Anda di halaman 1dari 5

School: Grade Level:

GRADES 1 to 12 Teacher: Learning Area: MAPEH


DAILY LESSON LOG Teaching Dates: Quarter: 4TH QUARTER

I. LAYUNIN LUNES MARTES MIYERKULES HUWEBES BIYERNES


MUSIC MUSIC ARTS P.E HEALTH
A. PAMANTAYANG The Learner. . . The Learner. . . The Learner . . . The learner… The learner . . .
PANGNILALAMAN demonstrates understanding of demonstrates understanding of demonstrates understanding of demonstrates understanding of safe demonstrates understanding of
the basic concepts of tempo the basic concepts of tempo shapes and texture and prints that and responsible behavior to lessen relationships of movement skills in
can be repeated, alternated and risk and prevent injuries in day-to- preparation for participation in
emphasized through printmaking day living physical activities.
B. PAMANTAYAN SA The Learner. . . The Learner. . . The Learner . . . The learner… The learner . . .
PAGGANAP performs with accuracy varied performs with accuracy varied creates prints that show repetition, appropriately demonstrates safety performs movements in
tempi through movements or tempi through movements or alternation and emphasis using behaviors in daily activities to relation to a stationary or moving
dance steps to enhance poetry, dance steps to enhance poetry, objects from nature and found prevent injuries object/person with coordination.
chants, drama, and musical chants, drama, and musical objects at home and in school
stories stories

C. MGA KASANAYAN SA MU1TP-IVb-3 MU1TP-IVb-3 A1PR-IVh PE1BM-IVf-h-14 H1IS-IVi-10


PAGKATUTO (Isulat ang code responds to varied tempo with responds to varied tempo with creates human figures out of clay, performs jumping over a stationary distinguishes between good and bad
ng bawat kasanayan) movements or dance steps movements or dance steps flour-salt mixture, or paper-mache object several times in succession, touch
- slow movement with slow music - slow movement with slow music using different techniques using forwardand- back and side-to-
- fast movement with fast music - fast movement with fast music side movement patterns
identifies
II. NILALAMAN
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga Pahina sa
Kagamitang Pangmag-aaral

B. Kagamitan
III.
A. Balik-aral at/o pagsisimula Ano ang kahulugan ng Texture? Ano ang kahulugan ng Texture? Ano ang mobile sculpture? Magbigay ng mga halimabawa ng Ano-ano ang mga sanhi ng sunog?
ng bagong aralin mga larong may awit?

B. Paghahabi sa layunin ng Magparinig sa mga mag-aaral ng Magparinig sa mga mag-aaral ng Magpakita ng clay sa mga mag-aaral. Ipasagawa ang Tayo’y mag-ehersisyo Ipabasa sa mga mag-aaral ang mga
aralin dalawang klase ng awit. Isang awit dalawang klase ng awit. Isang awit Itanong sa mga ito kung ano-ano ang bilang panimula sa aralin. sumusunod na kaaga;
na pang-modern dance hip hop at na pang-modern dance hip hop at maaaring magawa na mga bagay- “Tamang Paghipo.”
isang awit para sa slow dance. isang awit para sa slow dance. bagay mula sa clay? “Maling Paghipo.”
Tanungin sa mga mag-aaral kung Tanungin sa mga mag-aaral kung Hayaan ang mga mag-aaral na
paano sinasayaw ang mga ito. paano sinasayaw ang mga ito. makabuo ng sarili nilang kuro-kuro
Para sa nasabing huling awit para Para sa nasabing huling awit para tungkol sa nabasa nilang mga kataga
sa sweet dance, maaaring sa sweet dance, maaaring
imuwestra ng guro kung paano ito imuwestra ng guro kung paano ito
sayawin sa saliw ng isang sayawin sa saliw ng isang
nakakaengganyong awitin. nakakaengganyong awitin.

