Anda di halaman 1dari 15

SURAT AL ANFAL

PENGERTIAN

Surat Al Anfaal terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surat-surat Madaniyyah, karena seluruh
ayat-ayatnya diturunkan di Madinah. Surat ini dinamakan Al Anfaal yang berarti harta rampasan perang
berhubung kata Al Anfaal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam
surat ini ialah tentang harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan
peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas r.a. surat ini diturunkan berkenaan dengan
perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Peperangan ini sangat penting artinya, karena
dialah yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam dengan
berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar, dan
berperlengkapan yang cukup, dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang
yang tidak sedikit. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang
itu, maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini.

ASABUL NUZUL

"Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) tentang harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta
rampasan perang itu (terserah) bagi Allah dan bagi RasulNya (untuk menentukan pembahagiannya).
Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Taala dan perbaikilah keadaan perhubungan di
antara kamu, serta taatlah kepada Allah dan RasulNya, jika betul kamu orang yang beriman." (Surah
alAnfaal: 8:1)
Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang membunuh
musuh dia aKan mendapat sejumlah bahagian tertentu dan barangsiapa yang menawan musuh dia pun
aKan mendapat bahagian tertentu."
Pada ketika itu orang tua hanya tinggal menjaga bendera, sedangkan para pemuda maju kemedan jihad
menyerang musuh dan mengangkut ghanimah. Berkatalah orang tua-tua kepada para pemuda:
"Jadikanlah kami sebagai sekutu kalian semua kerana kami pun turut bertahan dan menjaga tempat
kembali kalian semua." Kemudian mereka mengadukan perkara inl kepada Rasulullah s.a.w.
Maka turunlah ayat ini (Surah alAnfaal:1) sebagai penjelasan bahawa ghanimah itu merupakan
ketetapan dari Allah dan janganlah ia dijadikan bahan pertengkaran. (Diriwayatkan oleh Abu Daud, an
Nasai, Ibnu Hibban dan al Hakim dari Ibnu Abbas)
Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa dalam peperangan Badar Umair telah terbunuh dan
saudaranya Saad bin Abi Waqas dapat membunuh kembali pembunuhnya iaitu Said bin al Ash. Di
samping itu juga dia dapat mengambil pedang si pembunuh tersebut lalu dibawanya pedang itu kepada
Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda: "Simpanlah pedang itu di tempat barang rampasan yang
belum dibahagikan. "Selepas itu Saad pun pulang dengan rasa sedih kerana saudaranya terbunuh serta
harta rampasannya telah diambil.
Tidak lama selepas kejadian itu, turunlah ayat ini (Surah al Anfaal:1) yang menjelaskan tentang
kedudukan ghanimah sehingga Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepada Saad bin Abi Waqas:
"Ambillah pedangmu itu." (Diriwayatkan oleh Ahmad dari Saad bin Abi Waqas)
Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahawa pada masa perang Badar Saad datang mengadap
Rasulullah dengan membawa sebilah pedang lalu dia berkata: "Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah
telah menyembuhkan sakit hatiku dengan kaum Musyrikin iaitu aku dapat membunuh pembunuh
saudaraku dan merampas pedangnya. Oleh sebab itu, berikanlah pedang ini kepadaku." Rasulullah
menjawab: "Pedang ini bukan kepunyaanku dan juga bukan kepunyaanmu." Kemudian Saad berkata:
"Mudah-mudahan pedang ini diberikan kepada orang yang tidak mendapat cubaan sebagaimana cubaan
yang kuderitai. "
Tidak berapa lama kemudian Rasulullah datang kepada Saad dan bersabda: "Engkau telah meminta
pedang itu dariku ketika ia belum menjadi milikku dan sekarang ia telah menjadi milikku dan ambillah
pedang itu. "
Tujuan dan Kandungan Surat Al Anfal
1. Keimanan:
Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka; menentukan hukum-hukum
agama itu hanyalah hak Allah; jaminan Allah terhadap kemenangan umat yang beriman; 'inayat Allah
terhadap orang-orang yang bertawakkal; hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang
beriman; tindakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia;
adanya malaikat yang menolong barisan kaum muslimin dalam perang Badar; adanya gangguan-
gangguan syaitan pada orang-orang mukmin dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin; syirik
adalah dosa berat.

2. Hukum-hukum:
Aturan pembagian harta rampasan perang; kebolehan memakan harta rampasan perang; larangan
lari/mundur dalam peperangan; hukum mengenai tawanan perang pada permulaan Islam; kewajiban taat
kepada pimpinan dalam perang; keharusan mengusahakan perdamaian; kewajiban mempersiapkan diri
dengan segala alat perlengkapan perang; ketahanan mental, sabar dan tawakkal serta mengingat Allah
dalam peperangan; tujuan perang dalam Islam; larangan khianat kepada Allah dan Rasul serta amanat;
larangan mengkhianati perjanjian.

3. Kisah-kisah:
Keengganan beberapa orang Islam ikut perang Badar, suasana kaum muslimin di waktu perang Badar,
sebelumnya, sesudahnya dan waktu perang berlangsung; keadaan Nabi Muhammad s.a.w. sebelum
hijrah serta permusuhan kaum musyrikin terhadap beliau; orang yahudi membatalkan perjanjian damai
dengan Nabi Muhammad s.a.w.; kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serta keburukan
orang-orang munafik.

4. Dan lain lain:


Pengertian iman, tanda-tandanya dan sifat-sifat orang yang beriman; sunnatullah pada seseorang dan
masyarakat.

Tujuan

Al-Anfal artinya rampasan perang, menurut ibn Abbas surat al anfal diturunkan berkenaan dengan
perang badar, perang badar merupakan peristiwa pentik karena menentukan jalan sejarah perkembangan
islam. dalam perang ini Kaum muslimin menang telak dari kaum musyrikin yang jumlahnya jauh lebih
banyak. dalam peperangan ini kaum muslimin mendapat harta rampasan perang (ghonimah) yang
banyak, lalu timbul masalah dalam pembagian harta rampasan perang itu. lalu Allah menurunkan ayat
pertama dari surat Al-Anfal.

Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat


ُ‫ع ِنُاأل ْنفَا ِلُق ِلُاأل ْنفَال‬ َ ُ‫يَ ْسأَلُون ََك‬
Mereka menanyakan kepadamu tentang 1
(pembagian) harta rampasan perang.
Katakanlah: "Harta rampasan perang itu
kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu ‫الرسو ِلُفَاتهق ه‬
َُ‫واَُّللا‬ ‫ُو ه‬ َ ِ‫ِ هَلِل‬
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah
perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah ُ‫ُوأَ ِطيعوا‬ َ َ‫ص ِلحواُذ‬
َ ‫اتُبَ ْينِك ْم‬ ْ َ‫َوأ‬
kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah
orang-orang yang beriman". َُ‫ُو َرسولَهُ ِإ ْنُك ْنت ْمُمؤْ ِمنِين‬ ‫ه‬
َ َ‫َّللا‬
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu
adalah mereka yang apabila disebut nama ‫اُالمؤْ ِمنونَ ُالهذِينَ ُ ِإذَاُذ ِك َر ه‬
ُ‫َُّللا‬ ْ ‫ِإنه َم‬ 2

Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila


dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya ُ‫علَ ْي ِه ُْم‬
َ ُ‫ت‬ ْ َ‫ُو ِإذَاُت ِلي‬
َ ‫تُقلوبه ْم‬ ْ َ‫َو ِجل‬
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
ُ‫ىُر ِبِّ ِه ْم‬ َ َ‫عل‬ َ ‫اُو‬ َ ً‫آيَاتهُزَ ادَتْه ْمُ ِإي َمان‬
bertambahlah iman mereka (karenanya) dan
kepada Tuhan-lah mereka bertawakal,

