Anda di halaman 1dari 10

1

MAJLIS PERMUAFAKATAN,
GURU-GURU PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH,
SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM,
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI PERAK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2019
PENDIDIKAN Al-QURAN DAN AL-SUNNAH 5227/1

‫فنديديقن القرءان دان السنة‬


Kertas 1
OGOS
2 ½ jam Dua jam tiga puluh minit

PERATURAN PEMARKAHAN 2019

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

1. Peraturan Pemarkahan ini mengandungi jawapan bahagian: Bahagian A dan


Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi jawapan 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka


gabungan.

3. Bahagian B mengandungi jawapan enam soalan subjektif.

4. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 9 halaman bercetak

1
2

PERATURAN PEMARKAHAN

BAHAGIAN A

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan C B A D C D B C A A B D A C D B C A D B

BAHAGIAN B

SOALAN 1 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) 2isi x 1m
.ٖ‫بزجا‬ ‫ مؤمً ٓغ‬R ً‫بزداسزكً أٓة دأتس سيارآل‬ = 2markah

1. Khusyuk dalam solat


2. Menjauhi perkara lagha (sia-sia)
3. Menjaga Kehormatan diri
4. Mengeluarkan zakat
5. Menjaga Amanah
6. Menunaikan janji
7. Menjaga solat
(ii)
4x1m
:‫تُلّص نلنٕ ِع مغاندَغْ حهُم جتُِد براِهُت‬ = 4markah

)‫(أ‬
 

)‫(ب‬


)‫(ج‬
 ، 

)‫(د‬
 

.ً‫رّمْس‬ ٌ‫ دلٔل دا‬، ًٓ‫خادغلً لغلُ اّىتْق مغاتاسٕ مسألُ تزسبْت دغً مغنْكاكً ٍْرا‬
(iii)
.
KBAT

1. Mengadakan kempen kesedaran dalam kalangan pelajar tentang FAKTA


kewajipan solat 5 waktu 4 isi x 1m
2. Membuat poster sekitar sekolah akibat meninggalkan solat (Pilih 1 = 4 markah
berdasarkan hadis-hadis nabi Fakta)
3.
Kerana solat merupakan tiang agama HURAIAN

2
3

Firman Allah ٔ‫اقّنُا الصالٔ َاتُا الزنا‬ DALIL

Pengajaran: Kita hendaklah menjaga solat 5 waktu kerana ia merupakan RUMUSAN


rukun islam yang ke 2
Penegasan : Jelaslah kepada kita bahawa solat 5 waktu merupakan kewajipan
utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap individu Muslim

1( b ) (i) 1 isi x2 m
Maksud hadis :
= 2 markah
Rasulullah bersabda: tidak akan sesat selama mana kamu berpegang teguh dengan keduanya

‫جلسلً كفيتٔغً اّمت إسالو بزفضغ تضِْ دغً القزءاٌ داٌ السية دامل كَٔدّفً مزٓم‬
(ii)

2 isi x 2H
1. Menjadi panduan utama dalam kehidupan = 4 markah
2. Mengelakkan perselisihan pendapat antara umat Islam
3. Kerana ajaran yang terkandung di dalamnya adalah benar
4. Kandungan sesuai digunakan untuk sepanjang zaman
5. Untuk mendapat taufik dan hidayah daripada Allah

.‫دأتس‬ ٌ‫تزغلً دّا فغاجز‬


(iii)
2isi+2H
1. Umat Islam hendaklah berpegang dengan alQuran dan sunnah untuk = 4 markah
kejayaan di dunia dan akhirat
2. Umat Islam hendaklah menyakini bahawa alquran dan sunnah merupakan
sumber perundangan Islam yang utama bagi panduan Ummah
3. Umat Islam hendaklah menjauhi amalan-amalan yang bertentangan dengan
al-quran dan sunnah supaya selamat hidup di dunia dan diakhirat

SOALAN 2 CONTOH JAWAPAN MARKAH

..‫ثاتاكن سبب نزول اية دأتص‬


(a) (i)

2 isi x 1 m
1. Hilal bin Umayyah menuduh isterinya melakukan zina tanpa mengemukakan saksi = 2 markah
2. Hilal memohon kepada Allah menurunkan wahyu untuk membebaskannya dari Had
Qazaf

3
4

(ii)
. ‫مغافانٌ فرنارا دأتص ماسٌّ ضاضل دبهدَغ دامل ناالغو مشارنت‬
4 Isi x 1m
= 4 markah
1. Iman masih lemah kerana tidak mampu menjauhkan diri dari FAKTA
melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
2. Budaya hidup liar masih berleluasa yang tiada pemerhatian dan (Pilih 1
tindakan pihak berwajibuntuk membasminya Fakta)
3. Penerapan nilai murni mengikut agama perlu diterapkan dan disemai
bermula dari rumah lagi
4.
Kerana dengan cara ini dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan yang HURAIAN
boleh membawa kepada zina

