Anda di halaman 1dari 7

DHARMA WACANA

OLEH
KELOMPOK 3
I NYOMAN RADYASMARA MAHATMA PUTRA (16)
IDA AYU ASRI PRADNYANI KUSUMA (19)
IDA AYU MAS MAURA DWI HANDAYANI (21)
REYNALD SETYAWAN (35)
TITA MELINIA SARI (37)
TRI HARDIKA SRI JAYA NEGARA (38)
XII A 7

SMA NEGERI 1 TABANAN


JALAN GUNUNG AGUNG NO. 122 TABANAN
A. Wirasan Dharma Wecana
Dharma Wecana inggih punika bebaosan mabasa bali sane madaging ajahan agama hindu
saha kategepin antuk kutipan sloka-sloka utawi tatwa-tatwa manut tema sane kajantenang.
(Suwija,I Nyoman dan I Gede Manda, 2016: 9)

B. Wangun Dharma Wecana


Wangun Dharma Wecana miwah surat ketah medaging pendahuluan, isi, miwah
penutup.Wangun dharma wecanataler dadi asa punika, medaging purwaka, daging, miwah
pamuput. Pateh sakadi ring basa Indonesia, baos dharma wecana mabasa Bali maderbe wangun
utawi format sasuratan sane pastika kadi ring sor puniki.
1. Purwaka/Pamahbah
Sane kawedar ring purwaka minakadi
1) Misinggihin anak-anak sane wangiang
2) Pangastuti / Pangayubagia ring Ida Hyang Widhi(pangastungkara)
3) Pasinahan anggan padharma wecana
2. Daging Dharma Wecana
Daging dharma wecana kirang langkung kadi puniki.
1) Indik tatwa miwah ajahan agama hindu
2) Tema tatwa agama madasar sumber sastra sane pastika
3) Maweweh pangapti miwah piteket-piteket ring sang mirengang
3. Pamuput
Sane lumrah kabaosang ring pamuput :
1) Pacutetan daging bebaosan
2) Matur suksma lan nunas pangampura
3) Parama santih.

(Suwija,I Nyoman dan I Gede Manda, 2016: 9)

C. Beda Dharma Wecana sareng Soroh-soroh Pidarta sane Lianan

1. Beda dharma wecana sareng sambrama wecana


Dharma wecana biasane merupa piteket makadi kadharman sane biasane
kawedaran antuk ngewikanin ajaran agama, sakewala sambrama wacana sane kabaos
antuk pejabat sane biasane kaanggen olih pengenter acara
2. Beda Dharma Wacana sareng dharma tula
Sane midartayang ring acara dharma wacana wantah asiki diri antuk sakemawon
dharma tula punika merupa mebligbagan wicara kadharman
3. Beda dharma wacana sareng widya tula
Dharma wanaca biasane ngawedaran piteket makadi kadharman, sakewala widya
tula marupa pabligbagan indik kaweruhan
4. Beda dharma wacana sareng dharma suaka
Dharma wacana merupa bebaosan indik ajahan agama, sakemawon dharma suaka
Bebaosan ngaptiang kapiolasan
5. Beda dharma wacana sareng sima krama
Dharma wacana merupa bebasoan indik ajahan agama, sakewala sima krama
merupa bebaosan ngenenin indik pedarma suakan

D. Tata Cara Ngawedar Dharma Wacana

1. Dharma Wacana Dadakan


Inggih punika bebaosan sane ngawedar nenten nganggen teks.
2. Ngwacen Dharma Wacana
Inggih punika bebaosan antuk ngwacen teks sane sampun kasagoyan (disiapkan).
3. Dharma Wacana Ngapalang Teks
Inggih punika bebaosan pidarta antuk ngapalang teks ngangge bahasa tutur
(bahasa lisan).
4. Dharma Wacana Nganggen Ringkasan
Inggih punika bebaosan pidarta nganggen ringkasan/cutetan.

