Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A: 7 Apakah kebaikan mengamalkan nilai

toleransi?
Pilih jawapan yang paling tepat. A Dapat menilai kekurangan orang lain
1 Istilah moral berasal daripada bahasa Latin B Dapat mengetahui kelemahan orang
iaitu mores yang bermaksud lain
C Dapat menerima dan memahami cara
A Tingkah laku yang baik
hidup orang lain
B Tingkah laku jujur
C Tingkah laku amanah D Dapat menyesuaikan diri dalam
D Tingkah laku sampingan pelbagai situasi

2 Berikut ialah ciri yang perlu ada pada 8 Usaha seseorang itu tidak akan berjaya
setiap insan bermoral kecuali sekiranya
A prinsip moral A Bersikap sambil lewa
B Perasaan moral B Dapat menerima pendapat orang lain
C Pemikiran moral C Melakukan kerja secara berkumpulan
D Perlakuan moral D Melakukan sesuatu kerja dengan
bersungguh-sungguh
3 Antara berikut yang manakah perlakuan
insal bermoral? 9 Bagaimanakah anda dapat membantu untuk
mewujudkan masyarakat yang bersatu
A ikut nasihat ibu bapa
padu?
B mencari nafkah untuk keluarga
A Tidak menyinggung perasaan dengan
C menjadi teladan kepada keluarga menghina amalan dan adat resam kaum
D menghantar ibu bapa ke rumah orang- lain
orang tua.
B Tidak mengetahui amalan dan adat
serta kepercayaan kaum lain.
4 Mengapakah sifat amanah perlu dipraktikkan
C Tidak menghiraukan perasaan orang
dalam kehidupan?
lain
A Untuk menunjuk-nunjuk kepada orang
D Tidak menghormati hak orang lain
lain
B Untuk mendapat simpati daripada 10 Sikap kasih sayang perlu ditunjukkan
orang lain
kepada semua yang berikut, kecuali
C Untuk meraih kepercayaan daripada A Ibu bapa
orang lain
B Pembelot negara
D Untuk mewujudkan suasana yang
C Tanah air
harmoni sesama pelajar
D Alam sekitar
5 Yang berikut menggambarkan ciri-ciri harga
diri kecuali 11 Apakah sikap yang perlu ada pada seorang
hakim?
A Sentiasa berpakaian sopan
A Belas kasihan
B Menjaga diri di mana sahaja berada
B Pilih kasih
C Menjaga nama baik diri dan keluarga
C Berat sebelah
D Mudah terpengaruh dengan unsur
negatif D Kebijaksanaan

6 Perlakuan manakah menunjukkan nilai


hemah tinggi? 12 Sekiranya kita mempunyai kelemahan, kita
hendaklah
A Halimah makan sambil berdiri
A Membaiki kelemahan teresebut
B Zaki tidak bertegur sapa apabila
bertemu dengan gurunya B Menghindari diri daripada rakan-rakan
C Sofea memberi salam apabila hendak C Membiarkan kelemahan menguasai
masuk ke dalam rumah diri
D Suriani menunjuk-nunjuk cincin yang D Meminta orang lain menghormati kita
baru dibeli kepada kawan-kawannya

83 SULIT
13 Tanpa membuat pertimbangan yang
menyuluruh, Encik Fizam telah mengambil 18 Bagaimanakah kita boleh mengamalkan
seorang pekerja baharu yang merupakan anak sikap bersederhana dalam kehidupan
seorang sahabat baiknya. Beliau mengabaikan seharian?
calon-calon lain yang lebih layak. Encik Fizam A Berjalan dengan perlahan-lahan
tidak mengamalkan nilai B Berbelanja mengikut keinginan
A keadilan C Bertutur dengan lemah lembut
B toleransi D Makan sehingga kekenyangan
C kerajinan
D kepimpinan 19 Orang yang bersikap rasional mempunyai
fikiran yang
14 Apakah tindakan terbaik yang akan anda
lakukan apabila terlihat kejadian yang A bersih dan sempurna
berikut. B waras dan matang
C bijak dan tenang
Rumah jiran telah dimasuki pencuri D jujur dan ikhlas

A Menelefon polis 20 Sebaik-baik ciptaan Tuhan ialah


B Melawan perompak tersebut A haiwan
C Menjerit-jerit meminta pertolongan B manusia
D Mendiamkan diri dan bersembunyi C tumbuhan
D bukit bukau
15 Antara berikut, perlakuan yang manakan
menunjukkan sikap pandai menjaga 21. Senaraikan makanan tradisional di negara
maruah diri di sekolah? Malaysia.
I Belajar dengan bersungguh- I. Spagetti
sungguh
II. Nasi lemak
II memberi salam kepada guru
III. Nasi kerabu
apabila bertembung
IV. Chicken chop
III menumbuk rakan yang
mengejeknya A. I dan II
IV membuat tugasan rakan supaya B. II dan III
rakan mendapat markah yang C. I dan IV
tinggi. D. II dan IV
A I dan II
B I dan IV 22. Nyatakan tarian tradisional kaum Cina
C II dan III ketika menyambut Tahun Baru Cina.
D III dan IV
I. Tarian Naga
16 Kemesraan dalam kalangan anggota II. Tarian Joget
keluarga terjalin dengan cara yang berikut, III. Tarian Singa
kecuali IV. Tarian Zapin
A panggilan A. I dan II
B layanan mesra B. I dan III
C ziarah-menziarahi C. II dan IV
D hidangan makanan yang lazat D. III dan IV

