Anda di halaman 1dari 32

GMAT(K-10) *DSERT2018*

NTSE

Question Booklet Sl. No.


GMAT – 2018
¥ÀwæPÉ – I/Paper – I vÀgÀUÀw – 10/Class – 10

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë/General Mental Ability Test

Register No : 2 4 1 1 8

¸ÀªÀÄAiÀÄ : 120 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ EAVèµï/PÀ£ÀßqÀ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 100


Time : 120 MinuteS English / Kannada Max. Marks : 100

Instructions to Candidates
1. The question booklet containing 100 questions and the OMR answer sheet is
given to you.
2. All questions are compulsory, each question carries one mark.
3. During the examination,
• Read the questions carefully.
• Completely darken/shade the relevant oval against question No. in the OMR answer sheet,
using blue/black ball point pen. Do not try to alter the entry and not to do any stray
marks on OMR Sheet.
• Ex: In a question paper if No. 3 is the correct answer for Question No. 20, then darken
in OMR answer sheet shade circle 3 using blue/black ball point pen as follows.
  20. 1 2 3 4 (This is an example only)
4. If more than one oval is darkened for a given question, such answer is treated as
wrong and no marks will be given.
5. The candidate and Room Supervisor should sign in the OMR sheet.
6. Candidate should return the OMR answer sheet only to the room supervisor before
leaving the examination hall.
7. The calculator, mobiles and any other electronic equipments are not allowed inside
the examination hall.
8. English version of the question paper will be considered as final, in case of any dispute
arising out of variation in translation version.

UÀªÀĤ¹ : ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À PÀ£ÀßqÀ DªÀÈwÛAiÀÄÄ F ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄ¢æ¸À®ànÖzÉ.GMAT(K-10) *DSERT2018*
SPACE FOR ROUGH WORK
avÀÄÛ §gÀºÀPÁÌV ¸ÀܼÀ

2
GMAT(K-10) *DSERT2018*
General Mental Ability Test
¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Ë¢ÞPÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉë
(Questions : 1 – 9) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 – 9)
Directions : Complete the given number / ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ
letter / figure analogy by choosing the correct ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀg Û ª
À £
À ÄÀ ß Dj¹ PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¸ÀASÁå/
answer from the given alternatives. CPÀëgÀ/ avÀæUÀ¼À ¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹.
1. 496 : 204 : : 329 : ?
1) 90
2) 110
3) 115
4) 135

7 336 720
2. : :: ? :
11 110 156
9 9
1) 2)
17 13
11 11
3) 4)
13 17

3. 11 18 32 60 : 17 30 56 108 : : 13 24 46 90 : ?
1) 17 36 68 138
2) 19 30 52 124
3) 19 36 70 136
4) 19 36 70 138

4. F L O W E R Y : 21 O 12 D 22 I 2 : : B U N C H E S :
1) 25 F 13 X 19 V 8
2) 2 F 14 X 8 V 19
3) 25 H 13 P 19 R 8
4) 2 H 14 P 8 R 19

5. A W S X C : R N J O T : : ? : UQMRW
1) FAVZD
2) DZVAF
3) INRMH
4) DINJF
3

GMAT(K-10) *DSERT2018*
6. E H K A M : Y M W T Q : : P W O R Z : ?
1) DKCFA
2) BIADL
3) A F C K D
4) LDAIB

7.

8.

9.


4
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 10) (¥Àæ±Éß : 10)
10. P, Q, R and S are four persons 10. 100 «ÄÃ × 100 «ÄÃ «¹ÛÃtðzÀ MAzÀÄ
standing at the corners of a square
ZËPÁPÁgÀ z À GzÁå£À z À ªÀ Ä Æ¯É U À ¼ À ° è
park of area 100 m × 100 m. They
move anticlockwise along the edge P, Q, R ªÀÄvÀÄÛ S £Á®ÄÌ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤AwzÁÝgÉ.
of the park by 100 m, 150 m, 200 m EªÀgÀÄ GzÁå£ÀzÀ CAa£À°è C¥ÀæzÀQëtªÁV
and 250 m respectively. Now in which æ ÄÀ ªÁV 100 «ÄÃ, 150 «ÄÃ, 200 «Äà ªÀÄvÀÄÛ
P˻
direction is Q with respect to S ?
250 «Äà zÀÆgÀ PÀæ«Ä¹zÀgÉ Q ªÀÅ S ¬ÄAzÀ
AiÀiÁªÀ ¢QÌ£À°èzÁÝ£É ?

1) Southeast 1) DUÉßÃAiÀÄ
2) Southwest 2) £ÉÊgÀÄvÀå
3) Northeast 3) F±Á£Àå
4) Northwest
4) ªÁAiÀÄĪÀå

(Question : 11) (¥Àæ±Éß : 11)


11. A person starts from point A and 11. M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ A ©AzÀÄ«¤AzÀ ºÉÆgÀlÄ
walks 800 m in the northeast direction F±Á£Àå ¢QÌ£° À è 800 «Äà ZÀ°¹ B AiÀÄ£ÀÄß
to reach B. Then he turns towards
east and walks 350 m and reaches vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£.É £ÀAvÀgÀ ¥ÀƪÀð ¢QÌ£° À è 350 «ÄÃ
C. He then moves in the southwest É ÄÀ C AiÀÄ£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£.É C°èAzÀ £ÉÊgÀÄvÀå
£Àqz
direction by 650 m to reach D. He ¢QÌ£°À è 650 «Äà ZÀ°¹ D UÉ §gÀÄvÁÛ£.É ªÀÄvÉÛ
again moves by 250 m eastward and ¥ÀƪÀð ¢QÌ£° À è 250 «Äà £Àqz É ÄÀ E UÉ §AzÀÄ
reaches E. He now walks 150 m in the
southwest direction and finally arrives C°èAzÀ ªÀÄvÉÛ £ÉÊgÀÄvÀå ¢QÌ£° À è 150 «Äà PÀ« æ Ĺ
at F. Find the distance between A CAwªÀĪÁV F C£ÀÄß vÀ®Ä¥ÀÄvÁÛ£.É A ¬ÄAzÀ
and F. F UÉ EgÀĪÀ zÀÆgÀªµ É ÄÀ Ö ?
1) 400 m
2) 500 m
3) 600 m
4) 800 m
5

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 12 – 16) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 12 – 16)
Directions : Identify the number of specified ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉ ¼ À U É PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ avÀ æ U À ¼ À ° è
geometric shapes in the given diagrams and ¸ÀÆavÀ eÁå«ÄwÃAiÀÄ DPÀÈwUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß
mark the correct answers. PÀAqÀÄ»rzÀÄ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
12. How many SQUARES are there in the 12. PÉÆnÖgÀĪÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ ZËPÀUÀ½ªÉ ?
given figure ?

1) 23
2) 22
3) 21
4) 20

13. How many TRIANGLES are there in 13. PÉÆnÖgÀĪÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ wæ¨sÀÄdUÀ½ªÉ ?
the given figure ?

