Anda di halaman 1dari 4

BADAT PERINGATAN ARWAH P: Semoga Allah Bapa yang penuh cinta kasih

3 HARI SETELAH DIPANGGIL TUHAN mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke
dalam kehidupan yang kekal.
LAGU PEMBUKA U: Amin

P: Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus DOA PEMBUKA
U: Amin
P: Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan cinta P: Marilah kita berdoa..
Kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Allah Bapa yang penuh dengan cinta kasih dan penuh
Kudus kini dan sepanjang segala masa. dengan kasih sayang. Pada malam ini kami berkumpul
U: Amin bersatu memuji dan memuliakan Kemuliaan-Mu yang
besar yang tak terhingga. Bahkan kami pun tak bisa
PENGANTAR merangkaikan puisi untuk pengorbaan-Mu dan
Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan bernyanyi untuk kasih sayang-Mu. Namun kami tahu
kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berkumpul di ya Tuhan bahwa Engkau Maha tahu, maka dengan
rumah ini untuk mengenangkan sekaligus mendoakan arwah nada dan satu hati kami berdoa untuk Bapak
Bapak ………. yang telah meninggal 3 hari yang lalu. Kita kami……yang telah Engkau panggil menghadap-Mu 3
berkumkul untuk bersatu mendoakan, serta mengenang jasa- hari yang lalu. Kami percaya bahwa sampai saat ini
jasa yang baik dilakukan oleh Almarhum selama hidupnya. kami masih bersatu dengan dia dalam satu iman,
Kita berdoa untuk satu nama agar Tuhan yang Maha Esa dahulu, kini dan masa yang akan datang. Tempatkan
mengampuni semua kesalahan yang telah diperbuat oleh dia di tempat kediaman-Mu di surga yang bersatu
hamba-Nya. dengan para malaikat dan orang-orang kudus-Mu.
Demi Yesus Kristus PuteraMu, yang hidup bersama
TOBAT Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan
sepanjang masa.
P: Sebelum kita melanjutkan ibadat peringatan 3 hari ini, U: Amin
marilah terlebih dahulu kita mengakui segala
kesalahan kita kepada Allah Bapa agar kita lebih
pantas melanjutkan ibadat arwah pada malam hari ini.
Marilah kita hening sejenak
Saya mengaku.
Tuhan kasihanilah.
IBADAT SABDA HOMILI