17 Berikut ialah ciri-ciri sahabat yang positif


kecuali
A Ikhlas
B Penipu
C Rajin
D Pemurah
83 SULIT
23. Berikan pakaian tradisional kaum India. 27. Apakah yang perlu kita lakukan jika kita
I. Sari mengetahui akan kelemahan diri?
II. Dhoti A. menyalahkan takdir Tuhan
III. Baju kurung B. menerima kelemahan diri dan bersedih
IV. Cheongsam C. berputus asa dan mengasingkan diri
A. I dan II daripada rakan-rakan
B. I dan III D. tidak berasa rendah diri dan berusaha
C. II dan IV memperbaiki kelemahan tersebut
D. III dan IV
28. Yang manakah antara tindakan yang
berikut menunjukkan cara-cara menjaga
24. Kenal pasti permainan tradisional kaum
maruah diri?
Orang Asal.
A. bercakap kasar dan menjerit-jerit
A. Go
B. berpakaian sopan dan berbudi pekerti tinggi
B. Kabadi
C. bergaul bebas antara lelaki dengan
C. Kercang
perempuan
D. Konda-kondi
D. mengambil pil terlarang untuk
menghilangkan kerunsingan
25. Yang berikut adalah sikap orang yang
boleh dipercayai, KECUALI ...
29. Siapakah antara murid yang berikut
A. apabila berjanji, dia menepati janji. mempunyai maruah diri?
B. apabila bersalah, dia tidak akan mengaku A. Urmilla selalu menyendiri kerana berasa
kesalahannya. dirinya hodoh dan tidak tahu berbual.
C. apabila diberi pinjam sesuatu barang, dia B. Lee San selalu menganggap dirinya bodoh
menggunakan barang tersebut dengan baik. dan tidak akan berjaya dalam hidup.
D. apabila diberikan tugasan, dia melakukan C. Karim mengikut rakannya merokok kerana
tugasan tersebut dengan bersungguh- takut rakan-rakannya akan menyisihkannya.
sungguh.
D. Foo Lian sentiasa mempunyai keyakinan
diri dan gigih berusaha dalam sebarang
26. Antara berikut,yang manakah kepentingan bidang.
hidup beragama?
A. Menjadi insan yang mulia 30. Emadora menceritakan rahsia rakan kepada
B. Membantu dalam pelajaran rakan-rakan yang lain. Tindakannya akan
C. Mendapat ramai kawan menyebabkan ...
D. Menikmati hidangan yang pelbagai A. dia menjadi popular.
B. dia digelar penyibuk.
C. rakan tidak mempercayai dia.
D. rakan melaporkan perbuatannya kepada
guru.

JAWAPAN (BAHAGIAN A)
83 SULIT
1 11 21

2 12 22

3 13 23

4 14 24

5 15 25

6 16 26

7 17 27

8 18 28

9 19 29

10 20 30

83 SULIT
BAHAGIAN B
Jawab semua soalan.

1) Tandakan ( ✓) pada pernyataan yang betul dan ( ✗) pada penyataan yang salah.
( 10 markah )
a) Ivy memanggil makciknya dengan nama sahaja tanpa
pangkat kerana mereka amat akrab
b) Derrick menjadikan setiap kritikan yang diterimanya
sebagai peransang untuk lebih maju dalam
perniagaan.
c) Feera akan meminta izin daripada ibunya sebelum
keluar rumah
d) Setiap orang perlu mengamalkan pemakanan yang
seimbang bagi menjamin kehidupan yang sihat
e) Keluarga yang harmoni akan berselisih pendapat
dalam semua perkara
f) Individu yang suka berprasangka buruk terhadap
orang lain akan disukai oleh masyarakat sekeliling
g) Kita perlu menghormati orang kurang upaya agar
dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni.
h) Kita akan mempunyai ramai kawan jika kita
mengamalkan sikap kesederhanaan dalam pergaulan
i) Seseorang yang mengakui kesilapan diri merupakan
individu yang mengamalkan sikap pentingkan diri
sendiri
j) Setiap kritikan perlulah diterima dengan hati yang
terbuka

83 SULIT
Jawab semua soalan
2. Gambar di bawah menunjukkan keadaan mangsa banjir di sebuah pusat pemindahan.
( 10 markah )

a) senaraikan jenis-jenis bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir.

i)________________________________________________________________________

ii)_______________________________________________________________________

iii)_______________________________________________________________________

b) Sebagai insan bermoral, apakah tindakan anda setelah melihat keadaan mangsa-mangsa banjir?.

i)________________________________________________________________________________

ii)________________________________________________________________________________

iii)_______________________________________________________________________________

C). Huraikan dua nilai yang perlu diamalkan oleh insan bermoral terhadap mangsa banjir?

i)________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ii)________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

83 SULIT
83 SULIT
83 SULIT