Anda di halaman 1dari 20

SOALAN

1) TULISKAN NAMA KITAB YANG

DITURUNKAN KEPADA RASUL TERPILIH?

TAURAT

INJIL

ZABUR

AL QURAN

2) APAKAH MAKSUD KITAB?

KALAM ALLAH YANG MENGANDUNGI PANDUAN UNTUK MANUSIA, DITURUNKAN ALLAH KEPADA NABI DAN RASUL YANG TERPILIH

3) BERIKAN 4 KELEBIHAN KITAB AL QURAN?

1)

AL QURAN MERUPAKAN

2)

PENAWAR PANDUAN YANG LENGKAP

3)

UNTUK MANUSIA SUMBER RUJUKAN UTAMA

4)

MENGANDUNGI PELBAGAI

5)

ILMU MERUPAKAN MUKJIZAT

SOALAN

4) APAKAH MAKSUD SUHUF DARI SEGI BAHASA?

LAMBARAN

5) APAKAH MAKSUD SUHUF DARI SEGI ISTILAH?

KALAM ALLAH YANG DITURUNKAN KEPADA NABI2 DAN RASUL YANG MENJADI PANDUAN MANUSIA. TIDAK MENGANDUNGI PERATURAN YANG LENGKAP

6)

KITAB?

KELEBIHAN

BERIMAN

DENGAN

MENGENAL ALLAH SEBAGAI PENCIPTA

MENDAPAT PETUNJUK

MENDAPAT ILMU YANG BERMANFAAT

SOALAN

7) APAKAH AKIBAT TIDAK BERIMAN DENGAN KITAB?

MURTAD

SESAT SEPANJANG HIDUP

TIADA PANDUAN HIDUP

8) APAKAH MAKSUD HARI KIAMAT?

HARI KEMUSNAHAN ALAM DAN PENGAKHIRAN HIDUP MANUSIA DIDUNIA. KEMUDIAN MANUSIA DIBANGKITKAN SEMULA UNTUK DIHITUNG AMALAN DIDUNIA DENGAN PERHITUNGAN YANG ADIL DARI ALLAH.

9) APAKAH TUJUAN DIJADIKAN HARI KIAMAT?

1)

BUKTI ALLAH BERSIFAT ADIL

2)

BUKTI KEWUJUDAN ALLAH

3)

ALAM INI TIDAK KEKAL DAN AKAN MUSNAH

4) MENGHITUNG SELURUH AMALAN MAKHLUK

SOALAN

10) BERIKAN TANDA KECIL HARI KIAMAT?

1)

FITNAH BERLELUASA

2)

BANYAK BERLAKU GEMPA

3)

BUMI MASA BERLALU BEGITU PANTAS

4)

ANAK MENJADI TUAN KEPADA

5)

IBU BAPANYA KADAR JUMLAH WANITA MENGATASI LELAKI (1:50)

11) BERIKAH TANDA BESAR HARI KIAMAT?

1)

MUNCULNYA DAJJAL

2)

MUNCULNYA DABBAH

3)

TURUNNYA IMAM MAHDI

4)

KELUAR YAKJUJ & MAKJUJ

5)

TERBIT MATAHARI SEBELAH

6)

BARAT TURUN NABI ISA

12 APAKAH KESAN BERIMAN DENGAN HARI KAMAT?

1. MENAMBAH KEIMANAN DALAM DIR

2. MENGINSAFI KELEMAHAN DIRI

3. SENTIASA MENGIGATI MATI

Peringkat Hari Kiamat 1. Peringkat Pertama Semua makhluk & alam akan musnah sama ada di
Peringkat Hari Kiamat
1. Peringkat Pertama
Semua makhluk & alam akan musnah
sama ada di langit @ bumi.
2. Peringkat Kedua
Semua makhluk yang telah mati akan
dihidupkan untuk menerima
pengadilan Allah.
Hukum Beriman
Wajib
Nama Hari Kiamat
با سحِ لا موَي
َ
ُ
ثعبلا موي
Hari Perhitungan
Hari Kebangkitan
رخلأا موي
ةعقاولا موي
Hari Penghabisan
Hari Kejadian
ةعراقلا موي
نيدلا موي
Hari Keributan
Hari Agama
ةعاسلا موي
ةلزلزلا موي
Hari Masa
Hari Kegoncangan
ءازجلا موي
ةيشاغلا موَي
ُ
Hari Pembalasan
Hari Huru Hara
Perbicaraan
 

SOALAN

13) APAKAH KESAN BERIMAN

DENGAN HARI KIAMAT?

MENAMBAH KEIMANAN

SENTIASA BERSEDIA

 

MENGHADAPI KEMATIAN

SENTIASA MENTAATI

 

PERINTAH ALLAH

14) APAKAH MAKSUD SIFAT BAQA?

KEADAAN ALLAH YANG

KEKAL

15) APAKAH SIFAT BERLAWANAN

BAGI BAQA?

FANA’A = MUSNAH ATAU

BINASA

16) APAKAH KESAN BERIMAN

DENGAN SIFAT BAQA?

MENGAKUI HANYA ALLAH

 

YANG KEKAL

MENDAPAT KEBERKATAN

 

ALLAH

BERTAMBAH YAKIN DENGAN

 

KEWUJUDAN ALLAH

TIDAK MUDAH PUTUS ASA.

SOALAN

17) APAKAH ERTI MUHOLAFATUL

LILHAWADIS?

KEADAAN ALLAH YANG

BERBEZA DARIPADA SEGALA

YANG BAHARU

18) APAKAH SIFAT BERLAWANAN

BAGI MUHOLAFATUL LILHAWADIS?

MUMASALATUHU LILHAWADIS

IAITU BERSAMAAN DENGAN

SEGALA YANG BAHARU .

MUSTAHIL ALLAH BERSIFAT

DEMIKIAN.

19) APAKAH KESAN BERIMAN

DENGAN SIFAT MUHOLAFATUL

LILHAWADIS?

1)

IMAN BERTAMBAH

2)

DAPAT MEMBEZAKAN TUHAN DAN

3)

MAKHLUK MENDATANGKAN RASA IKHLAS BERIBADAH

SOALAN

20) APAKAH MAKSUD SIFAT QIAMUHU

BINAFSIH?

ALLAH BERDIRI DENGAN

SENDIRI

21) APAKAH SIFAT BERLAWANAN BAGI SIFAT QIAMUHU BINAFSIH?

QIAMUHU BIROIRIHI = BERDIRI ALLAH DENGAN YANG LAIN DAN MEMERLUKAN BANTUAN MAKHLUK. MUSTAHIL ALLAH BERSIFAT SEDEMIKIAN.

22) BERIKAN CONTOH KEJADIAN

DENGAN SIFAT QIAMUHU BINAFSIH?

KEJADIAN SEMUA MAKHLUK

DIALAM INI SALING

BERGANTUNG ANTARA SATU

SAMA LAIN.

23) AKIBAT TIDAK BERIMAN DENGAN

QIAMUHU BINAFSIH?

1. BERDOSA BESAR

2. LUPA AKAN KEKURANGAN DIRI

3. KURANG PENGHAYATAN

TERHADAP KEKUASAAN ALLAH

SOALAN

24) APAKAH MAKSUD QADA?

