Anda di halaman 1dari 3

Tanda kekurangan

–Nitrogen
•Pokok saiz kecil, daun kekuningan pudar (serius:keseluruhn
daun kuning dan pertumbuhan terbantut)
– K a l i u m
•Daun kekuningan dengan bintik hitam-oren halusdiurat daun
pada pelepah tua (serius : bintik orenmenjadi coklat, kuning bhg
hujung daun dankeseluruhan)
–Magnesium
•Atas daun dlm satu pelepah kekuningan dan orenmanakala bhg
bawahnya hijau (serius : daun kuningdiikuti daun bawah bertukar
oren dan kuning)
– B o r o n
•Bhg hujung daun dan daun dihujung pelepah
berkedut,daun hujung pelepah juga terbelah membentuk V
dandaun berjalur kuning.

enis baja
–Baja tunggal – satu unsur pemakanan(ammonia sulfat, Urea,
CIRP, MOP danKieserite) diguna pokok matang/ padapokok ada tanda
kekurangan unsur–Baja sebatian - disebatikan danmengandungi
lebih dari satu unsur (CCM15,22, 45 dll) diguna pada pokok 1-3
tahun–Baja campuran – dicampur secara fizikaldan mengandungi lebih
satu unsur

Kaedah mambaja
–Pembajaan poket : letak baja bawahtanah dengan menggali/ tutup
semula
•Selamat baja dari kesan aliran air (run off)•Diguna 1-
2 kali/tahun berbanding 3-4kalikaedah tabur•Diguna bila kadar
purata hujan tinggi•Baja dilepas secala slow release
Kadar baja sawit muda

L u b a n g B S S M 1
5 0 0 g / p o k o k –
Tahun 1 (4 kali)BSSM1/2 400-
800g/pokok–
T a h u n 2 ( 4 k a l i ) B S S M 2 8 0 0 -
2 0 0 0 g / p o k + MOP 1000g–
T a h u n 3 ( 4 k a l i ) B S S M 2
1 0 0 0 - 2 0 0 0 g / p o k +MOP 1000g
•BSSM (Baja sebatian sawit
muda)•B S S M 1 N P K M
g 1 5 : 1 5 : 6 : 4 •B
S S M 2 N P K M g 1 2
: 1 2 : 1 7 : 2

Kadar baja sawit matang


– B aj a d i b u b u h m e n g i ku t p e n g e s yu r a n m akm al t an ah –
J e n i s b a ja m e n g i ku t ke p e r l u a n p o k o k – Jad u al
p e m b a ja an d i b u a t m e n g i ku t j ad u al b i as a (atau sebulan
sebelum kecerakinan daun dibuat)– K e c e r a k i n a n d a u n :
•dibuat untuk menentukan tanda-tanda ketidakseimbangan zat
kepada pokok•Dibuat pada pokok 2 tahun lepas tanam pada
daunpelepah ke no. 17•Dilakukan sama setiap tahun antara jam
6.30pg-12.ooth (kecuali musim tengkujuh atau
kemarauberpanjangan)•Percontohan 10 pokok drp 300 pokok
atau setiap pokokke 10 (>20 hek luas)

M e n u a i B T S
–Penuaian boleh mempengaruhi kadar perahan
d an kualiti minyak
•Buah muda/ dang mengkal – minyak rendah daripadaoptima,
lama proses strelisasi dan masalah bahanbuangan•Lebih masak –
tinggikan kos menuai, kutip buah relai dan jejas kualiti
– P e n u ai an m e s t i m e n g i k u t p u s i n g a n s e t i ap 1 0 h a r i
( 3 tahun pertama) 12-15 hari (pokok matang)–B u a h m as ak
a p a b i l a 1 b i ji b u ah l e r ai g u g u r –P e n i l ai an t a n d an m u d a
d an m e n g kal ( 1 0% d r p t u ai an ) – untuk denda penuai BTS
tidak masak–Pengangkutan BTS perlu segera –
mengelak kerosakanbuah dan meningkat FFA (free fatty acid)
bolehmenyebabkan mesin rosak

M e n g r e d B T S
–Tandan masak –tandan segar warna orenkemerahan, dan
mempunyai lebih 10 soket soketbuah relai–Tandan mekal –
tandan segar warna orenkemerahan atau ungu kemerahan,
tandan kurang 10soket buah relai–Tandan muda –tandan segar
warna hitam atau unguhitam, tandan tiada soket buah relai–
Tandan telalu masak –tandan segar buah merah tua,lebih 50%
buah relai dari tandan–Tandan kosong – lebih 90% buah relai
dikilang–T an d an b u s u k – s e m u a at au s e b a h a g i an
t an d an guah relai, berubah warna kpd kehitaman, busukdan
berkulat