan jalinan dengan mana-mana tokoh
atau agensi korporat. Pengalaman yang dilalui amat bermakna kerana ianya dapat membentuk
kemahiran kerja berpasukan dalam menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan
berkomunikasi berkesan.

Seterusnya Perantisan 1 dan Perantisan 2 dipilih untuk dimuatkan dalam penulisan karya ini
kerana ia membolehkan peserta meneroka perjalanan organisasi dan menghubungkaitkan
antara amalan dan teori kepimpinan sekolah. Pengalaman membuat analisis persekitaran
semasa Perantisan 2 merupakan sesuatu yang sangat bermakna dan mencabar diri saya bagi
memastikan saya berkeupayaan memiliki pelbagai kompetensi untuk menjadi seorang
pemimpin yang kompeten. Aktiviti terakhir yang menjadi pilihan saya ialah Lawatan
Penandaaras ke Institusi Swasta. Melaluinya saya dapat mempelajari amalan terbaik
kepimpinan yang membawa kepada kejayaan serta mengekalkan prestasi institusi tersebut.

Pembelajaran melalui pengalaman yang bermakna dari semua aktiviti yang dijalankan
meningkatkan lagi pengetahuan saya sebagai pemimpin pendidikan seperti yang dinyatakan
oleh Kolb, Boyatzis & Mainemelis (1990) iaitu pembelajaran adalah merupakan sebuah proses,
manakala pengetahuan dijana dalam pengalaman.
2.0 Pengalaman Lepas

Saya melalui pengalaman yang berbeza sepanjang menjalankan tugas dalam bidang
kepimpinan sekolah. Pada 3 Januari 2014, bermulalah tugas saya dalam bidang pengurusan
dan pentadbiran sebagai Penolong Kanan Ko Kurikulum di sekolah Kebangsaan Felda Batu
Lapan, Changlun, Kedah. Sebagai sebuah sekolah kebitaraan Bola sepak, Penolong Kanan Ko
Kurikulum memainkan perana penting bagi memastikan segala perancangan dan sasaran (KPI)
tercapai. Kemahiran memimpin para guru untuk sama-sama mengembeling tenaga dalam
memastikan segala program sukan, ko kurikulum dank o akademik berjalan lancar amat
diperlukan. Saya mengambil pengalaman daripada jawatan-jawatan yang pernah disandang
untuk memimpin kebanyakan guru yang tiada pengalaman memegang jawatan sebagai ketua
penasihat sukan dan ko kurikulum. Ini memerlukan komitmen yang tinggi daripada Penolong
Kanan Ko Kurikulum. Tunjuk ajar, bimbingan dan taklimat diberi kepada guru-guru dan
kemahiran komunikasi berkesan amat penting dalam pengurusan ini.

Seterusnya pada 1 Oktober 2015, saya dilantik sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di
Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Tangga, Changlun, Kedah. Tanggungjawab semakin berat.
Tambahan pula sekolah berada berhampiran dengan sempadan Thailand. Kemahiran membuat
keputusan, menyelesai masalah dan komunikasi berkesan memainkan peranan penting
samada dengan murid, ibubapa dan penjaga sekiranya terdapat sebarang masalah serta isu
yang timbul.

Pada 1 Oktober 2016, saya bertukar ke jawatan Penolong Kanan Pentadbiran di sekolah yang
sama. Skop bidang pengurusan bertukar arah dimana tumpuan dan penekanan dalam bidang
akademik amat penting. Saya juga perlu memastikan sahsiah dan ko kurikulum murid dapat
dibentuk kerana ianya memberi impak yang tinggi kepada kecemerlangan akademik.

Kompetensi yang perlu ada sebagai seorang pemimpin pendidikan tidak berlaku secara
keseluruhan semasa bertugas. Pengalaman mengikuti kursus NPQEL menjadi satu pengukur
kepada kekurangan diri yang masih ada. Oleh itu, dapatan ilmu melalui kursus ini tidak
seharunya saya lepaskan demi untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang PGB
kelak.