PERLAKSANAAN SETIAP PERKARA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH ALLAH TERHADAP SELURUH MAKHLUK.

25) APAKAH MAKSUD QODAR?

PENETAPAN . IAITU SETIAP PERKARA YANG TELAH DI TENTUKAN OLEH ALLAH TERHADAP SEMUA MAKHLUK.

26) APAKAH KHIDMAH BERIMAN DENGAN QADA DAN QADAR?

SENTIASA MERASA TENANG DALAM KEHIDUPAN

SENTIASA BERUSAHA BERSUNGGUH SUNGGUH DALAM KEHIDUPAN

SENTIASA BERTAWAKAL KEPADA ALLAH

TIDAK MUDAH PUTUS ASA

SOALAN

27) BERIKAN KESAN TIDAK BERIMAN DENGAN QADA DAN QADAR?

MUDAH

MENYALAHKAN

TAKDIR

BERPRASANGKA

KEPADA ALLAH

GELISAH

DALAM

KEPUTUSAN

BURUK

MEMBUAT

MALAS BERUSAHA

28) APAKAH ERTI SIFAT WAHDANIAH?

 

KEADAAN

ALLAH

YANG

 

TUNGGAL

29)

APAKAH

LAWAN

SIFAT

WAHDANIAH?

TAAD’DUD

=

BERBILANG-

BILANG

SOALAN

30) APAKAH KESAN BERIMAN DENGAN SIFAT WAHDANIAH?

MENAMBAH KEIMANAN

SENTIASA

MENGHARAP

KEPADA ALLAH

AQIDAH

MEMPUNYAI

TEGUH

YANG

ALLAH

MENGENAL

SEBENAR-BENARNYA.

DENGAN

31) APAKAH AKIBAT TIDAK BERIMAN DENGAN SIFAT WAHDANIAH?

TIDAK MENGENAL ALLAH PENCIPTA KITA

MUDAH DISESATKAN OLEH SYAITAN

MUDAH MERASA SOMBONG

IMAN TIDAK SEMPURNA

32) APAKAH ERTI SIFAT QUDRAT?

KEADAAN ALLAH YANG BERKUASA

SOALAN

33) APAKAH CIRI-CIRI KEKUASAAN ALLAH?

MENCIPTAKAN SESUATU TANPA BANTUAN MAKHLUK

SETIAP KEJADIAN ALLAH MEMPUNYAI KESEMPURNAAN

TERDAPAT PELBAGAI MANFAAT DALAM PENCIPTAANNYA

34) APAKAH KESAN TIDAK BERIMAN DENGAN SIFAT QUDRAT?

SENTIASA MELAKUKAN DOSA

TIDAK MEMOHON KEAMPUNAN ALLAH

MELETAKKAN KEHEBATAN MAKHLUK MENGATASI ALLAH

35) APAKAH KHIDMAH BERIMAN DENGAN SIFAT QUDRAT?

BERSYUKUR DENGAN NIKMAT ALLAH

SENTIASA MEMOHON KEPADA ALLAH

BERSUNGGUH DALAM MELAKSANAKAN IBADAH

TERPELIHARA DARI SYIRIK

 

SOALAN

36) APAKAH BUKTI KEHEBATAN

PENCIPTAAN ALLAH?

1. SEGALA CIPTAAN ALLAH

 

BERFUNGSI MENGIKUT

KETETAPAN (CONTOH:-

KEJADIAN BUMI, MATAHARI)

2. WUJUD PERBEZAAN SERTA

 

PERSAMAAN DALAM SETIAP

KEJADIAN (CONTOH:-

KEJADIAN MANUSIA)

3. MENGHIDUPKAN SESUATU

 

YANG TIDAK BERNYAWA

(CONTOH:- BIJI BENIH

TUMBUHAN)

37) APAKAH PENGERTIAN SIFAT

IRODAT?

BERKEHENDAK. ALLAH

BERKEHENDAK MELAKUKAN

SESUATU TANPA PAKSAAN

38) APAKAH KESAN BERIMAN

DENGAN IRODAT?

1. MELATIH DIRI BERSIFAT SABAR

2. TIDAK MUDAH BERPUTUS ASA

3. REHDO DENGAN KETENTUAN

 

DARINYA

4. HATI MENJADI TENANG

SOALAN

39) APAKAH KHIDMAH BERIMAN

DENGAN IRADAT?

BERDOA DAN BERTAWAKAL

ATAS SETIAP PEKERJAAN

MELATIH MANUSIA MENJADI

INSAN BERTAKWA

BERSANGKA BAIK

40 . AKIBAT MENGINGKARI SIFAT IRODAT” IALAH

LUPA DIRI

SOMBONG

MALAS BERUSAHA

MEROSAKKAN IMAN

PUTUS ASA

MENYALAHKAN ORANG LAIN

 

SOALAN

41) APAKAH PENGERTIAN SIFAT

ILMUN?

ALLAH MAHA MENGETAHUI

42) APAKAH LAWAN BAGI SIFAT

ILMUN?

JAHLUN = JAHIL

43) APAKAH KESAN BERIMAN

DENGAN SIFAT ILMUN?

1. BERSIFAT AMANAH

2. PERASAAN TAKUT HANYA

 

KEPADA ALLAH

3. BERLUMBA-LUMBA

 

MENEROKAI ILMU ALLAH

44) APAKAH AKIBAT TIDAK BERIMAN

DENGAN SIFAT ILMUN?

1. IMAN MUDAH TERGUGAT

2. SOMBONG DENGAN ILMU

 

PENGETAHUAN YANG DI

MILIKI

3. TIDAK AMANAH

4. MUDAH MELAKUKAN

 

KEMUNGKARAN

SOALAN

45) APAKAH PENGERTIAN SIFAT

HAYYAT?

HIDUP

46) APAKAH LAWAN BAGI SIFAT

HAYYAT?

MAUT = MUSTAHIL ALLAH MATI

47) APAKAH KESAN BERIMAN

DENGAN SIFAT HAYYAT?

1. MEMBERI KEYAKINAN BAHAWA

SEMUA MAKHLUK AKAN

BINASA

2. MEMBUAT PERSEDIAAN UNTUK

MATI

3. TIDAK SOMBONG

48) APAKAH AKIBAT TIDAK BERIMAN

DENGAN SIFAT HAYYAT?

IMAN TIDAK MANTAP

KURANG AMALAN KEBAIKAN

MUDAH LUPA DIRI DAN

SOMBONG

 

SOALAN

49) BERIKAN 4 SIFAT WAJIB BAGI RASUL?

 

WAJIB

قدصلا

-

Benar

ةناملاا

-

Dipercayai

غيلبتلا

-

Menyampaikan

ةناطفلا

-

Bijaksana

50) BERIKAN 4 SIFAT MUSTAHIL BAGI RASUL?

 

MUSTAHIL

 

بذكلا

-

Dusta

ةنايخلا

-

Khianat

نامتكلا

-

Menyembunyikan

ةدلابلا

-

Bodoh

51) APAKAH SIFAT HARUS BAGI RASUL?

