Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Pengajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa)

Tarikh /Hari : 11 Julai 2019 / Khamis


Tahun : 4 Brilliant
Bil Murid : 33 Orang
Masa : 10.30 pagi – 11.30 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Ekonomi Berwawasan
Tajuk : Kata Ganti Nama Tunjuk

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Melengkapkan ayat menggunakan kata ganti nama tunjuk yang betul mengikut konteks.
ii. Membina ayat menggunakan kata ganti nama tunjuk yang betul berdasarkan gambar.

Fokus Utama.

Standard Kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran:
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran bahasa : Kemahiran Aspek Tatabahasa

Sistem Bahasa :
 Sebutan dan intonasi
 Kosa kata: kilogram, juruwang, kemudahan, melintas, kanser

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral
 Nilai Murni : Rasional, Kerajinan, Kerjasama, Hormat-menghormati
 EMK: EK 1:1.14 Boleh membina jaringan sosial: boleh berkomunikasi dengan baik

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : memberikan pandangan, menghubung kait
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait lagu dan gambar dengan pengalaman
masing-masing.
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal,Interpersonal

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah menggunakan kata ganti nama tunjuk dalam komunikasi harian sama ada
secara lisan atau tulisan.

1
Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1. LCD 1
2. Lagu 6
3. Kertas Soalan 6
4. Kad kata ganti nama tunjuk 6
5. Gambar 33
6. Papan putih mini 6
7. Kad soalan 10

Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan


Aktiviti menyanyikan lagu Induksi Set (7 minit) BBB
 Muzik
- Lagu “Di Sini Senang, Di  Guru memperdengarkan lagu
Sana Senang” “Di Sini Senang, Di Sana Strategi
Senang” kepada murid. Berpusatkan bahan
 Murid menyanyikan lagu Berpusatkan murid
Soalan Guru: dengan gaya yang sesuai.
 Murid mengenal pasti kata Pendekatan
1. Apakah kata ganti nama tunjuk ganti nama tunjuk dalam lirik Deduktif
yang terdapat dalam lagu sebentar lagu.
tadi?  Guru mengaitkan jawapan KB
murid dengan tajuk  Menghubungkait
Jawapan: sini, sana
pembelajaran.
KP
 Visual-Ruang
 Intrapersonal
 Interpersonal

Pembelajaran
Kontekstual
Menghubungkait lagu
dengan pengalaman
masing-masing.

Nilai Murni
Rasional
Kerjasama

2
Aktiviti memadankan kata ganti Langkah 1 (15 minit) BBB
nama tunjuk untuk  Guru menjelaskan kata  Kertas soalan
melengkapkan ayat (Mix – N – ganti nama tunjuk  Kad kata ganti nama
Match) berserta contoh. tunjuk
- Rujuk Lampiran Langkah 1  Setiap kumpulan
diberikan sampul kata Teknik
ganti nama tunjuk dan  Perbincangan
ayat.  Latih tubi
 Murid berbincang dalam
kumpulan masing-masing PAK 21
untuk memadankan kata Mix – N - Match
ganti nama tunjuk yang
betul untuk Pembelajaran
melengkapkan ayat. Kontekstual
 Kumpulan bertukaran Menghubungkait ayat
kertas jawapan dan dengan pengalaman
menyemak hasil kerja sedia ada murid.
kumpulan lain.
 Guru membimbing murid Nilai Murni
membuat pembetulan.  Rasional
 Kerajinan
 Kerjasama

Penilaian Objektif (i)

Aktiviti membina ayat Langkah 2 (16 minit) BBB


menggunakan kata ganti nama  Guru membahagikan  Gambar
tunjuk berdasarkan gambar murid kepada enam  Papan putih mini
- Rujuk Lampiran Langkah kumpulan.
2  Setiap kumpulan KB
diberikan keratan  Memberikan
gambar. pandangan
 Murid berbincang dalam
kumpulan untuk KP
menyusun gambar.  Verbal Linguistik
 Murid berbincang untuk  Interpersonal
membina ayat  Intrapersonal
menggunakan kata ganti
nama tunjuk berdasarkan Pembelajaran
gambar. Konstruktivisme
 Murid membina ayat
pada papan putih mini. Teknik
 Guru membimbing murid  Latih Tubi
membuat pembetulan.  Perbincangan

Nilai Murni
Rasional
Kerjasama
Kerajinan

Penilaian Objektif (ii)