َُ‫يَتَ َو هكلون‬
ُ‫صالة ََُو ِم هما‬ ‫الهذِينَ ُي ِقيمونَ ُال ه‬
(yaitu) orang-orang yang mendirikan salat dan 3
yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang
Kami berikan kepada mereka.
َُ‫َرزَ ْقنَاه ْمُي ْن ِفقون‬
Itulah orang-orang yang beriman dengan
sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh ُ‫ُالمؤْ ِمنونَ ُ َحقًّاُلَه ْم‬ ْ ‫أولَ ِئ َكُهم‬ 4

beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya


dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia. ٌُ‫ُو َم ْغ ِف َرة‬ َ ‫ُر ِبِّ ِه ْم‬ َ َ‫اتُ ِع ْند‬ ٌ ‫دَ َر َج‬
‫َُو ِر ْز ٌقُ َك ِري ٌُم‬
ُ‫ُم ْنُبَ ْي ِت َك‬ ِ ‫ُرب َُّك‬ َ ‫َك َماُأَ ْخ َر َج َك‬
Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi 5
dari rumahmu dengan kebenaran, padahal
sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang
beriman itu tidak menyukainya, َُُ‫ُالمؤْ ِم ِنين‬ ْ َ‫اُمن‬ ِ ً‫ُو ِإ هنُفَ ِريق‬ َ ‫ق‬ ِ ِّ ‫ِب ْال َح‬
َُ‫ارهون‬ ِ ‫لَ َك‬
mereka membantahmu tentang kebenaran
sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), ُ َ‫قُبَ ْعدَ َماُتَبَيهن‬ ِ ِّ ‫يُال َح‬ْ ‫ي َجادِلون ََكُ ِف‬ 6

seolah-olah mereka dihalau kepada kematian,


sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian ُ‫ُِوه ْم‬ َ ‫ىُال َم ْوت‬ ْ َ‫ساقونَ ُ ِإل‬ َ ‫َكأَنه َماُي‬
itu).
َُ‫يَ ْنظرون‬
Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan
kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan ُ‫ىُالطا ِئفَتَي ِْن‬ ‫ه‬ ‫َو ِإ ْذُيَ ِعدكم ه‬
َ‫َُّللاُ ِإ ْحد‬
7

(yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang


kamu menginginkan bahwa yang tidak ُِ‫غي َْرُذَات‬ َ ُ‫ُوتَ َودُّونَ ُأ َ هن‬ َ ‫أَنه َهاُلَك ْم‬
mempunyai kekuatan senjatalah yang
untukmu, dan Allah menghendaki untuk ُ‫َُّللاُأ َ ْن‬ ‫ُوي ِريد ه‬ َ ‫ش ْو َك ِةُتَكونُلَك ْم‬ ‫ال ه‬
membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-
Nya dan memusnahkan orang-orang kafir, ُ‫ط َعُدَا ِب َر‬ َ ‫ُويَ ْق‬ َ ‫ُال َح هقُ ِب َك ِل َما ِت ِه‬ ْ ‫ي ِح هق‬
َُ‫ْال َكافِ ِرين‬
agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan
membatalkan yang batil (syirik) walaupun ُ‫ُولَ ُْو‬ َ ‫اط َل‬ ِ َ‫ُالب‬ ْ ‫ُويب ِْط َل‬ َ ‫ُال َح هق‬ ْ ‫ِلي ِح هق‬ 8

orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak


menyukainya. َُ‫ُالم ْج ِرمون‬ ْ َ‫َك ِره‬
ُ‫اب‬ َ ‫ُربهك ُْمُفَا ْست َ َج‬ َ َ‫ِإ ْذُتَ ْست َ ِغيثون‬
(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan 9
kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya

ُ َ‫ُمن‬ ِ ٍ‫لَك ْمُأَنِِّيُم ِمدُّك ْمُ ِبأ َ ْلف‬


bagimu: "Sesungguhnya Aku akan
mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan
seribu malaikat yang datang berturut-turut".
َُ‫ْال َمالئِ َك ِةُم ْر ِدفِين‬
Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim
bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar ُ‫َُّللاُ ِإالُب ْش َرى‬ ‫َو َماُ َجعَلَه ه‬ 10

gembira dan agar hatimu menjadi tenteram


karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari ُ‫صر‬ ْ ‫ُو َماُالنه‬ َ ‫ط َمئِ هنُ ِب ِهُقلوبك ْم‬ ْ َ‫َو ِلت‬
sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana. ُ‫يز‬ ٌ ‫ع ِز‬ ‫َُِّللاُِ ِإ هن ه‬
َ َُ‫َُّللا‬ ‫الُم ْنُ ِع ْند ه‬ ِ ‫ِإ‬
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
ُ‫َح ِكي ٌم‬
ُ‫ُم ْنه‬ ِ ً‫اسُأَ َمنَة‬ َ َ‫شيكمُالنُّع‬ ِّ ِ َ‫ِإ ُْذُيغ‬
(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu 11
mengantuk sebagai suatu penentraman

ُ‫اءُ َما ًء‬ ِ ‫س َم‬ ‫ُمنَ ُال ه‬ ِ ‫علَيْك ْم‬ َ ُ‫َوين ِ َِّزل‬
daripada-Nya, dan Allah menurunkan
kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan

dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk ُ َ‫جز‬ ْ ‫ُر‬ ِ ‫ع ْنك ْم‬ َ ُ‫ب‬ َ ‫ُوي ْذ ِه‬ ‫ط ِ ِّه َرك ْمُ ِب ِه‬ َ ‫ِلي‬
kamu dengan hujan itu dan menghilangkan
َ
menguatkan hatimu dan memperteguh
dengannya telapak kaki (mu). ُ‫علَىُقلو ِبك ْم‬ َ ُ‫ط‬ َ ‫ُو ِليَ ْر ِب‬ َ ‫ان‬ ِ ‫ط‬ َ ‫ش ْي‬ ‫ال ه‬
َُ َ‫ِّتُ ِب ِهُاأل ْقد‬
‫ام‬ َ ‫َويثَ ِب‬
(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan
kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku ُ‫ىُال َمالئِ َك ِةُأَنِِّي‬ ْ َ‫يُرب َُّكُ ِإل‬ َ ‫وح‬ ِ ‫ُِإ ْذُي‬
12

bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian)


orang-orang yang telah beriman". Kelak akan ُ‫سأ ْل ِقي‬ َ ُ‫َمعَك ْمُفَث َ ِبِّتواُالهذِينَ ُآ َمنوا‬
Aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati
orang-orang kafir, maka penggallah kepala ُ‫ْب‬ َ ‫واُالرع‬ ُّ ‫بُالهذِينَ ُ َكفَر‬ ِ ‫فِيُقلو‬
ُ‫ق‬ِ ‫فَاض ِْربواُفَ ْوقَ ُاأل ْعنَا‬
mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari
mereka.

ٍُ ‫واُم ْنه ْمُك هلُبَن‬


‫َان‬ ِ ‫َواض ِْرب‬
(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena
sesungguhnya mereka menentang Allah dan ُ‫ُو َرسولَه‬ َ ‫ذَ ِل َكُ ِبأَنهه ْمُشَاقُّ ه‬
َ‫واَُّللا‬
13

Rasul-Nya; dan barang siapa menentang Allah


dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah ُ‫ُو َرسولَهُفَإِ هن‬ َ ‫ق ه‬
َ‫َُّللا‬ ِ ِ‫َو َم ْنُيشَاق‬
amat keras siksaan-Nya.
ُِ ‫شدِيدُ ْال ِعقَا‬
‫ب‬ َ َُ‫َّللا‬ ‫ه‬
Itulah (hukum dunia yang ditimpakan atasmu),
maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya ُ َ‫ُوأ َ هنُ ِل ْل َكافِ ِرين‬ َ ‫ذَ ِلك ْمُفَذوقوه‬ 14

ُِ ‫ابُالنه‬
‫ار‬ َ َ‫عذ‬
bagi orang-orang yang kafir itu ada (lagi) azab
neraka. َ
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bertemu dengan orang-orang yang kafir yang ُ‫يَاُأَيُّ َهاُالهذِينَ ُآ َمنواُ ِإذَاُلَ ِقيتم‬ 15

sedang menyerangmu, maka janganlah kamu


membelakangi mereka (mundur). ُ‫الهذِينَ ُ َكفَرواُزَ ْحفًاُفَالُت َولُّوهم‬
َُ َ‫األ ْدب‬
‫ار‬
Barang siapa yang membelakangi mereka
(mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk ُ‫َو َم ْنُي َو ِلِّ ِه ْمُيَ ْو َمئِذٍُدب َرهُ ِإال‬ 16

(siasat) perang atau hendak menggabungkan


diri dengan pasukan yang lain, maka ُ‫مت َ َح ِ ِّرفًاُ ِل ِقتَا ٍلُأ َ ْوُمت َ َح ِي ًِّزاُ ِإلَى‬
‫ُمنَ ه‬
ُِ‫َُّللا‬ ِ ‫ب‬ ٍ ‫ض‬ َ َ‫فِئَةٍُفَقَ ْدُبَا َءُ ِبغ‬
sesungguhnya orang itu kembali dengan
membawa kemurkaan dari Allah, dan

ُ‫صير‬ ِ ‫ُال َم‬ْ ‫س‬ َ ْ‫ُو ِبئ‬ َ ‫َو َمأ ْ َواهُ َج َهنهم‬
tempatnya ialah neraka Jahanam. Dan amat
buruklah tempat kembalinya.

membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang ُ‫ما‬


Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang
َ ‫ُو‬ َ ‫َُّللاَُقَتَلَه ْم‬ ‫ُولَ ِك هن ه‬ َ ‫فَلَ ْمُت َ ْقتلوه ْم‬ 17

ُ‫ُر َمى‬ َ َ‫َُّللا‬ ‫ُولَ ِك هن ه‬ ‫ْت‬


َ ‫ُر َمي‬ َ ‫ْتُ ِإ ْذ‬ َ ‫َر َمي‬
membunuh mereka, dan bukan kamu yang
melempar ketika kamu melempar, tetapi َ
Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat
demikian untuk membinasakan mereka) dan َ ‫ُم ْنهُبَال ًءُ َح‬
ُ‫سنًا‬ ِ َ‫ُالمؤْ ِمنِين‬ ْ ‫ي‬ َ ‫َو ِلي ْب ِل‬
untuk memberi kemenangan kepada orang-
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
orang mukmin, dengan kemenangan yang
baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar ُ‫ع ِلي ٌم‬ َ ُ‫س ِمي ٌع‬ ‫ِإ هن ه‬
َ َُ‫َُّللا‬
lagi Maha Mengetahui.
Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan
kepadamu), dan sesungguhnya Allah ُِ‫َُّللاَُمو ِهنُ َك ْيد‬ ‫ُوأ َ هن ه‬ َ ‫ذَ ِلك ْم‬
18

melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir.