SIFAT YANG SAMA DIMILIKI OLEH MANUSIA BIASA.

SOALAN

52) BERIKAN CONTOH SIFAT HARUS BAGI RASUL?

1. MAKAN DAN MINUM

2. TIDUR

3. BERKELUARGA

4. SAKIT

53) BERIKAN NAMA RASUL ULUL AZMI?

1. MUHAMMAD

2. MUSA

3. ISA

4. NUH

5. IBRAHIM

54) BERIKAN NAMA 2 JENIS QADA?

1.

2.

Muaálaq

Mubram

قلعم

مربم

 

SOALAN

55) APAKAH MAKSUD MUALLAQ?

QADA YANG BOLEH DIUBAH

56) APAKAH MAKSUD MUBRAM?

QADA YANG TIDAK BOLEH DIUBAH

57) APAKAH PENGERTIAN SAM’IYAT?

BERITA-BERITA MENGENAI PERKARA QHAIB YANG DIPEROLEHI DAN DIDENGARI DARI AL QURAN DAN HADIS

58) APAKAH PERKARA-PERKARA SAM’IYAT?

1. BARZAKH (ALAM KUBUR)

2. MAHSYAR ( HIMPUNAN)

3. MIZAN (TIMBANGAN)

4. JANNAH (SYURGA)

5. KIAMAT ( KEHANCURAN)

6. HISAB ( PERKIRAAN)

7. SIRAT ( TITIAN)

8. NAAR ( NERAKA)

SOALAN

59) BERIKAN CONTOH QODO ?

1. UMUR

2. RUPA PARAS

3. KEJADIAN MALAM DAN SIANG

4. AJAL MAUT

60) BERIKAN CONTOH QADAR?

1. KEMALANGAN

2. BERJAYA DALAM

PEPERIKSAAN

SOALAN

61) SIFAT WAJIB ALLAH

Ada 20 :

1.

دوجو

Ada

2.

مدق

Sedia

3.

ءاقب

Kekal

 

هتفلاخم

Bersalahan Allah

4.

dengan segala yang

ثداوحلل

baharu

   

Berdiri Allah dengan

5.

هسفنب همايق

sendirinya

6.

ةينادحو

Esa

7.

ةردق

Kuasa

8.

ةدارإ

Berkehendak

9.

ملع

Mengetahui

10.

ةايح

Hidup

11.

عمس

Mendengar

12.

رصب

Melihat

13.

ملاك

Berkata-kata

SOALAN

62) SIFAT MUSTAHIL ALLAH

Ada 20 :

1.

مدع

Tiada

2.

ثودح

Baharu

3.

ءانف

Binasa

4.

هتلثامم

Bersamaan Allah

ثداوحلل

dengan yang baharu

5.

ىلاعت همايق

Berdiri Allah dengan

هريغب

yang lain

6.

ددعت

Berbilang-bilang

7.

زجع

Lemah

8.

ةهارك

Benci

9.

لهج

Bodoh

10.

توم

Mati

11.

ممص

Tuli

12.

يمع

Buta

13.

مكب

Bisu

 

SOALAN

63) KESAN BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR :-

(A)

TIDAK MENYALAHKAN ALLAH

(B)

SABAR MENEMPUH DUGAAN

64) Dalil yang menunjukkan Allah bersifat ”Wahdaniah” terdapat dalam surah

Jawapan : surah Al-Alaq

65) RUKUN IMAN ADA 6 :-

 

1. Beriman kepada Allah

2. Beriman kepada Malaikat

3. Beriman kepada Kitab

4. Beriman kepada Rasul

5. Beriman kepada Hari Kiamat

6. Beriman kepada Qada’ &

Qadar

66) RUKUN ISLAM ADA 5 :-

 

1. Mengucap dua kalimah syahadah

2. Sembahyang 5 waktu

3. Puasa di bulan Ramadhan

4. Menunaikan zakat fitrah

5. Mengerjakan Haji

 

SOALAN

67) BERAPAKAH MALAIKAT YANG

WAJIB DIKETAHUI DAN

SENARAIKAN?

Jawapan : 10

Jibrail

Menyampaikan wahyu

Mikail

Menurunkan rezeki

Israfil

Meniup sangkakala

Izrail

Mengambil nyawa

Munkar

Nakir

Menyoal orang mati dalam kubur

Riduan

Menjaga syurga

Malik

Menjaga neraka

Raqib

Catat amal kebaikan

Atid

Catat amal keburukkan

68) Tempat perhimpunan semua makhluk pada hari kebangkitan ialah :-

Padang Mahsyar

SOALAN

69) 2 KELEBIHAN KITAB AL QURAN:-

MEMBACANYA DIKIRA IBADAH

SESUAI UNTUK SEPANJANG ZAMAN

70) BERIKAN MAKSUD PERKATAAN DIBAWAH? MAKSUM = TERPELIHARA DARI DOSA MUKJZAT = PERKARA LUAR BIASA YANG DIKURNIAKAN KEPADA NABI DAN RASUL.

71) APAKAH PERBEZAAN NABI DAN RASUL? NABI = Seorang lelaki yang merdeka, diwahyukan oleh Allah kepadanya sesuatu syariat & tidak disuruh menyampaikan.

- RASUL =

Seorang lelaki yang merdeka, diwahyukan oleh Allah kepadanya sesuatu syariat & disuruh menyampaikan kepada umat.

Nama Kitab

Ada 4 yang wajib diketahui:

1. ZABUR

Nabi : Nabi Daud AS

Bahasa : Suryani

Kaum : Yahudi/Israel

2. TAURAT

Nabi : Nabi Musa AS

Bahasa : Ibrani

Kaum : Yahudi/Israel

3. INJIL

Nabi : Nabi Isa AS

Bahasa : Suryani

Kaum : Yahudi/Israel

4. AL-QURAN

Nabi : Nabi Muhammad SAW

Bahasa : Arab

Kaum : Bangsa arab & seluruh umat manusia

DALIL

DALIL

NOTA IBADAH

SOALAN

1) APAKAH PENGERTIAN TAYAMMUM? BAHASA : Qasad @ niat

ISTILAH : Menyapu debu tanah

yang suci ke muka & kedua

belah tangan hingga ke siku

dengan syarat-syarat tertentu

2) APAKAH SEBAB YANG DIHARUSKAN

TAYAMMUM:-

1. Tiada air

2. Sukar mendapatkan air

3. Cuaca yang terlalu sejuk

4. Tidak dapat menggunakan air (sebab sakit @ bimbang dijangkiti penyakit)

3) ALAT

YANG

DIGUNAKAN

UNTUK BERTAYAMMUM

DEBU

SOALAN

4) SYARAT SAH TAYAMMUM?

YAKIN TELAH MASUK WAKTU

MENGGUNAKAN DEBU TAN YANG SUCI

TERDAPAT SEBAB2 YANG MEMBOLEHKAN TAYAMMUM.

5)ANGGOTA TAYAMMUM

1. MUKA

2. DUA TANGAN HINGGA KE SIKU

6)Rukun Tayammum ada 4 iaitu?

1.

