Anda di halaman 1dari 4

§¾º¢Â Ũ¸ò ¾Á¢úôÀûÇ¢ Àñ¼¡÷ þó¾¢Ã¡ Á째¡ò¾¡, ÌÅ¡ó¾¡ý

¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¸ðΨà / ¬ñÎ 3 / 2018


BAHASA TAMIL PENULISAN/TAHUN 3
w¦ÀÂ÷ : __________________________________________

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


(10 ÒûÇ¢¸û)

1.À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø 5 š츢Âí¸û «¨Áò¾¢Î¸.

1. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

1 TM/PEN/TH3/P.Tahun/2018
À¢Ã¢× ¬ : ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨÃ
(15 ÒûÇ¢¸û)
1. ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼í¸ÙìÌ ²üÀ 60 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ ¸¨¾
±Øи.

Å¢ÁÄý ¾ý ¿ñÀ÷¸Ù¼ý ÀóРŢ¨Ç¡ÊÉ¡ý. «Å÷¸û ¾¢¼Ä¢ø Å¢¨ÇÂ¡Ê Á¸¢úó¾É÷.


Å¢ÁÄý Àó¨¾ §Å¸Á¡¸ ¯¨¾ò¾¡ý.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2 TM/PEN/TH3/P.Tahun/2018
À¢Ã¢× þ : ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸ÕòиǢý Ш½Ô¼ý 60 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ
¸ðΨà ±Øи.
(25 ÒûÇ¢¸û)

-¦ÀÂ÷
-±ƒÁ¡É÷
-Å÷½õ
-ÀóРŢ¨Ç¡¼
-¦¾¡Æ¢üº¡¨Ä
-¿ñÀ÷¸û Ò¸úó¾É÷
-¿¢¨È ¿ñÀ÷¸û
-Àò¾¢ÃÁ¡¸ô À¡Ð¸¡ò¾¡÷
-²üÚÁ¾¢
-¦ÀÕ¨Á

¿¡ý ´Õ ¸¡Ä½¢

-¸¨¼Â¢ø þÈ츢É÷
-°Æ¢Â÷¸û «Î츢 ¨Åò¾É÷
-Å¢¨Ä ÀðÊÂø
-¿¢¨È §À÷ ÅóÐ
-µ÷ þ¨Ç»ý

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3 TM/PEN/TH3/P.Tahun/2018
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4 TM/PEN/TH3/P.Tahun/2018

Anda mungkin juga menyukai