َُ‫ْال َكافِ ِرين‬
Jika kamu (orang-orang musyrikin) mencari
keputusan, maka telah datang keputusan ُ‫ُالفَتْح‬ ْ ‫ِإ ْنُت َ ْست َ ْفتِحواُفَقَ ْدُ َجا َءكم‬ 19

ُ‫ُو ِإ ْن‬ َ ‫َو ِإ ْنُتَ ْنتَهواُفَه َوُ َخي ٌْرُلَك ْم‬


kepadamu; dan jika kamu berhenti; maka
itulah yang lebih baik bagimu; dan jika kamu

ُ‫ع ْنك ْم‬ َ ُ‫ي‬ َ ِ‫ُولَ ْنُت ْغن‬ َ ‫تَعودواُنَع ْد‬


kembali, niscaya Kami kembali (pula); dan
angkatan perangmu sekali-kali tidak akan
dapat menolak dari kamu sesuatu bahaya pun,
biar pun dia banyak dan sesungguhnya Allah ‫ُوأ َ هن ه‬
َُ‫َُّللا‬ َ ‫ت‬ ْ ‫اُولَ ْوُ َكث َر‬ َ ً ‫ش ْيئ‬ َ ُ‫فِئَتك ْم‬
beserta orang-orang yang beriman.
َُ‫ُالمؤْ ِمنِين‬ ْ ‫َم َع‬
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada
Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu ‫يَاُأَيُّ َهاُالهذِينَ ُآ َمنواُأ َ ِطيع ه‬
َُ‫واَُّللا‬ 20

ُ‫ُوأ َ ْنت ْم‬َ ‫ع ْنه‬ َ ُ‫ُوالُت َ َوله ْوا‬ َ ‫َو َرسولَه‬


berpaling daripada-Nya, sedang kamu
mendengar (perintah-perintah-Nya),

َُ‫ت َ ْس َمعون‬
ُ‫س ِم ْعنَا‬ َ ُ‫َوالُتَكونواُ َكالهذِينَ ُقَالوا‬
dan janganlah kamu menjadi sebagai orang- 21
orang (munafik) yang berkata: "Kami
mendengarkan, padahal mereka tidak
mendengarkan. َُ‫َوه ْمُالُيَ ْس َمعون‬
Sesungguhnya binatang (makhluk) yang
seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang- ُ‫ص ُّم‬ُّ ‫َُّللاُِال‬ ‫بُ ِع ْندَ ه‬ ِ ِّ ‫ِإ هنُش هَرُالده َوا‬
22

orang yang pekak dan tuli yang tidak mengerti


apa-apa pun. َُ‫ْالب ْكمُالهذِينَ ُالُيَ ْع ِقلون‬
Kalau kiranya Allah mengetahui kebaikan ada
pada mereka, tentulah Allah menjadikan ُ‫َُّللاُفِي ِه ْمُ َخي ًْرا‬ ‫َولَ ْوُ َع ِل َم ه‬ 23

mereka dapat mendengar. Dan jika Allah


menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya ُ‫س َمعَه ْمُلَت َ َوله ْوا‬ ُْ َ‫ُولَ ْوُأ‬ َ ‫أل ْس َمعَه ْم‬
mereka pasti berpaling juga, sedang mereka
memalingkan diri (dari apa yang mereka َُ‫َوه ْمُم ْع ِرضون‬
dengar itu).
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul ‫يَاُأَيُّ َهاُالهذِينَ ُآ َمنواُا ْست َ ِجيب ِ ه‬
ُِ‫واَُلِل‬ 24

menyeru kamu kepada suatu yang memberi


kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah ُ‫لرسو ِلُ ِإذَاُدَ َعاك ْمُ ِل َماُي ْح ِييك ْم‬ ‫َو ِل ه‬
bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara
manusia dan hatinya dan sesungguhnya ُ َ‫َُّللاَُيَحولُبَيْن‬ ‫َوا ْعلَمواُأَ هن ه‬
َُ‫ُوأَنههُ ِإلَ ْي ِهُت ْحشَرُون‬ َ ‫ُوقَ ْل ِب ِه‬ َ ‫ْال َم ْر ِء‬
kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang


tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim ُ َ‫صيبَ هنُالهذِين‬ ِ ‫َواتهقواُفِتْنَةًُالُت‬
25

saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa


Allah amat keras siksaan-Nya. ُ‫ُوا ْعلَمواُأ َ هن‬ َ ً‫صة‬
‫واُم ْنك ْمُخَا ه‬ ِ ‫ظلَم‬ َ
ُِ ‫ُال ِعقَا‬
‫ب‬ ْ ‫شدِيد‬ ‫ه‬
َ َُ‫َّللا‬
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu
masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka ُ‫َوا ْذكرواُ ِإ ْذُأَ ْنت ْمُقَ ِلي ٌل‬ 26

bumi (Mekah), kamu takut orang-orang


(Mekah) akan menculik kamu, maka Allah ُ‫ض‬ ِ ‫يُاألر‬
ْ ِ‫ضعَفونَ ُف‬ ْ َ ‫م ْست‬
memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan
dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan- ُ‫َطفَكمُالنهاس‬ ‫تَخَافونَ ُأ َ ْنُيَتَخ ه‬
ُ‫ُو َرزَ قَك ْم‬ َُ ‫ص ِر ِه‬ ْ َ‫ُوأَيهدَك ْمُ ِبن‬ َ ‫فَ َآواك ْم‬
Nya dan diberi-Nya kamu rezeki dari yang
baik-baik agar kamu bersyukur.

َُ‫ُالط ِيِّبَاتُِلَعَلهك ْمُتَ ْشكرون‬ ‫ِمنَ ه‬


Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu mengkhianati Allah dan Rasul ُ‫يَاُأَيُّ َهاُالهذِينَ ُآ َمنواُالُتَخونوا‬ 27

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu


mengkhianati amanat-amanah yang ُ‫ُوتَخونواُأ َ َمانَاتِك ْم‬ َ ‫الرسو َل‬ ‫ُو ه‬ ‫ه‬
َ َ‫َّللا‬
dipercayakan kepadamu, sedang kamu
mengetahui. َُ‫َوأَ ْنت ْمُت َ ْعلَمون‬
Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-
anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan ُ‫ُوأَ ْوالدك ْم‬ َ ‫َوا ْعلَمواُأَنه َماُأ َ ْم َوالك ْم‬
28

‫ع ِظي ٌُم‬ َ ُ‫َُّللاَُ ِع ْندَهُأَ ْج ٌر‬ ‫ُوأ َ هن ه‬ َ ٌ‫فِتْنَة‬


sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang
besar.
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu
bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan ‫يَاُأَيُّ َهاُالهذِينَ ُآ َمنواُ ِإ ْنُتَتهق ه‬
َُ‫واَُّللا‬ 29

ُ‫ع ْنك ْم‬ َ ُ‫اُوي َك ِفِّ ْر‬ َ ً‫يَ ْجعَ ْلُلَك ْمُف ْرقَان‬
memberikan kepadamu furqaan dan
menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu

ُ‫َّللاُذو‬ ‫ُو ه‬ َ ‫ُويَ ْغ ِف ْرُلَك ْم‬ َ ‫س ِيِّئَاتِك ْم‬


dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Dan Allah
mempunyai karunia yang besar. َ
ُِ ‫ُالعَ ِظ‬
‫يم‬ ْ ‫ض ِل‬ ْ َ‫ْالف‬
Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir
(Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu ُ‫َو ِإ ْذُيَ ُْمكرُ ِب َكُالهذِينَ ُ َكفَروا‬ 30

