Anda di halaman 1dari 4

Lampiran A

BORANG PENILAIAN KESAHAN KANDUNGAN MODUL

YBhg. Prof/ Prof. Madya/ Dr. / Tuan/ Puan/ Cik,

Saya memohon jasa baik YBhg. Prof/ Prof. Madya/ Dr. / Tuan/ Puan/ Cik, untuk menilai
kesahan kandungan bagi Modul Amali Berbantukan Realiti Terimbuh (MABReT).

Kesahan ini penting agar objektif kajian ini dapat dicapai iaitu membangunkan MABReT dan
mendapatkan kesahan pakar. Terdapat tiga bahagian dalam borang penilaian ini iaitu bahagian
A tentang demografi pakar, bahagian B berkaitan dengan kandungan modul dan bahagian C
tentang ulasan keseluruhan bagi pengesahan kandungan modul.

Seikhlas penghargaan dan setulus terima kasih atas sumbangan masa dan kepakaran YBhg.
Prof/ Prof. Madya/ Dr. / Tuan/ Puan/ Cik dalam perkara ini.

Yang Benar,

Nor Erasalmimi Binti Mat Latib


(D20161073924)
Fakulti Sains dan Matematik,
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Bahagian A: Demografi Pakar

Bahagian ini adalah untuk mendapatkan maklumat demografi pakar. YBhg. Prof/ Prof. Madya/
Dr. / Tuan/ Puan/ Cik diminta untuk menandakan (/) pada ruangan yang disediakan.

a. Jantina: Lelaki

Perempuan

b. Pengalaman mengajar: 1-5 tahun

6-10 tahun

Lebih daripada10 tahun


Bahagian B: Kandungan Modul

Arahan:

Berikut adalah beberapa penyataan berkaitan dengan modul amali yang YBhg. Prof/ Prof.
Madya/ Dr. / Tuan/ Puan/ Cik nilai. Setelah meneliti modul amali tersebut, sila bulatkan
persetujuan berdasarkan skala berikut.
1- Sangat Tidak Setuju 3- Setuju

2- Tidak Setuju 4- Sangat Setuju

Bil Penyataan Skala Komen


1 Objektif modul menepati 1 2 3 4
kumpulan sasaran.

2 Panduan penggunaan modul 1 2 3 4


menghuraikan langkah
penggunaan modul dengan
jelas.
3 Langkah penggunaan pipet 1 2 3 4
adalah betul.

4 Video penggunaan pipet 1 2 3 4


menunjukkan cara
penggunaan pipet yang
betul.
5 Langkah penggunaan buret 1 2 3 4
adalah betul.

6 Video penggunaan buret 1 2 3 4


menunjukkan cara
penggunaan buret yang
betul.
7 Langkah penggunaan 1 2 3 4
silinder penyukat adalah
betul.

8 Video penggunaan silinder 1 2 3 4


penyukat menunjukkan cara
penggunaan silinder
penyukat yang betul.
9 Langkah penggunaan 1 2 3 4
neraca digital adalah betul.
10 Video penggunaan neraca 1 2 3 4
digital menunjukkan cara
penggunaan neraca digital
yang betul.
11 Rujukan menyenaraikan 1 2 3 4
sumber video yang
berkaitan.

12 Modul ini berkaitan dengan 1 2 3 4


modul amali penggunaan
dan pengendalian alat radas
dalam makmal sains.

Bahagian C : Ulasan/ Pandangan/ Cadangan


Adalah disahkan bahawa instrumen kajian di atas yang telah dibangunkan oleh NOR
ERASALMIMI BINTI MAT LATIB (D20161073924), telah disemak dan berikut merupakan
ulasan keseluruhan bagi kandungan modul tersebut:

Disahkan oleh,

( )

Cop Rasmi: