Anda di halaman 1dari 15

NO KAD PENGENALAN /

NO SIJIL KELAHIRAN

SET LATIHAN BERFOKUS UPSR 2017


MATEMATIK 015 /2
Kertas 2
1 jam

JANGAN BUKU KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor


kad pengenalan / nombor sijil
kelahiran dan angka giliran kamu
pada petak yang disediakan
Untuk Kegunaan Pemeriksa
2. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.
3. Jawab semua soalan. Kod Pemeriksa:

4. Tulis jawapan kamu dengan jelas Soalan Markah Markah


dalam ruang yang disediakan dalam kertas Penuh Diperoleh
soalan. 1 2
5. Tunjukkan langkah-langkah penting. 2 3
Ini boleh membantu kamu untuk 3 4
mendapatkan markah. 4 3
5 4
6. Sekiranya kamu hendak menukar
jawapan, padamkan jawapan yang 6 3
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 7 4
yang baharu. 8 5
9 5
7. Rajah yang mengiringi soalan tidak
dilukis mengikut skala kecuali 10 5
dinyatakan. 11 3
12 4
8. Markah yang diperuntukkan bagi
13 5
setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan. 14 5
15 5
9. Serahkan kertas soalan ini kepada Jumlah 60
pengawas peperiksaan di akhir
peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

1
Untuk
Kegunaan
( 60 markah )
Pemeriksa
Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

5 2 3 7

Rajah 1

(i) Nyatakan jenis nombor – nombor tersebut.

.............................................................................................................................
( 1 markah )

(ii) Gunakan kesemua kad nombor itu, bina satu nilai nombor terkecil.
1
.............................................................................................................................
( 1 markah )
2

2 Rajah 2 menunjukkan kawasan berlorek yang dilorek di atas beberapa buah petak
segi empat sama yang sama besar.

Rajah 2

(i) Nyatakan nilai pecahan yang mewakili kawasan tidak berlorek daripada
seluruh rajah.
( 1 markah )

(ii) Tulis nilai kawasan berlorek, dalam nombor perpuluhan.


2 ( 2 markah )

2
3 Rajah 3 menunjukkan waktu mula Hannan mengulangkaji pelajaran pada suatu Untuk
malam Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 3

(i) Tulis waktu di atas dalam sistem 24 jam.


( 1 markah )

(ii) Jadual 3 menunjukkan masa yang diambil oleh Hannan untuk mengulangkaji
pelajarannya.

Mata pelajaran Masa yang diambil


Matematik 1 jam 30 minit

3
Sains jam
4

Pada pukul berapakah Hannan selesai mengulangkaji pelajarannya?


( 3 markah )

3
Untuk 4. Rajah 4 menunjukkan kedudukan sebuah kereta K pada carta cartes.
Kegunaan
Pemeriksa
y

4
K
3

x
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rajah 4

(i) Nyatakan kedudukan titik koordinat bagi kereta K tersebut.


( 1 markah )

(iii)(ii) Kedudukan rumah M ialah 3 unit mengufuk ke kanan dan 5 unit mencancang
ke atas dari kedudukan kereta K.
Nyatakan koordinat bagi rumah M dan tandakan kedudukan koordinat bagi
rumah M tersebut.

. ( 2 markah )

4
5 Rajah 5 terdiri daripada gabungan bentuk dua matra. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

P Q

8 cm
X

S R
16 cm

Rajah 5

(i) Namakan rajah yang membentuk PQRS.


( 1 markah )

(ii) Namakan sudut yang diwakili oleh X.


( 1 markah )

(iii) Berdasarkan Rajah 5, cari luas, dalam 𝑐𝑚2 , kawasan tidak berlorek.

( 2 markah )

5
Untuk 6 Rajah 6 menunjukkan garis nombor.
Kegunaan
Pemeriksa

0.45 0.6 X Y 1.05

Rajah 6

(i) Cari nilai bagi X.


( 1 markah )

(ii) Selesaikan ;
X + Y =
( 2 markah )

7. Jadual 7 menunjukkan markah ujian Bulan Mac murid-murid Tahun 6 Cemerlang.

Markah 60 70 80 90
Bilangan
murid 15 5 7 3

Jadual 7
Berdasarkan Jadual 7,
(i) Nyatakan mod.
( 1 markah )

(ii) Hitung julat.


( 1 markah )

(iii) Hitung bilangan murid yang mengambil ujian tersebut.


7 ( 2 markah )

6
Untuk
8. Rajah 8(a) menunjukkan jisim sekampit gula yang dibeli oleh En.Salman, Kegunaan
Pemeriksa

Gula 5 kg
Rajah 8 (a)

(i) Pada muka penimbang, lukis jarum penimbang bagi menunjukkan baki gula
setelah En.Salman menggunakan sebanyak 1.4 kg untuk membuat minuman.

( 2 markah )

0
kg
3 1

Rajah 8 (b)

(ii) En.Salman menggunakan 45% daripada baki gula itu untuk membuat bubur
kacang.
Hitung jisim gula, dalam g, yang digunakan untuk membuat bubur kacang.
( 3 markah )

7
Untuk
9. Jadual 9 menunjukkan kuantiti wang kertas dan wang syiling.
Kegunaan
Pemeriksa

Kuantiti Wang
3 RM 5
5 RM 1
2 50 sen
3 20 sen

Jadual 9

(i) Hitungkan jumlah, dalam RM, kesemua wang tersebut.

( 2 markah )

1
(ii) . daripada wang tersebut digunakan untuk membeli sebuah buku latihan.
3
Hitung harga 5 buah buku latihan yang sama.

( 3 markah )

8
10 Jadual 10 menunjukkan isi padu air di dalam tiga biji botol. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Botol X Y Z

2
Isi padu air 2 400 mℓ 2.04 ℓ 2 ℓ
5

Jadual 10

Berdasarkan maklumat dalam Jadual 10


(i) Nyatakan botol – botol yang mempunyai isi padu air yang sama.
( 1 markah )

(ii) Cari min, dalam mℓ, isi padu air di dalam setiap botol.
( 2 markah )

3
(iii) daripada jumlah kesemua isi padu air itu digunakan untuk membuat air
8
minuman.
Hitung isi padu, dalam mℓ, air yang digunakan untuk membuat air minuman.
( 2 markah )

10

9
Untuk 11 Rajah 11 menunjukkan sebatang jalan yang menghubungkan tiga buah bandar, K,L
Kegunaan
dan M.
Pemeriksa

K L

3
8 km
M 5

Jarak dari bandar K ke bandar L ialah dua kali jarak dari bandar L ke bandar M

3
(i) Nyatakan 8 km dalam meter. ( 1 markah )
5

(ii) Cari jarak, dalam km, dari bandar K ke bandar L.


11 ( 2 markah )

12. Encik Shahrin ada 420 batang pensel. Dia menjual 126 batang pensel itu. Bakinya
diberikan sama banyak kepada 6 buah kelas.
Berdasarkan pernyataan di atas;
(i) Hitung peratusan pensel yang dijual daripada semua pensel.
( 2 markah )

(ii) Hitung bilangan pensel yang diberikan kepada setiap kelas.


( 2 markah )
12

10
13 Rajah 13 menunjukkan sebiji kek berbentuk kuboid. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

5 cm

10 cm

20 cm
Rajah 13
(i) Hitungkan isipadu, dalam 𝑐𝑚3 , kek itu.
( 2 markah )

(ii) Amir memotong kek itu kepada lima bahagian sama besar.
Berapakah isipadu, dalam 𝑐𝑚3 ,setiap bahagian kek itu?

( 2 markah )

(iii) Amir telah makan dua bahagian kek itu.


