Anda di halaman 1dari 8

Kelompok 1:

1. Sebutkan kaidah ngalap berkah apa saja yang diberkahi oleh allah pada mahluknya?
a. Tempat dan waktu
b. Waktu sholat berjamaah
c. Dzat atau manusia
d. A dan C benar

2. Dosa yang paling dibenci oleh Allah swt dan tidak bias diampuni ialah?
a. Kebohongan
b. Kesyirikan
c. Kemaksiatan
d. Mencuri
Kelompok 2:
1 Cara mengambil keberkahan adalah ?
a. Menetap disana
b. Bercocok tanam
c. Sholat
d. A,B,C benar
2 Siapakah paman nabi yang sangat membenci nabi Muhammad SAW?
a. Abu Bakar dan Abu Lahab
b. Abu Jahal dan Abu Hurairah
c. Abu Lahab dan Abu Hurairah
d. Abu Lahab dan Abu Jahal
Kelompok 3
2. Orang yang berpuasa dhohir pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak ...

a. 100 - 600

b. 100 - 700

c. 100 - 800

d. 100 – 900
3. Sebutkan macam-macam barokah.

a. Barokah yang dapat berpindah

b. Barokah yang tidak dapat berpindah

c. Barokah yang tidak dapat berpindah dan barokah yang dapat berpindah

d. Barokah yang berpindah pindah

kelompok 4.

2. Siapakah yang pertama kali mengumandangkan adzan pada zaman rasulullah?

A.Abu Bakar As-shiddiq

B.Bilal Bin Rabah


C.Utsman Bin Affan

D.Ali Bin Abi Tholib

Jawaban :B

3. Orang yang melakukan sholat di masjidil haram maka akan mendapatkan keberkahan setara
dengan?

A. 100.000 kali sholat biasa

B. 1000 kali sholat biasa

C. 500 kali sholat biasa

D. 10 kali sholat biasa

Jawaban: A

Kelompok 5

2. Pada Umur Berapkah Rosulullah SAW Wafat?

A.62

B.64

C.63

D.65

Jawaban : 63

3. Tiga orang yang do'anya tidak tertolak menurut HR TIRMIDZI dan HASAN kecuali?

A.orang berpuasa sampai ia berbuka

B.pemimpin yang adil

C.do'a anak terhadap orang tua

D.do'a orang yang dizolimi

Jawaban:c

Kelompok 6

1. Dahulu pada tahun 3 hijriyah Nabi Shalallahu Alaihiwassalam perjalanan ke mekkah


pada cuaca panas dan beliau tiba disana ada Ramadhan ke ?
a. 20
b. 10
c. 15
d. 30
e. 25
Jawaban : A
2.Huruf Iqlab adalah….
a. Ba
b. Ta
c. Ra dan lam
d. Ya, nun, mim dan wawu

3.Tiga orang yang do'anya tidak tertolak menurut HR TIRMIDZI dan HASAN kecuali?

A.orang berpuasa sampai ia berbuka

B.pemimpin yang adil

C.do'a anak terhadap orang tua

D.do'a orang yang dizolimi

Jawaban:c

Kelompok 7

1. Siapakah kaum yang pertama kali masuk islam dari kalangan rasulullah SAW?

A.kaum tsamud

B.kaum ad

C.kaum muhajirin dan kaum anshar

D.khawarij

Jawabannya C

2. “Izhar” secara bahasa artinya….


a. Samar
b. Terang
c. Balik
d. Jelas

3. Yang tidak termasuk sifat atau ahlak salafu sholeh adalah

A.sabar ketika berdakwa

B.semangat melakukan kiyamul lail

C.tidak kufur nikmat

D.menakut dalam jihat

Jawaban:D

Kelompok 8

1. Hendaklah kalian mengambil 5 perkara sebelumnya datang 5 perkara yang lain adalah

A. Ambil manfaat di masa remaja berjalan-jalan sebelum pusing

B. Ambil manfaat kita di saat sehat sebelum sakit


C. Ambil sesuatu sebelum mendapatnya

D. Ambil barang dulu sebelum bayar

Jawabnya : B

3. Di bawah ini yang termasuk 5 perkara adalah ?


a. Memanfaatkan uang di dunia
b. Memberi makan anak yatim
c. Memanfaatkan masa muda sebelum masa tua
d. Memperbanyak amal sholeh