1) 23
2) 22
3) 21
4) 20

14. How many RHOMBUS are there in the 14. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ ªÀeÁæPÈÀ wUÀ½ªÉ ?
given figure ?

1) 16
2) 17
3) 18
4) 19

6
GMAT(K-10) *DSERT2018*
15. How many SEMICIRCLES are there in 15. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ Czsð
À ªÀÈvÀU
Û ½
À ªÉ ?
the given figure ?

1) 28
2) 26
3) 24
4) 22

16. How many TRAPEZIUMS are there in 16. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ DPÀÈwAiÀÄ°è JµÀÄÖ vÁæ¦dåUÀ½ªÉ ?
the given figure ?

1) 6
2) 7
3) 8
4) 9

(Questions : 17 – 18) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 17 – 18)


Directions : Find the correct mirror images ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ ¥À æ ± ÁßavÀ æ U À ½ UÉ
for the following problem figures choosing ¸À j AiÀ i ÁzÀ zÀ ¥ À ð t ¥À æ w ©A§UÀ ¼ À £ À Ä ß
from the alternatives. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj.


17.

7

GMAT(K-10) *DSERT2018*

18.


(Questions : 19 – 20) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 19 – 20)
Directions : Find the correct WATER images ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÁßavÀæUÀ½UÉ
for the following problem figures choosing ¸ÀjAiÀiÁzÀ d® ¥Àæw©A§UÀ¼À£ÀÄß
from the alternatives. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj.

19.

20.

8
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 21) (¥Àæ±Éß : 21)
21. At present a boy’s father is 6 times 21. M§â ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÁUÀÆ vÁvÀ£À
older and his grandfather 13 times ªÀAiÀĸÀÄì PÀæªÀĪÁV CªÀ£À FV£À ªÀAiÀĹì£À
older than the boy. If six years later, 6 gÀµÀÄÖ ºÁUÀÆ 13 gÀ¶ÖzÉ. ªÀÄÄAzÉ DgÀÄ
the grandfather will be seven times ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÁvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì ºÀÄqÀÄUÀ£À
older than the boy, what is the present ªÀAiÀĹì£À K¼ÀgÀµÁÖzÀgÉ, ºÀÄqÀÄUÀ£À vÀAzÉAiÀÄ
age of the boy’s father ? FV£À ªÀAiÀĸÉìµÀÄÖ ?
1) 36 years 2) 42 years 1) 36 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2) 42 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
3) 30 years 4) 48 years 3) 30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 4) 48 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(Question : 22) (¥Àæ±Éß : 22)
22. The present ages of a son and his father 22. M§â ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉAiÀÄ FV£À ªÀAiÀĸÀÄU
ì ¼À À
are in the ratio 5 : 21. Four years earlier æ iÀ Át 5 : 21 DVzÉ. £Á®ÄÌ ªÀµðÀ UÀ¼À »AzÉ
¥Àª
their ages were in the ratio 3 : 19. What CªÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄU ì ¼ æ iÀ Át 3 : 19 DVvÀÄ.Û
À À ¥Àª
is the present age of the son ? ºÁUÁzÀgÉ ªÀÄUÀ£À FV£À ªÀAiÀĸÉìµÀÄÖ ?
1) 4 years 2) 6 years 1) 4 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 2) 6 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
3) 8 years 4) 10 years 3) 8 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ 4) 10 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(Questions : 23 – 32) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 23 – 32)
Directions : Complete the following number / ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ
letter / figural series by choosing the correct ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹ PɼÀV£À ¸ÀASÁå/
answer from the given alternatives. CPÀëgÀ/avÀæUÀ¼À ±ÉæÃtÂUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹.
23. ? , 22 , 31 , 58 , 139 , 382
1) 17 2) 18
3) 19 4) 20
24. 12, 9, 27, 23, 92, 87, ?, ?
1) 355, 349 2) 385, 379
3) 425, 419 4) 435, 429
25. 47, 7, 69, 28, ?, ?, 125, 1344, 159, 13440
1) 94, 158 2) 95, 168
3) 95, 178 4) 96, 268
26. 5 25 105 1705
, , , ?,
11 30 87 771
425 525
1) 2)
258 261
625 1125
3) 4)
389 760
9

GMAT(K-10) *DSERT2018*
27. m _ m _ n _ m _ _ n n _
1) m m n n m n 2) m n n m n m
3) n m m m n m 4) n m n m m n
28. W M C S, I Y O E, ____, GWMC
1) U Y O E 2) Q A K U
3) U K A Q 4) P B J T

29.


30.


31.


10
GMAT(K-10) *DSERT2018*
32.

(Question : 33) (¥Àæ±Éß : 33)


33. A, B, C, D, E and F are sitting around 33. A, B, C, D, E ªÀÄvÀÄÛ F MAzÀÄ zÀÄAqÀĪÉÄÃf£À
a round table facing its centre. ¸À Ä vÀ Û ªÉ Ä Ãf£À PÀ q É U É ªÀ Ä ÄR ªÀ i Ár
PÀĽwzÁÝgÉ.
a. C is just left of E
a. C AiÀÄÄ EAiÀÄ vÀPëÀ tzÀ JqÀ¥P À ÌÀ z°
À è EzÁÝ£É
b. A is the only one between D and E
b. A M§â£Éà D ªÀÄvÀÄÛ E ªÀÄzsÉå EzÁÝ£É
c. B is sitting opposite to E
c. B AiÀÄÄ E AiÀÄ JzÀÄjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV EzÁÝ£É
d. D is the only one between A and B
d. D M§â£ÃÉ A ªÀÄvÀÄÛ B AiÀÄ ªÀÄzsåÉ EzÁÝ£É
Then where is F sitting? ºÁUÁzÀgÉ F J°è PÀĽwzÁÝ£É?
1) Between B and D 1) B ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄzsÀåzÀ°è
2) Between A and D 2) A ªÀÄvÀÄÛ D ªÀÄzsÀåzÀ°è
3) Between B and C 3) B ªÀÄvÀÄÛ C ªÀÄzsÀåzÀ°è
4) Between A and C 4) A ªÀÄvÀÄÛ C ªÀÄzsÀåzÀ°è

(Question : 34) (¥Àæ±Éß: 34)


34. Six elephants P, Q, R, S, T and U are 34. P, Q, R, S, T ªÀÄvÀÄÛ U DgÀÄ D£ÉUÀ¼À£ÀÄß
weighed. The elephant U is heavier vÀÆPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. U D£ÉAiÀÄÄ R VAvÀ
than R but lighter than T. Elephants P ¨sÁgÀªÁVzÉ, DzÀgÉ T VAvÀ ºÀUÄÀ gÀªÁVzÉ. P
and S are of same weight. Elephant Q ªÀÄvÀÄÛ S ¸ÀªÄÀ vÀÆPÀzÀ D£ÉU¼À ÄÀ . Q D£ÉAiÀÄÄ P
is lighter than P and R is heavier than VAvÀ ºÀUÄÀ gÀ ªÀÄvÀÄÛ R D£ÉAiÀÄÄ S VAvÀ ¨sÁgÀ.
S. Which one of the elephants is the ºÁUÁzÀgÉ EªÀÅUÀ¼° À è CvÀåAvÀ ¨sÁgÀªÁzÀ D£É
heaviest ?
AiÀiÁªÀÅzÀÄ ?
1) Q
2) T
3) R
4) U
11