3 .0 Dapatan Aktiviti

3.1 Pembentangan Eksekutif


3.1.1 Dapatan

Sepanjang melalui sepuluh Pembentangan eksekutif, saya memperolehi dapatan


seperti berikut:
i. Meningkatkan tahap keyakinan bila berhadapan dengan audiens.
Pembentangan Eksekutif telah melatih saya dalam penyediaan slaid yang
sesuai dan relevan dengan situasi pengurusan di sekolah. Persembahan
lisan dalam PE juga melatih saya dalam penggunaan laras bahasa yang
sesuai dan tepat.
ii. PE melatih saya meningkatkan sepuluh kompetensi yang dinilai
berdasarkan rubtik yang disediakan. Ini membolehkan saya meningkatkan
kemahiran dan kompetensi.
iii. PE memberi pengalaman sebenar dalam mengenalpasti keperluan,
merancang, melaksana dan menilai program intervensi seperti mana
kehendak stimulus.

3.1.2 Kompetensi Merentas Pembentangan Eksekutif

Terdapat sepuluh kompetensi yang perlu di rentas dan mencapai sekurang-kurang


Tahap Lanjutan. Kompetensi tersebut ialah Berfikiran Strategik, Membuat Keputusan,
Memimpin Perubahan, Menyelesaikan Masalah, Memimpin Pembelajaran, Membangun
Kapasiti, Membina Jaringan dan Jalinan, Berkomunikasi Berkesan, Berkepimpinan
serta Berkeperibadian Tinggi.

3.1.3 Refleksi Kendiri

PE menyedarkan saya bahawa memimpin organisasi perlu dilaksanakan secara


tersusun dan teratur dengan berasakan ilmu saintifik. Sebelum ini saya tidak
didedahkan secara mendalam kaedah saintifik dalam pengurusan dan kepimpinan
organisasi. Setelah melalui PE, ianya boleh membantu saya menerajui organisasi
secara berkesan.
Saya akan mencemerlangkan organisasi dengan pelbagai program. Sebagai pemimpin
pembelajaran sudah tentu saya akan melaksanakan kurikulum dengan mengujudkan
persekitaran pembelajaran yang kondusif yang mengundang kepada wujudnya
organisasi pembelajaran yang berkesan.

3.1.4 Rumusan

PE telah menyediakan pengalaman bagi pembinaan kompetensi secara menyeluruh.


Berdasarkan model kursus NPQEL 2.0 IAB, sebanyak sepuluh kompetensi perlu
dikuasai oleh pemimpin pendidikan. Aktiviti PE telah menyediakan ruang dan peluang
sebanyak Sembilan puluh peratus (90%) kepada peserta untuk mempelajari dan
mengurus kemahiran sebagai pemimpin pendidikan.
Secara keseluruhan, PE adalah asas kepada pertimbangan seseorang pemimpin
pendidikan yang kompeten di sekolah.

3.2 Jalinan Pintar Korporat

3.2.1 Dapatan

Sepanjang melalui Jalinan Pintar Korporat, saya memperolehi dapatan seperti berikut:
i. Membina jaringan dan jalinan dengan mana-mana tokoh dan agensi
korporat dengan berfokuskan memberi apa saja bentuk sumbangan
keopada sekolah-sekolah yang berada di sekitar Institut Aminuddin Baki
Cawangan Utara.
ii. Mewujudkan hubungan kerjasama antara peserta NPQEL IAB Utara SRUT
3, ambilan 2/2019 dengan Sekolah Kebangsaan Padang Pekan, Jitra,
Kedah.
iii. Mewujudkan permuafakatan dan perkongsian pintar yang mantap dan akrab
antara pihak sekolah dan komuniti supaya lahir rasa kesepunyaan
perkongsian dan tanggungjawab serta berkomunikasi dan berkolaborasi
antara semua pihak.