ُ‫وك‬ َ ‫وكُأ َ ْوُي ْخ ِرج‬ َ ‫وكُأ َ ْوُيَ ْقتل‬ َ ‫ِليثْ ِبت‬


untuk menangkap dan memenjarakanmu atau
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka
memikirkan tipu daya dan Allah
menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik- ُ‫َّللاُ َخيْر‬ ‫ُو ه‬ ‫ُويَ ْمكر ه‬
َ ‫َُّللا‬ َ َ‫َويَ ْمكرون‬
baik Pembalas tipu daya.
َُ‫ْال َما ِك ِرين‬
Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-
ayat Kami, mereka berkata: "Sesungguhnya ُ‫علَ ْي ِه ْمُآيَاتنَاُقَالواُقَ ْد‬ َ ُ‫َو ِإذَاُتتْلَى‬
31

ُ‫َاُمثْ َلُ َهذَاُ ِإ ْن‬ ِ ‫س ِم ْعنَاُلَ ْوُنَشَاءُُلَق ْلن‬


kami telah mendengar (ayat-ayat yang seperti
ini), kalau kami menghendaki niscaya kami َ
َُ‫ُاألو ِلين‬
‫اطير ه‬ ِ ‫س‬ َ َ‫َهذَاُ ِإالُأ‬
dapat membacakan yang seperti ini, (Al
Qur'an) ini tidak lain hanyalah dongengan-
dongengan orang-orang purbakala".
Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang
musyrik) berkata: "Ya Allah, jika betul (Al ُ‫َو ِإ ْذُقَالواُاللهه همُ ِإ ْنُ َكانَ ُ َهذَاُه َو‬ 32

ُ‫علَ ْينَا‬ َ ُ‫ِكُفَأ َ ْم ِط ْر‬ َ ‫ُم ْنُ ِع ْند‬ ِ ‫ْال َح هق‬


Qur'an) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau,
maka hujanilah kami dengan batu dari langit,
atau datangkanlah kepada kami azab yang
pedih". ُ‫اءُأَ ِوُائْتِنَا‬ ِ ‫س َم‬‫ُمنَ ُال ه‬ ِ ً ‫ارة‬ َ ‫ِح َج‬
ٍُ ‫بُأَ ِل‬
‫يم‬ ٍ ‫ِبعَذَا‬
ُ‫تُفِي ِه ْم‬ َ ‫ُوأ َ ْن‬ َ ‫َُّللاُ ِليعَ ِذِّبَه ْم‬‫َو َماُ َكانَ ه‬
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab 33
mereka, sedang kamu berada di antara mereka.
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
ُ‫ُوه ْم‬ َ ‫َُّللاُمعَ ِذِّبَه ْم‬ ‫َو َماُ َكانَ ه‬
Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab
mereka, sedang mereka meminta ampun.

َُ‫يَ ْستَ ْغ ِفرون‬


Kenapa Allah tidak mengazab mereka padahal
mereka menghalangi orang untuk ُ‫ُوه ْم‬ ‫َو َماُلَه ُْمُأَالُيعَ ِذِّبَهم ه‬
َ ‫َُّللا‬
34

(mendatangi) Masjidilharam dan mereka


bukanlah orang-orang yang berhak ُ‫ُِال َح َر ِام‬ ْ ‫ُال َم ْس ِجد‬ ْ ‫يَصدُّونَ ُ َع ِن‬
menguasainya? Orang-orang yang berhak
menguasai (nya), hanyalah orang-orang yang ُ‫َو َماُ َكانواُأَ ْو ِليَا َءهُ ِإ ْنُأَ ْو ِليَاؤهُ ِإال‬
ُ‫ُولَ ِك هنُأ َ ْكث َ َره ْمُال‬ َ َ‫ْالمتهقون‬
bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak
mengetahui.

َُ‫يَ ْعلَمون‬
Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu,
lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. ُ‫ُالبَ ْيتُِ ِإال‬ ْ َ‫صالته ْمُ ِع ْند‬ َ ُ َ‫َو َماُ َكان‬
35

Maka rasakanlah azab disebabkan


kekafiranmu itu. َ َ‫واُالعَذ‬
ُ‫اب‬ ْ ‫ص ِديَةًُفَذوق‬ ْ َ‫ُوت‬ َ ‫م َكا ًء‬
َُ‫ِب َماُك ْنت ْمُتَ ْكفرون‬
Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu,
menafkahkan harta mereka untuk menghalangi ُ‫ِإ هنُالهذِينَ ُ َكفَرواُي ْن ِفقونَ ُأَ ْم َواُلَه ْم‬ 36

‫س ِبي ِل ه‬
ُِ‫َُّللا‬ َ ُ‫ع ْن‬ َ ُ‫ِليَصدُّوا‬
(orang) dari jalan Allah. Mereka akan
menafkahkan harta itu, kemudian menjadi
sesalan bagi mereka, dan mereka akan
dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah ُ‫علَ ْي ِه ْم‬َ ُ‫سي ْن ِفقونَ َهاُث همُتَكون‬ َ َ‫ف‬
orang-orang yang kafir itu dikumpulkan,
ُ‫ُوالهذِينَ ُ َكفَروا‬ َ َ‫َح ْس َرةًُث همُي ْغلَبون‬
َُ‫ِإلَىُ َج َهنه َمُي ْحشَرون‬
supaya Allah memisahkan (golongan) yang
buruk dari yang baik dan menjadikan ُ‫ب‬ ‫ُمنَ ه‬
ِ ِّ‫ُالط ِي‬ ِ ‫يث‬ َ ‫ُال َخ ِب‬ ْ ‫َُّللا‬‫ِليَ ِميزَ ه‬ 37

(golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas


sebagian yang lain, lalu kesemuanya ُ‫علَى‬ َ ُ‫ضه‬ َ ‫يثُبَ ْع‬ َ ‫ُال َخ ِب‬ ْ ‫َويَ ْجعَ َل‬
ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke
dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang- ُ‫ضُُفَيَ ْرك َمهُ َج ِميعًاُفَيَ ْجعَلَه‬ ٍ ‫بَ ْع‬
orang yang merugi.
َُ‫ُالخَا ِسرون‬ ْ ‫ِفيُ َج َهنه َمُأولَ ِئ َكُهم‬
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu:
"Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), ُ‫ق ْلُ ِللهذِينَ ُ َكفَرواُ ِإ ْنُيَ ْنتَهواُي ْغفَ ْر‬ 38

ُ‫ُو ِإ ْنُيَعودواُفَقَ ْد‬ َ ‫ف‬ َ َ‫سل‬َ ُ‫لَه ْمُ َماُقَ ْد‬


niscaya Allah akan mengampuni mereka
tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan

‫تُسنهة ه‬
َُ‫ُاألو ِلين‬ ْ ‫ض‬َ ‫َم‬
jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan
berlaku (kepada mereka) sunah (Allah
terhadap) orang-orang dahulu".
Dan perangilah mereka, supaya jangan ada
fitnah dan supaya agama itu semata-mata ٌُ‫َوقَاتِلوه ْمُ َحتهىُالُتَكونَ ُفِتْنَة‬ 39

untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari


kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha ُ‫َُلِلُِفَإِ ِنُا ْنتَ َه ْوا‬ ُ‫َويَكونَ ُال ِدِّينُكلُّه ِ ه‬
Melihat apa yang mereka kerjakan.
ٌُ ‫ص‬
‫ير‬ ِ َ‫َُّللاَُ ِب َماُيَ ْع َملونَ ُب‬ ‫فَإِ هن ه‬
Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah
bahwasanya Allah Pelindungmu. Dia adalah ‫َو ِإ ْنُت َ َوله ْواُفَا ْعلَمواُأ َ هن ه‬
َُ‫َُّللا‬ 40
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik
Penolong. ُ‫ىُو ِن ْع َم‬ َ َ‫ُال َم ْول‬ ْ ‫َم ْوالك ْمُ ِن ْع َم‬
ُ‫صير‬ ِ ‫النه‬
Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat
kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka ُ ٍ‫َيء‬ْ ‫ُم ْنُش‬ ِ ‫غ ِن ْمت ْم‬ َ ُ‫َوا ْعلَمواُأَنه َما‬ 41

sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul,


kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang ُ‫لُ َو ِلذِي‬ ُِ ‫لرسو‬ ‫ُو ِل ه‬َ ‫سه‬ َ ‫َُلِلُِخم‬ ‫فَأ َ هن ِ ه‬
ُ‫ين‬
ِ ‫سا ِك‬ َ ‫ىُو ْال َم‬ َ ‫ىُو ْاليَتَا َم‬ َ َ‫ْالق ْرب‬
miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman
kepada Allah dan kepada apa yang Kami
turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di
hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua ‫س ِبي ِلُ ِإ ْنُك ْنت ْمُآ َم ْنت ْمُ ِب ه‬
ُِ‫اَلِل‬ ‫َواب ِْنُال ه‬
ُ‫ع ْب ِدنَاُيَ ْو َم‬ َ ُ‫علَى‬ َ ُ‫َو َماُأَ ْنزَ ْلنَا‬
pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala
sesuatu.

