Anda di halaman 1dari 7

Al fathir (35) ayat 29-30—3 perniagaan yg tidak rugi

ُ َٰ َ ۡ َ َ ٗ َٰ َ ۡ َ ۡ ُ ُ َ َ
ََ‫ك ۡمۖۡ َُثم‬ َ ُ ۡ َ ََۡ
‫ّلل َوكنتم َأموتا َفأحي‬ َ ‫ف َتكف ُرون َبَٱ‬ َ ‫كي‬
َ ُ َ ُ ُ ُۡ ُ ُ ُ ُ
َ َ٨٢َ‫يتك ۡمَث َمَُيييك ۡمَث َمَإَلۡهَت ۡر َج ُعون‬ ‫يم‬
AL Baqoroh: 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal
kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian
kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

ْ ُ َ َ َ َ َٰ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ
َ‫ّلل َوأقاموا َٱلصلوَة َوأنفقوا‬ َ ‫ين َيتلون َكتَٰب َٱ‬ َ ‫ن َٱَّل‬ َ‫إ‬
َ َ ٗ َ َ ُ ۡ َ ٗ َ َ َ َ ‫َ َ َ ۡ َ َٰ ُ ۡ ٗر‬
ََ ‫جَٰ َرة َلنَت ُب‬
َ٨٢َ ‫ور‬ ‫مماَرزقنهم َساَوعَلنية َيرجون َت‬
َٞ‫َمن َفَ ۡضلهَۦَ َإنَ َُهۥ َ َغ ُفور‬
‫يد ُهم ر‬ َ ‫َلُ َو رف َي ُه َۡم َأُ ُج‬
َ ‫ور ُه ۡم‬
َ ‫َو َيز‬
ُ َ
َ َ٠٣َٞ‫شكور‬
Fathir:29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab
Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari
rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam
dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang
tidak akan merugi

Fathir:30. agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala


mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri
Hidup yang bakal rugi : Tilawah, Sholat dan Infaq

1. TILAWAH

 Muslim : dating belakangan masuk surga lebih dahulu

 Umurnya pendek tp amalnya banyak (lailatul qadr)

 Mukjizat AQ yg tidak dicabut.

AQ Bacaan Istimewa :

a) Tidak pernah bosan baca.

b) Tidak ada yg meragukan

َ ‫َه ٗدىَلرلۡ ُم َتق‬


َ َ٨َ‫ني‬
ُ
‫يه‬ ‫َف‬ َۛ
‫ب‬ َ ‫بَ ََل‬
َ ‫َر ۡي‬ َ ُ َٰ‫كَٱلۡك َت‬
َ
َ َٰ َ
‫ذل‬
ِۛ
AL Baqarah:2. Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan
padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa

َ ُ ْ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ َ َ ۡ َ َ َ ‫ُ ُ ۡ َ ۡ ر‬
َٖ‫واَبسورة‬َ ‫بَمماَنزۡلاَلَعَعبدناَفأت‬ ٖ ‫ِإَونَكنتمَِفَري‬
َ ُ ‫َ ۡ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ر‬ ۡ‫ر ر‬
َ‫ّلل َإن‬
َ ‫َمن َدون َٱ‬ ‫وا َشهداءكم‬ َ ‫َمثلهَۦ َ َوٱدع‬ ‫من‬
َ ‫َصَٰدق‬َ ُۡ ُ
َ َ٨٠َ‫ني‬ ‫كنتم‬
Al Baqarah:23. Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan
tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami
(Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al
Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika
kamu orang-orang yang benar

c) 1 ayat = 10 kebaikan

d) Syafaat bagi pembaca di Akherat (HR. Muslim)

Kisah MIE AYAM KALASAN

Sfayaaf di alam kubur

TENTARA RSPAD TOTAL memori DISORDER

Profesor Sakit. Dr ADIB. Njenguk dan Bacakan AQ. AT Thoha 21


kelewat

Tilawah Penyembuh Sakit

ََ َ ۡ ُۡ‫ ر‬ٞ َۡ َ َ ٞ َ َ ُ َ َۡ ُۡ َ ُ‫ََُر‬


َ‫َوَل‬ ‫ونن َلَمنَٱلقرءانََماَهوَشفاءَورۡحةَللمؤمنني‬
َ َ َ َٰ َ ُ َ
ٗ ‫َخ َس‬
َ َ٢٨َ‫ارا‬ ‫نيَإَل‬
َ ‫يزيدَٱلظلم‬
Al Isra:82. Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang
menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman
dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang
yang zalim selain kerugian

