Anda di halaman 1dari 8

TUGASAN

______________________________________________________________________________

MPU3122
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)
SEMESTER SEPTEMBER 2019

ARAHAN KHUSUS

1. Jawab dalam BAHASA MELAYU sahaja.

2. Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.

3. Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU/pelbagai fail.

4. Tugasan ini dihantar secara ONLINE.

5. Tarikh penghantaran: 4 November 2019 hingga 17 November 2019.

6. Tugasan ini menyumbang sebanyak 70% dari jumlah markah kursus.

7. Format: 12 point, Times New Roman, 1.5 line spacing

1
SOALAN TUGASAN

TUJUAN

tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar Menjelaskan sumbangan tamadun China
terhadap tamadun-tamadun lain.

KEPERLUAN

TASK 1

Lihat gambar di bawah.

Tamadun China telah banyak memberi sumbangan kepada tamadun-tamadun lain di dunia
daripada pelbagai perspektif, antaranya ekonomi, ketenteraan, pertanian dan sebagainya.

i. Bincangkan sumbangan gambar di atas dan hubungannya dengan kemajuan bidang


sains dan teknologi.

ii. Jelaskan bagaimana sumbangan tamadun di atas memberi kesan kepada pemikiran
inovatif masyarakat kini.

iii. Anda diminta mencadangkan ciptaan-ciptaan baharu yang mampu memberi kesan
kepada tamadun kini, khususnya di Malaysia.

(50 Markah)

2
Format Task 1 (2500 patah perkataan)

1. Pengenalan
Pendahuluan dengan penjelasan topik, objektif dan rujukan primer dalam tugasan.

2. Sumbangan Dan Hubungannya Dengan Kemajuan Bidang Sains Dan Teknologi


Membincangkan TIGA atau EMPAT sumbangan gambar di atas dan hubungannya dengan
kemajuan bidang sains dan teknologi dengan perbincangan sangat terperinci. Memberi
contoh, bukti bergambar berserta sumber rujukan yang tepat
2.1 Isi
Huraian
2.2 Isi
Huraian
2.3 Isi
Huraian
2.4 Isi
Huraian

3. Sumbangan Tamadun Di Atas Memberi Kesan Kepada Pemikiran Inovatif


Masyarakat Kini
TIGA ATAU EMPAT Penjelasan sumbangan yang memberi kesan kepada pemikiran
inovatif masyarakat kini dengan terperinci berserta contoh yang relevan
3.1 Isi
Huraian
3.2 Isi
Huraian
3.3 Isi
Huraian
3.4 Isi
Huraian

4. Cadangan Ciptaan-Ciptaan Baharu Yang Mampu Memberi Kesan Kepada Tamadun


Kini, Khususnya Di Malaysia.

3
Mencadangkan TIGA atau EMPAT ciptaan baharu yang mampu memberi kesan kepada
tamadun kini, khususnya di Malaysia dengan penjelasan yang terperinci berserta contoh
yang relevan
4.1 Isi
Huraian
4.2 Isi
Huraian
4.3 Isi
Huraian
4.4 Isi
Huraian

5. Kesimpulan.
Kesimpulan yang agak baik dengan penjelasan tajuk perbahasan dan rumusan secara
menyeluruh terhadap isu-isu perbincangan.

6. Rujukan
Sekurang-kurangnya LIMA rujukan seperti Buku, Jurnal, Artikel dalam akhbar/majalah, bab
dalam buku, prosiding dan lain-lain mengikut format rujukan APA

Contoh Rujukan APA


Fletcher, D. P. (2018). Disrupters: Success strategies from women who break the mold.
Irvine, CA: Entrepreneur Press.
Geraghty, S., Lauva, M., & Oliver, K. (2016). Reconstructing compassion: Should it be
taught as part of the curriculum? British Journal of Nursing, 25(15), 836-839.
Tillett, A. (2018, May 9). Australians encouraged to age at home. The Australian
Financial Review, p. 5.

4
TASK 2

Berdasarkan soalan 1 sehingga 3 di atas, hasilkan SATU Reflektif Jurnal mengenai sumbangan
tamadun kepada diri anda dan masyarakat. Rujuk rubrik untuk maklumat lanjut.

(20 Markah)

Format Task 2 (500 patah perkataan)

Tulis 4 perenggan Jurnal Reflektif

Perenggan 1
Refleksi sebelum mempelajari tamadun yang terperinci dan menyeluruh.

Perenggan 2
Refleksi selepas mempelajari tamadun yang terperinci dan menyeluruh.

Perenggan 3
Refleksi mengenal pasti sumbangan tamadun kepada diri anda dengan memberikan
contoh-contoh yang terperinci.

Perenggan 4
Refleksi mengenal pasti sumbangan tamadun kepada masyarakat dengan memberikan
contoh-contoh yang terperinci.

[JUMLAH: 70 MARKAH]

5
RUBRIK TUGASAN

MPU3323 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / SEPT 2019


Tidak memuaskan atau
Cemerlang Baik Sederhana Lemah Markah
Kriteria Pemberat Tiada respons
Maksima
4 3 2 1 0
Pengenalan topik. 1 Pendahuluan dengan Pendahuluan dengan Pendahuluan dengan Pendahuluan tanpa Tiada pendahuluan 4
penjelasan topik, penjelasan topik dan penjelasan topik atau penjelasan topik atau dinyatakan.
objektif dan rujukan objektif. menepati tajuk. tidak menepati tajuk.
primer dalam
tugasan.

