Anda di halaman 1dari 6

TUGASAN

_________________________________________________________________________

MPU3323
TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) 1
SEMESTER SEPTEMBER 2019

ARAHAN KHUSUS

1. Jawab dalam BAHASA MELAYU sahaja.

2. Jumlah patah perkataan: 2500 – 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan.

3. Hantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU/pelbagai fail.

4. Tugasan ini dihantar secara ONLINE.

5. Tarikh penghantaran: 4 November 2019 hingga 17 November 2019.

6. Tugasan ini menyumbang sebanyak 70% dari jumlah markah kursus.

SOALAN TUGASAN

TUJUAN

1
Tugasan ini adalah untuk menilai kebolehan pelajar Menjelaskan sumbangan tamadun
China terhadap tamadun-tamadun lain.

KEPERLUAN

Task 1

Lihat gambar di bawah.

Tamadun China telah banyak memberi sumbangan kepada tamadun-tamadun lain di


dunia daripada pelbagai perspektif, antaranya ekonomi, ketenteraan, pertanian dan
sebagainya.

i. Bincangkan sumbangan gambar di atas dan hubungannya dengan kemajuan bidang


sains dan teknologi.

ii. Jelaskan bagaimana sumbangan tamadun di atas memberi kesan kepada pemikiran
inovatif masyarakat kini.

iii. Anda diminta mencadangkan ciptaan-ciptaan baharu yang mampu memberi kesan
kepada tamadun kini, khususnya di Malaysia.

(50 Markah)

2
Task 2

Berdasarkan soalan 1 sehingga 3 di atas, hasilkan SATU Reflektif Jurnal mengenai


sumbangan tamadun kepada diri anda dan masyarakat. Rujuk rubrik untuk maklumat
lanjut.

(20 Markah)

[JUMLAH: 70 MARKAH]

3
LAMPIRAN
RUBRIK TUGASAN
MPU3323 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / SEPT 2019
Tidak memuaskan atau
Cemerlang Baik Sederhana Lemah Markah
Kriteria Pemberat Tiada respons
Maksima
4 3 2 1 0
Pengenalan topik. Pendahuluan dengan Pendahuluan dengan Pendahuluan dengan Pendahuluan tanpa Tiada pendahuluan
penjelasan topik, penjelasan topik dan penjelasan topik atau penjelasan topik atau dinyatakan.
objektif dan rujukan objektif. menepati tajuk. tidak menepati tajuk.
1 4
primer dalam
tugasan.

Bincangkan sumbangan Membincangkan Membincangkan TIGA Membincangkan TIGA Membincangkan Tiada perbincangan.
gambar di atas dan TIGA sumbangan sumbangan gambar di sumbangan gambar di TIGA sumbangan
hubungannya dengan gambar di atas dan atas dan hubungannya atas dan hubungannya gambar di atas dan
kemajuan bidang sains dan hubungannya dengan dengan kemajuan dengan kemajuan hubungannya dengan
teknologi kemajuan bidang bidang sains dan bidang sains dan kemajuan bidang
sains dan teknologi teknologi dengan teknologi dengan sains dan teknologi
3.5 dengan perbincangan perbincangan yang perbincangan ringkas. secara umum. 14
sangat terperinci. baik. Memberi contoh, Tidak memberi
Memberi contoh, Memberi contoh, bukti bergambar contoh, bukti
bukti bergambar bukti bergambar berserta sumber bergambar berserta
berserta sumber berserta sumber rujukan yang relevan. sumber rujukan yang
rujukan yang tepat. rujukan yang relevan. tidak tepat

Jelaskan bagaimana Penjelasan Penjelasan Penjelasan Penjelasan Tiada penjelasan dibuat.