Kisah 2 Sahabat Amr bin Yasir dan Ubaid Bin Misri

Ada kisah 2 sahabat nabi yang berjaga2. Amr bin Yasir Bin abi
waqqash dan Ubaid. Ubaid: kamu tidur dulu aq yang jaga lebih dl.
Ketika Amr bin Yasir tidur, Ubaid berdiri QL.(Ronda kita : ngopi,
Gaple, Musik dll). Ketika baca AQ dg Syahdu, tiba2 Musuh datang
dan memanah tepat didada Ubaid. Panah pertama darah keluar,
panah ke2, ke3 entah keberapa tp Ubaid meneruskan bacanya
sampai akhirnya dia tumbang dan membangunkan Amr bin Yasir.
Amr bin Yasir bangun dan membangunkan pasukan qodarullah
muslimin menang. Ketika di rawat. Amr bin Yasir bertanya kenapa
kau tidak bangunkan aq ketika panah ertama menghujam dadamu.
Ubaid : aq sedang menikmati bacaan qur’an dan aku tidak mau
kenikmatan itu terganggu hanya karena Panah itu.

MUKJIZAT AQ bukan hanya jaman nabi tp sampai akhir jaman.


2. SHOLAT

Jagalah sholat alloh akan menjagamu.

ٗ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َُۡ
َۡۖ‫سلكَرزقا‬َ ‫بَعليهاََۖۡلَن‬ َ ‫وأم َرَأهلكَبَٱلصلوةََ َوٱصط‬
َٰ َ ۡ َ ُ َ َٰ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ُ ۡ َ
َ َ٢٠٨َ‫َوٱلعقب َةَللتقوى‬ َ َۗ ‫َّننَنرزقك‬
Taa haa :132. Dan perintahkanlah kepada keluargamu
mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang
baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa

َ َ َُۡ َۡ َ َ َٰ َ ۡ َ ُ ُ َ َٰ َ َ َ
َ‫أقمَ َٱلصلوَة َِللوك َٱلشمسَ َإَل َغسق َٱَللَ َوقرءان‬
ٗ ُ ۡ َ َ َ ۡ َۡ َ َُۡ َ ۡ َۡ
َ َ٨٢َ‫ٱلفجرََإنَقرءانَٱلفجرَََكنَمشهودا‬
Al Isra:78. Dirikanlah shalat dari sesudah matahari
tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat)
subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh
malaikat)
َ َ َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ َ َ ٗ َ َ ۡ َ َ َ َ َۡ َ َ
َ‫ن َٱَللَ َفتهجد َبهَۦ َنافل َة َلك َعَس َأن َيبعثك‬ َ ‫وم‬
ٗ ۡ َ ٗ َ َ َ ُّ َ
َ َ٨٢َ‫اماََّم ُمودا‬‫ربكَمق‬
Al isra:79. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu;
mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat
yang terpuji

ُۡ
ََ‫َُم َرج‬ ۡ ۡ ََ ۡ ََ ۡ ُ ۡ َۡ ‫َُ َ ر‬
‫وقل َرب َأدخلِن َمدخل َصد ٖق َوأخرجِن‬
ٗ ‫َسلۡ َطَٰ ٗناَنَص‬ َ َُ ‫ر‬
َ َ٢٣َ‫ريا‬ ُ ‫نك‬ ‫َوٱ ۡج َعلََلَمنَِل‬
ََ ‫ص ۡد ٖق‬
AL ISRA:80. Dan katakanlah: "Ya Tuhan-ku, masukkanlah
aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku
secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi
Engkau kekuasaan yang menolong

3. INFAQ

Nafkah-Infaq : asal kata sama : Nun Kaf Qaf. Seperti saluran kalo
air itu masuk saluran banyak tapi yg keluar sedikit baik tidak?
Maka semakin banyak masuk, semakin banyak keluar. Kayak
Distributor. Distributor tidak menyimpan, semakin banyak dikirim
pabrik semakin banyak dikirim ke toko.
KISAH PENGUSAHA MINYAK SEDEKAH 200 JUTA DAPAT TENDER
9,8 M

Kisah pengusaha yang berziarah ke Ponpes Yatim dan Dhuafa di


Pasuruan yg dikelola oleh Kyai dr madura. Mau tender di Caltex
dan suruh mendoakan yatim.