Anda di halaman 1dari 61

cover Loughati Nashat 3Ib.

indd 1 3/3/17 8:47 AM


P01-18.indd 1 2/2/17 4:29 PM
P01-18.indd 2 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 3 1/3/17 10:30 AM
:á©H ƒdG
GôdG
IóM

Ju G
°ün
ä ’n É

fs pEG
»ap Éæn
°ür Yn
u dG ôp
áp «n æp ≤r à
nüJu ’Ghn
pä’n É°

P01-18.indd 4 1/3/17 10:30 AM


P01-18.indd 5 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 6 1/16/17 1:52 PM
n p °n áp s n n dr G äÉp n n °n u ≤n n É n æn «r n hn p Én r n r dp ás n n dp É n p ÉYn n n nG
p ôn p É s dG äGp ôs n n »ap n ° ôr n Én r nÉp Gn pEÉ an ’É n °p hn Éæ« p n n s n àn an É « p n°
r p p n Yn p Éæ r nG »ap n « p «° p dr G n « p p ôr É n Jp Én n àn r p n n r n hn
»p nG Én p p s dp ÉfÉ n n r °n «r dn ôn p É s dG n É n hn p ap ô°ün Jn r p p ÉYn n p n
r p É É s p r Jn » p an ôp n °s dp án «°p hn ôn p É s dÉan p É Yn Én n ær °n r nG n’Gr s n
s n àn n p ds G p p °r r dp áan ôu °n n ° r n ôp f r nG s ’n hn án p àn r Én r nGhn Énæ r nG
ÉfÉ n pEG n «æp p r dr G n r nG  ° ôs dG n É n r ≤n an p p Gn Ép °s n àn n hn
. *zÉ≤ r æ°n r nG

.…òeÎdGh OhGO ƒHCGh óªMCG √GhQ *

7
P01-18.indd 7 1/16/17 1:52 PM
P01-18.indd 8 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 9 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 10 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 11 1/3/17 10:30 AM
Én r n áp °n Gn u dG p Yp r n n r n ôp r n dr G p n °ün dp n ≤p «r àn °r àn dp ô u n r hn » ap É°n n n ÉnæJn
ôn p ÉYn á°n n r r dp » p n n n «r n hn »æp «r n áp s n n dr G hr n n ° Jn r nG æs n Jn nG ô n Y n É n
n dr G n p °üà
. p hÉ n às dGhn u dr Ép
n n n É n n dr Ghn n É°ün p dr Ghn äÉnp æ n É°n dr G n æs n àn fn r nG Énæ«r n Yn ô n Y Én n ær °n r nG u n dr G
p « p n dr G n «r n ás n n dr G n ° àn dp n ôp n ’Gr
u » ap hn p p É°s dGhn áp °n n r n dr G »ap n ôp n ’Gr n Gôn àp r Ghn p dr G n °r n n r nG É n » p Énæ r nG Én
. *zÉ n r Gn r æ°p É n nG r n É«n p s EG  ° ôs dG n É n É n n

