Anda di halaman 1dari 9

SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

KES 2. Tugasan Kumpulan

1. Sebanyak 12 kejiranan di bandar Alor Setar telah dipilih secara rawak untuk

mengukur kadar kualiti kehidupan dan keakraban sosial. Hasil kajian ditunjukkan

dalam bentuk skor. Skor yang tinggi menunjukkan kualiti hidup yang lebih baik dan

keakraban sosial yang tinggi.

a. Kirakan nilai r spearman/

Jawapan

Permulaan; meletakkan data-data ke dalam nilai X dan Y untuk perbandingan;


Nilai X Nilai Y
17.00 8.80
40.00 3.90
47.00 4.00
90.00 3.10
35.00 7.50
52.00 3.50
23.00 6.30
67.00 1.70
65.00 9.20
63.00 3.00
100.00 5.30
43.00 7.50

1
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

Rumus; Persamaan (Equation);

Kemudiannya; melakukan pengukuran;

Calculation Result Details

R = CoVariance / (XRa St. Dev. * YRa St. Dev.) X Ranks


Mean: 6.5
Key Standard Dev: 3.61

XRa = Ranks of X Values; YRa = Ranks of Y Y Ranks


Values Mean: 6.5
XRa - Mx = X rank minus mean of X ranks Standard Dev: 3.6
YRa - My = Y rank minus mean of Y ranks
Sum Diffs = (XRa - Mx) * (YRa - My) Combined
Covariance = -69 / 11
= -6.27
R = -6.27 / (3.61 * 3.6)
Jadi; Nilai r Spearman ialah: -0.48336. = -0.483

Maka; rs = -0.48336, p (2-berikutan/tailed) = 0.11139.

2
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

b. Adakah terhadap hubungan antara kualiti kehidupan dengan keakraban sosial?

Jelaskan tentang kekuatan dan arah hubungan antara dua pembolehubah tersebut?

Jawapan

Spearman's Rho adalah ujian non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan

persaingan di antara dua pembolehubah, di mana nilai r = 1 bermakna korelasi positif

yang sempurna dan nilai r = -1 bermakna korelasi negatif yang sempurna. Jadi,

sebagai contoh, kita boleh menggunakan ujian ini untuk mengetahui sama ada

ketinggian dan saiz kasut seseorang itu berkorelasi (ia akan menunjukkan –

ketinggian seseorang itu, merujuk kepada lebih besar tapak kaki mereka; mungkin).

Melalui kes ini, Kualiti Kehidupan dengan Keakraban Sosial. Keperluan sebelum

pengukuran;

 Skala pengukuran mestilah ordinal (atau selang, nisbah)

 Data mestilah dalam bentuk pasangan yang sepadan

 Persatuan itu mestilah monotonik (iaitu, pembolehubah peningkatan nilai bersama-

sama, atau satu peningkatan sementara yang lain berkurangan)

Berdasarkan pengukuran standard yang normal itu, memang wujud hubungan di antara 2

pembolehubah; Kualiti Kehidupan dengan Keakraban Sosial, namun ianya tidak

dianggap sebagai begitu signifikan secara statistiknya.

3
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

2. Jadual dibawah menunjukkan skor kadar kecurian kereta dan peratusan keluarga

dalam kemiskinan di 14 negeri.

a. Kirakan nilai r pearson/

Jawapan

Permulaan; meletakkan data-data ke dalam nilai X dan Y untuk perbandingan;


Nilai X Nilai Y
7.00 9.00
12.00 10.00
28.00 10.00
29.00 7.00
35.00 12.00
14.00 10.00
29.00 12.00
26.00 13.00
40.00 15.00
43.00 15.00
8.00 8.00
13.00 9.00
21.00 10.00
20.00 11.00

4
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

Rumus; Persamaan (Equation);

Kemudiannya; melakukan pengukuran;