Firman Allah ‫َال تكربُا الزنا‬ DALIL

Pengajaran: Kita hendaklah berusaha menghindarikan diri daripada zina RUMUSAN


kerana ia merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah
@ Penegasan : Jelaslah kepada kita bahawa zina merupakan perbuatan yang
keji serta dilaknat oleh Allah

*Pilih mana-mana 2 rubrik di atas dengan memastikan Fakta adalah salah satu darinya

` (iii) .ٍَ‫ثاتانو خارا باخاءى فد نلنٕ الكرءاى ِغ برضارِص دبا‬ 2 isi x 1 m


= 2 markah
‫دادغامهو\ دماسُقهو "ل " ندامل حرَف سلفشث‬
   

‫بردتل دغو فراليو‬



  
  

‫ يغ‬4 ‫ثاتاكن دوا حلومن يغ دتتفلن اوليه اسالم باضي اورغ يغ مالكوكن كشاهلن قذف دامل أية‬
(iv)
2 isi x 1 m

..‫دأتص‬ ‫بزضاريص‬
= 2 markah

1. Di rotan 80 rotan
2. Tidak diterima sebagai saksi selamanya
(b) (i)
‫ِغ برضارِص دأتص‬ ‫مكصُد فُتُغو‬ 1 isi x 2 m
= 2 markah

Sahabat bertanya kepada Rasulullah (SAW) / apakah amalan yang paling baik

(ii)
‫جلشهو دَا نفهتّغو امياى دامل نًّدَفو سشأَرغ‬ 2isi+2H
1. Sebagai benteng daripada melakukan maksiat = 4 markah
2. Menenangkan perasaan daripada keluh kesah
3. Menentukan amalan diterima Allah
4. Memupuk semangat suka berkorban
5. Menjadi panduan berfikir sebelum bertindak
6. Memastikan segala perbuatan mengikut alQuran dan Sunnah

4
5

(iii)
‫اَنتُم مهحادٓ سؤارغ مؤمو ِغ سحاتْ خادغهو ساتُ لغهٌ ِغ بُلٌّ اندا النُنو‬ KBAT
‫اَنتُم مرِالّشاسّهو فرنارا دأتص‬ 1 isi
1. Melakukan Ibadat seperti solat secara berterusan FAKTA 1 huraian
2. Memberi nasihat kepada kawan2 agar sentiasa istiqomah 1 Dalil
melakukan ibadat (Pilih 1 1 Rumusan
4. Fakta) = 4 markah

Kerana solat merupakan tiang agama HURAIAN

Firman Allah ٔ‫اقّنُا الصالٔ َاتُا الزنا‬ DALIL

Pengajaran: Kita hendaklah menjaga solat 5 waktu kerana ia merupakan RUMUSAN


rukun islam yang ke 2
Penegasan : Jelaslah kepada kita bahawa solat 5 waktu merupakan kewajipan
utama yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap individu Muslim

 Mana-mana jawapan yang sesuai boleh diterima.

SOALAN 3 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) Jelaskan maksud istilah berikut:
‫الفرقان‬ 1 isi x 2m
= 2 markah
Pembeza antara kebenaran dan kebatilan

(ii) ‫تفسير بالمأثور‬ 1 isi x 2m


= 2 markah
- Tafsir Al-quran dengan Al-quran yang lain. Tafsir Al-quran oleh hadis dan tafsir Al-
quran oleh para sahabat
(b) (i)
.R‫تزغلن حلنة الكزآن دتورونلن سخارا بزفزيغلت‬ 2 isi x 2h
= 4 markah
- Untuk membezakan keistimewaan alQuran berbanding kitab nabi terdahulu
- Untuk menguji manusia terhadap keimanan kepada perkara Ghaib
- Untuk menguji keimanan terhadap kebenaran alquran
- Untuk menguji keimanan manusia terhadap kerasulan nabi Muhammad.
(ii)
.‫افاكُ ٓغ اكً بزالكْ سلرياث القزآٌ دتْرّىلً سخارا سلالٕ ضْس‬ 1 isi x 2m
= 2 markah
- Akan menyusah nabi dan para sahabat untuk menghafalnya
- Tidak akan menjawab persoalan yang berlaku semasa Rasulullah berdakwah
- Tidak akan membezakan alQuran dgn kitab samawi yang lain dari segi penurunan
- Akan meyusahkan umat Islam semasa itu untuk melaksanakan ajaran agama terutama
amalan yg memerlukan tindakan beransur2 seperti pengharaman arak