É dG Gh *

P01-18.indd 12 1/3/17 10:30 AM


P01-18.indd 13 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 14 1/3/17 10:30 AM
n ôp n ’Gr n n n É n àn fn n «r n Éæn n s Yn n °r ’É pE r an á≤n p ’n r n É n ar nG É n fs nG »pn n n hr ôn Jn ’n nG
r ær p ô n °r fn ’n hn r YÉp °n fhn r p n r fn hn r p æan
É n «pa n É n ôn p É n á n °r p p G n ær p áan ôr nGôn n hn æs n n s ≤n Jn n dp n n r n
É fn r nGhn G r n hn ’G n n Gh É n °r Éan É n p «r °üdG s n EG ô p æs dGhn r u dGhn n r s dGhn °n n’Gr n n n
s p p° r G p r u dp °n n’Gr n É≤n an
Éæn æn «r n n «r °üdG
p n r s dp fn r n’Gr hn ôp p æs dp hn p r s dGhn p °n n r dp G n n dr G n É n s r u dG ôn s an
án ôr °n p «r dn EGp n s °n hn p r u dG n p n n n r G p ds G p °n n’Gr n r n án n °r ≤p dr G äÉfn G n «n n r G p n p n
án n °r ≤p dr G p° r ’n n fs EG p É n n p an r n É°n nG á s p n
án n °r ≤p dr G n fr nG s n Jn p É n p n r s dG n EGp n n àn dr Ghn
n É n hn n r s dG n an n s p «u °n Én n an G n n p É n p °n n’Gr n pEG n G n n dr G n r s dG n s n
fn r n’Gr Éæn «p r «n an ô p æs dGhn r u dGhn Éfn nG É s nG n hGn n G n n hn
án n °r ≤p dr G p p n n n s Yn r n r p dn n à n °r p »pæàr n n Yr nG r ≤n dn n ær °n r nG °n n’Gr n É n
p p °r p dr G p r u dG p an n »pæ n s Yn p ds G p u nÉàn dr G p r u dG n EG ô ær n n hn n r s dG n É n nG

P01-18.indd 15 1/3/17 10:30 AM


P01-18.indd 16 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 17 1/3/17 10:30 AM
P01-18.indd 18 1/3/17 10:30 AM
P19-32.indd 19 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 20 1/16/17 1:54 PM
É n ôn r n dr G É n °p r nG n Yn Én≤ »àp ds G áp s p p Énæ n dr G » ap á«s p Gôn àdG án ôr ≤n dr G ≤n Jn É n p ôr ≤ p hn
áp «n p r °s dG p É n dr n’Ér p áp n n r n dr G p p Énæ n p «ap p É °n Jhn áp an Én≤s dGhn p Gôn à dp » æp n n dr G
p æn °s dG p r dr G Én °p É n fp G n «r n n Yn Én≤ hn áp n p ≤n dr G äÉp n° hô r n dr É p hn

P19-32.indd 21 1/3/17 10:34 AM


P19-32.indd 22 1/16/17 1:55 PM
P19-32.indd 23 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 24 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 25 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 26 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 27 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 28 1/3/17 10:34 AM
É n u n nG r p p p É°ün n dr G n p o ô« p n É n «ap »àp ds G ô«°p Yn áp ≤n n ær n r Yn o p É n n s n Jn s
p n n dr G n hôYn s °n Jhn áp n n r n dr G p p É°ün n p n r nG r p »n p hn É n r nG ánæ p n
n r p dp É n n dr Ghn p ôn «ap n dr G p É«n p dr Ghn p p àn r dr G u n dr G äGn ô«°p Yn á n «p n rä n Yn É°n r n h
áp s ôp n ’G
p «p n dr G p «°p æs dÉp É n «ap n p É°s dG ær n « p n É «°üp n É n r nG n p °ür J r nG »p a áp Yn u æn àn dr G
s æn àn É n «ap áp «s p É«n °u dG äÉp n s æn àn dr G u n nG r p h áp n « p n dr G p ôn ° r dr Ghn áp n s n dr G ôp p Énæ n dr Ghn
án n n dr Ghn Én dn n hn n ° dG É n ær p n p G n n p s Yp r p s n àn n hn »æp n n dr G ô«°p Yn
p ô dG n p án n n° á n dr G äp n É°n fr nG r ≤n an á«s p n n á n «p n äGn n p É°ün n dr G n p n s ’p hn
p Gôn r n’p p ≤næàs dG p « p °r àn dp áp n n r n dr G p p Énæ n p É n p ôr Jn »àp ds G p Én fr ’G n r hn p ° dr Ghn
áp n É«n °u dGhn p n É n àu dGhn p «p r às dG
p É n Én n fr nGhn p p É s dG áp n an É n dp G n ° æs n Én ôr ° p r nG É àræ°n r nG u n dr G n É n
áp n « p n dr G Énæ n p É°ün n É n h n n ôn «n dp É n r nG áp æn p n dp G n ° ôr ° p r nG