Results Details & Calculation r = 262.643 / √((1734.357)(74.357)) =


0.7314
X Values
∑ = 325 Meta Numerics (cross-check)
Mean = 23.214 r = 0.7314
∑(X - Mx)2 = SSx = 1734.357

Y Values
∑ = 151 Key
Mean = 10.786
∑(Y - My)2 = SSy = 74.357 X: X Values
Y: Y Values
X and Y Combined Mx: Mean of X Values
N = 14 My: Mean of Y Values
∑(X - Mx)(Y - My) = 262.643 X - Mx & Y - My: Deviation scores
(X - Mx)2 & (Y - My)2: Deviation Squared
R Calculation (X - Mx)(Y - My): Product of Deviation
r = ∑((X - My)(Y - Mx)) / √((SSx)(SSy)) Scores

5
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

Nilai R adalah 0.7314. Nilai R2, pekali penentuan, ialah 0.5349.

b. Adakah terdapat hubungan antara kadar kecurian kereta dengan peratusan keluarga

dalam kemiskinan? Jelaskan tentang kekuatan dan arah hubungan antara dua

pembolehubah.

Jawapan

Koefisien korelasi Pearson digunakan untuk mengukur kekuatan persamaan linear

antara dua pemboleh ubah, di mana nilai r = 1 bermakna korelasi positif yang

sempurna dan nilai r = -1 bermakna korelasi negatif yang sempurna. Jadi, sebagai

contoh, kita boleh menggunakan ujian ini untuk mengetahui sama ada ketinggian dan

berat orang berkorelasi (ia akan menunjukkan – ketinggian seseorang itu, merujuk

kepada semakin berat mereka; mungkin). Melalui kes ini, Kadar Kecurian Kereta

dengan Peratus Keluarga Dalam Kemiskinan. Keperluan sebelum pengukuran; pekali

korelasi Pearson;

• Skala pengukuran mestilah selang atau nisbah

• Pemboleh ubah sepatutnya diagihkan secara normal

6
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

• Hubungkait itu mestilah linear

• Tidak sepatutnya tidak ada penglihatan dalam data

Ini adalah korelasi positif yang sederhana, yang bermaksud terdapat kecenderungan

untuk skor pembolehubah X iaitu Kadar Kecurian Kereta yang tinggi boleh wujud

bersama dengan skor pembolehubah Y iaitu Peratus Keluarga Dalam Kemiskinan

yang tinggi (dan atau yang sebaliknya).

c. Sekiranya pembolehubah peratusan keluarga dalam kemiskinan sebagai

pembolehubah bebas dan kadar kecurian kereta sebagai pembolehubah terikat.

Kirakan nilai kecerunan b dan nilai pintasan a pada paksi Y.

Jawapan

Permulaan; meletakkan data-data ke dalam nilai X dan Y untuk perbandingan;


Nilai X Nilai Y
7.00 9.00
12.00 10.00
28.00 10.00
29.00 7.00
35.00 12.00
14.00 10.00
29.00 12.00
26.00 13.00
40.00 15.00
43.00 15.00
8.00 8.00
13.00 9.00
21.00 10.00
20.00 11.00

M: 23.2143 M: 10.7857

7
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

Calculation Summary
Key
Sum of X = 325
X: X Values
Sum of Y = 151
Y: Y Values
Mean X = 23.2143
Mx: Mean of X Values
Mean Y = 10.7857
My: Mean of Y Values
Sum of squares (SSX) = 1734.3571
X - Mx & Y - My: Deviation scores
Sum of products (SP) = 262.6429
(X - Mx)2 & (Y - My)2: Deviation Squared
(X - Mx)(Y - My): Product of Deviation
Regression Equation = ŷ = bX + a
Scores
b = SP/SSX = 262.64/1734.36 = 0.15144

a = MY - bMX = 10.79 - (0.15*23.21) =


7.27025

ŷ = 0.15144X + 7.27025

8
SSQL 1113 Statistik Untuk Sains Sosial

Nilai kecerunan b dan nilai pintasan a pada paksi Y.

d. Tuliskan persamaan regresi.

Jawapan

Untuk data ini, persamaan regresi bagi Y ialah: ŷ = 0.15144X + 7.27025