Nyatakan dalam pecahan kek yang tinggal ?
( 1 markah )

13

11
Untuk 14 Jadual 14 menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh empat orang murid.
Kegunaan
Pemeriksa
Bilangan buku yang dibaca
Murid

Fahmi 73
Azli Lebih 6 buku daripada Fahmi
Wahid 38
Mazlan 2 kali daripada Wahid

Jadual 14

(i) Carikan jumlah buku yang dibaca oleh semua murid itu.
( 3 markah )

(ii) Nyatakan nisbah jumlah bilangan buku yang dibaca oleh Fahmi dan Azli
kepada jumlah bilangan buku yang dibaca oleh semua murid.
( 2 markah )

14

12
15 Jadual 15 menunjukkan bilangan jualan kereta dalam masa tiga tahun. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Bulan 2010 2011 2012

1
Bilangan kereta 200 120 1 daripada jualan tahun 2011
2

Jadual 15

(i) Hitung bilangan jualan kereta pada tahun 2012.


( 2 markah )

(ii) Berdasarkan data di atas, bina piktograf di bawah. .


( 3 markah )

2010

2011

2012

Mewakili 40 buah kereta

15

KERTAS SOALAN TAMAT

13
SKEMA PEMARKAHAN

No. Soalan Jawapan Markah


1. i Nombor perdana 1 markah
ii 2357 1 markah
2. i. 𝟑 1 markah
𝟖
ii. 𝟓 1 markah
𝟖
0.625 1 markah
3. i. Jam2020 1 markah
ii. 8:20 + 1 jam 30 minit + 45 minit
9:95 – 60 minit + 1 jam 1 markah
= 10:35 pm 1 markah
1 markah
4. i. (4,3) 1 markah
ii. (7,8) 1 markah
Tandakan di satah cartes dengan
betul 1 markah
5. i. Segi empat tepat 1 markah
ii. Sudut tegak / sudut tepat 1 markah
iii. 𝟏 1 markah
x 16 x 8
𝟐
1 markah
64
6. i. 0.75 1 markah
ii. 0.75 + 0.9 1 markah
1.65 1 markah
7. i. 60 1 markah
ii. 30 1 markah
iii. 15 + 5 + 7 + 3 1 markah
30 1 markah
8. i. 5.0 – 1.4 = 3.6 1 markah
Lukis jarum di muka timbang
dengan betul 1 markah
ii. 𝟒𝟓 2 markah
x 3600
𝟏𝟎𝟎
1 markah
1620
9. i. RM15 + RM5 + RM1 + RM0.60 1 markah
RM21.60
*Terima jawapan tanpa jalan 1 markah
kira. 2 markah

14
ii. 𝟏 1 markah
x RM21.60
𝟑
1 markah
RM7.20 x 5
1 markah
RM36
10. i. Botol X dan Z 1 markah
ii. 𝟐𝟒𝟎𝟎 + 𝟐𝟎𝟒𝟎 + 𝟐𝟒𝟎𝟎 1 markah
𝟑
2280 1 markah
iii. 𝟑 1 markah
x 6840
𝟖
1 markah
2565

11. i. 8600 1 markah


ii. 8600 x 2 = 17200 1 markah
17.2 1 markah
12. i. 𝟏𝟐𝟔 1 markah
x 100%
𝟒𝟐𝟎
1 markah
30%
ii. 294 ÷ 6 1 markah
49 1 markah
13. i. 20 x 10 x 5 1 markah
1000 1 markah
ii. 1000 ÷ 5 1 markah
200 1 markah
iii. 𝟑 1 markah
𝟓
14. i. 73 + 6 = 79
Atau 1 markah
38 x 2 = 76
73 + 79 + 38 + 76 1 markah
266 1 markah
ii. 73 + 79 =152 1 markah
152 : 266 1 markah
15. i. 𝟏
𝟏 x 120
𝟐
Atau
𝟑 1 markah
x 120
𝟐
180 1 markah
ii. 2010 – 1 markah
2011 – 1 markah
2012 – 1 markah

15

Anda mungkin juga menyukai