P19-32.indd 29 1/3/17 10:34 AM


P19-32.indd 30 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 31 1/3/17 10:34 AM
P19-32.indd 32 1/3/17 10:34 AM
P33-46.indd 33 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 34 1/3/17 10:42 AM
á n É°s dG p fn É n às n p É n àp fr ’Gr n Yn »°p Gn u dG r «n dr G n n É n° r EG É n hn É° fn hn p p n r Jn
n Gôn ° r n án≤ p n
n u n f r Gn Énæ r n àn °r G án ≤n p n dr G n n r Gn É n n É n hn áp ≤n p n dr G p É n n r p ô n Y n p n
«p n r p h ô«°üp n r hn »p a n Ésæ n án≤ p n dn EGp áp °n n r n dr G án n É°n
p n àn r dr G » ap n Gôn às dG p n p É n ’G pE r äGp ôn n n r p o ôn n n n hÉ n às dG s pEG u n dr G n É n
p ÉsædG n «r n n s n n dr Ghn án s n n dr G «°p hn

P33-46.indd 35 1/16/17 2:03 PM


P33-46.indd 36 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 37 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 38 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 39 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 40 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 41 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 42 1/3/17 10:42 AM
É s pEG »æp àr an ôs Yn »àp ds G » p á°üs ≤p dr Ghn »p nG Én r n fn ô n Y n É n
p á n ôn r n dr G p r nG » ap n ôr n n « p p °r dr G n p o á n n n n n hn p ôr «n dr G áp n ôn r n » p an
n ôr n dr G n nG fs G n n n an dn ôp n r Yn n r n o n n É n an ôn « p n r hô r fn É n hn
p p «n p n É n° Gn hn p É n dr G p ôr ° r Yn ôp n n æn àn r G «n ≤p °r n r nG ôs dG n Gn nG É n n ær Yp hn áp n n s dG
»sæ p p É n dr G dn EGp n r nG n an » p nG dn pEG r n r G n É n hn ds Énn àn p p G n p p ôp n dn pEG
r É r É n ≤n dp É n ôp n nä r °n n p °n «n ≤p °r «n dp »fp És dG p ôp n dr G dn pEG n n n É s n an
»uæ p p É n dr G dn pEG n r Gn n an » p nG dn pEG r n r G dn n Én≤an
n n n s näÉ n r n n n n an »fp És dG dn pEG n n ôn an näÉ n r n n n hn p dp És dG dn pEG n n n É s n an
É° r nG näÉ n r n n n n an p p ôp n dn pEG
n n °r «n dp «n an p °p r fn n Yn ôn «r n ô p r n dr G p °r dr Éan »ns æ Én n Én ’G E rp n n r nG É n dp G n dr G
Gn n p Jn ôr «n dp o É n r n hn nG

P33-46.indd 43 1/16/17 2:07 PM


P33-46.indd 44 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 45 1/3/17 10:42 AM
P33-46.indd 46 1/3/17 10:42 AM
p47-60.indd 47 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 48 1/3/17 10:45 AM
E p r nøep : óo ªn Mr nCG
.âfp ôr àn fr ’G
?âfp ôr àn fr ’G
Ep r n p r àn °r Jn r nG « p àn °r Jn r n hn n r nG Én o G n É n° É n s n dr G
É n p G n r àp °r G » ap »fp YÉp °n n an s n dp Ghn p n Yn É°n p r p dn hn Énà°r G Én r n fn n r nG
p ° É n dr G » ap n « p n p Gôn n »æp n s Yn r n hn
,o t p o »r °n ôp °ür n dr G G n n » ap p ° É n dr G n àn an n p dp Ghn » ap hn n «ap ˆ o G n n Én u n dr G
G Én p hn G Én ° p p p É«n ≤p dr G É « p n Énæ«r n Yn

p47-60.indd 49 1/3/17 10:45 AM


p47-60.indd 50 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 51 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 52 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 53 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 54 1/16/17 2:10 PM
p47-60.indd 55 1/16/17 2:13 PM
p47-60.indd 56 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 57 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 58 1/16/17 2:14 PM
p47-60.indd 59 1/3/17 10:45 AM
p47-60.indd 60 1/16/17 2:15 PM