‫ُو ه‬
ُ‫َّللا‬ َ ‫ان‬ِ َ‫ىُال َج ْمع‬ ْ َ‫ُالتَق‬ ْ ‫انُيَ ْو َم‬ ِ َ‫ْالف ْرق‬
ٌُ ‫ش ْيءٍ ُقَد‬
‫ِير‬ َ ُ‫علَىُك ِِّل‬ َ
ُ‫اُوه ْم‬ َ َ‫ِإ ْذُأ َ ْنت ْمُ ِب ْالع ْد َوةُِالدُّ ْني‬
(Yaitu di hari) ketika kamu berada di pinggir 42
lembah yang dekat dan mereka berada di
pinggir lembah yang jauh sedang kafilah itu
berada di bawah kamu. Sekiranya kamu ُ‫الر ْكبُأ َ ْسفَ َل‬ ‫ىُو ه‬ َ ‫ص َو‬ ْ ‫ُالق‬ ْ ِ‫ِب ْالع ْد َوة‬
mengadakan persetujuan (untuk menentukan
hari pertempuran), pastilah kamu tidak ُ‫ُالختَلَ ْفت ْمُفِي‬ ْ ‫ُولَ ْوُت َ َوا َع ْدت ْم‬ َ ‫ِم ْنك ْم‬
ُ‫َُّللاُأَ ْم ًرا‬‫ي ه‬ َ ‫ض‬ ِ ‫نُ ِليَ ْق‬ َ ‫ْال ِميعَاد‬
ُْ ‫ُِولَ ِك‬
sependapat dalam menentukan hari
pertempuran itu, akan tetapi (Allah

ُ‫ع ْن‬ َ ُ‫َكانَ ُ َم ْفعوالُ ِليَ ْه ِل َكُ َم ْنُ َهلَ َك‬


mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia
melakukan suatu urusan yang mesti
dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu
binasanya dengan keterangan yang nyata dan ٍُ‫ع ْنُبَ ِيِّنَة‬ َ ُ‫ي‬ ‫ٍُويَ ْحيَاُ َم ْنُ َح ه‬ َ ‫بَ ِيِّنَة‬
‫س ِمي ٌعُ َع ِلي ٌُم‬ َ َ‫َُّللاَُل‬
‫َو ِإ هن ه‬
agar orang yang hidup itu hidupnya dengan
keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui,
(yaitu) ketika Allah menampakkan mereka
kepadamu di dalam mimpimu (berjumlah) ُ‫َام َكُقَ ِليال‬ ‫ِإ ْذُيُ ِري َكهم ه‬
ِ ‫َُّللاُفِيُ َمن‬
43

sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan


mereka kepada kamu (berjumlah) banyak tentu ُ‫يراُلَفَش ِْلت ْم‬ً ‫َولَ ْوُأ َ َرا َكه ْمُ َك ِث‬
saja kamu menjadi gentar dan tentu saja kamu
akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, ‫ُولَ ِك هن ه‬
َُ‫َُّللا‬ َ ‫يُاألم ِر‬
ْ ِ‫َولَتَنَازَ عْت ْمُف‬
ُِ ‫صد‬
‫ور‬ ُّ ‫ع ِلي ٌمُ ِبذَاتُِال‬ َ ُ‫سله َمُ ِإنهه‬
akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala َ
isi hati.
Dan ketika Allah menampakkan mereka
kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa ُ‫ُِالتَقَيْت ْمُفِي‬ْ ‫َوُِإ ْذُي ِريكموه ْمُ ِإذ‬ 44

dengan mereka berjumlah sedikit pada


penglihatan matamu dan kamu ditampakkan- ُ‫يالُويقَ ِلِّلك ْمُفِيُأَعْينِ ِه ْم‬
َ ‫أَعْينِك ْمُقَ ِل‬
Nya berjumlah sedikit pada penglihatan mata
mereka, karena Allah hendak melakukan suatu ُ‫َُّللاُأَ ْم ًراُ َكانَ ُ َم ْفعوال‬ ‫ي ه‬ َ ‫ض‬ ِ ‫ِليَ ْق‬
urusan yang mesti dilaksanakan. Dan hanya
kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. ُ‫ىَُّللاُِت ْر َجعُاألمور‬ ‫َو ِإلَ ه‬
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
memerangi pasukan (musuh), maka berteguh ًُ‫يَاُأَيُّ َهاُالهذِينَ ُآ َمنواُ ِإذَاُلَ ِقيت ْمُ ِفئَة‬ 45

hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah


Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
ُ‫يراُلَعَلهك ْم‬ ً ‫واَُّللاَُ َك ِث‬ ‫واُوا ْذكر ه‬ َ ‫فَاثْبت‬
sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

َُ‫ت ْف ِلحون‬
Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan
janganlah kamu berbantah-bantahan, yang ُ‫ُوال‬ َ ‫ُو َرسولَه‬ َ ‫َوأ َ ِطيع ه‬
َ‫واَُّللا‬
46

ُ‫ُريحك ْم‬ ِ ‫ب‬ َ ‫واُوت َ ْذ َه‬ ‫تَنَازَ عواُفَتَ ْفشَل‬


menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang
kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya َ
Allah beserta orang-orang yang sabar.
َُ‫صا ِب ِرين‬ ‫َُّللاَُ َم َعُال ه‬ ‫ص ِبرواُ ِإ هن ه‬ ْ ‫َوا‬
ُ‫واُم ْن‬ِ ‫َوالُتَكونواُ َكالهذِينَ ُخ ََرج‬
Dan janganlah kamu menjadi seperti orang- 47
orang yang keluar dari kampungnya dengan
rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada
manusia serta menghalangi (orang) dari jalan ُ‫اس‬ ِ ‫اُو ِرئَا َءُالنه‬ َ ‫ط ًر‬ َ َ‫ار ِه ْمُب‬ ِ َ‫ِدي‬
ُ‫َّللا‬‫ُو ه‬ َ ِ‫َُّللا‬ ‫س ِبي ِل ه‬ َ ُ‫ع ْن‬ َ ُ َ‫َويَصدُّون‬
Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi apa yang
mereka kerjakan.

ٌُ ‫ِب َماُيَ ْع َملونَ ُم ِحي‬


‫ط‬
Dan ketika setan menjadikan mereka
memandang baik pekerjaan mereka dan ُ‫طانُأَ ْع َمالَه ْم‬ َ ‫ش ْي‬ ‫َو ِإ ْذُزَ يهنَ ُلَهمُال ه‬ 48

ُ َ‫ُمن‬ ِ ‫بُلَكمُ ْاليَ ْو َم‬ َ ‫َوقَا َلُالُغَا ِل‬


mengatakan: "Tidak ada seorang manusia pun
yang dapat menang terhadap kamu pada hari
ini, dan sesungguhnya saya ini adalah
pelindungmu". Maka tatkala kedua pasukan itu ُ‫ارُلَك ْمُفَلَ هما‬ ٌ ‫ُو ِإنِِّيُ َج‬ َ ‫اس‬ ِ ‫النه‬
telah dapat saling lihat melihat (berhadapan),
setan itu balik ke belakang seraya berkata: ُ‫علَى‬ َ ُ‫ص‬ َ ‫انُنَ َك‬ ِ َ‫ُِال ِفئَت‬ ْ ‫ت َ َرا َءت‬
"Sesungguhnya saya berlepas diri daripada
kamu; sesungguhnya saya dapat melihat apa ُ‫ُم ْنك ْم‬ ِ ‫ُوقَا َلُ ِإنِِّيُبَ ِري ٌء‬ َ ‫ع ِقبَ ْي ِه‬
َ
yang kamu sekalian tidak dapat melihat;
sesungguhnya saya takut kepada Allah". Dan ُ‫ِإنِِّيُأ َ َرىُ َماُالُت َ َر ْونَ ُ ِإنِِّي‬
Allah sangat keras siksa-Nya.
ُِ ‫ُال ِعقَا‬
‫ب‬ ْ ‫شدِيد‬ َ ُ‫َّللا‬ ‫ُو ه‬ ‫أَخَاف ه‬
َ َ‫َُّللا‬
(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan
orang-orang yang ada penyakit di dalam ُ‫ُوالهذِينَ ُفِي‬ َ َ‫ِإ ْذُيَقولُ ْالمنَافِقون‬ 49

hatinya berkata: "Mereka itu (orang-orang


mukmin) ditipu oleh agamanya". (Allah ُ‫الءُدِينه ْم‬ ِ ‫ضُغ هَرُ َهؤ‬ ٌ ‫قلوبِ ِه ْمُ َم َر‬
berfirman): "Barang siapa yang tawakal
kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha ‫ىَُّللاُِفَإِ هن ه‬
َُ‫َُّللا‬ ‫علَ ه‬ َ ُ‫َو َم ْنُيَتَ َو هك ْل‬
Perkasa lagi Maha Bijaksana".
‫يزُ َح ِكي ٌُم‬ ٌ ‫ع ِز‬ َ
Kalau kamu melihat ketika para malaikat
mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya ُ‫َولَ ْوُتَ َرىُ ِإ ْذُيَتَ َوفهىُالهذِينَ ُ َكفَروا‬ 50

memukul muka dan belakang mereka (dan


berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka ُ‫ْال َمال ِئ َكةُيَض ِْربونَ ُوجو َهه ْم‬
ُ‫اب‬ َ َ‫عذ‬ َ ُ‫ُوذوقوا‬ َ ‫اره ْم‬ َ َ‫َوأ َ ْدب‬
yang membakar", (tentulah kamu akan merasa
ngeri).