NIAT

HINGGA KE SIKU 6) Rukun Tayammum ada 4 iaitu ? 1. NIAT 2. MENYAPU DEBU TANAH

2. MENYAPU DEBU TANAH KE MUKA

3. MENYAPU DEBU TANAH KE TANGAN HINGGA KE SIKU (DENGAN DEBU YANG

LAIN)

4. TERTIB

SOALAN

7) PERKARA YANG MEMBATALKAN

TAYAMMUM

SEMUA PERKARA YANG

MEMBATALKAN WUDUK

MENDAPAT AIR SEBELUM

MEMULAKAN SOLAT (JIKA

TAYAMUM KERANA TIADA

AIR)

MURTAD

8) PERKARA SUNAT TAYAMMM?

1)

MEMBACA BISMILLAH

2)

MENIPISKAN DEBU

3) MENDAHULUKAN ANGGOTA KANAN 4) MERENGGANGKAN TANGAN KETIKA BERTAYAMMUM

SOALAN

9) PENGERTIAN MANDI WAJIB?

IALAH MERATAKAN AIR MUTLAQ KESELURUH BADAN DISERTAI NIAT DAN SYARAT TERTENTU.

10) LARANGAN SEMASA HADAS BESAR?

1. SOLAT

2. TAWAF

3. MENYENTUH AL QURAN

4. BERHENTI ATAU BERULANG ALIK DALAM MASJID

11) PERKARA YANG MENYEBABKAN MANDI WAJIB

1. HAID

2. NIFAS

3. WILADAH

4. BERSETUBUH

5. KELUAR MANI

6. MATI SELAIN MATI SYAHID

 

SOALAN

12) PERKARA SUNAT MANDI WAJIB?

MEMBACA BISMILLAH

MENGAMBIL WUDUK TERLEBIH DAHULU

MENDAHULUKAN SEBELAH KANAN

MEMBACA DOA SELEPAS MANDI

13) RUKUN MANDI WAJIB

1. NIAT

2. MENGHILANGKAN NAJIS YANG TERDAPAT PADA ANGGOTA BADAN JIKA ADA

3. MERATAKAN AIR KESELURUH ANGGOTA BADAN.

WAJIB 1. NIAT 2. MENGHILANGKAN NAJIS YANG TERDAPAT PADA ANGGOTA BADAN JIKA ADA 3. MERATAKAN AIR

SOALAN

14) BERZIKIR BOLEH DILAKUKAN KETIKA HADAS BESAR ?

BOLEH

15) HUKUM MANDI WAJIB

WAJIB

SOALAN

16) APAKAH PENGERTIAN AZAN?

BAHASA : MEMBERITAHU

ISTILAH : SERUAN KEPADA ORANG

RAMAI UNTUK MEMBERITAHU

BAHAWA TELAH MASUK WAKTU

SOLAT FARDHU.

17) APAKAH PENGERTIAN IQAMAT?

BAHASA = MENDIRIKAN

ISTILAH = LAFAZ TERTENTU, MEMINTA

JEMAAH BANGUN UNTUK

MENUNAIKAN SOLAT.

18) PERKARA SUNAT BAGI MUEZZIN?

SUCI DARI HADAS

MENGHADAP KIBLAT

BERDIRI BETUL

MUEZZIN ORANG YANG

BERAKHLAK MULIA

TERTIL (SEBUTAN YG FASIH &

BETUL)

SOALAN

19) SYARAT SAH AZAN DAN IQAMAT

1. ISLAM

2. MUMAYIZ

3. LELAKI

4. BERAKAL

5. MASUK WAKTU SOLAT

6. SEMPURNA LAFAZ AZAN

DALAM SATU WAKTU TANPA

BERHENTI DALAM SATU

TEMPOH YANG PANJANG

7. TERTIB

20) PERKARA MAKRUH DILAKUKAN

KETIKA AZAN

1. DALAM KEADAAN BERHADAS

2. TERLAU MEMANJANGKAN

SUARA SEHINGGA BERUBAH

MAKNA LAFAZ AZAN

3. MELAUNGKAN AZAN SAMBIL

DUDUK.

21) APAKAH HUKUM MELAUNGKAN AZAN DAN IQAMAT?

SUNAT MUA’KAD (DITUNTUT)

 

SOALAN

22) WAKTU2 LAIN YANG DI

SUNATKAN AZAN?

Ketika sesat dalam hutan @

 

perjalanan

Ketika menghadapi

 

peperangan

Ketika menghadapi hujan

 

lebat & rebut taufan

Ketika berlaku kebakaran

Ketika hendak memulakan

 

perjalanan jauh

23) PERKARA SUNAT KETIKA AZAN?

1. Menghadap kiblat

2. Berdiri ketika melaungkan azan

3. Melafazkan azan dengan tartil

(tenang, jelas & betul)

4. Mua’zzin berakhlak mulia

5. Suci daripada hadas kecil &

besar

6. Mu’azzin bersuara nyaring &

baik

7. Berdoa selepas azan

24) ORANG YANG MELAUNGKAN AZAN DIPANGGIL

MUEZZIN

SOALAN

 

25) BERIKAN PENGERTIAN SOLAT FARDU?

BAHASA : DOA

 

ISTILAH : BEBERAPA PERKATAAN &

PERBUATAN YANG DIMULAKAN

DENGAN TAKBIRATUL IHRAM &

DISUDAHI DENGAN SALAM.

 

26) HUKUM SOLAT FARDU?

WAJIB

TINGGAL

SOLAT

FARDHU

BERDOSA BESAR

 

27) SYARAT WAJIB SOLAT

 

1. ISLAM

2. BERAKAL

3. BALIGH

SOALAN

28) SYARAT SAH SOLAT?

1. SUCI DARI HADAS

2. SUCI DARI NAJIS

3. MENUTUP AURAT

4. MENGHADAP KIBLAT

5. YAKIN MASUK WAKTU

29) BAHAGIAN RUKUN SOLAT?

ADA 3 :

1. RUKUN QAULI (PERKATAAN) 5

PERKARA

2. RUKUN

FI’LI

(PERBUATAN)

6

PERKARA

3.

RUKUN

QALBI

(HATI)

2

PERKARA

 

30) RUKUN QAULI (PERKATAAN)

1. TAKBIR RATUL IHRAM

2. MEMBACA AL FATIHAH

3. MEMBACA AHIYAT AKHIR

4. SELAWAT KEATAS NABI

5. MEMBERI SALAM PERTAMA

SOALAN

31) RUKUN FI’LI (PERBUATAN)

1. BERDIRI BETUL

2. RUKUK

3. INGTIDAL

4. SUJUD

5. DUDUK DIANTARA 2 SUJUD

6. DUDUK MEMBACA TAHIYAT AKHIR

32) RUKUN QALBI (HATI)

1. NIAT

2. TERTIB

33) BERAPAKAH RUKUN SOLAT ?