sumbangan tamadun di atas sumbangan yang sumbangan yang sumbangan yang sumbangan yang
memberi kesan kepada memberi kesan memberi kesan memberi kesan memberi kesan
pemikiran inovatif kepada pemikiran kepada pemikiran kepada pemikiran kepada pemikiran
3 12
masyarakat kini. inovatif masyarakat inovatif masyarakat inovatif masyarakat inovatif masyarakat
kini dengan kini dengan baik serta kini dengan ringkas kini secara umum.
terperinci berserta contoh yang baik. serta serta contoh.
contoh yang relevan.
Anda diminta 3 Mencadangkan TIGA Mencadangkan TIGA Mencadangkan TIGA Mencadangkan TIGA Tiada cadangan. 12
mencadangkan ciptaan- ciptaan baharu yang ciptaan baharu yang ciptaan baharu yang ciptaan baharu yang
ciptaan baharu yang mampu mampu memberi mampu memberi mampu memberi mampu memberi
memberi kesan kepada kesan kepada kesan kepada kesan kepada kesan kepada
1
Tidak memuaskan atau
Cemerlang Baik Sederhana Lemah Markah
Kriteria Pemberat Tiada respons
Maksima
4 3 2 1 0
tamadun kini, khususnya di tamadun kini, tamadun kini, tamadun kini, tamadun kini,
Malaysia. khususnya di khususnya di Malaysia khususnya di Malaysia khususnya di
Malaysia dengan secara baik berserta secara ringkas Malaysia secara
penjelasan yang contoh yang relevan. berserta contoh. umum tanpa contoh.
terperinci berserta
contoh yang relevan.

Kesimpulan. Kesimpulan yang Kesimpulan yang agak Kesimpulan yang Kesimpulan yang Tiada kesimpulan
agak baik dengan baik dengan ringkas dengan lemah dengan dinyatakan.
penjelasan tajuk penjelasan tajuk penjelasan tajuk penjelasan yang
perbahasan dan perbahasan tetapi perbahasan. tidak berkaitan
1 rumusan secara tidak merumuskan dengan tajuk 4
menyeluruh terhadap secara menyeluruh perbincangan.
isu-isu perbincangan. terhadap isu-isu
perbincangan.

Format laporan yang Format laporaan Format laporaan yang Format laporan yang Format laporan yang Format laporan yang
bersesuaian (Muka depan, yang amat baik agak baik dengan baik dengan rujukan sederhana tanpa lemah dan tiada rujukan.
isi kandungan, mukasurat, dengan rujukan, rujukan dan tetapi tidak rujukan.
format rujukan APA, dll). 1 menggunapakai gaya menggunapakai gaya menggunapakai gaya 4
APA dan tersusun APA tetapi kurang APA.
kemas. tersusun.

Rubrik Reflektif Jurnal


Penulisan Jurnal Reflektif 5 • Rekod refleksi • Rekod refleksi Penulisan refleksi Tidak menunjukkan Tiada kesungguhan yang 20
(JR) sebelum dan selepas sebelum dan selepas menunjukkan terdapat kemahiran penulisan ditunjukkan dalam
mempelajari mempelajari tamadun kesungguhan untuk reflektif, tetapi penulisan jurnal reflektif.
tamadun yang yang terperinci dan menilai dan penilaian membuat ringkasan
terperinci dan menyeluruh. kendiri. sahaja.
menyeluruh.
• Refleksi
• Refleksi
menunjukkan
menunjukkan
keupayaan untuk
keupayaan untuk
mengenal pasti
mengenal pasti
sumbangan tamadun
sumbangan tamadun
2
Tidak memuaskan atau
Cemerlang Baik Sederhana Lemah Markah
Kriteria Pemberat Tiada respons
Maksima
4 3 2 1 0
kepada diri anda dan kepada diri anda dan
masyarakat dengan masyarakat dengan
memberikan contoh- memberikan contoh-
contoh yang contoh yang jelas.
terperinci.
• JR yang jelas.
• JR yang sangat
menarik dan mudah
difahami.
Jumlah 17.5 70