Anda di halaman 1dari 11

PELAN STRATEGIK PANITIA PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2017-2019

KRA Meningkatkan Prestasi pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dari segi kualiti dan kuantiti. JADUAL 1
Sub- KRA Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-PS/01
BidangKeutamaan PPPM 2.Memestikan setiap murid profisien dalam Pendidikan Agama Islam
KPI Pengarah/ PPD/Sek Sekolah
Sektor/ PPD/ Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort
Bidang/Unit KurikulumPanitia Pendidikan Agama Islam

TerasStrategik Isu-isustrategik Strategik PelanTindakan KPI Sasaran


Meningkatkan pencapaian 1.Penguasaan murid S1 Meningkatkanp TOV 2016 2017 2018 2019 2020
100% dalam Pendidikan dalam bacaan al quran Meningkatkankualiti encapaian 100%
Agama Islam. dan Penulisan Jawi pengajaran guru. dalam
masih lemah. S2 pendidikan
Meningkatkankualiti Islam dalam 2.8 2.5 2.4 2.0 1.9 1.8
pembelajaran murid peperiksaan
S3 Mengadakan akhir bagi
Kem cemerlang Jawi tahun 6.
dengan pengukuhan
secara amali dalam
Pendidikan Agama
Islam.
S4 Mengadakan
Kelas Tasmik.
Meningkatkan mengukuhan 1.Pengetahuan sedia 1.Menyediakan % murid
asas Iqra / al – quran . ada murid amat kurang bahan bantu mendapat
penulisan jawi dan khatam al- dan pendedahan awal mengajar yang sekurang- 68% 75% 80% 87% 90%
quran untuk meningkatkan murid terhadap PAI juga berkesan untuk kurangnya Band
kemahiran murid . amat terbatas. murid tahap satu. 3
2.Menyediakan
bimbingan
berterusan murid
bacaan tasmik dan
pemulihan jawi.
3.Menyediakan lebih
banyak latih tubi
Meningkatkan tahap S1 Menjalankan Gred purata
kebolehan murid - murid Kelas Tasmik untuk Mata pelajaran
dalam bidang bacaan al quran setiap kelas dari Pendidikan 75% 89% 91% 93% 95% 97%
, penulisan dan bacaan jawi tahun 1 hingga 6 agama islam.
secara berterusan. S2 Meningkatkan
bilangan latih tubi.
S3 Meyediakan
program pemulihan
al-quran dan Jawi
secara intensif.

Meningkatkan tahap S1 MenjalankanKem GredPurat Mata


kelulusan dalam bidang cemerlang Jawi 2 kali pelajaran BM
Pendidikan Agama Islam setahun. 82% 87% 90% 94% 95% 98%
dalam peperiksaan akhir S2Pengukuhan
tahundar isegi kuantiti dan secara amali.
kualiti. S3Mengadakan kelas
penulisan Jawi dan
mengadakan kelas
tasmik.
Meningkatkan kebolehan 1Menyediakan Bilangan latih 10 12 14 18 23 24
murid dalam pembacaan al modul Kem tubi sebulan.
quran dan penulisan Jawi cemerlang Jawi
serta teknik menjawab soalan untuk murid yang
dan penguasaan murid dalam lemah dalam
subjek PAI pembacaan dan
penulisan Jawi.
2.Menyediakan
modul latih tubi
3 Menjalankan
pertandigan
membaca dan
menulis Jawi.
PELAN TAKTIKAL PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 2018-2019

KRA Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan dari segi kualiti dan kuantiti JADUAL 2

Sub –KRA Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-PT02


BidangKeutamaa PPM 2.Memestikan setiap murid profisien Mata Pelajaran Agama Islam
KPI Pengarah/PPD/Sek Sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort
Bidang /Unit Kurikulum Panitia Pendidikan Islam
Strategik S1 Menyediakan program dalam Penitia ( PAI ) pertandingan membaca Jawi.

