Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Kemahiran Menulis)

Tarikh /Hari : 27 JUN 2019


Tahun : 4 Peace
Bil Murid : 29 orang
Masa : 7:00 pagi – 8:00 pagi
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Tanda baca

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Mengedit serta memurnikan teks berdasarkan aspek tanda baca, penggunaan kata dan imbuhan
dengan betul.

Fokus Utama: Aspek Kemahiran Menulis

Standard Kandungan:
3.8. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.
Standard Pembelajaran:
3.6.2 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan tanda baca, penggunaan
kata, imbuhan dan struktur ayat.

Kemahiran bahasa : Kemahiran Menulis

Sistem Bahasa :
 Kosa kata: Cyberjaya, multimedia
 Sistem ejaan
 Tanda baca
 Sintaksis: ayat

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Sintaksis,Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
 Nilai Murni : kerjasama, rasional
 Patriotisme & Kewarganegaraan
 Peraturan sosiobudaya :

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Penyoalan, menghubungkait, membuat kesimpulan, mensintesis,
mrnganalisis
 Pembelajaran kontekstual : Menghubungkait dengan situasi sebenar
 Kecerdasan pelbagai: Visual-ruang, Verbal linguistik,Intrapersonal
 Kemahiran belajar cara belajar : bacaan intensif
 Kreativiti dan Inovasi: Menghasilkan kefahaman tersendiri berkenaan perspektif diri sendiri

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah dibetulkan oleh guru mengenai kesalahan ejaan atau tanda baca

1
Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Puzzle 1
2 Keratan Perkataan 3
3 Buku Teks 1
4 Papan putih mini 4
5 Marker 4
6 Lembaran pengayaan 17
7 Lembaran pemulihan 12

Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan


Puzzle Kompleks Istana Negara Induksi Set (5 minit) BBB
(Lampiran 1)  Beberapa orang wakil murid  Puzzle
menyusun keratan perkataan
Istana bagi membentuk satu makna KB
Negara
 Murid dibimbing oleh guru  Menghubungkait
semasa melakukan aktiviti  Menjana idea
Kompleks tersebut
 6 orang murid dipanggil ke BCB
hadapan kelas untuk Bacaan intensif
mencantumkan puzzle bagi
menjelaskan keratan perkataan KP
 Setelah selesai, guru menyoal  Visual-Ruang
murid tentang gambar daripada
puzzle berkenaan. Nilai murni
 Guru mengaitkan gambar  rasional
dengan kandungan pelajaran.

Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait keratan
perkataan dan puzzle tersebut
dengan tajuk pelajaran pada
hari tersebut
Petikan Teks “Bandar BBB
Multimedia” dan “ Kompleks Langkah 1 (10 minit)  Petikan Teks
Istana Negara” “Bandar
 Guru meminta murid Multimedia” dan
Buku Teks m/s 137 membaca dan memahami
“Kompleks Istana
petikan secara mentalis.
Negara”
 Mengikut turutan
kedudukan, murid membaca KB: menghubungkait
dan mengenal pasti KP: Verbal linguistik
kesalahan teks.
 Guru membimbing murid Teknik
 Penerangan
 Penyoalan

2
Pembelajaran Kontekstual
Menghubungkait kemahiran
menulis dengan pengetahuan
bahasa yang dipelajari.

Nilai Murni
 Kesungguhan

Buku Teks “Mencipta Sejarah” Langkah 2 (20 minit)


Bahasa Melayu Tahun 4 Halaman [Kemahiran Menulis] BBB
137  Buku teks Bahasa
 Murid membaca teks. Melayu tahun 4
 Murid mengedit dan “Mencipta Sejarah” m/s
memurnikan teks secara 137
individu. BCB
 Bacaan intesnif
 Murid menyalin petikan
teks yang telah KB
dimurnikan.  Menghubungkait
 Menjana pelbagai
kemungkinan
 Kecerdasan bebagai di

KP
 Verbal Linguistik

Pembelajaran
Konstruktivisme

Penilaian
 Formatif/merujuk kriteria

3
BBB
Langkah 3– (20 minit)  Buku Teks
Petikan Teks Membaca
(Lampiran 2)  Murid membaca teks. KB :
 Murid mengedit dan  Merumus
memurnikan teks secara
individu. KP:
 Murid menyalin petikan teks  Verbal linguistik
yang telah dimurnikan.
Nilai Murni
 rasional

Kewarganegaraan
Patriotisme

Lembaran kerja mengedit dan Pengayaan Aspek kemahiran menulis


memurnikan ayat daripada aspek  Murid membuat latihan
ejaan, tanda baca, penggunaan kata mengedit dan memurnikan ayat
dan imbuhan.
(Lampiran 3)
Lembaran kerja memurnikan petikan Pemulihan Aspek kemahiran menulis
(Lampiran 4)  Memurnikan ayat

Penutup - 5 minit

 Murid dirangsang merumus


isi pelajaran
 Guru memberi pujian atas
sikap murid

TAHAP PENGUASAAN
Nyatakan : 29 orang
bilangan
murid

Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5

Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6

4
 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

5
Lampiran 1

Kompleks

Istana Negara

6
Lampiran 2

Betulkan kesalahan edan murnikan kesalahan dalam petikan di bawah

Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang unik dan tersendiri.


Malaysia dikatakan unik dan tersendiri kerana memiliki berbagai asset yang
dapat menarik minat para-para pelancong. Pulau merupakan asset yang
telah dikenalpasti sebagai faktor yang dapat peningkatan bilangan pelancong
ke Malaysia Ada banyak pulau-pulau yang menarik di Malaysia. Antara pulau
yang sering dikunjungi pelancong adalah pulau Langkawi, pulau tioman dan
pulau pangkor. pulau-pulau ini terkenal sangat kerana pantainya yang bersih.

7
Lampiran 3
(Pengayaan)

8
Lampiran 4

(Pemulihan)