13 PERKARA

1. Niat Qalbi (1)

2. Berdiri tegak Fi’li (1)

3. Takbiratul Ihram Qauli (1)

4. Membaca surah Al-Fatihah Qauli (2)

5. Rukuk + Tama’ninah – Fi’li (2)

6. I’tidal + Tama’ninah – Fi’li (3)

7. Sujud + Tama’ninah – Fi’li (4)

8. Duduk antara 2 sujud + Tama’ninah – Fi’li (5)

9. Duduk tahiyyat akhirFi’li (6)

10. Baca tahiyyat akhir Qauli (3)

11. Selawat ke atas Nabi Qauli (4)

12. Beri salam pertama Qauli (5)

13. Tertib Qalbi (2)

SOALAN

34) WAKTU SOLAT ?

SUBUH (2 RAKAAT)

TERBIT FAJAR SIDDIQ SEHINGGA

TERBENAM MATAHARI

ZOHOR ( 4 RAKAAT)

GELINCIR MATAHARI SEHINGGA

MASUK WAKTU ASAR (APABILA

BAYANG SESUATU OBJEK SAMA

PANJANG DENGAN OBJEK TERSEBUT)

ASAR (4 RAKAAT)

BAYANG2 SUATU OBJEK LEBIH PANJANG DARIPADA OBJEK ASAL HINGGA TERBENAM MATAHARI DI KAKI LANGIT SEBELAH BARAT”

MAGHRIB 3 RAKAAT)

TERBENAM MATAHARI DIPARAS LAUT

SEHINGGA HILANG CAHAYA MERAH

DIKAKI LANGIT

ISYAK (4 RAKAAT)

HILANG CAHAYA MERAH HINGGA

TERBIT FAJAR SHODIQ

SOALAN

35) PERKARA MAKRUH KETIKA SOLAT?

1.

BERPALING KE KANAN & KE KIRI

2.

MEMANDANG KE ATAS

3.

MENYINSING KAIN @ BAJU

4.

SOLAT DALAM KEADAAN

MENAHAN KENCING @ AIR BESAR

5.

SOLAT KETIKA MAKANAN TELAH

DIHIDANG

6.

SOLAT DALAM KEADAAN TERLALU

MENGANTUK

 

36)

PERKARA

YANG

MEMBATALKAN

SOLAT?

1. Murtad

2. Bergerak lebih 3 kali berturut-turut

3. Berpaling dada dari arah kiblat

4. Makan & minum

5. Mengeluarkan suara selain

bacaan solat

6. Kedatangan hadas (kecil @ besar)

7. Bercakap @ berkata-kata

8. Terkena najis yang tak dimaafkan

9. Berubah niat

SOALAN

37) PENGERTIAN SOLAT SUNAT?

SOLAT

YANG

DI

ANJURKAN

OLEH

SYARAK

UNTUK

DILAKUKAN

TETAPI

TIDAK DIWAJIBKAN.

38) SOLAT SUNAT DISUNATKAN

BERJEMAAH

SOLAT AIDILFITRI

SOLAT AIDILADHA

SOLAT TARAWIKH

SOLAT GERHANA

BULAN/MATAHARI

SOLAT ISTISQA’ (MINTA HUJAN)

39) SOLAT SUNAT TIDAK DISUNATKAN BERJEMAAH

SUNAT RAWATIB

SUNAT DHUHA

SUNAT HAJAT

SUNAT TAHAJJUD

SUNAT ISTIKHARAH

SUNAT TAUBAT

SOALAN

40) Solat sunat

Witir

Kebiasannya dirangkaikan dengan Solat Tarawikh. Bilangan rakaatnya ganjil seperti 1,2 &3

Tahajud

Dilakukan dimalam hari selepas terjaga dari tidur. Bilangan rakaatnya adalah sekurang2nya 2 rakaat.

Tahiyatul

Dilakukan selepas masuk ke dalam masjid, sebaik2nya sebelum duduk. Bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat.

Masjid

Dhuha

Dilakukan pada waktu Dhuha (20 minit selepas terbit matahari).

Istikharah

Bertujuan mendapatkan petunjuk untuk membuat pilihan. 2 rakaat.

Hajat

Bertujuan untuk memohon hajat. 2 rakat.

Rawatib

Dilakukan sebelum atau selepas solat fardu. 2 rakaat.

 

SOALAN

 

41) PENGERTIAN SOLAT SUNAT

 

RAWATIB?

 

SOLAT 2 RAKAAT YANG DILAKUKAN

SEBELUM & SELEPAS SOLAT FARDHU

42) BAHAGIAN SOLAT RAWATIB

 

1. QABLIAH

(SEBELUM

SOLAT

 

FARDHU)

2. BA’DIYAH

(SELEPAS

SOLAT

 

FARDHU)

43) HIKMAH SOLAT SUNAT?

 

DAPAT MENYEMPURNAKAN/ MENAMPAL KEKURANGAN SEMASA SOLAT FARDHU.

MELATIH MANUSIA MENJADI ORANG YANG IKHLAS DALAM MELAKUKAN IBADAH.

44) SOLAT SUNAT TARAWIKH DILAKUKAN PADA BULAN

 

RAMADHAN

45) APAKAH SOLAT SUNAT YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBUAT PILIHAN YANG TEPAT?

SOLAT SUNAT ISTIKHARAH

 

SOALAN

 

46)

PERKARA

-

PERKARA

SUNAT

DALAM SOLAT:-

 

1. SUNAT AB’AAD

 

2. SUNAT HAI’AAH

47) PENGERTIAN SUNAT AB’AAD

PERKARA-PERKARA SUNAT

YANG SANGAT DITUNTUT

JIKA TERTINGGAL GANTI

DENGAN SUJUD SAHWI

 

Ada 9:

1. Baca Tahiyyat Awal (pertama)

 

2. Selawat dalam Tahiyyat Awal

3. Duduk tahiyyat

 

4. Selawat ke atas keluarga nabi dalam

Tahiyyat Akhir

 

5. Baca Doa Qunut

6. Baca selawat ke atas keluarga & sahabat

nabi dalam Doa Qunut

 

7. Membaca selawat ke atas nabi selepas

Qunut

 

8. Salam ke atas nabi, keluarga &

sahabatnya

 

9. Berdiri ketika baca Qunut

 

SOALAN

48) PENGERTIAN SUNAT HAI’AAH

PERKARA SUNAT JIKA

DITINGGALKAN TIDAK DITUNTUT

MELAKUKAN SUJUD SAHWI.

Ada 14:

1. Angkat tangan semasa Takbiratul Ihram

2. Meletakkan tangan kanan ke atas

tangan kiri

3. Baca Doa Iftitah

4. Baca Ta’awwuz

ke atas tangan kiri 3. Baca Doa Iftitah 4. Baca Ta’awwuz 5. Menyaringkan bacaan Al-Fatihah pada

5. Menyaringkan bacaan Al-Fatihah pada

solat Subuh/Isya’/Maghrib dan

memperlahankan pada Solat Zohor/Asar

6. Membaca ‘Amin’ selepas Al-Fatihah

7. Membaca surah Al-Quran selepas

Fatihah

8. Baca takbir semasa hendak rukuk

9. Baca tasbih ketika rukuk

Baca takbir semasa hendak rukuk 9. Baca tasbih ketika rukuk 10. Baca tasbih semasa sujud 11.