.‫تزغلن اميفليلاسي يغ اكن بزالكو سلرياث مغابايلن وحي‬


1 isi x 2m
(c) 1- = 2 markah
1. Gagal memahami agama / kerana ajaran agama islam tidak boleh melalui akal fikiran.
2- Dipengaruhi budaya asing / kerana tiada pegangan agama dan jati diri.
3- Hilang jati diri / kerana meninggalkan perintah Allah yang terkandung dalam wahyu.
4- Berada dalam kesesatan / kerana mengabaikan wahyu.

5
6

.‫ضارٓس فيدّاٌ ٓغ دامبٔل اّلُٔ سٓد بً ثابث اّىتْق ممبْكْكً مسْال القزآٌ سماٌ سٔدىا عثمان‬
(d) 2 isi x 2m
= 4 markah
1- Merujuk kepada para hafiz alquran dan penuli wahyu yang lain dan ayat alQuran yang telah
ditulis pada zaman Rasulullah SAW.
2- Setiap ayat ditulis disahkan oleh dua orang saksi yang adil bagi membuktikan ayat itu benar-
benar diterima daripada Rasulullah SAW.

.‫رامللن اف يغ اكن بزالكو سلرياث كتاب سفزتي دأتص تيدق دكارغ اوليه فارا علناء‬ 4 isi x 1m
= 4 markah
Isi : Susah bai umat Islam untuk memahami Alquran
Huraian : dengan pendekatan dan usaha para ulamak dalam mentafsirkan ayat-ayat alQuran
Dalil/ Huraian Lengkap :
Kesimpulan : Dengan adanya ilmu tafsir, menjadikan ibadah umat islam semakin berkualiti, muamalat
menjadi lebih adil dan melaksanakan setiap perintah Allah dengan lebih yakin.
----------------------------------
(e) Isi : memandu manusia untuk berjaya hidup dan akhirat
Huraian : kerana dengan adanya ilmu tafsir, lahirnya disiplin ilmu yang lain seperti ilmu falak , sains
dan lain-lain
Dalil :

Atau
."
Kesimpulan : ilmu tafsir telah memberi kesan yang positif dalam tamadun manusia sehingga
melahirkan ramai ulamak yang yang mahir dalam ilmu tafsir

SOALAN 4 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) ( ‫ ) ا‬Maksud Hadis Dirayah :
1 isi x 2m =
Sesuatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak yang 2markah
berhubung kait dengannya.
(‫)ب‬
Maksud
1 isi x 2m =
Hadis yang diriwatkan oleh 6 orang perawi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Iman 2markah
Termizi, Imam Annasai, Imam Ibnu Majah, dan lain2 ulamak seperti Imam Asyafie, Imam Malik,
Imam Albaihaqi

(ii )
‫تريادف الكرآى‬ ْ‫جلشهو دَا فُغش‬.
1. Mengukuhkan hukum yang telah ditentukan oleh al-quran.
2. Mentafsir ayat al-Quran yang mujmal 2 isi x 2 m
3. Mentaqyidkan ayat al-Quran yang mutlak = 4 markah
4. Mentakhsis ayat yang umum
5. Menetapkan hukum yang tiada dalam al-Quran
(iii)
."‫ مات‬-‫ ادالُ رٓلاءٌ مسات‬ ‫رسْل اهلل‬ ‫" اّرٓئيتالٔس ميدعْا‬
1 isi + 2m
.‫باضٕ ميْلق فيداغً تزسبْت‬ ‫جلسلً ححُ علناء‬ = 2 markah

1. Rasulullah adalah seorang yang Ummi tidak tahu membaca dan menulis.adalah menjadi sesuatu yang
6
7

ganjil dan tidak munasbah baginda boleh mencipta hadis sendiri.