3.2.2 Kompetensi merentas jalinan pintar korporat.

Terdapat empat kompetensi yang perlu di rentas dan mencapai sekurang-kurang


Tahap Lanjutan. Kompetensi tersebut ialah Membuat Keputusan, Menyelesaikan
Masalah, Membina Jalinan dan Jaringan dan Berkominikasi Berkesan.

3.2.3 Refleksi kendiri


Program JPK adalah program yang amat baik dan bermanfaat. Program ini memberi
pendedahan kepada para peserta kursus untuk berdaya maju dan aktif dalam
menjalankan program di sekolah dengan melibatkan sokongan pihak luar, agensi
kerajaan, agensi swasta, PIBG, PIBK dan seumpamanya. Program ini diharap dapat
membantu jaliringan dan jalinan pihak sekolah dengan pihak luar dalam melaksanakan
program dan aktiviti. Semamangnya banyak pihak luar yang ingin membantu
terutamanya dari segi menghulurkan tenaga dan sumbangan demi untuk kemenjadian
murid.

3.2.4 Rumusan
Persatuan Ibubapa dan Guru (PIBG) memainkan peranan yang aktif untuk memajukan
sekolah terutamanya meningkatkan prestasi pelajar. Kajian oleh Mortimoeve (1988)
telah mendapati salah satu daripada sebelas factor untuk mewujudkan sekolah
berkesan adalah perkongisan/permuafakatan ibubapa dan sekolah (home school
partnership). PIBG sebagai penyumbang dana perlu membelanjakan sebahagian
pendapatan tahunan untuk membantu sekolah bagi memastikan semua program yang
dirancang dapat dijalankan dengan sempurna dan berkesan demi kemenjadian murid.
Peranan warga koprat dan sector swasta juga turut memain peranan penting dengan
menyediakan sumbangan dalam bentuk tenaga, kepakaran dan kewangan.
Jalinan pintar korporat dapat mewujudkan permuafakatan dan perkongsian pintar yang
mantap dan akrab antara pihak sekolah dan komuniti luar supaya lahir rasa
kesepunyaan dan tanggungjawab disamping berkomunikasi dan berkolaborasi antara
satu sama lain.

3.3 Pengurusan Majlis, Protokol dan Etiket


3.3.1 Dapatan
Sepanjang melalui penilaian Etiket di Meja Makan dan Pengurusan Majlis Rasmi iaitu
Bicara Ilmu, saya memperolehi dapatan seperti berikut:
i. Berupaya membezakan elimen-elimen etiket antara majlis rasmi dan tidak
rasmi.
ii. Memberi pengalaman menyediakan keperluan persediaan sebelum, semasa
dan selepas majlis berlangsung.
iii. Menyedari Pengurusan Majlis, Protokol dan Etiket sebagai satu medium
untuk merapatkan hubungan dikalangan jawatankuasa dan jemputan.
iv. Menyedari keperluan pengetahuan mengurus majlis adalah suatu yang
sangat penting terhadap seorang pentadbir.
3.3.2 Kompetensi merentas Pengurusan Majlis, Protokol dan Etiket
Terdapat empat kompetensi yang perlu di rentas dan mencapai sekurang-kurang
Tahap Lanjutan. Kompetensi tersebut ialah Berkeperibadian Tinggi, Berkepimpinan,
Berkomunikasi Berkesan dan Membangun Kapasiti.