Mengadakan Kem cemerlang Jawi


INISIATIF / STRATEGI
Pengukuhan secara amali.
Tempoh / Output / Pelan
Bil Program / Projek Tanggungjawab Kos / Sumber KPI Sasaran
Hari Outcome Kontigensi
1. Guru Panitia Bulan Mac Kewangan Mempertingkatkan % Program Murid-murid Bekerjasama
Pendidikan daripada Kesedaran Murid Panitia yang di Tahun 3, 4,5 dengan GPK
Menyediakan program Islam, Guru . Panitia Akan Kepentingan laksanakan dan 6. KOKO untuk
Pendidikan Pendidikan dengan merancang
Islam berkesan aktiviti
dalam setahun
dua kali

2. Pertandingan membaca Guru Panitia Bulan Ogos Kewangan Mempertingkatkan Murid –murid Bekerjasama
Jawi. Pendidikan daripada Kesedaran Murid % program Tahap 1 dan dengan GPK
Islam, Guru J- Panitia Akan Kepentingan terlaksana 2 KOKO untuk
QAF. Pendidikan Pendidikan mengikut merancang
Agama Islam jadual. aktiviti
dan Derma %
Ikhlas penglibatan
daripada guru & pelajar
Guru-guru.
PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

KRA Mengukuhkan asas bacaan Iqra / Al- quran dan Khatam al – quran dalam Pendidkan Agama Islam JADUAL 2
Sub –KRA Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-PT02
BidangKeutamaa PPM 2.Memestikan setiap murid profisien dalam Panitia Pendidikan Agama Islam
KPI Pengarah/PPD/Sek Sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort
Bidang /Unit Kurikulum Panitia Pendidikan Agama Islam
Strategik 2. Meningkatkan kemahiran murid dalam mengenail dan dan menulis

Latih Tubi
INISIATIF / STRATEGI
Mengadakan Kelas Tasmik
Tempoh / Output / Pelan
Bil Program / Projek Tanggungjawab Kos / Sumber KPI Sasaran
Hari Outcome Kontigensi
1. Guru Panitia Bulan febuari Kewangan Murid-murid Bekerjasama
Pertandingan Tilawah Di Pendidikan Islam, daripada Pelajar dapat % Program Tahap 2 dengan GPK
peringkat Sekolah. Panitia membaca ayat Aktiviti KOKO untuk
Pendidikan tilawah dan Panitia yang merancang
Islam hafazan dirancang aktiviti
dengan fasih dalam setahun
dan lancar berjalan
dengan lancar
PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

KRA Menyadiakan Progrem Kem Cemerlang Jawi dalam Pendidkan Agama Islam JADUAL 2
Sub –KRA Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-PT02
BidangKeutamaa PPM 2.Memestikan setiap murid profisien dalam Panitia Pendidikan Agama Islam
KPI Pengarah/PPD/Sek Sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort
Bidang /Unit Kurikulum Panitia Pendidikan Agama Islam
Strategik 2. Meningkatkan kemahiran murid dalam mengenail dan dan menulis

Mengadakan Kem Cemerlang Jawi


INISIATIF / STRATEGI
Mengadakan Kelas Tasmik

Tempoh / Output / Pelan


Bil Program / Projek Tanggungjawab Kos / Sumber KPI Sasaran
Hari Outcome Kontigensi
1. Guru Panitia Kem Kewangan Murid-murid Bekerjasama
Bacaan dan Tulisan Jawi Pendidikan Islam, Cemerlang daripada Lebih 50 % % Program Tahap 1 dan 2 dengan GPK
dan Bacaan al-Quran Jawi Panitia murid tahap 1 Aktiviti KOKO untuk
secara Intensif. PadaBulan Pendidikan dapat Panitia yang merancang
Febuari hingga Islam mengenali dirancang aktiviti
Julai. huruf-huruf dalam setahun
Manakala Jawi. Serta berjalan
kelas tasmik di lebih 90 % dengan lancar
adakan murid-murid
sepanjang Tahap 2 dapat
tahun. membaca Al-
Quran dengan
baik.
PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

KRA Memantapkan dan menghayati amalan Fardu Ain dan Akhlak mulia dalam kehidupan seharian JADUAL 2
dalam Pendidkan Agama Islam
Sub –KRA Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-PT02
BidangKeutamaa PPM 2.Memestikan setiap murid profisien dalam Panitia Pendidikan Agama Islam
KPI Pengarah/PPD/Sek Sekolah
Sektor/PPD/Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort
Bidang /Unit Kurikulum Panitia Pendidikan Agama Islam
Strategik 2. Meningkatkan kemahiran murid dalam mengenail dan dan menulis