10. Baca tasbih semasa sujud

9. Baca tasbih ketika rukuk 10. Baca tasbih semasa sujud 11. Letak kedua tangan di atas

11. Letak kedua tangan di atas peha dengan

melepaskan kesemua jari

12. Salam kedua

 

SOALAN

49) PENGERTIAN SOLAT JUMAAT

SOLAT FARDU 2 RAKAAT DALAM

WAKTU ZOHOR, PADA HARI JUMAAT,

DILAKUAN OLEH LELAKI, SECARA

BERJEMAAH DAN DIDAHULUI

DENGAN 2 KHUTBAH.

50) APAKAH HUKUM SOLAT JUMAAT?

WAJIB BAGI LELAKI MUSLIM YANG CUKUP SYARAT

51) SYARAT WAJIB SOLAT JUMAAT IALAH

1)

ISLAM - TIDAK WAJIB BAGI

ORG KAFIR

2)

LELAKI PEREMPUAN TIDAK

DIWAJIBKAN

3)

BALIGH TIDAK WAJIB BG

KANAK2 YG TIDAK CUKUP

UMUR

4)

BERAKAL TIDAK WAJIB BAGI

ORANG GILA

5)

BERMUKIM TIDAK WAJIB

BAGI MUSAFIR

6)

SIHAT TIDAK WAJIB BAGI ORG SAKIT

7)

MERDEKA TIDAK WAJIB BAGI HAMBA

 

SOALAN

52) SYARAT SAH SOLAT JUMAAT

1)

BERJEMAAH TIDAK SAH

SOLAT SEORANG DIRI

2)

JUMLAH JEMAAH

SEKURANG2NYA 40 ORANG

YANG BERMAUSTATIN

3)

HENDAKLAH DIDIRIKAN

DALAM WAKTU ZOHOR PADA

HARI JUMAAT

4)

TIDAK MELAKUKAN 2 SOLAT

DALAM 1 TEMPAT.

53) APAKAH PERKARA SUNAT

SEBELUM SOLAT JUMAAT?

1) MEMOTONG KUKU DAN

 

RAMBUT JIKA PANJANG

2) MANDI

SUNAT JUMAAT

 

SEBELUM PERGI MASJID

3)

MEMAKAI PAKAIAN YG ELOK

4)

DATANG AWAL KEMASJID

5) MENUNAIKAN

SOLAT

 

TAHIYATUL MASJID

6) BERNIAT INGTIKAF (BERADA

 

DLM MASJID)

7) SUNAT BACA ALQURAN DAN

 

SELAWAT NABI

SOALAN

54) ORANG YANG DIBERI RUHSAH

MENINGGALKAN SOLAT JUMAAT?

1)

ORANG YANG SAKIT

2)

HUJAN YANG TERLALU LEBAT

3)

TERLALU LAPAR ATAU

DAHAGA

4)

CUACA

5)

ORANG YANG BERMUSAFIR

55) GELARAN BAGI ORANG YANG MEMBACA KHUTBAH IALAH

KHATIB

56) SOLAT JUMAAT DIKERJAKAN PADA WAKTU

ZUHUR

SOALAN

57) PERNGERTIAN KHUTBAH JUMAAT

IALAH UCAPAN YANG WAJIB

DISAMPAIKAN SEBELUM SOLAT

JUMAAT DAN MENGANDUNGI PUJI-

PUJIAN KEPADA ALLAH,SELAWAT

KEATAS NABI SERTA NASIHAT DAN

PENGAJARAN KEPADA JEMAAH.

58) HUKUM KHUTBAH JUMAAT

WAJIB

59) RUKUN KHUTBAH JUMAAT

1)

MEMUJI NAMA ALLAH

2)

BERSELAWAT KEATAS NABI

MUHAMMAD

3)

BERPESAN-PESAN KEPADA

PARA JEMAAH SUPAYA

BERTAKWA KEPADA ALLAH

4)

MEMBACA AYAT AL QURAN

DIDALAM 1 DARI 2 KHUTBAH.

5)

MEMBACA DOA BAGI ORANG

MUKMIN DALAM KHUTBAH

YANG KE 2.

SOALAN

60) SYARAT SAH KHUTBAH JUMAAT?

ISLAM

BALIQH

LELAKI

TAHU RUKUN KHUTBAH

BERAKAL

SUCI DARI HADAS

MENUTUP AURAT

61) HIKMAH SOLAT JUMAAT?

LAMBANG PERPADUAN UMAT

ISLAM

DAPAT MENDENGAR

NASIHAT

MEMBUKTIKAN KETAATAN

KEPADA ALLAH

DAPAT BERTUKAR-TUKAR

FIKIRAN

MENGUKUHKAN

PERSAUDARAAN UMAT ISLAM

SOALAN

62)

JAMA?

APAKAH

PENGERTIAN

SOLAT

SOLAT FARDHU YANG

DIHIMPUNKAN DALAM SATU

WAKTU.

63)

JAMA ?

BERAPAKAH BAHAGIAN SOLAT

DUA BAHAGIAN

1. JAMA’ TAKDIM

- SOLAT DALAM WAKTU PERTAMA

- HIMPUN DAHULU (KEHADAPAN)

- MELAKUKAN SOLAT ASAR DALAM

WAKTU ZOHOR @ WAKTU ISYA’

DALAM WAKTU MAGHRIB

2. JAMA’ TAKHIR

- SOLAT DALAM WAKTU KEDUA

- HIMPUN KEMUDIAN (MELEWATKAN)

- MELAKUKAN SOLAT MAGHRIB DALAM WAKTU ISYA’ @ WAKTU ZOHOR DALAM WAKTU ASAR

64)

DIJAMA’KAN?

APAKAH

SOLAT

YANG

ZOHOR + ASAR

MAGHRIB + ISYA’

BOLEH

SOALAN

65)

JAMA’ TAKDIM?

APAKAH

SYARAT

SAH

SOLAT

MENGERJAKAN DALAM WAKTU SOLAT PERTAMA

NIAT SOLAT JAMA’ TAKDIM

SOLAT PERLU BERTERUSAN. TIDAK DISELANGI SOLAT SUNAT @ MASA PANJANG. TAPI DIBOLEHKAN JIKA UNTUK AMBIL WUDUK @ TAYAMUM

MASIH DALAM MUSAFIR HINGGA TAKBIRATUL IHRAM SOLAT KEDUA.

66)

JAMA’ TAKHIR?

APAKAH

SYARAT

SAH

SOLAT

BERNIAT JAMA’ TAKHIR PADA

WAKTU PERTAMA

MASIH DALAM PERJALANAN

KETIKA MASUK WAKTU KEDUA.

BERNIAT MENTAKHIRKAN

WAKTU PERTAMA KE DALAM

WAKTU KEDUA.

67) SOLAT YANG TIDAK BOLEH DIJAMAK

SOLAT SUBUH

 

SOALAN

68) APAKAH PENGERTIAN SOLAT QASAR?

 

MEMENDEKKAN

@

MENGURANGKAN BILANGAN

RAKAAT DARI 4 KEPADA 2.

69) APAKAH HUKUM SOLAT QASAR?