3.3.3 Refleksi Kendiri


Pengurusan Majlis, Protokol dan Etiket memberi pengalaman kepada saya dari sudut
protokol dalam mengurus dan menghadiri majlis rasmi. Apa juga perilaku yang
dilakukan oleh seseorang dengan mengikut protocol dan peraturan dianggap
mempunyai nilai etiket yang tinggi dan boleh mempertingkat imej seseorang. Amalan
protocol dalam sesuatu majlis rasmi bertujuan memantapkan penghormatan yang
diberikan kepada seseorang tetamu dan jemputan. Kesempurnaan majlis yang dianjur
akan mencerminkan kreativiti, kreadibiliti dan keupayaan sesebuah jawatankuasa
tersebut mengurus majlis. Jawatankuasa yang dilantik memainkan peranan penting
dalam menentukan kejayaan sesuatu majlis. Penyediaan aturcara pentadbiran penting
dalam menentukan kejayaan sesuatu majlis. Diakhir majlis diadakan post-mortem untuk
meneliti dan berbincang tentang kekuatan dan kelemahan majlis bagi membuat
penambahbaikan untuk majlis akan dating.

3.3.4 Rumusan
Pengurusan Majlis, Protokol dan Etiket adalah satu bidang pengurusan yang tidak
boleh dipandang kecil dan dikesampingkan. Sebagai seorang pentadbir bidang ini amat
penting untuk difahami bagi melancarkan program sekolah yang disusun berdasakan
takwim tahunan. Baik buruk sesebuah pengurusan antaranya dilihat melalui
pengurusan majlis. Ini melambangkan keperibadian seseorang peminpin dalam
menguruskan organisasinya.

3.4 Lawatan Penanda Aras ke Institusi Swasta (LPIS)


3.4.1 Dapatan
Sepanjang melalui LPIS, saya memperoleh dapatan seperti berikut:
i. Membolehkan saya membuat penandaaras dan pemerhatian terhadap
aspek pengurusan dan kepimpinan sesebuah institusi swasta.
ii. Berupaya mengekalkan perkhidmatan berkualiti dengan menggunakan
sumber sumber secara optimum apabila dilantik sebagai PGB kelak.
iii. Berupaya membuat perbandingan samada amalan di institusi tersebut
sesuai atau tidak untuk dilaksanakan di sekolah kelak.

3.4.2 Kompetensi merentas LPIS


Terdapat dua kompetensi yang perlu di rentas dan mencapai sekurang-kurang Tahap
Lanjutan. Kompetensi tersebut ialah Berkomunikasi Berkesan dan Berkeperibadian
Tinggi.

3.4.3 Refleksi Kendiri


LPIS memberi pengalaman kepada saya dari sudut pembangunan social. Matlamatnya
ialah untuk mengembangkan perolehan ilmu dan mengembangkan kompetensi sebagai
seorang PGB. LPIS juga berkonsepkan menggabungkan kompetensi individu melalui
aktiviti berkumpulan. Ini dapat memberi peluang kepada saya untuk berkongsi
maklumat antara satu institusi dengan institusi lain dan antara satu kumpulan dengan
satu kumpulan lain. Dari aspek perkongsian pintar pula, peserta dapat membina
hubungan yang bermanfaat antara IAB dan sektor swasta. Dari segi keterampilan diri
pula peserta dapat mempelajari cara pemompin berkesan berkomunikasi dengan
berkesan dan memahami personality pemimpi berkesan.

3.4.4 Rumusan
LPIS telah menyediakan pengalaman bagi pembinaan kompetensi Berkomunikasi
berkesan dan Berkeperibadian Tinggi. Ativiti LPIS telah menyediakan ruang dan
peluang kepada saya untuk mempelajari kemahiran sebagai pemimpin pendidikan.
LPIS telah memberikan faedah ketara serta untuk jangka masa panjang. Peserta
NPQEL 2.0 menyatakan usaha inovasi ini telah meningkatkan imej bakal PBG dalam
aspek pengurusan yang lebih ke hadapan. Ia juga adalah satu usaha yang kreatif
dengan elemen penambahbaikan, kejayaan dalam melatih bakal PGB berupaya
menjadikan LPIS sebagai satu penanda aras.
3.5 Perantisan 2
3.5.1 Dapatan
Sepanjang melalui Perantisan 2 saya memperolehi dapatan seperti berikut:
i.