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 35 – 40) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 35 – 40)
Directions : In the following questions ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F P É ¼ À V £ À ¥ À æ ± É ß U À ¼ À ° è
four groups of numbers / letters / pairs of ¥Àw
æ AiÉÆAzÀg° À Aè iÀÄÆ ¸ÀASÉåU¼À /À eÉÆÃr ¸ÀASÉåU¼ À /À
numbers are given. Of these,three are alike CPÀgë UÀ ¼
À À UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £Á®ÄÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß
PÉÆnÖz.É EªÀÅUÀ¼° À è ªÀÄÆgÀÄ MAzÀÄ jÃw EzÀÄÝ
and one is different. Find the one which is
MAzÀÄ ªÀiÁvÀæ ©ü£ßÀ ªÁVzÉ. ©ü£ßÀ ªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÄÀ ß
different.
UÀÄgÀÄw¹.
35. 1) 210 39. 1) LONGITUDINAL
2) 135 2) TRIBUTARIES
3) 72 3) AGRICULTURAL
4) 33 4) MOUNTAINOUS
36. 1) 193 40. 1) ASYLUM
2) 283 2) RHYTHM
3) 293 3) FLYFOT
4) 323 4) PHYSIC

37. 1) 12, 156


2) 14, 182
3) 16, 272
4) 18, 342

38. 1) 1, 4
2) 2, 12
3) 3, 36
4) 4, 80

(Question : 41) (¥Àæ±Éß : 41)


41. If R E L I C is coded as 7 4 3 6 5 41. R E L I C £ÀÄß 7 4 3 6 5 JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
and A N T H E M as 2 9 0 1 4 8 then A N T H E M £ÀÄß 2 9 0 1 4 8 JAzÀÄ
M E R C A N T I L E can be written ¸ÀAPÉÃw¹zÀgÉ, M E R C A N T I L E £ÀÄß
as : »ÃUÉ ¸ÀAPÉÃw¸À§ºÀÄzÀÄ :

1) 8427369054
2) 8439695704
3) 8457630214
4) 8475290634

12
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 42) (¥Àæ±Éß : 42)
42. The minute hand of a clock in the 42. CqÀØ ¸ÀªÄÀ vÀ®zÀ°g è ÄÀ ªÀ MAzÀÄ UÀrAiÀiÁgÀzÀ
horizontal plane is on the number 6 ¤«ÄµÀzÀ ªÀÄļÀÄî CzÀg° è À ¸ÀASÉå 6 gÀ ªÉÄðzÀÄÝ
À £
of the clock and is pointing towards ¥À²ÑªÄÀ ¢PÀÌ£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄwÛz.É UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄļÀÄî
west. If the hour hand is pointing DUÉßÃAiÀÄ ¢QÌUÉ EzÀÝgÉ UÀrAiÀiÁgÀªÅÀ FV¤AzÀ
towards southeast, what time will the ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄÆgÀÄ UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ JµÀÄÖ
clock show exactly after three hours ¸ÀªÄÀ AiÀĪÀ£ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz Û É ?
from now ? 1) 1.30 UÀAmÉ
1) 1.30 hour 2) 4.30 UÀAmÉ
2) 4.30 hour 3) 7.30 UÀAmÉ
3) 7.30 hour 4) 10.30 UÀAmÉ
4) 10.30 hour

(Questions : 43 – 44) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 43 – 44)


Directions : To get the correct equation, ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : ¸À j AiÀ i ÁzÀ ¸À « ÄÃPÀ g À t ªÀ £ À Ä ß
choose which set of signs from the given ¥ÀqA É iÀÄ®Ä PÉÆnÖgÄÀ ªÀ AiÀiÁªÀ aºÉßAiÀÄ UÀtªÀ£ÄÀ ß
alternatives to be substituted sequentially in ( ) eÁUÀ U À ¼ À ° è PÀ æ ª À Ä ªÁV DzÉ Ã ²¸À ¨ É Ã PÀ Ä
places of (). JA§ÄzÀ£ÄÀ ß ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ Dj¹.

43. 15  3  5  16  41
1) = + – ÷
2) ÷ + = –
3) – + ÷ =
4) ÷ × + =
44. 13  4  5  12  6

1) > + × ÷
2) × + = ÷
3) × + > ÷
4) × + = –
13

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 45) (¥Àæ±Éß : 45)
45. Directions : When – and =, 60 a n d 45. ¸ÀÆZÀ£U À ÄÀ : – ªÀÄvÀÄÛ =, 60 ªÀÄvÀÄÛ 20 £ÀÄß
É ¼
20 are interchanged, find which one of CzÀ®Ä §zÀ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ PɼU À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ
the following equations will be correct. AiÀiÁªÀÀ ¸À«ÄÃPÀgÀtªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ
JA§ÄzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.
1) 100 – 80 + 60 × 2 = 20
2) 80 – 20 = 60 × 3 + 80
3) 100 = 80 – 20 + 60 × 2
4) 80 = 20 – 60 × 2 + 40
(Question : 46) (¥Àæ±Éß : 46)
46. Directions : The interchange of 46. ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼°À è PÉÆnÖgÄÀ ªÀ
which of the given numbers / signs in AiÀiÁªÀ ¸ÀASÉåU¼ À ÄÀ / aºÉßUÀ¼£À ÄÀ ß CzÀ®Ä
the alternatives will make the given §zÀ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¸À«ÄÃPÀgt À ªÀÅ
equation meaningful ? CxÀð¥ÀÆtðªÁVgÀÄvÀz Û É ?
(20 + 3) × 6 + 8 – 32 = 76
1) 8 and 6 1) 8 ªÀÄvÀÄÛ 6
2) + and – 2) + ªÀÄvÀÄÛ –
3) 3 and 8 3) 3 ªÀÄvÀÄÛ 8
4) × and + 4) × ªÀÄvÀÄÛ +

(Question : 47) (¥Àæ±Éß : 47)


47. Direction : 47. ¸ÀÆZÀ£U À ÄÀ :
É ¼
If V stands for × V AiÀÄÄ × DzÀgÉ
stands for +
V V
AiÀÄÄ + DzÀgÉ
stands for –
A A
AiÀÄÄ – DzÀgÉ
A stands for ÷ A AiÀÄÄ ÷ DzÀgÉ
Then, which of the following will be correct F PɼV À £À AiÀiÁªÀ MAzÀÄ ¸À«ÄÃPÀgt
À ªÀÅ ¸ÀjAiÀiÁV
equations ? EgÀÄvÀÛzÉ ?
A
1) 72 V 64 A 16 < 16 V 8 72
V
2) 48 A 12 V 16 > 80 32 24
A
V A
3) 72 A 24 V 8 < 48 16 32
A V
4) 16 V 8 72 > 80 A 8 48
14
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 48 – 49) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 48 – 49)
Directions : The following Venn diagrams ¸ÀÆZÀ£U É ¼ À ÄÀ : F PɼV À £À ªÉ£ï avÀU
æ ¼
À ÄÀ £Á®ÄÌ
represent the relation among four given ªÀ¸ÀÄÛUÀ½VgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛªÉ.
objects. Indicate the appropriate Venn F ¸ÀA§Azsª À £
À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÉ£ï
diagram to represent the relationship. avÀªæ £À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹.