MUSAFIR HARUS

 

MUSAFIR BOLEH PILIH SAMA

 

ADA NAK TUNAIKAN SOLAT

SECARA SEMPURNA (TAMAM)

@ QASAR.

LEBIH AFDHAL QASAR

 

INFO = 2 MARHALAH BERSAMAAN

81KM

(SUBUH & MAGHRIB TIDAK BOLEH DI QASAR KAN)

(ZUHUR, ASAR & ISYAK BOLEH DI

 

QASAR KAN)

SOALAN

70) APAKA SYARAT SAH QASAR?

JARAK PERJALANAN

SEKURANG-KURANGNYA 2

MARHALAH (≈ 90KM)

MUSAFIR BUKAN UNTUK

MAKSIAT

SOLAT 4 RAKAAT SAHAJA

YANG BOLEH DIQASARKAN

NIAT SOLAT QASAR

TIDAK BERMAKMUM PADA

ORANG BERMUKIM @ YANG

SOLAT SECARA TAMAM

TIDAK BERNIAT TINGGAL DI

SITU SELAMA 4 HARI 4 MALAM.

71) PERKARA YANG MEMBOLEHKAN

SOLAT JAMAK DAN QASAR?

1. MUSAFIR SEJAUH 2

MARHALAH

2. MUSAFIR BERTUJUAN BAIK

3. MENGETAHUI SYARAT2 SOLAT

JAMAK DAN QASAR

SOALAN

72) APAKAH HIKMAH SOLAT JAMA’ & QASAR?

MEMBERI KERINGANAN

UNTUK MENUNAIKAN SOLAT

FARDHU KETIKA MUSAFIR

TANDA KASIH SAYANG ALLAH

MENGGALAKKAN

BERMUSAFIR

SOLAT WAJIB DITUNAIKAN

WALAUPUN DALAM MUSAFFIR

MENUNJUKKAN ISLAM ITU

MUDAH

73) PERKARA YANG MEMBATALKAN SOLAT JAMAK DAN QASAR?

1. TIBA KETEMPAT ASAL SEBELUM SELESAI SOLAT KE DUA

2. BERNIAT MENETAP DISESUATU TEMPAT TANPA SEBARANG URUSAN MELEBIHI TEMPOH 4 HARI.

SOALAN

74) PENGERTIAN SOLAT ORANG SAKIT?

CARA MENUNAIKAN SOLAT BAGI

ORANG YANG TIDAK MAPU

MENUNAIKAN SECARA BIASA.

75) CARA MELAKUKAN SOLAT KETIKA

SAKIT?

1. DUDUK (IFTIRASY, BERSILA, ATAS KERUSI)

2. MENGIRING

(MUKA

MENGHADAP KIBLAT)

&

DADA

3. MENELENTANG (MELUNJURKAN KAKI KEARAH KIBLAT DENGAN KEPALA TERANGKAT SEDIKIT & MUKA MENGHADAP KIBLAT)

76) HIKMAH RUKHSAH SOLAT KETIKA

SAKIT?

MEMBERI KEMUDAHAN KEPADA ORANG SAKIT.

MENGURANGKAN KESAKITAN PESAKIT

AGAR UMAT ISLAM SENTIASA PATUH & TAAT KEPADA PERINTAH ALLAH & TIDAK MENINGGALKAN IBADAH SOLAT DALAM APA JUA KEADAAN

SOALAN

77) PENGERTIAN SOLAT KETIKA DALAM

KENDERAAN?

SOLAT DILAKUKAN MENGIKUT

KEADAAN KENDERAAN YANG DINAIKI.

(JIKABOLEH BERDIRI, MAKA SOLAT

HENDAKLAH DILAKUKAN DENGAN

BERDIRI)

78) HIKMAH SOLAT DALAM KEADAAN

UZUR DAN KETIKA DALAM

KENDERAAN?

MENUNJUKKAN ISLAM ITU

MUDAH

SENTIASA MENGIGATI ALLAH

TIADA ALASAN UNTUK

MENINGGALKAN SOLAT

SOLAT WAJIB DITUNAIKAN

WALAU DALAM APA KEADAAN

SOALAN

79) APAKAH PENGERTIAN SOLAT JENAZAH?

SOLAT YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ISLAM YANG HIDUP KEATAS JENAZAH ORANG ISLAM YANG MENINGGAL DUNIA.

80) HUKUM?

FARDU KIFAYAH.

81) RUKUN SOLAT JENAZAH?

1) NIAT

2)

BERDIRI BETUL

3)

4 KALI TAKBIR

4)

MEMBACA AL FATIHAH

5)

BERSELAWAT KEATAS NABI

6)

MENDOAKAN JENAZAH

7)

MEMBERI SALAM

82) SYARAT2 JENAZAH YANG DI SEMBAHYANGKAN?

BUKAN MATI SYAHID

JENAZAH ISLAM

SUDAH DIMANDIKAN DAN DIKAFANKAN

 

SOALAN

INFO SOLAT JENAZAH:-

1)

SUNAT DI LAKUKAN BERJEMAAH TIDAK MEMPUNYAI RUKUNG DAN SUJUD SYARAT SAH SOLAT JENAZAH SAMA SEPERTI SOLAT BIASA

2)

3)

4)

PERKARA MEMBATALKAN SOLAT JENAZAH SAMA SEPERTI PERKARA MEMBATALKAN SOLAT BIASA.

83) PERKARA2 YANG SUNAT DILAKUKAN KETIKA SOLAT JENAZAH?

1)

IMAM BERDIRI BERDEKATAN KEPALA BAGI MAYAT LELAKI , DAN PINGGANG BAGI AYAT PEREMPUAN DILAKUKAN SOLAT DI MASJID BERJEMAAH MENGANGKAT 2 TANGAN SETIAP KALI TAKBIR

2)

3)

4)

5)

6)

MEMPERLAHANKAN BACAAN MENJADIKAN 3 SHAF (BARISAN) JIKA RAMAI.

SOALAN

84) LAFAZ NIAT SOLAT JENAZAH?

