Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


SD INPRES RIMUKU
JL.K.s.Tubun No.30 Mamuju 91511

SOAL SEMESTER GANJIL ( U.A .S )

PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI


KELAS / SEMESTER : IV / I
TAHUN PELAJARAN : 2017 / 2018.
TANGGAL PELAKSANAAN :

A.BERILAH TANDA SILANG [X] PADA HURUP A , B , C ATAU D. YANG DI ANGGAP PALING TEPAT!

1.Makna membaca surah al-falaq agar kita . . .


A. terhindar dari mala petaka
B .terhindar dari kejahatan
C.terhindar dari tukang sihir
D.terhindar dari orang gila

2. kalimat yang tepat untuk melengkapi ayat ini adalah . . .

A.
B.
C.
D.

3. Makhluk ciptaan Allah adalah . . .


A. manusia
B. hewan
C.gedung
D.A dan B

4. Makna AL-Basir adalah . . .


A.maha melihat
B. melihat yang gaib
C.melihat yang nyata
D.maha melihat yang gaig dan yang nyata

5. Makna beriman kepada Rasul Allah adalah . . .


A. mengetahi jumlahnya
B. menjalankan ajarannya
C.menuruti sifat-sifatnya
D.menjalankan kerasulannya

6. anak santun dan menghargai teman akan selalu berbuat . . .


A.memusuhinya
B.memukul teman
C.menghina teman
D.berbuat baik kepadanya

7. anak yang senang tiasa berkata jujur akan . . .


A. dijauhi teman .
B. disukai teman.
C.sedikit teman
D.di ganggu teman

8. Berikut ini yang termasuk ciri ciri siswa yang amanah adalah…
A.menjaga nama baik sekolah
B.selalu taat kepada orang tua
C.selalu berkata jujur
D.menjaga teman
9. Anak yang menghormati orang tuanya ialah . . .
A.rajin salat untuk memenuhi harapannya
B.selalu ingat untuk mendoakannya
C.patuh dan taat bila di nasehatinya
D.semua jawaban benar

10. yang termasuk arti suci aialah . . .


A.bebas dari debu
B.bebas dari najis
C.bebas dari tinja
D.bebas dari kotoran

11. gambar di bawah ini menunjukkan orang yang sedang . . .


A. wudhu
B. mandi
C. istinja
D. tayammum

12. Nabi yang pernah diuji Allah dengan penyakit kulit selama 7 tahun ialah . . .
A.dam a. s
B Idris a.s
C.Ayyub.a.s
D.Sulkipli a.s

13. Nabi Sulkipli a.s adalah putra dari nabi . . .


A. Musa a.s
B. Harum a.s
C. Ayyub.a.s
D. Ibrahim a.s

14. yang mendampingi Nabi Musa a.s menghadap raja firaun adalah …
A. Ayyub a.s
B. Sulkipli a.s
C. Ismail a.s
D. Harun a.s

15. Raja yang berkuasa pada zaman nabi musa adalah. . .


A. Namrud.
B. Firaun
C. Abraha
D. Balgis

B. Lengkapilah kalimat di bawah ini dengan jawaban yang paling tepat!

16. Alfalaq ,artinya . . .

17. kita bisa yakin bahwa Allah itu ada dengan melihat. . .

18. Al-Adl artinya . . .

19. Nabi muhammad s.a.w digelar Al-Amin artinya . . .

20. Mengerjakan soal tampa menyontek ,merupakan sikap . . .

21. Mencium tangan ketika berangkat kesekolah ,adalah salah satu cara hormat terhadap . . .
22. Hadas ada 2 macam yaitu. . . dan . . .

23. Walaupun Nabi Ayyub jatu miskin ia tetap . . .

24. Selain sabar dan teguh,Nabi Zulkipli juga taat. .


.
25. Bayi yang di hanyutkan disungai Nil adalah . . .

C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar !

26. Jelaskan arti ayat ke 2 dari quran surah Al-Falaq !

27. Tulisakan 5 Nabi dan rasul yang kamu ketahui !

28.Tuliskan 2 cara hormat kepada guru

29.Sebutkan 3 hal yang harus bersih ketika salat !

30. Tuliskan mukjizat Nabi musa a.s !

Selamat Bekerja