Kelompok 9

1. Cara mengambil keberkahan adalah ?


e. Menetap disana
f. Bercocok tanam
g. Sholat
h. A,B,C benar

2. Berapa tahun Nabi Nuh As berdakwah (masa berjuang di jalan Allah SWT) ......... tahun.

a. 950 tahun

b. 850 tahun

c. 750 tahun

d. 650 tahun

Jawaban: A

kelompok 10

5. Siapakah generasi terbaik umat Rosulullah SAW ? ....

A.Generasi Nabi Muhammad

B.Generasi Sahabat Nabi

C.Generasi Umat Islam

D.Generasi Islam

Jawaban: A

3. Ada berapa metodekah seorang yang Alim dalam adab membaca Al-qur'an??

A. 5

B. 1

C. 2
D. 3

Jawaban: A

Kelompok 11

1. Kesuksesan dapat diraih dengan usaha yang maksimal. Setelah berusaha dengan
maksimal seorang muslim hendaknya...
A. Bertawakal
B. Bertawadu
C. Beribadah
D. Beriman
E. Bersabar
2. Barang siapa sholat selama 40 hari dia akan mendapatkan ?

a. Kebebasan dari kemunafikan dari api neraka


b. Kemuliaan
c. Mendapatkan barokah
d. Nikmat

Kelompok 12

1. Al Quran di turunkan pada bulan?


a. Muharram
b. Zul-hijjah
c. Shawwal
d. Ramadhan

2.Siapakah nama asli abu bakar as-sidiq ?

A. Zaid bin sabit


B. Abdul muthalib
C. Abdullah bin ustman
D. Abdullah
RONDE KE 2

KELOMPOK 1

1. ‫ض َع بَيْت اَو َل اِن‬


ِ ‫اس ُّو‬ ْ ‫ِۚ ل ْلعٰ لَ ِميْنَ و ُهدًى ُم ٰب َر ًكا بِبَكةَ لَـل ِذ‬
ِ ‫ي ِللن‬
inna awwala baitiw wudhi'a lin-naasi lallazii bibakkata mubaarokaw wa hudal lil-'aalamiin
Yang Artinya: "Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah
(Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh
alam."
Potongan surat diatas adalah surat
QS. Ali 'Imran Ayat....?
A. 96
B. 94
C. 95
D. 93
E. 97
2. Meyakini sesuatu yang bisa memberikan keberkaha dengan sendirinya termasuk jenis perbuatan
?

a. syirik kecil

b. syirik besar

c. munafik

d. menyekutukan Allah

KELOMPOK 2

1. Cinta adalah sesuatu yang abstrak yang tersembunyi dalam hati dijelaskan pada surat ?
a. Al - Qomar ayat 45
b. Al - Maidah ayat 14
c. As - Shofat ayat 113
d. Al -Maryam ayat 31
2. Tiga orang yang do'anya tidak tertolak menurut HR TIRMIDZI dan HASAN kecuali?

A.orang berpuasa sampai ia berbuka

B.pemimpin yang adil

C.do'a anak terhadap orang tua

D.do'a orang yang dizolimi

Jawaban:c
KELOMPOK 3

1. Orang yang berpuasa dhohir pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak ...

a. 100 - 600

b. 100 - 700

c. 100 - 800

d. 100 - 900

e. 100 - 1000

Jawaban : B

2. puasa yang menjaga anggota badannya dari hal-hal yang dilarang Allah subhanahu wataala
disebut dengan puasa

a. puasa senin Kamis

b. Puasa batin

c. puasa Muharram

d. Puasa Daud

KELOMPOK 4

1. Siapakah diantara madzhab berikut ini yang menghalalkan musik...


A. Imam syafi'i

B. Imam hambali

C. Ibnu hazm

D. Imam Abu Hanifah

2. Dahulu pada tahun 3 hijriyah Nabi Shalallahu Alaihiwassalam perjalanan ke mekkah


pada cuaca panas dan beliau tiba disana ada Ramadhan ke ?
f. 20
g. 10
h. 15
i. 30
j. 25
Jawaban : A
KELOMPOK 5

1) Rekomendasi aklaq pada para sahabat terdapat pada surat ?


a. Attaubah : 100
b. Attaubah : 102
c. Attaubah : 104
d. Attaubah : 105
e. Attaubah : 106

2. Sebutkan 2 perkara yang direkomendasikan oleh nabi Muhammad SAW kepada sahabat
dan umatnya....
A. Shalat dan puasa
B. Amal baik dan zakat
C. Haji dan umroh
D. Al-quran dan hadist

RONDE 3
1. Sebutkan sesuatu yang diberkahi oleh Allah swt ada dua macam yaitu ?
a. Yang pertama berupa tempat dan waktu dan yang kedua berupa dzat.
b. Rezeki melalui ikhtiar dan kerja keras.
c. Rezeki yang oleh Allah langsung dan tidak disangka-sangka.
d. Rezeki karna usaha dan bersyukur.
2. Dalil yang menerangkan Allah berada di arsy adalah
a. az-zumar 165
b. An-nas 1
c. at taha 5
d. al baqoroh 132