E. Tetikesan Madharma Wecana


Sajeroning madharma wecana,mangda napi sane kawedar sida nudut kayun
sang sane mirengang, padharma wecana patut nguratiang tetikesan kadi ring sor.
1. Wicara inggih punika topik utawi tema dharma wecana sane becik
2. Wiraga inggih punika semita, raras, agem,utawi bahasa tubuhpadharma wecana
sane anut(Suwija,I Nyoman dan I Gede Manda, 2016: 9)
3. Wirama inggih punika tata suara sane mapaiketan ring vokal miwah intonasi
sane anut ring panggelan lengkara
4. Wirasa inggih punika tata pangrasa utawi penghayatan rikala madharma wecana
mangda prasida nuek pikayunan.(Suwija,I Nyoman dan I Gede Manda, 2016: 10)
F. Panureksan Dharma Wecana
Malarapan kawetenan ring ajeng, sajeroning ngamiletin lomba madharma
wecana, wenten lelima kriteria sane sering/lumrah katureksa utawi kaicenin nilai
sekadi ring sor puniki.
1. Penglolaan tema
Murdan dharma wecana miwah dagingipun mangda manut ring tema sane
kajantenang taler iriki maweweh panureksan format naskahipun.
2. Bahasa
Patureksan basa minakadi: suara (vokal), pelafalan (kapatutan ucapan),
kosabasa, wiraman basa (intonasi),miwah anggah-ungguh basa Bali
3. Penguasaan materi
Iriki pacang katureksa indik pangwesan ajahan sane kababosang. Napi luir
sane kawedar mangda patut saha pascat, lancar kantos pamuput
4. Amanat
Sane katureksa pinaka amanat luiripun; pesen,piteket,pangapti, miwah patitis
sane risaksat nguduhin utawi ngajakin mangda maprakerti manut ajahan
kadharman
5. Penampilan
Sane katureksa ring panampilan luiripun; tata busana, semita (raut wajah),
wirasa (penghayatan), miwah wiraga (bahasa tubuh) sang madharma wecana
mangda anut ring napi sane kawedar.(Suwija,I Nyoman dan I Gede Manda,
2016: 10)
G. Teks Dharma Wacana
Suksma atur titiang ring ugrawakya antuk galah sane
katiba ring sikiang titiang.
Inggih, nawegang titiang majeng ring Bapak Dosen sane
wangiang titiang lan para mahasiswa sane baktinin
titiang. Sedurung titiang maatur-atur antuk dharma wacana puniki,
lugrayang titiang nunas ica ring Ida Sang Hyang Parama Kawi,
duaning pasuecan ida, titiang sareng ratu ida dane prasida masadu Pamahbah
ajeng ring genahe puniki, antuk punika lugrayang titiang
ngaturang pangastungkara panganjali.Om Swastyastu.
Inggih ratu ida dane sareng sami sane wangiang titiang
rasa bagia manah titiang mangkin duaning kepaica galah jagi
matur nganinin indik dharma wacana sane mamurda “Rahina
Saraswati Pinaka Cihna Ilmu Pengetahuan Sane Nerangin
Kauripan”.
Inggih ratu ida dane sane baktinin titiang, rahina Saraswati,
rauhnyane ring Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung, sane
kalaksanayang nem sasih puniki. Pinaka akeh umat Hindu sami
pada astiti bakti, nunas ring Ida Sang Hyang Aji Saraswati sane
pinaka manifestasi ring Ida Sang Hyang Widhi mangda
ngemolihang kaweruhan sane mawiguna pisan ritatkala anggen
nabdabang jagat. Sane mangkin tegesan titiang kruna “Saraswati”
puniki mawit saking basa Sansekerta inggih punika kruna “Saras”
sane mapiteges “mengalir” umpami toya utawi bebaos lan “Wati”
tegesnyane “ngelahang” utawi “memiliki”. Dados ipun Saraswati
mapiteges aliran toya utawi bebaos sane ngelimpahin danau utawi
kolam. Pateh sekadi ilmu pengetahuan sane nenten telas-telas ring
jagate puniki.
Nyangra piodalan Saraswati puniki, kelaksanayang antuk
media sane ngingetin utawi nyadaran para umat Hindune manda
