Anda di halaman 1dari 9

Rancangan Pengajaran Harian Tahun 4

(Aspek Tatabahasa)

Tarikh /Hari : 4 JULAI 2019


Tahun : 4 Peace
Bil Murid : 29 orang
Masa : 7:00- 8:00pagi
Mata Pelajaran: Bahasa Melayu
Tema : Potret Malaysia
Tajuk : Mari belajar Kata Kerja Pasif

Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:

i. Menukar kata kerja aktif kepada kata kerja pasif dengan betul

ii. Membina ayat kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks

Fokus Utama: Aspek Tatabahasa

Standard Kandungan:
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Standard Pembelajaran
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja pasif dengan betul mengikut konteks.

Kemahiran bahasa : Tatabahasa

Sistem Bahasa:
 Sintaksis : Ragam ayat pasif
 Kosa Kata: iktibar, skuad, taktik

Pengisian Kurikulum
 Ilmu : Pendidikan Islam dan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Muzik
 Nilai Murni : bekerjasama, rasional, hormat-menghormati
 Kewarganegaraan dan patriotisme
 Peraturan sosiobudaya : Laras bahasa dan Kesantunan berbahasa

Kemahiran Bernilai Tambah


 Kemahiran berfikir : Menjana idea, mengecam, menganalisis
 Pembelajaran kontekstual : Mengaplikasikan ragam ayat ketika membina ayat.
 Kemahiran belajar cara belajar : Bacaan intensif, bacaan imbasan
 Kecerdasan pelbagai: Visual ruang, verbal linguistik
 Kreativiti dan Iinovasi: Melakukan aksi dan gaya kreatif yang bersesuaian dengan lirik lagu

Pengetahuan Sedia Ada:


Murid pernah mempelajari ayat aktif sebelum ini.

1
Bahan Bantu Belajar :

Bil Bahan Jumlah


1 Kad Imbas Ayat Pasif dan Ayat Aktif 4
2 Gambar gol bola 1
3 Lirik lagu Bola Kampung 29
4 Pembesar suara 1

5 Komputer riba 1
6 Lembaran Think-Pair-Share 18
7 Buku Teks 1
8 Papan mini 4
9 Lembaran Pemulihan 9

Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti Catatan


Kad Imbas Ayat Pasif dan Aktif Induksi Set (5 minit) BBB
(Lampiran 1)  Murid dibahagikan kepada  Kad Imbas Ayat Pasif
empat kumpulan. dan Ayat Aktif
1. Syukri telah dilantik oleh  Setiap kumpulan memperoleh  Gambar gol
Marzuqi ssebagai pembantu satu keratan kad imbas ayat
kanannya. pasif atau ayat aktif. KB
2. Hafizah membeli makanan  Wakil kumpulan menampal  Menghubungkait
itu di kantin sekolah keratan kad imbas ayat pasif di  Menjana idea
3. Peperiksaan akan kami dalam gol manakala keratan BCB
duduki tidak lama lagi. kad imbas ayat aktif ditampal  Mendengar dengan aktif
4. Farhan menyepak bola diluar gol KP
dengan kuat  Murid dibimbing sepanjang  Visual-Ruang
melaksanakan aktiviti dan  Verbal-linguistik
dibantu menghubungkaitkan Nilai Murni
aktiviti dengan tajuk  Bekerjasama
pembelajaran  Rasional

Lirik lagu “Bola Kampung” BBB


(Lampiran 2) Langkah 1 (10 minit)  Lirik lagu “Bola
Aktiviti 1 Kampung”
 Murid diagihkan keratan lirik  Pembesar suara
lagu “Bola Kampung”  Komputer riba
 Murid menyanyikan lagu  Papan mini
tersebut sambil membuat gaya
dan aksi yang kreatif dan Kaedah
bersesuaian  Didik Hibur
 Guru dan murid bersoal jawab
tentang perkataan berwarna KB
merah  mengecam
Contoh soalan:  menghubungkait
1. Apakah yang kamu dapat  bersoal jawab
perhatikan dalam lembaran
lirik lagu tersebut? BCB
2. Apakah ragam ayat bagi  Memproses maklumat
perkataan tersebut
Nilai murni
 Rajin, bekerjasama

2
Jangkaan jawapan:
1. Terdapat beberapa Pembelajaran Kontekstual
perkataan yang berwarna Memberi maklum balas dan
merah berkomunikasi
2. Merupakan kata kerja aktif

Aktiviti 2
 Beberapa wakil murid
menukarkan kata kerja aktif
kepada kata kerja pasif pada
papan putih di hadapan kelas
 Guru membimbing murid
menukarkan kata kerja aktif
kepada kata kerja pasif

Petikan Dialog Buku Teks Bahasa Langkah 2 (20 minit)


Melayu Tahun 4 Halaman 138 BBB
 Beberapa murid mengujarkan  Buku teks Bahasa
dialog pada halaman 138 Melayu tahun 4
 Secara berpasangan, murid perlu KB
menyenaraikan kata kerja pasif  Menjana idea
yang terdapat pada petikan  Menghubungkait
dialog  Membuat kesimpulan
. BCB
 Mengujarkan dialog

KP
 Verbal Linguistik

Pembelajaran kontekstual
 Mengaplikasikan
pengetahuan tentang
ragam ayat ketika
mengenal pasti ragam
ayat
Teknik
 Latih tubi

