Anda di halaman 1dari 2

Lampiran C

BORANG SINOPSIS WEBINAR

Nama Sekolah: SJK(C) CHEE TONG Kod Sekolah: JBC1031

FARIS IKHWAN BIN MAHADI


1. Nama Guru
SESI 1: WACANA ILMU - PELAN
INDUK PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME KEGURUAN
2. Judul (PIPPK) KEMENTERIAN 3. Bidang: WEBINAR
PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN
2019

4. Tarikh Pembentangan 07-03-2019 5. Masa: 3.00 PM

6. Tempat Pembentangan
https://youtu.be/rpBoRAW97Pw
7. Sinopsis

Pembangunan profesionalisme keguruan merupakan keperluan dalam usaha memantapkan


keupayaan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) melaksanakan tugas dengan cekap dan
berkesan dalam pelbagai peringkat kerjaya. KPM telah membangunkan Pelan Induk
Pembangunan Profesionalisme Keguruan (PIPPK) iaitu dokumen bagi membantu PPP
merancang pembangunan kerjaya dan pembangunan profesionalisme berterusan.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran


 membincangkan kerjaya guru sebagai kerjaya profesional yang menitikberatkan
penguasaan PPP dari aspek pengetahuan, kemahiran, dan nilai profesionalisme. Dalam
proses pembangunan kerjaya, PPP diberi sokongan untuk pembangunan diri dan
berpeluang memilih laluan kerjaya berdasarkan prestasi dan kompetensi. Bab ini juga
membentangkan Laluan Kerjaya Baharu untuk PPP yang merangkumi Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP), Kepimpinan dan Kepakaran Pendidikan.
 memaparkan Peta Laluan Latihan (Training Road Map) yang perlu diikuti PPP pada
setiap laluan dan gred yang disandang. Peta ini dibangunkan berasaskan deskripsi tugas
PPP dan menetapkan cadangan aktiviti PPB yang dikategorikan kepada lima iaitu PPB
Asas, Pembangunan Kompetensi, Keperluan Dasar/Khusus, Pelengkap dan Elektif.
 menjelaskan konsep pembangunan kompetensi. PPP hendaklah kompeten dalam bidang
tugas mereka. PPP diwajibkan mengikuti aktiviti PPB bagi meningkatkan kompetensi agar
tugas dan tanggungjawab dapat dilaksanakan dengan berkesan. Prestasi PPP diukur
melalui Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP). Hasil
penilaian ini menjadi asas dalam mengenal pasti keperluan mengikuti PPB bagi
pembangunan kerjaya PPP.
 memperincikan pelaksanaan PPB. Model PPB merupakan kerangka rujukan dalam
pelaksanaan PPB. Aktiviti PPB boleh dilaksanakan atas inisiatif kendiri, institusi dan
Kementerian. Inisiatif berasaskan kendiri akan dititikberatkan dan diutamakan menjelang
Gelombang 3 pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-
2025.
 menjelaskan tadbir urus pelaksanaan PPB yang dilaksanakan pada peringkat KPM. Bab
ini memperincikan peranan penting Panel Pengurusan Sumber Manusia (PPSM) dan
Jawatankuasa Induk Pembangunan Staf (JIPS) dalam pelaksanaan PPB. Jawatankuasa
ini betanggungjawab untuk memastikan implementasi dasar-dasar latihan dapat
dilaksanakan dengan berkesan dan berjaya.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

PIPPK menyediakan garis panduan kepada PPP untuk meningkatkan kompetensi diri mengikut
kecenderungan dan keperluan demi mengekalkan prestasi kerja yang terbaik. Menerusi pelan ini,
profesion keguruan diharap dapat diperkasakan dan menjadikan kerjaya keguruan sebagai
kerjaya yang profesional dan menjadi kerjaya pilihan utama. PIPPK ialah dokumen rujukan utama
dalam pelaksanaan pembangunan profesionalisme berterusan (PPB). Pelan PPB (Guru dan
Pemimpin Sekolah) yang diterbitkan oleh KPM pada tahun 2014 merupakan dokumen
pengoperasian pelaksanaan PPB yang mengandungi transformasi amalan dan strategi
pelaksanaan PPB bagi guru dan pemimpin sekolah.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
(FARIS IKHWAN MAHADI ) ( )