ُِ ‫ْال َح ِري‬
‫ق‬
Demikian itu disebabkan oleh perbuatan
tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali- ‫ُوأ َ هن ه‬
َُ‫َُّللا‬ َ ‫تُأَ ْيدِيك ْم‬ ْ ‫ذَ ِل َكُ ِب َماُقَده َم‬ 51

kali tidak menganiaya hamba-Nya,


‫المُ ِل ْلعَ ِبي ُِد‬ ٍ ‫ظ‬ َ ‫ْسُ ِب‬ َ ‫لَي‬
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
ُ‫ُم ْن‬ ِ َ‫ُوالهذِين‬ َ َ‫ع ْون‬ َ ‫بُآ ِلُ ِف ْر‬ ِ ْ‫َكدَأ‬
(keadaan mereka) serupa dengan keadaan 52
Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang-
orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari
ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka ُ‫َُِّللاُِفَأ َ َخذَهم‬ ُ‫قَ ْب ِل ِه ْمُ َكفَرواُ ِبآيَات ه‬
ُ‫شدِيد‬ َ ُ‫ي‬ ٌّ ‫َُّللاَُقَ ِو‬ ‫َّللاُ ِبذنو ِب ِه ْمُ ِإ هن ه‬ ‫ه‬
disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-
Nya.
ُِ ‫ْال ِعقَا‬
‫ب‬
Yang demikian (siksaan) itu adalah karena
sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan ًُ‫َُّللاَُلَ ْمُيَكُمغَ ِي ًِّراُنِ ْع َمة‬ ‫ذَ ِل َكُ ِبأ َ هن ه‬ 53

ُ‫علَىُقَ ْو ٍمُ َحتهىُيغَ ِيِّروا‬ َ ُ‫أ َ ْنعَ َم َها‬


merubah sesuatu nikmat yang telah
dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum,
hingga kaum itu merubah apa yang ada pada
diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah ‫ع ِلي ٌُم‬َ ُ‫س ِمي ٌع‬ َ َُ‫َُّللا‬ ‫ُوأَ هن ه‬ َ ‫َماُ ِبأ َ ْنف ِس ِه ْم‬
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,

ُ‫ُم ْن‬ ِ َ‫ُوالهذِين‬ َ‫ع ْون‬ َ ‫بُآ ِلُفِ ْر‬ ِ ْ‫َكدَأ‬


(keadaan mereka) serupa dengan keadaan 54
Firaun dan pengikut-pengikutnya serta orang- َ
ُ‫ُِر ِبِّ ِه ْم‬ َ ‫قَ ْب ِل ِه ْمُ َكذهبواُ ِبآيَات‬
orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan
ayat-ayat Tuhannya maka Kami
membinasakan mereka disebabkan dosa-
dosanya dan Kami tenggelamkan Firaun dan ُ‫ُوأَ ْغ َر ْقنَاُآ َل‬ َ ‫فَأ َ ْهلَ ْكنَاه ْمُ ِبذنو ِب ِه ْم‬
pengikut-pengikutnya; dan kesemuanya adalah
orang-orang yang lalim. َُ‫ظا ِل ِمين‬ َ ُ‫ُوك ٌّلُ َكانوا‬ َ َ‫ع ْون‬ َ ‫ِف ْر‬
Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling
buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang ُ َ‫َُّللاُِالهذِين‬ ‫بُ ِع ْندَ ه‬ ِ ِّ ‫ِإ هنُش هَرُالده َوا‬
55

kafir, karena mereka itu tidak beriman.


َُ‫َكفَرواُفَه ْمُالُيؤْ ِمنون‬
mengambil perjanjian dari mereka, sesudah itu ُ َ‫مُيَ ْنقضون‬ ‫ُم ْنه ْمُث ه‬ ِ ‫ت‬ َ ‫عا َه ْد‬ َ ُ َ‫الهذِين‬
(Yaitu) orang-orang yang kamu telah 56

ُ‫ُوه ْمُال‬ ٍ‫ع ْهدَه ْمُ ِفيُك ِِّلُ َم هرة‬


mereka mengkhianati janjinya pada setiap
kalinya, dan mereka tidak takut (akibat- َ َ
akibatnya).
َُ‫يَتهقون‬
Jika kamu menemui mereka dalam
peperangan, maka cerai beraikanlah orang- ُ‫بُفَش ِ َِّر ْد‬ ِ ‫يُال َح ْر‬ ْ ِ‫فَإِ هماُتَثْقَفَنهه ْمُف‬ 57

orang yang di belakang mereka dengan


(menumpas) mereka, supaya mereka َُ‫ِب ِه ْمُ َم ْنُخ َْلفَه ْمُلَعَلهه ْمُيَذه هكرون‬
mengambil pelajaran.
Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya)
pengkhianatan dari suatu golongan, maka ُ‫ُخيَانَةًُفَا ْن ِب ْذ‬ ِ ‫ُم ْنُقَ ْو ٍم‬ ِ ‫َو ِإ هماُتَخَافَ هن‬
58

ُ‫ب‬ ُّ ‫َُّللاَُالُي ِح‬ ُ‫س َواءٍ ُ ِإ هن ه‬ َ ُ‫علَى‬ َ ُ‫ِإلَ ْي ِه ْم‬


kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka
dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.
َُ‫ْالخَائِنِين‬
ُ‫سبَقوا‬ َ ُ‫سبَ هنُالهذِينَ ُ َكفَروا‬ َ ‫َوالُيَ ْح‬
Dan janganlah orang-orang yang kafir itu 59
mengira, bahwa mereka akan dapat lolos (dari
kekuasaan Allah). Sesungguhnya mereka tidak
dapat melemahkan (Allah). َُ‫ِإنهه ْمُالُي ْع ِجزون‬
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka
kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan ٍُ‫ُم ْنُق هوة‬ ِ ‫ط ْعت ْم‬ َ َ ‫َوأَ ِعدُّواُلَه ْمُ َماُا ْست‬ 60

dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang


(yang dengan persiapan itu) kamu ُ‫ُال َخي ِْلُت ْر ِهبُونَ ُ ِب ِه‬ ْ ‫اط‬ ِ َ‫ُرب‬ ِ ‫َو ِم ْن‬
menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
orang-orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. ُ‫ُم ْن‬ ِ َ‫ُوآخ َِرين‬ َ ‫ُو َعد هوك ْم‬ َ ِ‫َُّللا‬ ‫عد هو ه‬ َ
Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan
Allah niscaya akan dibalas dengan cukup ُ‫َُّللاُيَ ْعلَمه ْم‬ ‫دونِ ِه ْمُالُت َ ْعلَمونَهم ه‬
ُ‫س ِبي ِل‬ َ ُ‫ش ْيءٍ ُفِي‬ َ ُ‫واُم ْن‬ ِ ‫َو َماُت ْن ِفق‬
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya
(dirugikan).