48. Quadrilaterals, Rhombus, 48. ZÀvÄÀ ¨sÄÀ ðdUÀ¼ÄÀ ,


ªÀeÁæPÈÀ wUÀ¼ÄÀ ,
Parallelograms, Squares ¸ÀªiÀ Á£ÁAvÀgÀ ZÀvÄÀ ¨sÄÀ ðdUÀ¼ÄÀ , ZËPÀU¼
À ÄÀ

1) A
2) B
3) C
4) D

49. Grandmothers, Sisters, Mothers, 49. CfÓAiÀÄgÀÄ,


¸ÀºÆ
É ÃzÀjAiÀÄgÀÄ, vÁAiÀÄA¢gÀÄ,
Sisters-in-law CwÛU-
É £Á¢¤AiÀÄgÀÄ

1) D
2) C
3) B
4) A

15

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 50 – 51) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 50 – 51)
Directions : There are 120 students in a ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : MAzÀÄ vÀgU À wÀ AiÀÄ°è 120
class. Among them, «zÁåyðUÀ½zÁÝg.É CªÀg° À ,è
a. 20 students play both hockey and a. 20 «zÁåyðUÀ ¼ À Ä ºÁQ ªÀ Ä vÀ Ä Û PÀ § rØ
kabaddi, as well the same number of JgÀqÆ À DlUÀ¼£ À ÄÀ ß DqÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ CzÉÃ
students play only football. ¸ÀASÉåAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥sÄÀ mï¨Á¯ï ªÀiÁvÀæ
b. 25 students play both hockey and DqÀÄvÁÛg.É
football. b. 25 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ºÁQ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÄÀ mï¨Á¯ï
c. 15 students play both football and JgÀqÆ À DqÀÄvÁÛg.É
kabaddi. c. 15 «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ¥sÄÀ mï¨Á¯ï ªÀÄvÀÄÛ PÀ§rØ
d. The number of students who play only JgÀqÆ À DqÀÄvÁÛg.É
hockey are the same as the number of d. ºÁQAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀªg À À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ
students who do not play any of the three ªÀÄÆgÀÄ DlUÀ¼À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÀ£Æ À ß DqÀzÃÉ
games. EgÀĪÀªg À À ¸ÀASÉåUÉ ¸ÀªÄÀ £ÁVgÀÄvÀz Û .É
e. The number of students who play only e. ºÁQAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀ «zÁåyðUÀ¼À
hockey is half of the number of students ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¥sÄÀ mï¨Á¯ï ªÀiÁvÀæ DqÀĪÀªg À À
who play football only. ¸ÀASÉåAiÀÄ Czsð À zÀ¶ÖgÄÀ vÀz Û .É

50. How many students play only 50. JµÀÄÖ«zÁåyðUÀ¼ÄÀ PÀ§rØAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ
kabaddi ? DqÀÄvÁÛgÉ ?

1) 10
2) 20
3) 30
4) 40

51. How many students do not play any 51. JµÀÄÖ «zÁåyðUÀ¼ÄÀ ªÀÄÆgÀÆ DlUÀ¼À ¥ÉÊQ
of the three games ? AiÀiÁªÀÅzÀ£Æ
À ß DqÀĪÀÅ¢®è ?

1) 5
2) 10
3) 15
4) 20
16
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 52 – 53) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 52 – 53)
Directions : Take the given statements as ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : PɼU À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ºÉýPÉU¼
À ÄÀ ¸Àj
true and decide which of the conclusions JAzÀÄ ¨sÁ«¹, AiÀiÁªÀ ¤tðAiÀĪÀÅ vÁQðPÀªÁV
logically follow from the statements. ºÉÆgÀºÆ É ªÀÄÄävz ÛÀ É JAzÀÄ ¤zsð À j¹.

52. Statements : 52. ºÉýPÉU¼


À ÄÀ :
a. All buses are ships. a. J¯Áè §¸ÀÄU
ì ¼ À Æ
À ºÀqU
À ÄÀ UÀ¼ÄÀ .
b. J¯Áè ºÀqU
À ÄÀ UÀ¼ÆÀ «ªÀiÁ£ÀU¼ À ÄÀ .
b. All ships are aeroplanes.
Conclusions : ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ :
I. Some aeroplanes are ships. I. PÉ®ªÀÅ «ªÀiÁ£ÀU¼À ÄÀ ºÀqU
À ÄÀ UÀ¼ÄÀ .
II. J¯Áè §¸ÀÄUì ¼
À Æ
À «ªÀiÁ£ÀU¼ À ÄÀ .
II. All buses are aeroplanes.
1) PÉêÀ® ¤tðAiÀÄ I C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀz
Û É
1) Only conclusion I follows
2) Only conclusion II follows
2) PÉêÀ® ¤tðAiÀÄ II C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀz Û É
3) ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ I ªÄÀ vÀÄ
Û II JgÀqÆ
À
3) Both conclusions I and II follow
C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀª
Û É
4) Neither conclusion I nor II follows
4) ¤tðAiÀ Ä I CxÀ ª Á II AiÀ i ÁªÀ Å zÀ Æ
C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅ¢®è
53. Statements : 53. ºÉýPÉU¼
À ÄÀ :
a. All sparrows are crows. a. J¯Áè UÀħâaU
Ñ ¼
À Æ
À PÁUÉU¼ À ÄÀ .
b. Some pigeons are sparrows. b. PÉ®ªÀÅ ¥ÁjªÁ¼ÀU¼ À ÄÀ UÀħâaU Ñ ¼
À ÄÀ .