P: Tuhan berserta kita P: Selamat malam, bapak, Ibu dan saudara-saudari yang
U: Sekarang dan selama-lamanya terkasih dalam Kritus. Peristiwa yang kita lakukan pada
P: Inilah injil Yesus Kristus menurut Matius malam ini adalah peristiwa yang sangat dirindukan oleh
U: Dimuliakanlah Tuhan Bapak Kita ……... Mengapa demikian? Karena ia telah
P: Matius 11:25-30 menantikan dan akan selalu ia nantikan doa-doa dari
Pada waktu itu berkatalah Yesus: “Aku bersyukur kita. Doa yang berasal dari lubuk hati kepada Allah
kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena Sang Pencipta agar ia bisa menikmati hidup yang kekal
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak di surga.
dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang
orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada- yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga beriman
Mu. Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku kepada-Nya. Tentu kita memiliki rasa kepercayaan
dan tidak seorangpun mengenal Anak selain Bapa, dan yang kuat bahwa ada keselamatan dan kehidupan
tidak seorangpun mengenal Bapa selain Anak dan yang kekal. Namun sebagai makluk yang lemah dan
orang yang kepadanya Anak itu berkenan kadang kita melakukan dosa dengan sadar maupun
menyatakannya. Marilah kepada-Ku, semua yang letih tidak sadar tentu tidak akan langsung masuk ke surga.
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan Sebagai orang yang beriman kita percaya bahwa ada
kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang Kupasang dan yang namanya Api Penyucian. Di api penyucian inilah
belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan saudara-saudari menunggu doa kita dan mereka
rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. sangat merindukan doa kita. Karena di api penyucian
Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun saudara-saudari kita yang telah meninggal tidak bisa
ringan”. berdoa lagi kepada Tuhan, hanya kitalah yang
P: Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan diharapkan oleh mereka. Seperti yang kita lakukan
sudi melaksanakannya. malam ini.
U: tanamkan sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Injil yang kita dengarkan malam ini mengajak kita untuk
selalu datang kepada Yesus setiaap saat yang
menyerahkan segala suka dan duka hidup kita. Sama
halnya kita berkumpul disini datang kepadaNya dan
memohon kepadaNya untuk memberikan tempat yang
layak kepada bapak kita ……… yang dipanggil.
Saudara-saudari janganlah terlalu mengandalkan
kekuatan kita untuk menghadapi segala yang kita pada malam hari ini. Kami memadukan suara pujian
hadapi dalam hidup ini. Dalam keluarga besar ini, tentu dan permohonan kehadirat-Mu, kami berdoa:
merasakan kehilangan yang begitu besar. Bahkan L: Allah Bapa Sang Pencipta kami berdoa bagi saudara
untuk melupakan peristiwa ini sangat sulit. Maka kami………yang telah Engkau panggil menghadap-Mu
saudara-saudari ketika kita bahagia, senang, sedih, 3 hari yang lalu. Kami mohon kepada-Mu agar Engkau
susah dan gembira maupun hal lain, kita harus memberikan tempat yang layak baginya untuk hidup
serahkan semuanya kepada Yesus. Sperti ada kalimat bahagia bersama-Mu selama-lamanya. Marilah kita
yang sangat menarik bagku yakni, “Janganlah berdoa.
mengandalkan segala sesuatu demi Yesus, tetapi U: Dengarkanlah doa kami ya Tuhan
andalkanlah Yesus untuk segala sesuatu”. L: Allah Bapa Sumber penghiburan dan cinta kasih tiada
Saudara-saudari yang terkasih ketika kita merasakan batas, kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan.
rasa yang sangat mendalam, seperti kerinduan yang Kami mhon kepada-Mu berikanlah keluarga ini
mendalam oleh keluarga ini, maka secepatnyalah kita kebahagian, keharmonisan serta kekuatan untuk selalu
datanglah kepada Yesus dan memohon kepada-Nya. setia kepada-Mu. Bantulah keluarga ini dalam setiap
Yakin dan percayalah bahwa Ia akan meringankan perjuangan hidup mereka. Marilah kita berdoa.
beban yang kita tanggung dan percaya bahwa Ialah U: Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
sumber hidup dan akan mengabulkan doa kita. L: Bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Ya Tuhan yang penuh
Maka marilah kita sungguh-sungguh berserah diri dan pengampunan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa di apai
selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita agar penyucian, kami mohon kepada-Mu ampunilah semua
hidup kita menjadi lebih berarti untuk sekarang dan dosa mereka, dan hantarlah mereka ke tempat
sampai ke kehidupan yang kekal. kediaman-Mu di surga. Marilah kita berdoa.
U: Amin U: Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan.
L: Bagi saudara-saudari kita yang tak diperdulikan. Tuhan
DOA UMAT Allah kami, kami berdoa bagi saudara kami yang tidak
diperdulikan. Berikanlah mereka kekuatan dalam
P: Marilah kini kita menyampaikan doa-doa kita dengan menghadapi segala hal dalam hidup mereka. Bukalah
seruan dan permohonan yang tulus iklas dari dasar pintu hati bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka,
lubuk hati yang paling dalam, agar tujuan dan agar dengan kasih mereka mau saling membantu,
maksudkita sampai kepada Bapa yang Maha sesame manusia. Marilah kita mohon.
Pnengasih. U: Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah sumber kasih denpenghiburan sudihlah
mendengarkan doa yang kami sampaikan kepada-Mu
BAPA KAMI BERKAT PENUTUP

P: Saudara-saudara yang terkasih, marilah kini kita P: Semoga Tuhan beserta kita.
mempersatukan seluruh doa permohonan kita dengan U: Sekarang dan selamanya
doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri P: Semoga kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha
kepada kita. kuasa, Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.
Bapa kami,… U: Amin
P: Demikian saudara-saudarai dan keluarga besar
Bapak………… ibadat arwah peringatan 3 hari ini telah
PENUTUP selesai.
U: Syukur kepada Allah.
P: Marilah kita bersatu dalam doa penutup ini. P: Marilah kita pergi kita diutus
Allah Bapa yang Maha Pengasih kami mengucap U: Amin.
syukur kepada-Mu atas segalah kasih sayang yang
telah kami terima daripada-Mu. Engkau telah
memberikan kami waktu yang amat baik untuk bersatu
dalam mendoakan saudara kami ………………. yang
telah meninggal. Allah Bapa semoga setiap untaian
kata kami dalam doa pada malam hari ini Engkau
dengarkan dan Engkau Kabulkan. Tuhan sumber kasih
kini kami semua akan melaksanakan tugas yang telah
Engkau percayakan kepada kami selama hidup ini.
Semoga kami selalu bersandar pada-Mu dan penuh
keyakinan percaya kepada-Mu. Allah Bapa segala
aktivitas kami lakukan pada malam ini kami serahkan
kepada-Mu demi Yesus Kristus Putera-Mu yang hidup
kini dan sepanjang segala masa.
U: Amin.

Anda mungkin juga menyukai