2. Memang diakui bahawa Rasulullah sebagai seorang manusia tetapi baginda seorang yang maksum.
3. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah al-Quran dan al-Hadis.
4. Konsep sunnah wujud semenjak zaman Rasulullah lagi sebagaimana dalam hadisnya “ ‫بسنيت‬ ‫عليكم‬
(b) (i)
‫ٍْرآلً شزط تزسبْت‬
1- Hendaklah disokong hadis berkenaan dengan sanad lain yang bermartabat sahih dan hasan.
2- Hendaklah diriwayatkan secara makna menerusi seorang perawi lain yang tidak mengambil 1 isi x 2m
sanad daripada sheikh yang sama. = 2 markah
3- Menepati kata-kata (fatwa) atau perbuatan sebahagian sahabat.
4- Diamalkan oleh sebahagian ulama’ hadis dan fuqaha’.
5- Menepati dengan kaedah qias.
( ii )
.‫تزغلً فزبٔذاءٌ اىتارا آستٔلُ احلحة دغً احلاكه‬
Alhujjah
Gelaran untuk Ulamak yang memiliki sifat-sifat alhafiz dan menghafaz / serta menguasai tidak 2 isi x 2 m
kurang daripada 300 000 hadis beserta matannya seperti malik bin ismail alhindi = 4 markah

Alhakim
Gelaran untuk ulamak yang dapat menguasai melebihi 700,000 hadis / iaitu dari segi riwayat dan
dirayah seperti malik bin anas.
(c) (i)
ٓ‫ناتضُر‬ 1 isi x 2m
(‫)ا‬ Hadis mauquf = 2 markah

(‫)ب‬
‫حهُم برعنل دغهث‬ 1 isi x 2 m
Boleh diterima sebagai hujjah dan beramal dengannya sekiranya melengkapi syarat-syarat sahih dan = 2 markah
hasan. Ini kerana para sahabat bersifat adil.

SOALAN 5 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i)
‫سيارآلً دّا كنْدًٍ عْاو ٓغ تزدافت دسلْلُ اىدا‬ 2 isi x 1m =
2 markah
-paip bomba, tandas awam, pondok telefon, masjid, surau dll
(ii)
‫جلشهو دوا تغضوغجواب يغ بوليه اندا الكوكن مساض اندا مغضوناكن كنودهن عوام‬ 2 isi + 2 hurain =
4 markah
1. Menjaga keselamatan kemudahan awam dengan sebaik-baiknya.
2. Menggunakan harta benda awam mengikut peraturan.
3. Memelihara dan memulihara kemudahan awam supaya tahan lama.
4. Menasihati dan menegur pengguna yang melakukan kerosakan.
5. Melaporkan kerosakan harta awam kepada pihak berkuasa.
(b) (i) ‫ثاتانو دلّل عكلْ تهتغ نُاجّفو مهحاض عامل‬ 1 isi x 2m =
2 markah
1. Kehidupan manusia amat bergantung pada alam seperti manusia memerlukan udara
untuk bernafas, air untuk minum, hutan dan pokok untuk mengeluarkan gas oksigen
dan menyerap gas karbon monoksida.
2. Menusia memerlukan daratan dan laut untuk memperoleh sumber makanan.
(ii) .ٌ‫ مهحاض عامل ِغ بُلٌّ دخُنتُيْ اَلٌّ فارا فالجر دسهُل‬‫جلشهو دَا خارا رسُل اهلل‬ 2 isi x 2 m =
4
1- Rasulullah saw menyatakan bahawa memelihara kebersihan alam sekitar sebahagian daripada
7
8

iman.
2- Rasulullah saw melarang memusnahkan pokok, tumbuhan, landskap dll.
3- Rasulullah saw melarang membuang najis ditempat laluan awam serta di tempat berteduh.

(c) (i) ‫جلشهو دَا نفهتّغو مهطاعيت فنّنفني‬ 2 isi + 2 huraian


=
1. Memenuhi tuntutan agama. 4 markah
2. Pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.
3. Negara akan aman dan selamat daripada ancaman musuh.
4. Pemimpin dapat menjalankan tugas dengan lebih berkesan.
(ii) .‫راملهو اف ِغ انو برالنُ سهرياث فنّنفني يارٓ اِو تّدم ممهُيْ تُنتُتو إِ ترسبُت‬ 4 isi + 1 m =
4 markah

KBAT
FAKTA Kes pecah amanah dan penyelewengan kuasa akan berleluasa

HURAIAN Kerana pemimpin sentiasa mementingkan diri sendiri dan ahli keluarga.

HURAIAN Kesannya akan berlaku kes rasuah melibatkan dana awam demi
LENGKAP memenuhi nafsu kebendaan.

RUMUSAN Pengajaran: Kita hendaklah menjauhi sifat pecah amanah kerana akan
merosakkan kepimpinan terhadap msayarakat.
Penegasan : Jelaslah kepada kita bahawa amanah adalah prasyarat penting
untuk menjadi seorang pemimpin yang berjaya.