Conclusions : ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ :
I. PÉ®ªÀÅ PÁUÉU¼
À ÄÀ ¥ÁjªÁ¼ÀU¼À ÄÀ .
I. Some crows are pigeons.
II. J¯Áè ¥ÁjªÁ¼ÀU¼ À Æ
À UÀħâaUÑ ¼ À ÄÀ .
II. All pigeons are sparrows.
1) PÉêÀ® ¤tðAiÀÄ I C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀz
Û É
1) Only conclusion I follows
2) PÉêÀ® ¤tðAiÀÄ II C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀz Û É
2) Only conclusion II follows
3) ¤tðAiÀÄUÀ¼ÄÀ I ªÄÀ vÀÄ
Û II JgÀqÆ
À
3) Both conclusions I and II follow C£ÀĸÀj¸ÀÄvÀª
Û É
4) Neither conclusion I nor II follows 4) ¤tðAiÀ Ä I CxÀ ª Á II AiÀ i ÁªÀ Å zÀ Æ
C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅ¢®è

17

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 54 – 55) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 54 – 55)
Directions : Find the set of figures which ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼU
À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ avÀU æ ¼
À °
À è
have similar characteristics , choosing from ºÉÆîĪÀAvÀºÀ UÀÄt®PÀt ë UÀ¼ÄÀ ¼Àî avÀU
æ ¼
À À UÀtªÀ£ÄÀ ß
the given alternatives. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ Dj¹ PÀAqÀÄ»r¬Äj.

54.


1) A and C 1) A ªÀÄvÀÄÛ C
2) B and E 2) B ªÀÄvÀÄÛ E
3) D and A
3) D ªÀÄvÀÄÛ A
4) F and D
4) F ªÀÄvÀÄÛ D

55.


1) A and D 1) A ªÀÄvÀÄÛ D
2) C and E 2) C ªÀÄvÀÄÛ E
3) D and F 3) D ªÀÄvÀÄÛ F
4) B and F 4) B ªÀÄvÀÄÛ F

(Questions : 56 – 58) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 56 – 58)


Directions : Identify the wrong number / ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : PÉÆnÖgÀĪÀ ±ÉæÃtÂUÀ¼À°è vÀ¥ÁàzÀ
group of letters in the series . ¸ÀASÉå / CPÀg ë U
À ¼
À À UÀÄA¥À£ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

56. 5, 35, 220, 1050, 4200


1) 35
2) 220
3) 1050
4) 4200

18
GMAT(K-10) *DSERT2018*
57. 256, 343, 64, 49, 16, 7, 2, 1
1) 256
2) 49
3) 2
4) 1
58. Y W T P Z, V T Q M W, S Q N J T, P N L I Q, MKHDN
1) P N L I Q
2) S Q N J T
3) V T Q M W
4) Y W T P Z
(Question : 59) (¥Àæ±Éß : 59)
59. The difference between two numbers 59. JgÀqÄÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÀåvÁå¸À 6 ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À
is 6 and the average of their squares À UÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj 234. ºÁUÁzÀgÉ D JgÀqÄÀ
ªÀUð
is 234. What is the average of the two ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj JµÀÄÖ ?
numbers ?
1) 13 2) 15
3) 16 4) 18
(Questions : 60 – 63) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 60 – 63)
Directions : Find the missing number in the ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ ªÀ i ÁvÀ È PÉ U À ¼ À ° è
given matrices . ©lÄÖºÆ É ÃVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

60. 10 12 29 61. 128 76 14


22 8 27 132 58 18
32 14 ? 137 ? 23

1) 31 2) 34 1) 74 2) 72
3) 38 4) 44 3) 64 4) 60

62. 87 42 19 63. 9 6 39
93 63 13 12 13 ?
31 ? 8 5 14 43
37 36 2
1) 50 2) 62
1) 13 2) 14
3) 63 4) 69
3) 15 4) 16
19

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 64 – 67) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 64 – 67)
Directions : Find the missing part of the ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : P É Æ n Ö g À Ä ª À D P À È w U À ¼ À ° è
given figure from the alternatives. ©lÄÖºÉÆÃVgÀĪÀ avÀæzÀ ¨sÁUÀªÀ£ÀÄß
¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ½AzÀ PÀAqÀÄ»r¬Äj.

64.

65.

66.

67.

20
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 68) (¥Àæ±Éß : 68)
68. In this problem, 68. F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ°è,
i. A < B means A is daughter of B i. A < B JAzÀgÉ A AiÀÄÄ B AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ
ii. A > B means A is son of B ii. A > B JAzÀgÉ A AiÀÄÄ B AiÀÄ ªÀÄUÀ
iii. A = B means A is brother of B iii. A = B JAzÀgÉ A AiÀÄÄ B AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ
iv. A + B means A is father of B iv. A + B JAzÀgÉ A AiÀÄÄ B AiÀÄ vÀAzÉ
Which of the following indicates “P is F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ “P AiÀÄÄ S £À
grandson of S” ? ªÉƪÀÄäUÀ” JAzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ ?
1) P = Q < R + S 2) P > Q = R < S
3) P + Q = R > S 4) P < Q + R = S
(Questions : 69 – 72) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 69 – 72)
Directions : In the questions below, the ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼU
À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼°À è
numbers in the figures are related. Identify DPÀÈwUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÀ£ÀÄß
their relationship and find the missing ºÉÆA¢ªÉ. F ¸ÀA§Azsª À £À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¹ avÀU æ ¼
À °À è
numbers in the given series. ©lÄÖºÆ É ÃVgÀĪÀ ¸ÀASÉåU¼ À £À ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

69.


1) 484 2) 576
3) 676 4) 729

70.

1) 316
2) 396
3) 416
4) 476
21

GMAT(K-10) *DSERT2018*

71.

1) 132 2) 154
3) 168 4) 184

72.

1) 208 2) 178
3) 164 4) 144

(Questions : 73 – 74) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 73 – 74)


Directions : In the questions below, a ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼU À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼°À è
problem figure is given. The problem figure MAzÀÄ ¥À± æ ÁßavÀªæ £
À ÄÀ ß PÉÆnÖz.É F ¥À± æ ÁßavÀª æ ÅÀ
is hidden in one of the figures given as PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ avÀU æ ¼
À À ¥ÉÊQ AiÀiÁªÀÅzÉÆÃ
alternatives. Find the figure in which the MAzÀg° À è CqÀVzÉ. AiÀiÁªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ avÀz æ °À è
problem figure is hidden. CzÀÄ CqÀVzÉ JA§ÄzÀ£ÄÀ ß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

73.

74.