Bincangkan sumbangan 3.5 Membincangkan Membincangkan TIGA Membincangkan TIGA Membincangkan Tiada perbincangan. 14
gambar di atas dan TIGA sumbangan sumbangan gambar di sumbangan gambar di TIGA sumbangan
hubungannya dengan gambar di atas dan atas dan atas dan hubungannya gambar di atas dan
kemajuan bidang sains dan hubungannya dengan hubungannya dengan dengan kemajuan hubungannya
teknologi kemajuan bidang kemajuan bidang bidang sains dan dengan kemajuan
sains dan teknologi sains dan teknologi teknologi dengan bidang sains dan
dengan perbincangan dengan perbincangan perbincangan ringkas. teknologi secara
sangat terperinci. yang baik. Memberi contoh, umum.
Memberi contoh, Memberi contoh, bukti bergambar Tidak memberi
bukti bergambar bukti bergambar berserta sumber contoh, bukti
berserta sumber berserta sumber rujukan yang relevan. bergambar berserta
rujukan yang tepat. rujukan yang relevan. sumber rujukan yang
tidak tepat

Jelaskan bagaimana 3 Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Tiada penjelasan dibuat. 12


sumbangan tamadun di atas sumbangan yang sumbangan yang sumbangan yang sumbangan yang
memberi kesan kepada memberi kesan memberi kesan memberi kesan memberi kesan
pemikiran inovatif kepada pemikiran kepada pemikiran kepada pemikiran kepada pemikiran
masyarakat kini. inovatif masyarakat inovatif masyarakat inovatif masyarakat inovatif masyarakat
kini dengan kini dengan baik serta kini dengan ringkas kini secara umum.
terperinci berserta contoh yang baik. serta serta contoh.
contoh yang relevan.
Anda diminta 3 Mencadangkan TIGA Mencadangkan TIGA Mencadangkan TIGA Mencadangkan TIGA Tiada cadangan. 12
mencadangkan ciptaan- ciptaan baharu yang ciptaan baharu yang ciptaan baharu yang ciptaan baharu yang
ciptaan baharu yang mampu mampu memberi mampu memberi mampu memberi mampu memberi
memberi kesan kepada kesan kepada kesan kepada kesan kepada kesan kepada

6
tamadun kini, khususnya di tamadun kini, tamadun kini, tamadun kini, tamadun kini,
Malaysia. khususnya di khususnya di Malaysia khususnya di Malaysia khususnya di
Malaysia dengan secara baik berserta secara ringkas Malaysia secara
penjelasan yang contoh yang relevan. berserta contoh. umum tanpa contoh.
terperinci berserta
contoh yang relevan.

Kesimpulan. 1 Kesimpulan yang Kesimpulan yang agak Kesimpulan yang Kesimpulan yang Tiada kesimpulan 4
agak baik dengan baik dengan ringkas dengan lemah dengan dinyatakan.
penjelasan tajuk penjelasan tajuk penjelasan tajuk penjelasan yang
perbahasan dan perbahasan tetapi perbahasan. tidak berkaitan
rumusan secara tidak merumuskan dengan tajuk
menyeluruh secara menyeluruh perbincangan.
terhadap isu-isu terhadap isu-isu
perbincangan. perbincangan.

Format laporan yang 1 Format laporaan Format laporaan yang Format laporan yang Format laporan yang Format laporan yang 4
bersesuaian (Muka depan, yang amat baik agak baik dengan baik dengan rujukan sederhana tanpa lemah dan tiada rujukan.
isi kandungan, mukasurat, dengan rujukan, rujukan dan tetapi tidak rujukan.
format rujukan APA, dll). menggunapakai gaya menggunapakai gaya menggunapakai gaya
APA dan tersusun APA tetapi kurang APA.
kemas. tersusun.

Rubrik Reflektif Jurnal


Penulisan Jurnal Reflektif 5 • Rekod refleksi • Rekod refleksi Penulisan refleksi Tidak menunjukkan Tiada kesungguhan yang 20
(JR) sebelum dan selepas sebelum dan selepas menunjukkan kemahiran penulisan ditunjukkan dalam
mempelajari mempelajari tamadun terdapat kesungguhan reflektif, tetapi penulisan jurnal reflektif.
tamadun yang yang terperinci dan untuk menilai dan membuat ringkasan
terperinci dan menyeluruh. penilaian kendiri. sahaja.
menyeluruh.
• Refleksi
• Refleksi
menunjukkan
menunjukkan
keupayaan untuk
keupayaan untuk
mengenal pasti
mengenal pasti
sumbangan tamadun
sumbangan tamadun
kepada diri anda dan
kepada diri anda dan
masyarakat dengan
7
masyarakat dengan memberikan contoh-
memberikan contoh- contoh yang jelas.
contoh yang • JR yang jelas.
terperinci.
• JR yang sangat
menarik dan mudah
difahami.
Jumlah 17.5 70