َُ‫ظلَمون‬ ْ ‫ُوأَ ْنت ْمُالُت‬ َ ‫فُ ِإلَيْك ْم‬ ‫َّللاُِي َو ه‬ ‫ه‬


ُ‫اجن َْحُلَ َها‬ ْ َ‫س ْل ِمُف‬ ‫َو ِإ ْنُ َجنَحواُ ِلل ه‬
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, 61
maka condonglah kepadanya dan
bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha ُ‫س ِميع‬ ‫ىَُّللاُِ ِإنههُه َوُال ه‬ ‫علَ ه‬ َ ُ‫َوتَ َو هك ْل‬
Mengetahui.
ُ‫ْالعَ ِليم‬
ُ‫وكُفَإِ هن‬ َ ‫َو ِإ ْنُي ِريدواُأَ ْنُ َي ْخدَع‬
Dan jika mereka bermaksud hendak 62
menipumu, maka sesungguhnya cukuplah
Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang
memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan ُ‫َُّللاُه َوُالهذِيُأَيهدَ َك‬ ‫َح ْسبَ َك ه‬
dengan para mu'min,
َُ‫ُو ِب ْالمؤْ ِم ِنين‬ َ ‫ص ِر ِه‬ ْ َ‫ِبن‬
ُ‫تُ َما‬ َ ‫فُبَيْنَ ُقلو ِب ِه ْمُلَ ْوُأَ ْنفَ ْق‬ َ ‫َوأَله‬
dan Yang mempersatukan hati mereka (orang- 63
orang yang beriman). Walaupun kamu

ُ َ‫تُبَيْن‬ َ ‫ضُ َج ِميعًاُ َماُأَله ْف‬ ِ ‫يُاألر‬ ْ ِ‫ف‬


membelanjakan semua (kekayaan) yang
berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat

ُ‫فُبَ ْينَه ْمُ ِإنهه‬ َ ‫َُّللاَُأَله‬ ‫ُولَ ِك هن ه‬ َ ‫قلو ِب ِه ْم‬


mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah
telah mempersatukan hati mereka.
Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana. ‫يزُ َح ِكي ٌُم‬ ٌ ‫ع ِز‬ َ
ُ‫ُو َم ِن‬ ‫يُ َح ْسب َك ه‬
َ ‫َُّللا‬ ُّ ‫يَاُأَيُّ َهاُالنه ِب‬
Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) 64
bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang
mengikutimu.
َُ‫ُالمؤْ ِم ِنين‬ ْ َ‫ُمن‬ ِ ‫اتهبَعَ َك‬
Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin
itu untuk berperang. Jika ada dua puluh orang ُ َ‫ُالمؤْ ِمنِين‬ ْ ‫ض‬ ِ ‫يُ َح ِ ِّر‬ ُّ ‫يَاُأَيُّ َهاُالنه ِب‬
65

yang sabar di antara kamu, niscaya mereka


dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. ُ‫ُم ْنك ْم‬ ِ ‫ىُال ِقتَا ِلُ ِإ ْنُيَك ْن‬ ْ َ‫عل‬ َ
Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di
antaramu, mereka dapat mengalahkan seribu ُ‫صا ِبرونَ ُيَ ْغ ِلبوا‬ َ ُ َ‫ِع ْشرون‬
daripada orang-orang kafir, disebabkan orang-
orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. ٌُ‫ُمائَة‬ ِ ‫ُم ْنك ْم‬ ِ ‫ُو ِإ ْنُيَك ْن‬ َ ‫ِمائَتَي ِْن‬
ُ‫اُمنَ ُالهذِينَ ُ َكفَروا‬ ِ ً‫يَ ْغ ِلبواُأَ ْلف‬
َُ‫ِبأَنهه ْمُقَ ْو ٌمُالُيَ ْفقَهون‬
Sekarang Allah telah meringankan kepadamu
dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada ُ‫ع ِل َمُأ َ هن‬ َ ‫ُو‬ َ ‫ع ْنك ْم‬ ‫ف ه‬
َ ُ‫َُّللا‬ َ ‫اآلنَ ُ َخفه‬
66

kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus


orang yang sabar, niscaya mereka dapat ٌُ‫ُمائَة‬ ِ ‫ُم ْنك ْم‬ ِ ‫ض ْعفًاُفَإِ ْنُيَك ْن‬ َ ُ‫ِفيك ْم‬
ُ‫ُو ِإ ْنُيَك ْن‬ َ ‫واُمائَتَي ِْن‬ ِ ‫صا ِب َرةٌُيَ ْغ ِلب‬
mengalahkan dua ratus orang; dan jika di
antaramu ada seribu orang (yang sabar), َ
niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu
orang dengan seizin Allah. Dan Allah beserta ‫فُيَ ْغُِلبواُأَ ْلفَي ِْنُ ِبإِ ْذ ِن ه‬
ُِ‫َُّللا‬ ٌ ‫ِم ْنك ْمُأ َ ْل‬
orang-orang yang sabar.
َُ‫صا ِب ِرين‬ ‫َّللاُ َم َعُال ه‬ ‫َو ه‬
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai
tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan ُ‫يُأَ ْنُيَكونَ ُلَهُأَ ْس َرى‬ ٍِّ ‫َماُ َكانَ ُ ِلنَ ِب‬
67

ُ َ‫ضُت ِريدون‬ ِ ‫يُاألر‬ ْ ِ‫َحتهىُيثْ ِخنَ ُف‬


musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki
harta benda duniawi sedangkan Allah

َُ ‫ُاآلخ َرة‬ِ ‫َّللاُي ِريد‬ ‫اُو ه‬ َ َ‫ضُالدُّ ْني‬ َ ‫ع َر‬


menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. َ
‫يزُ َح ِكي ٌُم‬ ٌ ‫ع ِز‬ َ ُ‫َّللا‬ ‫َو ه‬
ُ‫سك ْم‬ ‫سبَقَ ُلَ َم ه‬ َ ُِ‫َُّللا‬ ‫ُمنَ ه‬ ِ ‫اب‬ ٌ َ‫لَ ْوالُ ِكت‬
Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah 68
terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa

‫ع ِظي ٌُم‬ َ ُ‫اب‬ ٌ َ‫عذ‬ َ ُ‫فِي َماُأَ َخ ْذت ْم‬


siksaan yang besar karena tebusan yang kamu
ambil.
Maka makanlah dari sebagian rampasan
perang yang telah kamu ambil itu, sebagai ُ‫ط ِيِّبًا‬ َ ُ‫غنِ ْمت ْمُ َحالال‬ َ ُ‫واُم هما‬ ِ ‫فَكل‬
69

makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah


kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha ‫ُر ِحي ٌُم‬ َ ‫ور‬ ٌ ‫َُّللاَُغَف‬ ‫واَُّللاَُ ِإ هن ه‬ ‫َواتهق ه‬
Pengampun lagi Maha Penyayang.

yang ada di tanganmu: "Jika Allah mengetahui ُ‫م‬ ْ ‫يُق ْلُ ِل َم ْنُفِيُأَ ْيدِيك‬ ‫يَاُأَيُّ َهاُالنه ِب‬
Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan 70
ُّ
ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan
memberikan kepadamu yang lebih baik dari ُ‫َُّللاُفِي‬ ‫ِمنَ ُاأل ْس َرىُ ِإ ْنُيَ ْعلَ ِم ه‬
ُ‫اُم هما‬ ِ ‫قلو ِبك ْمُ َخي ًْراُيؤْ ِتك ْمُ َخي ًْر‬
apa yang telah diambil daripadamu dan Dia
akan mengampuni kamu". Dan Allah Maha

ُ‫ور‬ٌ ‫َّللاُغَف‬ ‫ُو ه‬ َ ‫ُويَ ْغ ِف ْرُلَك ْم‬ َ ‫ُم ْنك ْم‬ ِ َ‫أ ِخذ‬
Pengampun lagi Maha Penyayang.

‫َر ِحي ٌُم‬


ُ‫واُخيَانَتَ َكُفَقَ ْدُخَانوا‬ ِ ‫َو ِإ ْنُي ِريد‬
Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) 71
bermaksud hendak berkhianat kepadamu,

‫ُو ه‬
ُ‫َّللا‬ ‫ُم ْنه ْم‬ ِ َ‫ُم ْنُقَبْلُفَأ َ ْم َكن‬ ُ‫ه‬
ِ َ‫َّللا‬
maka sesungguhnya mereka telah berkhianat
kepada Allah sebelum ini, lalu Allah َ
menjadikan (mu) berkuasa terhadap mereka.
Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha ‫ع ِلي ٌمُ َح ِكي ٌُم‬ َ
Bijaksana.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan
berhijrah serta berjihad dengan harta dan ُ‫واُو َها َجروا‬ َ ‫ِإ هنُالهذِينَ ُآ َمن‬ 72

jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang


yang memberikan tempat kediaman dan ُ‫ُوأ َ ْنف ِس ِه ْمُفِي‬ َ ‫َو َجا َهدواُ ِبُأ َ ْم َوا ِل ِه ْم‬
mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. ُ‫صروا‬
pertolongan (kepada orang-orang muhajirin),
َ َ‫اُون‬ َ ‫ُآو ْو‬ َ َ‫ُوالهذِين‬ َ ‫س ِبي ِل ه‬
ِ‫َُّللا‬ َ
ُ‫ض‬ ٍ ‫أولَئِ َكُبَ ْعضه ْمُأ َ ْو ِليَاءُبَ ْع‬
Dan (terhadap) orang-orang yang beriman,
tetapi belum berhijrah, maka tidak ada
kewajiban sedikit pun atasmu melindungi
mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan ُ‫اجرواُ َما‬ ِ ‫واُولَ ْمُي َه‬ َ ‫َوالهذِينَ ُآ َمن‬
ُ‫ش ْيءٍ ُ َحتهى‬ َ ُ‫ُم ْن‬ ِ ‫ُواليَ ِت ِه ْم‬ ‫ُم ْن‬ ِ ‫لَك ْم‬
tetapi) jika mereka meminta pertolongan
kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, َ
ُ‫صروك ْمُ ِفي‬ َ ‫واُو ِإ ِنُا ْست َ ْن‬ ‫اجر‬ ِ ‫ي َه‬
maka kamu wajib memberikan pertolongan
kecuali terhadap kaum yang telah ada َ
perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. ُ‫علَى‬ َ ُ‫صرُ ِإال‬ ْ ‫ينُُفَعَلَيْكمُالنه‬ ِ ِّ‫ال ِد‬
ُ‫َّللاُ ِب َما‬ ‫ُو ه‬ َ ‫اق‬ ٌ َ ‫ُميث‬ ِ ‫ُوبَ ْينَه ْم‬ َ ‫قَ ْو ٍمُبَ ْينَك ْم‬
ٌُ ‫ص‬
‫ير‬ ِ َ‫ت َ ْع َملونَ ُب‬
Terjemahan Surat Al Anfal Surat Al Anfal Arab Ayat
Adapun orang-orang yang kafir, sebagian
mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang ُ‫َوالهذِينَ ُ َكفَرواُبَ ْعضه ْمُأ َ ْو ِليَاء‬ 73

lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak


melaksanakan apa yang telah diperintahkan ُ‫ضُ ِإالُتَ ْفعَلوهُتَك ْنُفِتْنَةٌُفِي‬ ٍ ‫بَ ْع‬
ٌُ ‫سادٌُ َك ِب‬
‫ير‬ َ َ‫ُوف‬ َ ‫ض‬ ِ ‫األر‬ْ
Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di
muka bumi dan kerusakan yang besar.

ُ‫واُو َها َجروا‬ َ ‫َوالهذِينَ ُآ َمن‬


Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah 74
serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-
orang yang memberi tempat kediaman dan
memberi pertolongan (kepada orang-orang ُ َ‫ُوالهذِين‬ ‫س ِبي ِل ه‬
َ ِ‫َُّللا‬ َ ُ‫َو َجا َهدواُفِي‬
muhajirin), mereka itulah orang-orang yang
benar-benar beriman. Mereka memperoleh ُ‫صرواُأولَئِ َكُهم‬ َ َ‫اُون‬
َ ‫َآو ْو‬
ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.
ٌُ‫ْالمؤْ ِمنونَ ُ َحقًّاُلَه ْمُ َم ْغ ِف َرة‬
‫َو ِر ْز ٌقُ َك ِري ٌُم‬
ُ‫ُو َها َجروا‬ ِ ‫َوالهذِينَ ُآ َمن‬
َ ‫واُم ْنُُبَ ْعد‬
Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, 75
kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu

ِ ‫َو َجا َهدواُ َمعَك ْمُفَأولَئِ َك‬


ُ‫ُم ْنك ْم‬
maka orang-orang itu termasuk golonganmu
(juga). Orang-orang yang mempunyai
hubungan itu sebagiannya lebih berhak
terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di ُ‫وُاألر َح ِامُبَ ْعضه ْمُأَ ْولَى‬ ْ ‫َوأول‬
dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. ‫َُّللاُِ ِإ هن ه‬
ُ‫َُّللاَُ ِبك ِِّل‬ ‫ب ه‬ ِ ‫ضُفِيُ ِكتَا‬ ٍ ‫ِببَ ْع‬
‫ع ِلي ٌُم‬
َ ُ ٍ‫َيء‬ ْ ‫ش‬
KESIMPULAN

Surat Al Anfaal menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya, khususnya
menerangkan Perang Badar, yaitu peperangan yang menentukan jalan sejarah Islam dan muslimin,
bahkan tidak akan salah kiranya kalau dikatakan bahwa Perang Badar itu menetukan jalan sejarah umat
manusia pada umumnya. Sebahagian besar surat ini mengandung hal-hal yang berhubungan dengan
perdamaian dan peperangan; tingkah laku orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebahagian
orang-orang Islam yang tidak kuat imannya dalam peperangan. Kemudian ditegaskan bahwa Allah
menolong orang-orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang kafir dan munafik itu, adalah
merupakan sunnah-Nya yang tidak dapat dimungkiri berlakunya, sebagaimana pernah terjadi pada
Fir'aun dan kaumnya serta umat-umat yang sebelumnya.

SURAT AL-ANFAL AYAT 72


ُ‫واُو َها َجروا‬ َ ‫ِإ هنُالهذِينَ ُآ َمن‬
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan 72
berhijrah serta berjihad dengan harta dan
jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang
memberikan tempat kediaman dan pertolongan ُ‫ُوأ َ ْنف ِس ِه ْمُفِي‬َ ‫جا َهدواُ ِبأ َ ْم َوا ِل ِه ْم‬ َُ ‫َو‬
ُ‫صروا‬ َ َ‫اُون‬ َ ‫ُآو ْو‬َ َ‫ُوالهذِين‬ ‫س ِبي ِل ه‬
َ ِ‫َُّللا‬
(kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu
sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) َ
ُ‫ض‬ ٍ ‫أولَئِ َكُبَ ْعضه ْمُأ َ ْو ِليَاءُبَ ْع‬
orang-orang yang beriman, tetapi belum
berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun

ُ‫اجرواُ َماُلَك ْم‬ ِ ‫واُولَ ْمُي َه‬َ ‫َوالهذِينَ ُآ َمن‬


atasmu melindungi mereka, sebelum mereka
berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta
pertolongan kepadamu dalam (urusan
pembelaan) agama, maka kamu wajib ُ‫ش ْيءٍ ُ َحتهى‬ َ ُ‫ُم ْن‬ ِ ‫ُواليَتِ ِه ْم‬ َ ‫ِم ْن‬
ُ‫صروك ْمُفِي‬ َ ‫واُو ِإ ِنُا ْست َ ْن‬ َ ‫اجر‬ ِ ‫ي َه‬
memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum
yang telah ada perjanjian antara kamu dengan
mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan. ُ‫علَىُقَ ْو ٍم‬ َ ُ‫صرُ ِإال‬ ْ ‫ينُفَعَلَيْكمُالنه‬ ِ ِّ‫ال ِد‬
‫ُو ه‬
ُ‫َّللاُ ِب َما‬ َ ‫اق‬ٌ َ‫ُميث‬ ِ ‫ُوبَ ْينَه ْم‬ َ ‫بَ ْينَك ْم‬
ٌُ ‫ص‬
‫ير‬ ِ َ‫ت َ ْع َملونَ ُب‬
Asbabun nuzul ayat 72

Menurut abu malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika bertanya
kepada Rasulullah, "Apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik
atau menerimanya dari mereka?" (HR. Ibnu Jarir dan Abu Syaikh)

Kandungan Surat Al-Anfal ayat 72 :


1. Berhijrah dari lingkungan kufur, syirik dan dosa untuk menjaga agama dan melaksanakan
tugas-tugas agama merupakan suatu perkara yang diharuskan.

2. Perjanjian dan perbatasan antara negara tidaklah menghalangi seorang muslim untuk
melakukan tugas-tugas agamanya. Jika ada seorang muslim yang berada di negara lain
dalam kondisi teraniaya dan meminta pertolongan kepada kita, kita sebagai saudara sesama
muslim harus memberikan pertolongan kepadanya.

3. Berpegang teguh pada perjanjian yang dijalin, termasuk dengan kaum kafir sekalipun
adalah sebuah keharusan. Selama pihak lain juga komitmen terhadap janji mereka.

Perilaku Yang Mencerminkan dari Surat Al-Anfal ayat 72 :


1. Rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam meski harus mengorbankan harta,
jiwa, dan tenaga.

2. Lebih mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.

3. Tolong-menolong antar sesama muslim. Seperti, memberi tempat tinggal kepada korban
bencana, memberikan bantuan berupa harta maupun tenaga, dan memberikan sedekah
kepada fakir miskin di sekitar kita.

4. Membina ukhuwah antar sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi.
SURAT AL-ANFAL

 DISUSUN OLEH:
 M. SHOFFRON AKBAR
 TAUFAN ARDI. K
 TOMI ARIANTO
 DIAN RAMITA
 KORI ABLIYAH
 LINDA UTAMI

Kelas : X IPS 5

SMA NEGERI 1 TALANGPADANG


KEC. TALANGPADANG KAB.TANGGAMUS
TAHUN 2017