JENAZAH LELAKI

SOALAN 84) LAFAZ NIAT SOLAT JENAZAH? JENAZAH LELAKI JENAZAH WANITA JENAZAH KANAK2 LELAKI JENAZAH KANAK2 PEREMPUAN

JENAZAH WANITA

SOALAN 84) LAFAZ NIAT SOLAT JENAZAH? JENAZAH LELAKI JENAZAH WANITA JENAZAH KANAK2 LELAKI JENAZAH KANAK2 PEREMPUAN

JENAZAH KANAK2 LELAKI

SOALAN 84) LAFAZ NIAT SOLAT JENAZAH? JENAZAH LELAKI JENAZAH WANITA JENAZAH KANAK2 LELAKI JENAZAH KANAK2 PEREMPUAN

JENAZAH KANAK2 PEREMPUAN

SOALAN 84) LAFAZ NIAT SOLAT JENAZAH? JENAZAH LELAKI JENAZAH WANITA JENAZAH KANAK2 LELAKI JENAZAH KANAK2 PEREMPUAN
SOALAN SOALAN 85) APAKAH PENGERTIAN PUASA? 89) SYARAT WAJIB PUASA • ISLAM BAHASA : MENAHAN
SOALAN
SOALAN
85) APAKAH PENGERTIAN PUASA?
89) SYARAT WAJIB PUASA
• ISLAM
BAHASA : MENAHAN DIRI
• BALIGH
ISTILAH : MENAHAN DIRI DARI MAKAN
• BERAKAL
& MINUM SERTA PERKARA-PERKARA
• MAMPU BERPUASA (TIDAK
YANG MEMBATALKAN PUASA
SAKIT & MEMUDARATKAN @
BERMULA TERBIT FAJAR HINGGA
TERLALU TUA)
TERBENAM MATAHARI DENGAN
• SUCI DARIPADA HAID & NIFAS
SYARAT-SYARAT TERTENTU
• BERMUKIM – MUSAFIR TAK
WAJIB BERPUASA, TAPI WAJIB
86) JENIS- JENIS PUASA
QADA’
O
PUASA RAMADHAN
O
PUASA NAZAR
90) SYARAT SAH PUASA
O
PUASA KIFARAH
a) ISLAM
O
PUASA QADA’
b) BERAKAL & MUMAIYYIZ
O
PUASA MAKRUH
c) SUCI DARIPADA HAID & NIFAS
O
PUASA SUNAT
d) MASUK BULAN RAMADHAN
O
PUASA HARAM
91) RUKUN PUASA
87) HUKUM PUASA RAMADHAN?
WAJIB
1. ORANG YANG BERPUASA
2. NIAT
88) HUKUM MELAMBATKAN BERBUKA
PUASA
3. MELAKUKAN
TIDAK
PERKARA
MEMBATALKAN PUASA
MAKRUH

SOALAN

 

92) PERKARA SUNAT KETIKA PUASA

 

1. BERSAHUR

2. MULA BUKA DENGAN MAKANAN

MANIS

3. MEMBAYAKKAN BACA AL-QURAN

& ZIKIR

4. MENGERJAKAN

KEBAJIKAN

&

MENINGGALKAN

PERKARA

MUNGKAR

5. SOLAT TARAWIKH

6. MELAMBATKAN SAHUR

 

7. MENYEGERAKAN BERBUKA

8. BANYAK SEDEKAH

9. BACA DOA KETIKA BERBUKA

 

93) PERKARA YANG MEMBATALKAN

PUASA?

MAKAN @ MINUM DENGAN

SENGAJA

MEMASUKKAN SESUATU KE

DALAM RONGGA BADAN

 

MUNTAH DENGAN SENGAJA

MABUK @ PENGSAN

SEPANJANG HARI

 

GILA WALAUPUN SEKEJAP

BERSETUBUH DI SIANG HARI

 

SOALAN

 

94) PERKARA MAKRUH KETIKA PUASA

?

 

BERCAKAP PERKARA HARAM (MENGUMPAT, MAKI HAMUN, ETC)

BERBUKA @ BERSAHUR DENGAN MAKANAN HARAM

MEMBUANG MASA DENGAN PERKARA SIA-SIA

BANYAK BERKUMUR

 

MELIHAT PERKARA HARAM (AURAT, GAMBAR LUCAH, ETC)

GOSOK GIGI SELEPAS GELINCIR MATAHARI

MENCIUM ISTERI @ SUAMI

BERBEKAM @ MENGAMBIL DARAH

95) HIKMAH BERPUASA?

 
 

MELATIH

DIRI

BERSABAR

MENGHADAPI CABARAN

MENGAWAL DIRI & NAFSU

TIMBUK RASA INSAF & BELAS KASIHAN TERHADAP FAKIR MISKIN

MENJAGA & MENGAWAL KESIHATAN BADAN

MENGUJI KEIMANAN & KETAKWAAN KEPADA ALLAH

 

SOALAN

96) HARI YANG DI SUNATKAN PUASA

?

 

ISNIN & KHAMIS

HARI ASSYURA (10 MUHARAM)

9 MUHARAM

PUASA SELANG SEHARI

PUASA 6 (DI BULAN SYAWAL)

13, 14 & 15 HARIBULAN SETIAP BULAN KECUALI ZULHIJJAH

9 ZULHIJJAH (HARI ARAFAH)

BULAN REJAB & SYA’BAN

97) HARI YANG HARAM PUASA?

 

1 SYAWAL (AIDILFITRI)

10 ZULHIJJAH (AIDILADHA)

11, 12 & 13 ZULHIJJAH (HARI TASYRIK)

HARI SYAK (CONTOH AKHIR SYA’BAN – WAKTU MENENTUKAN PERMULAAN PUASA) 98) MELEWATKAN SAHUR HUKUMNYA IALAH

 

SUNAT

 

SOALAN

 

99) HARI YANG MAKRUH BERPUASA?

1)

HARI JUMAAT HARI SABTU HARI AHAD PUASA SEPANJANG TAHUN

2)

3)

4)

100) MAKSUD RUKHSAH PUASA?

 

IALAH

KERINGANAN

BAGI

SESEORANG

ITU

UNTUK

MENINGGALKAN PUASA.

101) PERKARA YANG MEMBOLEHKAN MENINGGALKAN PUASA ( RUKHSAH)?

SAKIT KUAT (TIADA HARAPAN SEMBUH)

UZUR

 

MAMPU

TIDAK

BERPUASA

 

KERANA

MELAKUKAN

KERJA

BERAT

IBU MENGANDUNG

 

MUSAFIR

 
 

SOALAN

102) PENGERTIAN QADA PUASA ?

IALAH MENGGANTIKAN SEMULA PUASA YANG DITINGGALKAN ATAS SEBAB TERTENTU.

103) PENGERTIAN FIDIYAH PUASA?

IALAH DENDA, IAITU DENGAN MEMBERI MAKANAN KEPADA FAKIR MISKIN SEBANYAK SECUPAK BERAS ATAU MAKANAN ASASI YANG MENGENYANGKAN.

104)

ORANG

YANG

DIWAJIBKAN

QADA PUASA?

 

TIDAK BERPUASA KERANA SEBAB YANG DIBENARKAN

ORANG

 

YANG

 

MEMBATALKAN PUASA DENGAN SENGAJA

IBU MENGANDUNG

IBU MENYUSUKAN ANAK

ORANG SAKIT

 

HAID DAN NIFAS

SOALAN

105) ORANG YANG DI WAJIBKAN

FIDIYAH SAHAJA?

MATI SEBELUM SEMPAT

MENGGANTIKAN PUASA.

UZUR DISEBABKAN USIA

LANJUT.

SAKIT YANG BERPANJANGAN

106) ORANG YANG WAJIB QADA PUASA DAN BAYAR FIDIYAH?

IBU YANG MENYUSUKAN ANAK

IBU MENGANDUNG

ORANG YANG SENGAJA MELENGAH2KAN PUASA QADA HINGGA TIBA KE BULAN RAMADHAN YANG BARU.

ORANG YANG TIDAK PUASA DENGAN SENGAJA

107) CARA-CAR MENENTUKAN AWAL RAMADHA?

1. RUGYAH ( MELIHAT ANAK BULAN)

2. FALAQ ( PERKIRAAN BULAN MENGIKUT HISAB)