eling teken ilmu pengetahuan ring jagate puniki, riantukan ilmu Daging
pengetahuan pinaka dasar sane kaangge nyalanin kauripan.
Pengetahuan inggih punika sarana sane nganutin sejeroning
keuripan lan ningkatin kualitas spiritual mangda prasida
ngemolihan keuripan sane becik. Wenten kruna utawi bebaos
sane anyar nenten madue makna utawi arti ritatkala nenten
dasarin sareng ilmu pengetahuan. Punika mawinan ilmu
pengetahuan penyebab utama sane nyidang dados dasar antuk
manusa sane ngemolihang kewicaksanayang sane merupa
landasan utawi pedoman antuk ngemolihang kerahayuan lahir
bathin.
Ratu ida dane sareng sami, tetujon ngelaksanayang
pamuspan utawi nyangra rahina piodalan Saraswasti, tan lian
wantah ngaturang suksma ring Ida Sang Hyang Widhi, utama
ipun majeng ring Dewi Saraswati, riantuk ledang mepaica
kaweruhan ring iraga sareng sami. Manut sekadi ring lontar
Purwadhi Gama, tetujon ring rahina Saraswati punika antuk
ningkatin idep utawi intelektualitas iraga sareng sami mangda
prasida ngemolihan jiwa lan moral sane pinih becik ring jagate
puniki.
Kelaksanayang upacara ring rahina Saraswati puniki, umat
Hidu ring Bali kelaksanayang antuk ngaturang upakara ring
lontar-lontar lan kitab-kitab sastra agama, miwah buku-buku ilmu
pengetahuan sane lianan, pinaka cihna ilmu pengetahuan sane
nerangin kauripan jagat manusa puniki. Akeh umat Hindu ring
Bali naenan “Aksara” pinaka lambang Sthana Sang Hyang Aji Daging
Saraswati. Aksara sane wenten ring lontar-lontar utawi buku-
buku inggih punika aksara-aksara sane merupa ilmu pengetahuan
minakadi Apara Widya utawi Para Widya. Apara Widya punika
ilmu pengetahuan sane nengahin ciptaan Ida Sang Hyang Widhi,
mawit pengetahuan sane ngewentenan Bhuwana Agung lan
Bhuwana Alit. Para Widya inggih punika ilmu pengetahuan sane
ngajahin hakekat Ida Sang Hyang Widhi.
Maosang indik agama, tan prasida lepas saking Tri
Kerangka Agama, inggih punika Tattwa, Susila, lan Upakara.
Upacarane punika cihnan anake meagama. Minakadi upacara
piodalan Saraswati. Semengane iraga mebakti lan buku-buku
kaupacara tan kalugra kawacen yening sampun wengi wawu raris
ngemargiang semadi utawi ngewacen buku-buku suci sane
matotujon ngenemuang pencerahan ring Ida Hyang Aji Saraswati,
raris benjang semengane mebanyu pinaruh, kamargiang antuk
mesiram ke tukad utawi ke segara mekeramas, raris nunas tirta
kaweruhan saha ngembaliang lontar-lontar miwah buku-buku ring
genah ipun soang-soang. Pamuput
Inggih ratu ida dane sareng sami sane wangiang titiang
wantah asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik
puniki, mogi-mogi titiang sareng ratu ida dane sinamian setate
ngemolihang kerahejengan lan kerahayuan. Malih asiki
titiang matur suksma antuk uratian ratu ida dane sareng sami.
Maka kirang langkung atur titiang, ritatkala wenten atur lan
parilaksana titiang sane nenten manut ring ajeng, lugrayang
titiang ngalungsur sinampura. Dumogi napi sane aturang titiang
wenten pikeneh nyane. Pamuput titiang sineb antuk paramasantih.
Om Santih Santih Santih Om.
( Dharma, Satya, 2013, DHARMA WACANA "RAHINA
SARASWATI PINAKA CIHNA ILMU PENGETAHUAN SANE
NERANGIN KAURIPAN",
http://satyaningdharma.blogspot.co.id/2013/12/dharma-wacana-
rahina-saraswati-pinaka.html, diakses pada tanggal 23 Juli 2017)

Daftar Pustaka
Suwija, I Nyoman dan I Gede Manda. 2016. Widia Sari Basa LanSastra Bali
3. Denpasar : Sri Rama