22
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 75 – 76) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 75 – 76)
Directions : In the following questions, a set ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼU
À É PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥À± æ ßÉ UÀ¼°
À è
of numbers is given. From the alternatives, MAzÀ Ä ¸À A SÁå ¸À ª À Ä ÆºÀ ª À £ À Ä ß PÉ Æ nÖ z É .
choose
the set which is similar to the ¥À
A iÀ i ÁðAiÀ Ä UÀ ½ AzÀ PÉ Æ nÖ g À Ä ªÀ ¸À ª À Ä ÆºÀ P É Ì
given set. ºÉÆîĪÀ ¸ÀASÁå ¸ÀªÄÀ ƺÀª£ À ÄÀ ß Dj¹.
75. 81, 144, 225 76. 315, 210, 35
1) 169, 484, 529 1) 261, 87, 29
2) 625, 676, 841 2) 288, 192, 32
3) 729, 784, 961 3) 225, 75, 25
4) 441, 784, 841 4) 207, 68, 23


(Question : 77) (¥Àæ±Éß : 77)

77. In a leap year the new year day 77. MAzÀÄ C¢üPÀ ªÀµÀðzÀ°è ºÉƸÀ ªÀµÀðzÀ
celebration is on a wednesday. What
day will be the teachers’ day in
¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄÄ §ÄzsÀªÁgÀªÁzÀgÉ, CzÉÃ
the same year? (as per English ªÀµÀð ²PÀëPÀgÀ ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ
calendar) ¢£À DZÀj¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ? (EAVèõï
1) Sunday
PÁå¯ÉAqÀgï ¥ÀæPÁgÀ)
1) ¨sÁ£ÀĪÁgÀ
2) Wednesday
2) §ÄzsÀªÁgÀ
3) Friday
3) ±ÀÄPÀæªÁgÀ
4) Saturday
4) ±À¤ªÁgÀ
(Question : 78) (¥Àæ±Éß : 78)

78. In a code language, if H A T can be 78. MAzÀÄ ¸ÁAPÉÃwPÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è HAT C£ÀÄß
coded as J A R and W E as I S, in the JAR JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ WE AiÀÄ£ÀÄß IS JAzÀÄ
same code, J U G can be written as : ¸ÀAPÉÃw¹zÀgÉ, CzÉà ¸ÀAPÉÃvÀzÀ°è J U G
C£ÀÄß »ÃUÉ §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ

1) D O N
2) M E T
3) L A P
4) P E G
23

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 79 – 80) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 79 – 80)
Directions : Given below are two matrices ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼÀUÉ CPÀëgÀUÀ¼À£ÉÆß¼ÀUÉÆAqÀ
containing letters. The rows and the columns JgÀqÀÄ ªÀiÁvÀÈPÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÉ. ªÀiÁvÀÈPÉ I
are numbered 1 to 4 in Matrix I and 5 to 8 gÀ°è 1 jAzÀ 4 ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁvÀÈPÉ II gÀ°è 5 jAzÀ
in Matrix II. Each letter from these matrices 8 ¸ÀASÉåUÀ½AzÀ CªÀÅUÀ¼À ¸Á®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
are represented first by its row number and ¸ÀÛA¨sÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¹zÉ. ªÀiÁvÀÈPÉAiÀÄ ¥Àæw
next by its column number. CPÀëgª À £
À ÄÀ ß ªÉÆzÀ®Ä CzÀgÀ ¸Á®Ä ¸ÀASÉå ªÀÄvÀÄÛ
Ex : Letter “O” is represented as 14, 23, £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ ¸ÀÛA¨sÀ ¸ÀASÉå¬ÄAzÀ ¸ÀÆa¹zÉ.
31, 42. GzÁ : CPÀëgÀ “O” C£ÀÄß »ÃUÉ ¸ÀÆa¹zÉ :
14, 23, 31, 42.

79. Which set of numbers will represent 80. Which set of numbers will represent
the word R A T I O N ? the word I N M A T E ?

AiÀiÁªÀ ¸ÀASÉåU¼À À UÀtªÀÅ R A T I O N JA§ AiÀiÁªÀ ¸ÀASÉåU¼ À À UÀtªÀÅ I N M A T E JA§


¥Àzª
À £
À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀzÛ É? ¥ÀzªÀ £
À ÄÀ ß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀzÛ É?
1) 77, 55, 88, 78, 42, 34 1) 65, 44, 11, 87, 77, 24
2) 85, 87, 56, 57, 24, 44 2) 78, 13, 34, 55, 67, 23
3) 66, 76, 75, 65, 14, 21 3) 57, 21, 43, 66, 88, 12
4) 58, 68, 67, 22, 31, 13 4) 86, 32, 22, 68, 56, 41

24
GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 81) (¥Àæ±Éß : 81)
81. Direction : When the given figure is 81. ¸ÀÆZÀ£É : PÉÆnÖgÄÀ ªÀ avÀª
æ £
À ÄÀ ß WÀ£ÁPÀÈwAiÀiÁV
folded as a cube, which one of the
formation of cubes shown below is NOT
ªÀÄr¹zÁUÀ PɼU À É vÉÆÃj¹gÀĪÀ AiÀiÁªÀ
POSSIBLE ? WÀ£ªÀ ÅÀ gÀavÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁzsåÀ «®è ?

(Question : 82) (¥Àæ±Éß : 82)


82. Directions : The different faces of a 82. ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : MAzÀÄ WÀ£ÀzÀ ««zsÀ
cube are shown through three folded
cubes. Among the alternatives, identify ªÀÄÄRUÀ¼£ À ÄÀ ß CzÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄragÀĪÀ
which one of the figures represent the WÀ£U À ¼
À À ªÀÄÆ®PÀ vÉÆÃj¹zÉ. PÉÆnÖgÄÀ ªÀ
unfolded cube. ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼° À è ©r¹gÀĪÀ WÀ£z
À À avÀª
æ £
À ÄÀ ß
AiÀiÁªÀÅzÀÄ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀz Û É JAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹.

25

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Question : 83) (¥Àæ±Éß : 83)
83. Direction : Two positions of the dice are 83. ¸ÀÆZÀ£É : MAzÀÄ zÁ¼ÀzÀ JgÀqÄÀ ¸ÁÜ£UÀ ¼
À £
À ÄÀ ß
shown below. When face with 3 dots F PɼÀUÉ vÉÆÃj¹zÉ. 3 ZÀÄQÌUÀ¼ÀļÀî
is shown at the top, which face will be ªÀÄÄRªÀÅ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è EzÀÝgÉ AiÀiÁªÀ
at the bottom?
ªÀÄÄRªÀÅ vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è EgÀÄvÀÛzÉ ?

(Questions : 84 – 85) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 84 – 85)


Directions : Answer the following questions ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : F PɼÀUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ
based on the sequence of numbers / letters ¸ÀASÉåUÀ¼À/ CPÀëgÀUÀ¼À ¸ÀgÀtÂAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄïÉ
given.
GvÀÛj¹.
84. 4 1 9 1 9 7 2 3 6 1 6 8 2 2 4 2 8 1 7 7 4 2 8 1 8 1 1 1 2 2 3 6 1 9 9

If the product of any two consecutive AiÀiÁªÀÅzÉà JgÀqÄÀ C£ÀÄPÀª


æ ÄÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À UÀÄt®§ÞªÅÀ
numbers is the very next number, how CªÀÅUÀ¼À vÀPÀëtzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀASÉåAiÀiÁzÀgÉ, F
many times such numbers occur in
jÃwAiÀÄ JµÀÄÖ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÀgÀtÂAiÀÄ°è
the given sequence ?
§gÀÄvÀÛªÉ ?
1) 8
2) 9
3) 12
4) 13

26

GMAT(K-10) *DSERT2018*
85. z e b c y e a n e r c b e u c g e m c a n e y x c d e b v c e p
In the given letter sequence, if all the PÉÆnÖgÄÀ ªÀ CPÀëgÀ ¸Àgt À A iÀÄ°è z EAzÀ g ªÀgUÉ É EgÀĪÀ
“e”s from letter z to g are changed to J¯Áè “e” UÀ¼£ À ÄÀ ß “c” UÉ §zÀ°¹zÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ g
“c” and all the “c”s from letter g to p
are changed to “e”, how many “c”s
EAzÀ p ªÀgUÉ É EgÀĪÀ J¯Áè “c” UÀ¼£ À ÄÀ ß “e” UÉ
and “e”s will occur respectively in the §zÀ°¹zÁUÀ ¸Àgt À A iÀÄ°è PÀªæ ÄÀ ªÁV JµÀÄÖ “c” ªÀÄvÀÄÛ
sequence ? “e” UÀ¼ÄÀ §gÀÄvÀª Û É?
1) 5, 6
2) 6, 6
3) 6, 7
4) 7, 7
(Questions : 86 – 88) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 86 – 88)
Directions : The following questions are ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ : F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖgÀĪÀ
based on the given intersecting figures. bÉâ¸ÀĪÀ DPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ªÉ.

86. How many numbers are enclosed in 87. Which of all the three shapes have
only two figures ? “14” inside ?

JµÀÄÖ ¸ÀASÉåUÀ¼ÄÀ JgÀqÄÀ DPÀÈwUÀ¼°


À è ªÀiÁvÀæ AiÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÆ DPÀÈwUÀ¼®
À Æè “14” M¼ÀUq
À É
Egˀv˻
Û É? EgÀÄvÀz
Û É?
1) 5 1) I, II, V
2) 4 2) II, IV, V
3) 3 3) II, III, IV
4) 2 4) III, IV, V

27


GMAT(K-10) *DSERT2018*
88. Which one of the following statements 88. F PɼÀV£À ºÉýPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÀÄ
is true ? ¸ÀjAiÀiÁVzÉ ?
1) The number 12 is not inside all the 1) ªÀÄÆgÀÆ DPÀÈwUÀ¼ÀÄ I, II ªÀÄvÀÄÛ IV gÀ
three shapes I, II and IV
M¼ÀUÉ ¸ÀASÉå 12 E®è
2) The number 3 is inside all the three
2) I, II ªÀÄvÀÄÛ III ªÀÄÆgÀÆ DPÀÈwUÀ¼À M¼ÀUÉ
shapes I, II and III
¸ÀASÉå 3 EzÉ
3) The number 13 is inside all the
three shapes I, II and IV 3) I, II ªÀÄvÀÄÛ IV ªÀÄÆgÀÆ DPÀÈwUÀ¼À M¼ÀUÉ
4) The number 4 is inside all the three ¸ÀASÉå 13 EzÉ
shapes I, IV and V 4) I, IV ªÀÄvÀÄÛ V ªÀÄÆgÀÆ DPÀÈwUÀ¼À M¼ÀUÉ
¸ÀASÉå 4 EzÉ
(Question : 89) (¥Àæ±Éß : 89)
89. How many blocks are unseen in the 89. PÉÆnÖgÄÀ ªÀavÀz æ °
À è PÁtzÉà EgÀĪÀ ¨ÁèPïUÀ¼À
given figure ? ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀAqÀÄ»r¬Äj.

1) 9
2) 8
3) 7
4) 10


(Question : 90) (¥Àæ±Éß : 90)
90. To calculate the average rainfall in 90. ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À°è DUÀ¸ïÖ 2018 gÀ JgÀqÀ£ÉÃ
the second week of August 2018 ªÁgÀz° À è §AzÀ ªÀļÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¸Àj ¥Àª
æ iÀ ÁtªÀ£ÄÀ ß
in Bangalore, the following data is PÀAqÀÄ»rAiÀÄ®Ä PɼÀV£À ªÀiÁ»wAiÀ Ä £À Ä ß
given. Decide whether the data given ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. F ªÀiÁ»wAiÀÄÄ ¸ÁPÁUÀĪÀÅzÉÃ
is sufficient. JAzÀÄ ¤zsÀðj¹.
I. ªÁgÀzÀ ªÉÆzÀ® £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À ¸ÀgÁ¸Àj
I. The average rainfall of first four
ªÀÄ¼É ¥ÀæªÀiÁt 147 «Ä.«ÄÃ. EzÉ.
days of the week is 147 mm.
II. ªÁgÀzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¢£ÀU¼ À À ¸ÀgÁ¸Àj
II. The average rainfall of last three ªÀÄ¼É ¥ÀæªÀiÁt 133 «Ä.«ÄÃ. EzÉ.
days of the week is 133 mm. 1) I gÀ°è£À ªÀiÁ»w ªÀiÁvÀæ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ
1) Data in I only is sufficient 2) II gÀ°è£À ªÀiÁ»w ªÀiÁvÀæ ¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ
2) Data in II only is sufficient 3) I ªÀÄvÀÄÛII gÀ°è£À MlÄÖ ªÀiÁ»w
¸ÁPÁUÀÄvÀÛzÉ
3) Data in I and II together are sufficient 4) I ªÀÄvÀÄÛ II gÀ°è£À MlÄÖ ªÀiÁ»w
4) Data in I and II are not sufficient ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è
28

GMAT(K-10) *DSERT2018*
(Questions : 91 – 93) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 91 – 93)
Directions : The words are given under ¸ÀÆZÀ£UÉ ¼ À ÄÀ : ¸ÀÛA¨sÀ-I gÀ PɼÀUÉ ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß
Column – I. Their codes are given under
Column – II without following the same order PÉÆnÖzÉ. F ¥ÀzÀUÀ¼À ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÛA¨sÀ - II
as in Column – I. Find the codes for the gÀ PɼÀUÉ PÉÆnÖzÉ. F ¸ÀAPÉÃvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÛA¨sÀ - I
letters of words in Column – I and find the gÀ ¥ÀzÀUÀ¼À°è£À CPÀëgÀUÀ½UÉ C£ÀÄPÀæªÀĪÁV®è.
codes for the given words in the questions. Û ¨s-À I gÀ°g
¸ÀA è ÄÀ ªÀ ¥ÀzU
À ¼
À À CPÀg
ë U
À ½
À UÉ ¸ÀAPÉÃvÀª£
À ÄÀ ß
PÀAqÀÄ»rzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ
¸ÀAPÉÃvÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
Column – I Column – I I
¸ÀÛA¨sÀ – I ¸ÀÛA¨sÀ – II
SUN y b l
CAP k d m
N A M E a x y k
G O L D f p s c
S T A R k l n i
R O A D s k n c
91. M A S T E R 93. D O C U M E N T
1) a k l b x d 2) k m s i x n 1) s c m b a x y i 2) s c m b a n y e
3) b x l d c f 4) a k l i x n 3) k a m b x y e f 4) f c n b a x y i