Bina Ayat Kata Kerja Pasif Langkah 3 [Aktiviti Pengukuhan] BBB


(Lampiran 3) – 20 minit  Buku Teks Bahasa
Melayu Tahun 4
 Kemudian, setiap pasangan perlu KB :
membina ayat bagi kata kerja  Merumus
pasif yang diperolehi daripada
petikan dialog Buku teks KP:
halaman 138 di dalam lembaran  Verbal linguistik
Think-Pair-Share
 Beberapa pasangan Nilai Murni
membentangkan hasil tugasan di  Yakin, berani
hadapan kelas
Kewarganegaraan
Patriotisme

3
Pengayaan
 Murid membina lima ayat pasif Aspek Tatabahasa
bertemakan kemerdekaan
(Lampiran 4) Pemulihan
 Murid dibimbing oleh guru untuk Aspek Tatabahasa
mengenalpasti kata kerja pasif
daripada keratan akhbar Sambutan
Bulan Kemerdekaan Sk Seri Setia
Meriah.

Kognitif: Rumusan isi pelajaran Penutup - 5 minit

 Murid dirangsang merumus


isi pelajaran.

 Guru memberi pujian atas


sikap murid dan meminta
murid-murid menggunakan
ragam ayat yang betul dalam
pertuturan seharian.

TAHAP PENGUASAAN
Nyatakan : 29 orang
bilangan
murid

Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5

Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6

 Refleksi
 Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia

4
LAMPIRAN 1

1. Syukri telah dilantik oleh Marzuqi ssebagai


pembantu kanannya.

2. Hafizah membeli makanan itu di kantin sekolah.

3. Peperiksaan akan kami duduki tidak lama lagi.

4. Farhan menyepak bola dengan kuat.

5
6
LAMPIRAN 2

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara Meraih gelaran juara
Meraih gelaran juara
pelajaran usah kita pelajaran usah kita
pelajaran usah kita lupakan
lupakan lupakan

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara Meraih gelaran juara
Meraih gelaran juara
pelajaran usah kita lupakan pelajaran usah kita lupakan
pelajaran usah kita lupakan
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara Meraih gelaran juara Meraih gelaran juara
pelajaran usah kita pelajaran usah kita pelajaran usah kita
lupakan lupakan lupakan

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung

Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa Bersama gelak ketawa


main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan main bola dalam pasukan
Meraih gelaran juara Meraih gelaran juara Meraih gelaran juara
pelajaran usah kita lupakan pelajaran usah kita lupakan pelajaran usah kita lupakan

O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung


O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung O ola oo ola kampung
7
LAMPIRAN 3

Bina ayat menggunakan


kata kerja pasif.

Senaraikan kata kerja pasif.


1

2
1 4

3
2 5

4
3 6
5

6
8
LAMPIRAN 4

Kenal pasti kata kerja pasif dalam petikan di bawah.


Sambutan bulan kemerdekaan SK Seri Setia meriah

Murid-murid K Seri Setia bersemangat menyanyikan lagu Jalur Gemilang pada Majlis Pelancaran Bulan Penghayatan dan
Sambutan Hari Kemerdekaan 2011 di Jalan Kuchai Lama, Kuala Lumpur, baru-baru ini.

SERAMAI 850 murid prasekolah hingga tahun enam Sekolah Kebangsaan (SK) Seri Setia meraikan
sambutan bulan kemerdekaan dengan pelbagai aktiviti yang mampu memupuk semangat patriotik
serta nilai-nilai murni sejak dari kecil lagi. Guru Besarnya, Ooi Hock Leong berkata, murid-murid di
sekolah ini diwajibkan menyanyi satu lagu patriotik pada setiap kali perhimpunan hari Isnin agar
mereka dapat menghafal dan menghayati maksud lagu tersebut.
''Lagu-lagu seperti Jalur Gemilang, Satu Malaysia dan Keranamu Malaysia dinyanyikan dengan lancar
dan penuh semangat oleh generasi muda ini yang bakal menjadi pelapis kepimpinan negara suatu masa
nanti," katanya pada majlis Pelancaran Bulan Patriotik 2011 peringkat sekolah itu di Kuala Lumpur,
baru-baru ini. Menurutnya, apabila ia menjadi kebiasaan, maka mereka akan terus mempunyai
semangat kecintaan yang teguh kepada negara sehingga dewasa.
Katanya lagi, pihak sekolah akan mengadakan pelbagai aktiviti untuk diisi sepanjang bulan ini seperti
pertandingan mewarna, syarahan, bercerita dan lain-lain yang berkaitan dengan tema
kemerdekaan.''Anugerah turut disediakan kepada guru paling patriotik di sekolah ini setiap tahun.
''Aktiviti-aktiviti yang diadakan diharap dapat membantu menyemarakkan lagi semangat patriotik
warga sekolah terutamanya murid-murid agar sebati dalam diri mereka,'' tambahnya.
Sementara itu, Ketua Pengawas sekolah, Nor Anis Farhani, 12, berkata, perasaannya berkobar-kobar
apabila bernyanyi bersama rakan-rakan sekolah yang lain.''Program ini diadakan setiap tahun dan ia
sangat dinanti-nantikan oleh semua murid di sini kerana terdapat pelbagai aktiviti yang bermanfaat
dan menyeronokkan,'' ujarnya. Murid tahun dua, Sharmina Harimi, 8, pula menyatakan bahawa dia
begitu seronok dan bersemangat apabila menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dengan kawan-kawan
beramai-ramai