3
Aktiviti Team Stand-N-Share Langkah 3 [Aktiviti BBB:
- Rujuk Lampiran Langkah Pengukuhan] – 17 minit  Kad kata ganti
3 nama tunjuk
 Guru membahagikan murid  Kad soalan
kepada enam kumpulan.
 Guru mengedarkan kad kata KP:
ganti nama tunjuk kepada  Verbal linguistik
setiap kumpulan.
 Giliran kumpulan dipilih Teknik:
menggunakan spinner untuk  Latih tubi
menyoal kumpulan lain.  Perbincangan
 Kumpulan penyoal  Kuiz
membacakan soalan dan
memilih kumpulan lain untuk PAK 21
menjawab soalan yang Team Stand- N- Share
dikemukakan.
 Sekiranya jawapan Nilai Murni
kumpulan penjawab adalah Rasional
betul, kumpulan penjawab Kerjasama
memperoleh 2 mata, dan Kerjasama
kumpulan penyoal akan Hormat-menghormati
mendapat 1 mata, dan
sebaliknya.
Kognitif: Rumusan isi Penutup - 5 minit
pelajaran
 Setiap murid diberikan kertas
Pujian terhadap penglibatan refleksi.
murid  Murid menulis refleksi diri
berkenaan proses
pembelajaran dan
menampalnya pada “pokok
epal pelbagai rasa”.
 Guru memuji penglibatan
murid yang aktif.
Kerja Susulan/Kerja Rumah - -

Refleksi

Ulasan Guru Pembimbing

4
Pensyarah Penyelia

5
LAMPIRAN LANGKAH 1
STESEN 1

1. Peristiwa yang ngeri ___________ masih segar dalam ingatan Pak Atan.
2. Ulang tahun kemerdekaan negara kita pada kali __________ jatuh pada hari jumaat.
3. Sajak____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama-
lamanya,’’ kata Mawar sebelum mendeklamasikan sajaknya.

STESEN 2
4. “Hadiah___________ adalah untuk ibu saya sempena hari lahirnya,’’ Kata Melati sambil
memegang bungkusan hadiah.
5. “Rumah banglo di atas bukit ___________ milik usahawan terkenal,’’ kata Melodi sambil
menunjuk ke arah bukit yang dimaksudkannya.
6. Sayur bayam yang ditanam oleh emak _________ tumbuh dengan subur.

STESEN 3
7. “Berapakah harga satu kilogram ikan_______________?,” kata Kamal kepada penjual ikan
sambil memegang seekor ikan.
8. “Boleh tolong saya melintas jalan untuk ke seberang____________?,” kata Nek Aminah
kepada adik Alisa.
9. Murid_____________ mundar-mandir di perhentian bas di hadapan sekolah kerana
ayahnya belum tiba.

STESEN 4

1. Peristiwa yang ngeri ___________ masih segar dalam ingatan Pak Atan.
2. Ulang tahun kemerdekaan negara kita pada kali __________ jatuh pada hari jumaat.
3. Sajak____________ saya tujukan untuk ibu tersayang yang telah pergi buat selama-
lamanya,’’ kata Mawar sebelum mendeklamasikan sajaknya.

6
STESEN 5
4. “Hadiah___________ adalah untuk ibu saya sempena hari lahirnya,’’ Kata Melati sambil
memegang bungkusan hadiah.
5. “Rumah banglo di atas bukit ___________ milik usahawan terkenal,’’ kata Melodi sambil
menunjuk ke arah bukit yang dimaksudkannya.
6. Sayur bayam yang ditanam oleh emak _________ tumbuh dengan subur.

STESEN 6
7. “Berapakah harga satu kilogram ikan_______________?,” kata Kamal kepada penjual ikan
sambil memegang seekor ikan.
8. “Boleh tolong saya melintas jalan untuk ke seberang____________?,” kata Nek Aminah
kepada adik Alisa.
9. Murid_____________ mundar-mandir di perhentian bas di hadapan sekolah kerana
ayahnya belum tiba.

7
LAMPIRAN LANGKAH 2

ini

itu

sana

8
LAMPIRAN LANGKAH 3

1. Bilik___________ telah lama dikosongkan sejak abang meninggal dunia kerana


menghidap kanser,” kata Kamal kepada sepupunya semasa mengemaskan bilik
arwah abangnya. (ini)
2. Di___________, kami menyediakan pelbagai kemudahan untuk para pelawat. (sini)
3. Kakak bekerja di sebuah pasar raya. Di__________ dia bertugas sebagai
juruwang.(sana)
4. Pada petang__________, saya bersama-sama abang akan berbasikal mengelilingi
kampung datuk. (ini)
5. Ayah pergi ke Ipoh. Dia ada urusan di____________. (sana)
6. “Cuaca di __________ sangat sejuk,” kata Khalid sambil menahan kesejukan. (sini)
7. “Ahmad, tolong ambilkan saya buku di atas meja ____________,” kata Aqilah
kepada Ahmad. (itu)
8. “Nah, ambil wang __________!,” kata emak sambil menghulurkan wang kepada
saya. (ini)
9. “Cikgu, _____________ yuran sekolah saya,” kata Siti sambil menyerahkan wang
kepada gurunya. (ini)
10. “Mei Ling, sila datang ke ___________ untuk berjumpa dengan saya,” kata Cikgu
Mariati kepada Mei Ling. (sini)
11. Kaca mata yang disimpan di dalam almari cermin______________ sesuai untuk
digunakan pada waktu malam. (itu)
12. Kami akan pulang ke kampung pada hari Ahad untuk menziarahi nenek yang
tinggal di ____________________. (sana)