Ceramah
INISIATIF / STRATEGI Mengadakan Kem Bestari Solat

Output / Pelan
Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh / Hari Kos / Sumber KPI Sasaran
Outcome Kontigensi
1. Memberi kesedaran kepada Guru Panitia Bulan April Kewangan Murid-murid Bekerjasama
murid –murid tentang Pendidikan Islam, . Hingga daripada Panitia Mempertingkatkan % Program Tahap 1 dan 2 dengan GPK
pentingnya kebersihan September Pendidikan Kesedaran Murid Aktiviti Panitia KOKO untuk
dalam Agama Islam dan Islam Akan Kepentingan yang dirancang merancang
bertapa perlunya berakhlak Pendidikan dalam setahun aktiviti
mulia dalam setiap diri berjalan dengan
murid lancar
PELAN OPERASI PANITIA BAHASA MALAYSIA TAHUN 207-2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah SK. Kota Klias JADUAL 3


Didang /Unit Panitia Bahasa Malaysia PPD/SR/SM-P0/03
Program /Projek Mengadakan Ujian dalam Kem Cemerlang Jawi
Objektif Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan Pendidikan
Tarikh/Tempoh April- September
Tanggungjawab Guru pendidikan Agama Islam
Proses Kerja Meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran pendidikan islam dari segi kualiti dan kuantiti

Kekangan

Pemantau

Penilai

Penambah-baikan

Nama Penilai : TandatanganPenilai : Tarikh:


PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah SK. Kota Klias JADUAL 3


Didang /Unit Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-P0/03
Program /Projek Program Kem Cemerlang Jawi
Objektif Mempertingkatkan kesedaran murid akan kepentingan pendidikan
Tarikh/Tempoh Bulan Julai
Tanggungjawab Guru Panitia Pendidikan Agama Islam
Proses Kerja Meningkatkankemahiran murid dalam penulisan dan pembacaan Jawi

Kekangan

Pemantau

Penilai

Penambah-baikan

Nama Penilai : TandatanganPenilai : Tarikh:


PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

Sektor/PPD/Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort JADUAL 3


Didang /Unit Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-P0/03
Program /Projek Pertandingan Tilawah di peringkat sekolah
Objektif Lebih 50 % murid tahap 1 melepasi Iqra dan boleh membaca al quran sendiri dengan betul dan lancar
Tarikh/Tempoh Febuari hingga september
Tanggungjawab Guru Panitia Pendidikan Agama Islam
Proses Kerja Meningkatkankemahiran murid dalam bidang al -quran

Kekangan

Pemantau

Penilai

Penambah-baikan

Nama Penilai : TandatanganPenilai : Tarikh:


PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort JADUAL 3


Didang /Unit Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-P0/03
Program /Projek Bacaan Jawi dan Al – quran Intensif
Objektif Lebih 40 % murid tahap 1 dapat mengenali huruf – huruf Jawi serta lebih 80 % murid – murid tahap 2 membaca al – quran
dengan baik.
Tarikh/Tempoh April-September
Tanggungjawab Guru Panitia Pendidikan Agama Islam
Proses Kerja Meningkatkan kemahiran murid dalam bidang al –quran dan Jawi

Kekangan

Pemantau

Penilai

Penambah-baikan

Nama Penilai : TandatanganPenilai : Tarikh:


PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2018-2019

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah SK. Kota Klias, Beaufort JADUAL 3


Didang /Unit Panitia Pendidikan Agama Islam PPD/SR/SM-P0/03
Program /Projek Memberi kesedaran kepada murid – murid tentang pentingnya kebersihan dalam agama islam dan bertapa perlunya
berakhlak mulia dalam setiap diri murid.
Objektif Mempertingkatkan kesedaran akan kepentingan Pendidikan
Tarikh/Tempoh Bulan Januari hingga November
Tanggungjawab Guru Panitia Pendidikan Agama Islam
Proses Kerja Meningkatkan dan mempersiapkan kesedaran murid tentang pentingnya menjaga akhlak yang baik dalam kehidupan
seharian.

Kekangan

Pemantau

Penilai

Penambah-baikan

Nama Penilai : TandatanganPenilai : Tarikh:

Anda mungkin juga menyukai