Anda di halaman 1dari 2

Rancangan Pengajaran Harian

MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS Tahun 3


TARIKH/ HARI 22/01/2018 ISNIN MASA 10.35 HINGGA 11.35
TEMA 2. HIDUP BERMASYARAKAT TAJUK Hari Mesra Taman BEstari
KEMAHIRAN ☐Bertutur☐Mendengar☐Membaca☐Menulis☐Seni Bahasa ☐Tatabahasa
STANDARD 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
KANDUNGAN yang betul.
STANDARD 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
PEMBELAJARAN konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF
PEMBELAJARAN 1. Menyebut frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung dengan betul.
2. Menyatakan sekurang-kurangnya tiga frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung
dengan sebutan yang betul
1. Murid membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung
AKTIVITI dengan sebutan yang betul.
PENGAJARAN 2. Murid membaca petikan dari buku teks menggunakan frasa yang betul secara bertatasusila
DAN dengan bimbingan guru.
PEMBELAJARAN 3. Murid diterangkan tentang digraf dan konsonan bergabung.
(PdP) 4. Murid diminta untuk mengenal pasti dan menyebut frasa lain yang mengandungi digraf dan
konsonan bergabung yang terdapat di dalam petikan.
LINUS
5. Murid memadankan suku kata menjadi perkataan dengan bimbingan guru.
6. Murid membaca dan membunyikan suku kata dengan bimbingan guru.
PENGUASAAN TAHAP 1 ☐ TAHAP 2 ☐ TAHAP 3☐ TAHAP 4☐ TAHAP 5☐ TAHAP 6☐
☐Buku teks ☐Modul ☐ Power point ☐Spesimen
BAHAN BANTU ☐Internet ☐Projektor ☐Model ☐Gambar / cerita
BELAJAR (BBB) ☐ Radio ☐Radas ☐Buku cerita ☐Lain-lain

KECERDASAN ☐ Interpersonal ☐Intrapersonal ☐Kinestatik ☐Logik Matematik


PELBAGAI ☐Muzikal ☐ Verbal Linguistik ☐Naturalis ☐ Visual Ruang

ELEMEN ☐Kreativiti & Inovasi ☐ Pend. Alam Sekitar ☐TMK ☐Kesihatan dan Kebersihan
MERENTAS ☐Bahasa ☐Patriotisme ☐Nilai Murni ☐ Lain – lain :
KURIKULUM ☐Sains & Teknologi ☐Keusahawanan
☐Keusahawanan
(EMK)

KEMAHIRAN ☐Membanding beza ☐Mengkategori ☐Menjana Idea ☐Komunikasi


BERFIKIR /ABAD ☐Menghubung kait ☐Menginterprestasi ☐Mentafsir ☐Kreativiti
21 ☐Mencipta Analogi ☐Membuat Ramalan ☐Membuat keputusan ☐Menyelesai Isu
☐Membuat Inferens ☐Membuat Rumusan ☐Menilai ☐Kolaborasi
☐Menghubungkait ☐MenciptaAnalogi☐M
☐MembuatInferens antafsir
☐MembuatKeputusa ☐Menilai
n
PENTAKSIRAN ☐Lembaran Kerja ☐Pemerhatian ☐Lisan ☐Tugasan
PENGAJARAN & ☐Hasil Kerja ☐Kuiz ☐ Drama ☐Projek
PEMBELAJARAN ☐Pemerhatian ☐Kuiz
☐Lisan ☐ Drama
☐Tugasan ☐Projek

REFLEKSI

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :


CATATAN ☐Mesyuarat ☐Program Sekolah ☐Mengiringi Murid Keluar
☐Cuti Bencana/Cuti Khas ☐Cuti Peristiwa / Cuti Umum ☐Aktiviti Luar
Rancangan Pengajaran Harian

Anda mungkin juga menyukai