8
9
SOALAN 6 CONTOH JAWAPAN MARKAH

(a) (i)
ًٓ‫الزشد‬ ٌ‫تزغلً فزاىً فنٔنفني اّىتْق مْجْدكً كستابٔلً فْلٔتٔم فد سما‬
1. Melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan gigih dan jujur bertujuan
1 isi x 2m=2m
berkhidmat kepada masyarakat dan mendapat keredhaan Allah.
2. Setiap tugas yang dijalankan pasti sampai kepda sasarannya dan menghasilkan natijah
yang baik kepada rakyat.
( ii )
‫جلسلً دّا فزبٔذأٌ داىتارا سٔسته دميْكزاسٕ دغً سٔسته شْرى‬
Sistem Demokrasi Sistem Syura 2isi x2m = 4m
-Sistem demokrasi dicipta oleh pemikiran politik barat -Sistem syura lahir daripada pemikiran islam yang berteraskan
berteraskan falsafah barat. Al-Quran dan As-Sunnah.
-Demokrasi daripada perkataan Yunani,pemerintahan -Majlis syura mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam
berteraskan kekuasaan dan kedaulatan rakyat. sesuatu masalah dalam lingkungan syarak yang tidak ada
-Keputusan dalam demokrasi suara majoriti. dalam nas syarak.
-Pendapat majoriti rakyat sebagai asas pemerintahan -Keputusan dalam majlis syura berdasarkan prinsip syarak.
negara. -Pendapat ahli syura sebagai asas pemerintahan negara.

.‫الزشدًٓ دامل بٔدغ سْسٔال‬ ٌ‫سيارآلً دّا فلتْر كحآاءٌ كفٔنفٔيً فد سما‬
(b) (i)
1. Semangat perjuangan
2. Kesederhanaan 2 isi x 1m=2m
3. Keadilan
4. Kecekapan
5. Keprihatinan

. ‫دامل اسالو‬ ٌ‫الزشدًٓ دامل مزٓالٔساسٔلً فزساماء‬ ٌ‫تزغلً اّسَا ٓغ دالكْكً اّلُٔ كزاجاء‬
(ii) 1. Khulafa’ Rasyidin memperuntukan sejumlah daripada Baitul Mal untuk membeli hamba abdi 1 isi x 2m=2m
daripada pembesar Quraisy.
2. Saidina Umar membahagikan harta rampasan perang kepada bekas-bekas hamba.
3. Saidina Umar melantik seorang wanita untuk menjadi penguatkuasa di Pasar Madinah.
4. Saidina Umar tidak mengenepikan ahli zimmah untuk memegang jawatan dalam kerajaan
yang tidak melibatkan polisi negara.

(c) (i) .ّ‫ سباضاٖ سأّرغ فالجز باضامياىاكُ اىدا بْلُٔ ميخْىتٍْٕ بلٔا‬،‫بزداسزكً فرثاتاءى دأتس‬
4 isi + 1 m =
Mengasah bakat kepimpinan sejak di bangku sekolah FAKTA 4 markah

agar pengalaman memimpin dapat membentuk kepimpinan yang cemerlang HURAIAN KBAT
-ISI
Contohnya menjadi pengawas sekolah dengan menerapkan sikap diplomasi CONTOH -HURAIAN
-CONTOH/
dalam menguatkuasakan peraturan sekolah. DALIL
Pengajaran: Kita hendaklah menceburkan diri dalam persatuan atau kelab RUMUSAN -RUMUSAN
supaya bakat kepimpinan diasuh semenjak remaja lagi.
Penegasan : Jelaslah kepada kita bahawa bakat kepimpinan diasah dari
bangku sekolah lagi supaya pengalaman memimpin dapat membentuk
kepimpinan yang berjaya.
.‫دامل بٔدغ فزاّبنت إسالو‬ ً‫سيارآلً دّا سْمبغ‬
(ii) 1. Menghasilkan Kitab Al Qanun Fi Tib dan Al Adawiyyah Al Qalbiyyah.
2 isi x 1m=2m
2. Penemuan penyakit baru seperti alahan, kuman dalam penyakit, cacar, masalah pernafasan,

9
10

penyakit kulit dan lumpuh.


3. Menghasilkan ubat dan preskripsi berjumlah 760 jenis.
4. Mencipta ubat bius dan benang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan.
(d) ‫تزغلن دوا كشن فثيباران اسالم دسامودرا فاساي‬
1. Aqidah – Berjaya menukar kepercayaan penduduk kepada Islam.
2. Pendidikan – Pusat-pusat pengajian Islam ditubuhkan di istana, masjid dan surau. 2 isi x 2m=4m
Bantuan kepada guru dan pelajar turut diberikan oleh pemerintah.
3. Akhlak – Kedatangan Islam telah mengubah akhlak penduduk kepada akhlak yang lebih
bertamadun.

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

10