C. Pag-uugnay ng mga Magpakita ng larawan ng mga Magpakita ng larawan ng mga Ipakita sa kanila ang isang larawan Magpaskil ng larawan ng asong Magpaskil ng mga larawan.
halimbawa sa bagong aralin sayaw na mabilis at asayaw na sayaw na mabilis at asayaw na ng bagay na gawa sa clay. tinetraining ng dog trainer.
mabagal. mabagal.
Pag-usapan ang kulay at ang mga
anggulo kung paano ito ginawa. Itanong kung ano ang ginawa ng aso Pag-usapan kung alin sa mga
sa paglipat-lipat mula sa isang larawan ang ligtas at alin naman ang
hulahoop patungo sa iba pang hindi ligtas?
holahoops?
Magagawa niyo ba ang ginagawa ng
aso?
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club Member -
visit depedclub.com for more

D. Pagtalakay ng bagong Pag-usapan ang pagkakaiba ng Pag-usapan ang pagkakaiba ng Pag-usapan kung ano ang clay, saan Ang pagtalon ay isang lokomotor na Talakayin ang mga tamang hipo at
konsepto at paglalahad ng dalawang sayaw na nakapaskil sa dalawang sayaw na nakapaskil sa ito nagmula at kung ano ang mga kilos na kung saan ito ay maaaring maling hipo.
bagong kasanayan #1 paskilan. paskilan. maaaring magawa mula sa clay. isagawa ng mga nilalang na may mga
1. Paano sinasayaw ang unang 1. Paano sinasayaw ang unang binti at paa.
larawan at kung anong awit at larawan at kung anong awit at Ilahad ang clay sa mga mag-aaral at Patalunin ang mga mag-aaral ng
akma para sa ganitong mga akma para sa ganitong mga maaari ring ipalabas sa kanila ang tatlong beses paharap, tatlong beses
sayaw. sayaw. dala nilang mga clay. pabalik, tatlong beses patagilid
2. Paano din sinasayaw ang 2. Paano din sinasayaw ang Itanong kung bakit nagkaroon ng (kanan) at tatlong beses patagilid
pangalawang larawan at kung pangalawang larawan at kung mga kulay ang clay na dala nia. (kaliwa)
anong musika ang puwedeng anong musika ang puwedeng Sabihin sa kanila na gagawa sila ng Ulitin ito sa saliw ng isang tugtog.
tugtugin para dito. tugtugin para dito. human figure mula sa dala-dala .
nilang clay.

E. Pagtalakay ng bagong Tempo in dance is the speed or Tempo in dance is the speed or Bago ang paggawa ng clay ay Sabihin sa mga bata na kumuha ng Pagkatapos talakayin ang tamang
konsepto at paglalahad ng pace of movement. In this activity pace of movement. In this activity talakayin mun ang mga paraan sa partner. hipo at maling hipo, talakayin
bagong kasanayan #2 you will consider how tempo can you will consider how tempo can paggawa ng clay person. naman ang mga paraan upang
be used in dance to create be used in dance to create Patalunin sila sa baton o hoops na maiwasan ang mga maling hipo o
meaning. meaning. Preparing the Clay Pieces1. Get clay. hahawakan ng guro. kung paano maging ligtas mula sa
Ang mabagal na kilos o galaw ay Ang mabagal na kilos o galaw ay If you want to be able to move your mga hipo.
dapat ding lapatan ng mabagal na dapat ding lapatan ng mabagal na clay person around after it's Ask:
musika at ang mabilis na galaw o musika at ang mabilis na galaw o finished, you'll need modeling clay. 1.How many sets of jumps were you
kilos ay dapat ding lapatan ng kilos ay dapat ding lapatan ng 2. Make a ball for the head. able to do with your partner?
mabilis na musika. mabilis na musika. Pinch off a piece of the clay. Roll the 2.Were you able to do it together
piece of clay into a ball. This will be throughout the activity?
the clay person's head. 3. What good behavior did you show
3. Make a tube for the body. Pinch during the activity with your partner?
off a piece of clay that's larger than ( cooperation)
the head. Shape this piece into a fat 4. How will you able to do jumping
snake-like cylinder. over stationary objects in succession?
4. Make two long tubes for the arms ( do successive jumps)
and legs. Pinch off two more pieces 5. In what direction? (forward,
of clay. Roll these pieces into two backward, sideward -left, sideward -
long tube shapes. One tube should right)
be thicker than the other. These will Maaari ding talakayin ang mga
become the arms and legs. baenepisyo ng paglundag.
5. Pinch out the neck. Take the ball
that will be the head and pinch out
of it a little spike of clay. This will be
how the head will attach to the
body.
Attach the head to the body.
6. Make a hole for the neck. Take
something narrow, like a pencil, or a
toothpick, and burrow out a small
hole in the top of the body cylinder.
7. Attach the head to the body. Stick
the neck into the hole in the body so
that the ball touches the body.
Making the and Legs Arms
8. ear the arm tube into two pieces.
Find the middle of the smaller tube
and tear it into, for the two arms.
9. Flatten the ends of the arms. With
your thumb and finger, flatten a
small bit of one end of both arms.
These will become the hands.
10. Mold the hands.
11. Attach the arms.
12. Tear the leg tube into two pieces.
13. Make the feet. Bend one end of
both of the legs.
14. Attach the legs. Stick the legs
into the bottom of the body.
15. Troubleshoot any balancing
issues.
16. Make the face.
F. Paglinang sa kabihasnan Ipasagawa sa mga bata ang Ipasagawa sa mga bata ang Paggawa ng Clay Person sa Gabay ng (Dyad Activity)
(Tungo sa Formative Mastermind para sa bilis at You Mastermind para sa bilis at You guro. Perform jumping rope in place.
Assessment) are my Sunshine para naman sa are my Sunshine para naman sa Record the number of jumps made.
bagal. bagal.
G. Paglalapat ng aralin sa Kapag pinagsayaw ka ng guro mo Kapag pinagsayaw ka ng guro mo Ano-ano ang naidudulot ng mga clay Napakalampa ng iyong katawan, May isang ‘di-kialalang tao ang
pang-araw-araw na buhay ng panghiphop n sayaw, paano ng panghiphop n sayaw, paano sa mga batang katulad mo? ano-ano ang mga dapat mong gawin nagbigay sa iyo ng pagkain at
mo ito isasagawa? Paano mo rin mo ito isasagawa? Paano mo rin Nakabubuti ba ito sa iyong upang maging maliksi sa pagkilos? hinawak-hawakan pa ang iyong
isasagawa kung ang sayaw ay isasagawa kung ang sayaw ay kalusugan? buhok, ano ang mas nakabubuti
pang slow dance? pang slow dance? Nakapagdudulot ba ito ng saya mong gawin?
habang gumagawa ka ng mga nais
mong pigura?

