Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 TOMONI
TERAKREDITASI “B”
Alamat : Jl. Pamong Praja No.7 Desa. Mandiri Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 1 TOMONI
NOMOR :421.2/094/SMPN.1-TMN/LT/VII/2019

TENTANG
TIM ADIWIYATA DAN PEMBAGIAN TUGAS PEMELIHARAAN, PEMANFAATAN DAN FASILITAS SEKOLAH

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang program pendidikan lingkungan hidup, peningkatan kepedulian lingkungan serta
Perogram Adiwiyata Sekolah Lingkungann Hidup khususnya di lingkungan SMP Negeri 1 Tomoni, dipandang
perlu untuk menetapkan nama-nama petugas pemeliharaan, pemanfaatan lahan dan fasilitas sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;


2. Undang – Undang Nomor : 7 tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten tingkat II Luwu Timur dan
Mamuju Utara;Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Mentri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 20 tahun 2016 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Satuan Kompetensi
Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar
Proses pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar
Penilaian Pendidikan;
8. Keputusan Menpan Nomor : 84 Tahun 1993 tentang penetapan angka kredit bagi jabatan guru;
9. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor : 0433/P/93 dan Nomor : 25 tahun 1993 tentang
juklak jabatan fungsional guru dan angka kreditnya;
10. Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional nomor: Kep No
07/MenLH/06/2005 dan No 05/VI/KB/2005 untuk pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan
hidup;
11. Surat edaran Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur tentang Kalender Pendidikan tingkat SMP 2019/2020.
12. Permendikbud RI. Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Dewan Guru SMP Negeri 1 Tomoni tanggal 18 Juli 2019

MEMUTUSKAN

Pertama : Membentuk Tim Adiwiyata SMP Negeri 1 Tomoni lampiran I Surat Keputusan ini;
Kedua : Menetapkan dan menugaskan kepada Guru dan Pegawai yang bertugas memelihara, memanfaatkan lahan dan
fasilitas sekolah lampiran II Surat Keputusan ini.
Ketiga : Tugas pokok dalam jabatan fungsional sebagai guru tetap dilaksanakan bersama tugas ini dengan penuh rasa
tanggung jawab;Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan segbagaimana mestinya.
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekelirun akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Tomoni
Pada Tanggal : 18 Juli 2019
Kepala Sekolah

Drs. SAMSUL HADI.M,M


NIP. 196804141998021002

Tembusan kepada Yth:


1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur di Malili.
2. Camat Tomoni di Tomoni.
3. Kepada Guru yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Arsip.
Lampiran I Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Tomoni Kab. Luwu Timur
Nomor : 421.2/094/ SMPN.1-TMN/LT/VII/2019
Tanggal : 18 Juli 2019

Penasehat : Kadis Pendidikan Kab. Luwu Timur


Penanggung Jawab : Drs. Samsul Hadi, MM.
Ketua : Muhammad Ridwan, S.Pd.M.Si.
Wakil ketua : Hj. Parmawati Sennang, S.Pd.
Sekretaris : Samsul Bahri S. Pd.
Wakil Sekretaris : Jumyana, S.Pd.
Bendahara : Muhammad Daming, S.Pd

Bidang Kebijakan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan


Kordinator : Yayuk Yulianti, S. T
1. Roslina, S. Pd, M. Pd 3. Risma Rais, S. Pd.i 5. Rahmawati, S.Pd.
2. Husriana, S.H 4. Nurti Ahliana Alam, S.Pd. 6. Hamdana, S.Pd.I

Bidang Kurikulum Berbasis Lingkungan


Kordinator : Rudi Ancong, S. Pd
1. Erni, S.S 3. Mariana Marsi, S.Pd 5. Novena A., S.Pd
2. Komang Satria W, S.Pd 4. Husni S. S.Pd. 6. Nursani. P, S.E

Bidang Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif


Kordinator :Natalius Patoding, S.Th
1. Mardani L., S.Pd 3. Christina Melias, S.Pd. 5. Lusiana, S.Pd
2. Esse A. Samondang, S.Pd 4. Riana, S.Sos 6. Nurhayati, S.Pd

Bidang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Sekolah


Kordinator : Drs. Hj. Hajrah,.
1. Nur Ali, S.Pd 3. Ikawati, S.Pd 5. Mitha Ismasari, S. Pd
2. Suriani, S.Pd 4. Ngatijan 6. Saekoni

Ditetapkan di : Tomoni
Pada Tanggal : 18 Juli 2019
Kepala Sekolah

Drs. SAMSUL HADI.M,M


NIP. 196804141998021002
Lampiran II Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Tomoni Kab. Luwu Timur
NOMOR : 421.2/094/ SMPN.1-TMN/LT/VII/2019
Tanggal : 18 Juli 2019

NO TUGAS NAMA KOORD. PELAKSANA KET.

Syaifullah, S. Kom Kelas IX.7


1 Pengomposan
Komang Satria Wikan, S.Pd. Kelas VII.c

Ernawati Zain, S.Kom Kelas VII.1


2 Kebun Sekolah
Widiawati Sirrok, S. Pd Kelas VIII.9
Rini Wulandari, S. Pd Kelas IX.4
3 Hutan Sekolah
Christina Melias, S. Pd Kelas VIII.2

4 Apotik Hidup Atmi Marti Astuti, S.Pd Kelas IX.6

Hendra D. S. S.Pt Kelas VIII.6


5 Green Hause
St. Qomariah, S.Pd. Kelas VII.a
Irma L. S.Pd. Kelas VII.4
6 WC I / Sanitasi Sekolah
Rahmawati,S.Pd Kelas VII.5

7 WC Guru Mitha Ismasari, S. Pd Kelas IX.1

Dra. Hajrah
8 Pengawasan Kantin Sehat Pokja Kantin
Suryadi, S. Or
Ernawati Zain, S.Kom
3 R (Reuse, Reduce,
9 Nurhayati.S.Pd. Pokja 3 R.
Recycle)
Lusiana, S.Pd.

10 WC 2/ Sanitasi Sekolah Ikawati, S.Pd Kelas VIII.7

11 WC 3/ Sanitasi Sekolah Mariana Marsi, S.Pd. Kelas 9.5

Hj. Parmawati S.S.Pd.


12 Bank Sampah OSIS
Samsul Bahri, S. Pd

13 Sispala Jusmanto Erek, S.Pd Anggota Sispala

Arniati, S.Pd Kelas VIII.1


14 Kolam Ikan
Yayuk Yulianti, ST. Kelas VII.7

15 Taman Baca Jami Intan Perpustakaan

16 Sumur Resapan Daniel Patanggi, S.Th. Kelas VIII.8

Roslina, S. Pd, M. Pd
17 UKS Pokja UKS
Aldar Vryanti, S.Kom.

Ditetapkan di : Tomoni
Pada Tanggal : 18 Juli 2019
Kepala Sekolah
`

Drs. SAMSUL HADI.M,M


NIP. 196804141998021002