92. S O L U T E
1) m c x b a n 2) l c f b i x
3) s n b l m a 4) l c f b a x

(Questions
. : 94 – 95) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 94 – 95)
Directions : In the following questions a ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PÉ ¼ À U É JgÀ q À Ä avÀ æ U À ¼ À
set of two figures is given as problem figure. eÉ Æ vÉ A iÀ Ä £À Ä ß ¥À æ ± ÁßavÀ æ ª ÁV PÉ Æ nÖ z É . F
Find which one of the following alternative
avÀæUÀ¼À°è ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ avÀæªÀ£ÀÄß JgÀqÀ£ÉAiÀÄ
figures would be formed, if the first figure is
avÀzæ À ªÉÄÃ¯É EmÁÖUÀ PÉÆnÖgÄÀ ªÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄUÀ¼° À è
superimposed on the second figure.
gÀa¸À®àqÀĪÀ avÀæªÀ£ÀÄß- PÀAqÀÄ»r¬Äj.
94.

29

GMAT(K-10) *DSERT2018*

95.

(Questions : 96 – 98) (¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ : 96 – 98)


Directions : The following questions are ¸ÀÆZÀ£U É ¼
À ÄÀ : F PɼÀV£À ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ¦gÀ«Äqï
based on the numbers and letters arranged «£Áå¸ÀzÀ°è eÉÆÃr¹gÀĪÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
in the pyramid pattern. Study the pattern and
CPÀëgÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹zÉ. F eÉÆÃqÀuÉAiÀÄ£ÀÄß
complete the given analogy.
UÀªÀĤ¹ PÉÆnÖgÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉUÀ¼À£ÀÄß
¥ÀÀÇtðUÉƽ¹.

96. T c 8 : V e 14 :: E R 17 : ?
1) L Y 27 2) L Y 24
3) K X 27 4) J W 26

97. C P 8 : R a 3 :: F S 11 : ?
1) U W 15 2) U H 24
3) U W 5 4) U d 6

98. 2 8 D : 6 14 L :: ? : 5 13 K
1) 3 11 I 2) 3 9 E
3) 3 10 F 4) 3 11 G
30
GMAT(K-10)
*DSERT2018*
(Question : 99) (¥Àæ±Éß : 99)

99. In order to form the given ellipse, which 99. F PɼÀUÉ ¤ÃrgÀĪÀ A, B, C, D, E ªÀÄvÀÄÛ F
four appropriate parts out of A,B,C,D,E UÀ¼°
À è AiÀiÁªÀ £Á®ÄÌ ¨sÁUÀU¼
À £
À ÄÀ ß eÉÆÃr¹zÁUÀ
and F are to be combined?
PÉÆnÖgÀĪÀ ¢ÃWÀðªÀÈvÀÛªÀÅ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ ?

1) B, D, C, F 2) E, F, D, A
3) B, A, C, F 4) A, C, E, B

(Question : 100) (¥Àæ±Éß : 100)

100. In order to form the given hexagon, 100. F PɼU À É ¤ÃrgÀĪÀ A, B, C, D ªÀÄvÀÄÛ E UÀ¼°
À è
which three appropriate parts out of AiÀiÁªÀ ªÀÄÆgÀÄ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¹zÁUÀ
A, B, C, D and E are to be combined ?
PÉÆnÖgÀĪÀ µÀqÀÄãdªÀÅAmÁUÀÄvÀÛzÉ ?

1) A, C, D
2) A, B, E
3) B, D, E
4) C, D, E
31

GMAT(K-10) *DSERT2018*
GMAT(K-10) *DSERT2018*

C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
1. ©r N.JªÀiï.Dgï. (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ ªÀÄvÀÄÛ 100 ¥Àæ±ÉßUÀ½gÀĪÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀŹÛPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

2. J¯Áè ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀÄ. ¥Àæw ¥Àæ±ÉßUÉ MAzÀÄ CAPÀ«zÉ.

3. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢üAiÀÄ°è,

• ¥Àæw ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ N¢j.

• N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¥Àw


æ ¥À±
æ ßÉ ¸ÀASÉåUÉ ¸Àj ºÉÆAzÀĪÀ GvÀÛgª
À £
À ÄÀ ß UÀÄgÀÄw¸À®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ £Á®ÄÌ
ªÀÈvÀÛUÀ¼À ¥ÉÊQ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀzÀ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß ¤Ã°/PÀ¥ÀÅà ±Á¬ÄAiÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï ªÀiÁvÀæ G¥ÀAiÉÆÃV¹
UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀiÁr. MªÉÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ±ÉÃqï ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É §zÀ¯Á¬Ä¸À®Ä CªÀPÁ±À«®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀUÀvÀå
UÀÄgÀÄvÀÄUÀ¼À£ÀÄß N.JªÀiï.Dgï. (OMR) GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀPÀÆqÀzÀÄ.

• GzÁ : 20 £Éà ¥Àæ±ÉßUÉ ¸Àj GvÀÛgÀªÀÅ DAiÉÄÌ ¸ÀASÉå 3 DVzÀÝ°è N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ªÀÈvÀÛ 3 £ÀÄß
¤Ã°/PÀ¥ÀÅà ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ï G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÈvÀÛªÀ£ÀÄß ±ÉÃqï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. F PɼÀUÉ vÉÆÃj¹zÀAvÉ
¸ÀA¥ÀÇtðªÁV vÀÄA§¨ÉÃPÀÄ.

  20. 1 2 3 4 (EzÀÄ GzÁºÀgÀuÉ ªÀiÁvÀæ)

4. MAzÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀªÁV MAzÀQÌAvÀ ºÉZÀÄÑ ªÀÈvÀÛUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©zÀÝ°è CAvÀºÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÉàAzÀÄ ¥ÀjUÀt¹
CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è.

5. N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlzÀ°è ¤UÀ¢vÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¨sÀåyð ºÁUÀÆ PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ vÀ¥ÀàzÉà ¸À»
ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ.

6. ¥ÀjÃPÁë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ GvÀÛj¹zÀ N.JªÀiï.Dgï. (OMR) ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß PÉÆoÀr ªÉÄðéZÁgÀPÀjUÉ vÀ¥ÀàzÉÃ
M¦à¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.

7. ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÉƼÀUÉ PÁå®Ä̯ÉÃlgï, ªÉƨÉʯï zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß, E£ÁߪÀÅzÉà J¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß


vÀgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ.

8. C£ÀĪÁ¢vÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ GzÀ㫹zÀ°è ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ EAVèµï gÀÆ¥ÁAvÀgÀªÉÃ
CAwªÀĪÉAzÀÄ w½AiÀĨÉÃPÀÄ.

is printed on the front cover of this booklet.


Note : English version of the instructions 32

Minat Terkait