H. Paglalahat ng aralin Ano ang tempo? Ano ang tempo? Ano ang clay o luwad? Tandaan ang mga sumusunod: Ano ang tama at maling hipo?
Ano-ano ang mga maaaring magawa Mahalaga ang kaalaman sa
mula sa mga clay? paglundag dahil, magiging masaya at
mapupuno ng enerhiya ang katawan,
natatanggal ang pagod at
matututong magbalanse ng katawan.
Magiging matikas din ang katawan
dahil sa kaalamang ito lalo na kung
regular ang pagsasagawa dito.
I. Pagtataya ng aralin Isulat sa kahon ang MBS kung ang Isulat sa kahon ang MBS kung ang Presentasyon ng output. Individual performance in doing 5 Kulayan ng berde ang bilog kung
awit ay sinasayaw ng mabilis at awit ay sinasayaw ng mabilis at successive forward, backwards, tamang hipo at pula naman kung
MBG kung mabagal. MBG kung mabagal. sideward jumps over wands and maling hipo.
hoops with accuracy. (Teacher made
1. Tayo ay mag-ehersisyo 1. Tayo ay mag-ehersisyo rubrics scoring)
2. Jesus Loves Me 2. Jesus Loves Me
3. I Love You, You Love 3. I Love You, You Love
Me Me
4. Yokai-Yokai 4. Yokai-Yokai
5. Chicken Dance 5. Chicken Dance
J.Karagdagang gawain para Sumulat ng 5 awting puwedeng Sumulat ng 5 awting puwedeng
sa takdang-aralin at sayawin ng mabilis at 5 awitin din sayawin ng mabilis at 5 awitin din
remediation na pwedeng sayawin ng mabagal. na pwedeng sayawin ng mabagal.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation

C. Nakatulong ba ang
remedial? Bilang ng mga
mag-aaral na naka-unawa sa
aralin
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga istratehiya sa
pagtuturo ang nakatulong ng
lubos?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na nasolusyunan
sa tulong ng aking
punongguro?
G. Anong kagamitang
panturo ang aking nadibuho
na nais kong ibahagi sa mga
kapwa ko guro?