Anda di halaman 1dari 4

KLINIK DARUSSALAM

MUHAMMADIYAH DEMAK
Alamat : Jl. Kyai Jebat No. 5 RT/RW 001/007 Bintoro Demak 59511
Telp. (0291) 685907 email : klinikdarussalammu@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA KLINIK DARUSSALAM MUHAMMADIYAH
NOMOR : 002/I/SK/ADMEN/2018

TENTANG

PENETAPAN KEPALA KLINIK, TUGAS POKOK DAN


URAIAN TUGAS KEPALA KLINIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA KLINIK DARUSSALAM MUHAMMADIYAH,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan klinik, maka perlu


ditetapkan penanggung jawab;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Klinik
Darussalam Muhammadiyah tentang Penetapan Kepala
Klinik, Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Kepala Klinik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009, tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2014 tentang Klinik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46
Tahun 2015 tantang Akreditasi Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KLINIK DARUSSALAM MUHAMMADIYAH


TENTANG PENETAPAN KEPALA KLINIK, TUGAS POKOK
DAN URAIAN TUGAS KEPALA KLINIK.
Kesatu : Menunjuk dr. Siti Lailatus Syifa sebagai Kepala Klinik
Darussalam Muhammadiyah.
Kedua : Menetapkan tugas pokok dan uraian tugas kepala klinik
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Demak,
Pada tanggal : 15 Oktober 2018
Kepala Klinik Darussalam
Muhammadiyah

dr. Siti Lailatus Syifa


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KLINIK DARUSSALAM
MUHAMMADIYAH
TENTANG : PENETAPAN KEPALA KLINIK,
TUGAS POKOK DAN URAIAN
TUGAS KEPALA KLINIK
NOMOR :

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KEPALA KLINIK

NAMA JABATAN : KEPALA KLINIK

TUGAS POKOK : Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan


pelayanan yang ada di klinik.

URAIAN TUGAS : 1. Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan


bidang tugasnya berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun lalu sebagai pedoman dan
petunjuk pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
2. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang
akan dilaksanakan guna kelancaran
pelaksanaan tugas.
3. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk
serta penilaian kerja bawahan untuk
meningkatkan profesionalisme dan kelancaran
pelaksanaan tugas.
4. Mengkoordinasikan kegiatan upaya kesehatan
dasar baik pomotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif
5. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi
ketatausahaan yang meliputi : keuangan,
kepegawaian, rumah tangga dan perencanaan
klinik.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil
pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan dalam
pengambilan keputusan serta menyusun laporan
secara periodik baik lisan maupun tertulis guna
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.