Anda di halaman 1dari 3

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL MUZAHADAH AKBAR

Akta Notaris Deni Tri Sutrisno Radius Prawiro, SH, M.Kn Nomor; 75 Tahun 2016
SK MENKUMHAM RI Nomor : AHU.-0034906.AH.01.04 Tahun 2016

SMK AL MUZTAHID
Jl.Cagak Rt.05/04 Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak Kab. Cianjur

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SMK AL MUZTAHID
Nomor : 422 /B/SMK.002/VII/2019
TENTANG
TIM PENGEMBANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
(KTSP)
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar Pengembangan Kurikulum Tingkat


Satuan Pendidikan di SMK AL MUZTAHID Jombang, maka perlu
menunjuk tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMK AL
MUZTAHID
Mengingat 1.: Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Republik Indonesia Nomor
22 dan Nomor 23
Permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang Struktur Kurikulum,
Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses,
Permendikbud No 66 thn 2013 tentang standar penilaian,
Pe Permen_thn 2013 nomor 54 lampiran SKL tahun 2013
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah
Kejuruan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Menengah Kejuruan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Menengah Kejuruan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Menengah Kejuruan;
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum
Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018
tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah
6

MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA : Membentuk tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) SMK AL MUZTAHID dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tersebut dalam lampiran keputusan ini.

PERTAMA : Tim Pengembang mempunyai tugas untuk menyusun KTSP SMK AL


MUZTAHID sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 12 Juli 2019
Kepala SMK AL MUZTAHID

PURNAMA MIRAT, S.I.PUST

Tembusan :
1. Kepala MKKS Kab Cianjur
2. Pengawas SMK AL MUZTAHID
3. Ketua Komite SMK AL MUZTAHID

1. Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMK AL MUZTAHID


2. Nomor : 422 /B/SMK /VII/2019
3. Tanggal : 12 Juli 2019

Susunan Tim Penyusun


Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
SMK AL MUZTAHID

No Nama Jabatan Dalam Tim Jabatan Dalam Kedinasan


1 Purnama Mirat, S.I.Pust Ketua Kepala Sekolah
2 Rindu Andini Sekretaris Waka. Kurikulum
3 Sinta Laelasari Anggota Guru
4 Anggi Juniandi Anggota Guru
5 Anggi Kurniawan S.Pd Anggota Guru
6 Asep Sahidin S.Pd Anggota Guru
7 Hikmatnugraha S.Pd Anggota Guru
8 Yusup Ipansyah S.Pd Anggota Guru
9 H Aang Anggota Komite Sekolah
10 Kokon Komara, S.Pd Narasumber Narasumber

Kepala Sekolah

PURNAMA MIRAT, S.I.PUST