Anda di halaman 1dari 31

RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

M 1-3 MINGGU TRANSISI MURID TAHUN 1


TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
UNIT 1 : 2.1 Asas membaca dan memahami i) vokal
Keluargaku Sayang ii) konsonan EMK-Nilai Murni, Baik
3.1 Asas menulis Hati, Rajin, Kasih
2.1.1 Membaca dengan sebutan Sayang, Kerjasama
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan yang betul;
dan kesantunan bahasa dalam bahasa i) vokal Sistem Bahasa
sastera. ii) konsonan Sebutan dan Intonasi

5.1 Memahami fungsi dan 3.1.1 Menulis secara mekanis;


M4 i) huruf
PENDIDIKAN SIVIK (JAN) Menggunakan golongan kata
mengikut konteks
TEMA: 4.4.1 Bercerita dan menuturkan dialog
yang mengandungi gaya bahasa yang
TAJUK: indah:
(i) simpulan bahasa.

5.1.1 Memahami dan mengenal


pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
(i) kata nama am
PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR
TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera. 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam,
darat kenderaan berat dan jentera yang
1 diketahui.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT CATATAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN
CUTI TAHUN BARU CINA
(KUMPULAN A: 22-26 JANUARI 2020, KUMPULAN B: 23 – 26 JANUARI 2020)
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons perkataan, frasa dan ayat yang Membandingbezakan,
mengandungi pelbagai bunyi; Pembelajaran Masteri
UNIT 1 : 2.1 Asas membaca dan memahami i) vokal
Keluargaku Sayang ii) konsonan EMK-Nilai Murni, Baik
3.1 Asas menulis Hati, Rajin, Kasih
2.1.1 Membaca dengan sebutan Sayang, Kerjasama
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan yang betul;
dan kesantunan bahasa dalam bahasa i) vokal
sastera. ii) konsonan

3.1.1 Menulis secara mekanis;


5.1 Memahami fungsi dan
ii) huruf
menggunakan golongan kata
iii) suku kata
mengikut konteks
M5
4.1.1 Bercerita dan menuturkan
dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami dan mengenal


pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
(i) kata nama khas

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 2
Pengangkutan darat dan jentera persendirian, kenderaan awam,
kenderaan berat dan jentera yang
2 diketahui.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.1.1 Mengajuk, dan menyebut KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG maklumat dan idea bagi pelbagai perkataan, frasa dan ayat yang Mengenal Pasti,
tujuan. mengandungi pelbagai bunyi; Membandingbezakan,
UNIT 2 : iii) diftong Menghubungkaitkan,
Bergembira Dengan Keluarga 2.1 Asas membaca dan memahami iv) vokal berganding Menjanakan Idea

3.1 Asas menulis 2.1.1 Membaca dengan sebutan KP – Muzik


yang betul; Pembelajaran Masteri/
4.1 Menghayati keindahan dan iii) suku kata Pembelajaran
iv) frasa
kesantunan bahasa dalam bahasa
sastera. 3.1.1 Menulis secara mekanis; Konstruktivisme –
iii) perkataan Bercerita
5.1 Memahami fungsi dan iv) frasa
menggunakan golongan kata EMK-Nilai Murni –
M6 mengikut konteks 4.1.1 Bercerita dan menuturkan Hormat-Menghormati,
dialog yang mengandungi gaya Bersyukur, Kerjasama,
bahasa yang indah; Kebersihan Fizikal Dan
(i) simpulan bahasa Mental, Kasih Sayang,
Hemah Tinggi
5.1.1 Memahami, mengenal pasti
dan menggunakan golongan kata
mengikut konteks;
i) kata nama khas

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 3
Pengangkutan darat dan jentera persendirian, kenderaan awam,
kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.
3

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons Mengajuk, dan menyebut perkataan, Menghubungkaitkan
frasa dan ayat yang mengandungi Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : 2.1 Asas membaca dan memahami pelbagai bunyi;
Bercuti Di Kampung v) digraf EMK-Nilai Murni,
3.1 Asas menulis vi) konsonan bergabung Kerjasama, Menghargai
Tradisi, Patriotisme,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang Menghargai Sejarah
dan kesantunan bahasa dalam bahan betul;
sastera. v) perkataan
vi) ayat
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata mengikut 3.1.1 Menulis secara mekanis;
konteks iv) frasa
v) ayat
M7
4.1.1 Bercerita dan menuturkan
dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami dan mengenal


pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
iii) kata ganti nama

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 4
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam,
darat kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 1 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 KB-Mengecam,
KELUARGA PENYAYANG respons Mengajuk, dan menyebut perkataan, Menghubungkaitkan
frasa dan ayat yang mengandungi Pembelajaran Masteri
UNIT 3 : 2.1 Asas membaca dan memahami pelbagai bunyi;
Bercuti Di Kampung v) digraf EMK-Nilai Murni,
3.1 Asas menulis vi) konsonan bergabung Kerjasama, Menghargai
Tradisi, Patriotisme,
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang Menghargai Sejarah
dan kesantunan bahasa dalam bahan betul;
sastera. v) perkataan
vi) ayat
5.1 Memahami fungsi dan
menggunakan golongan kata mengikut 3.1.1 Menulis secara mekanis;
konteks iv) frasa
v) ayat
M8
4.1.1 Bercerita dan menuturkan
dialog yang mengandungi gaya
bahasa yang indah;
(i) simpulan bahasa

5.1.1 Memahami dan mengenal


pasti penggunaan golongan kata
mengikut konteks;
iii) kata ganti nama

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1-4
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam,
darat kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
i) Soalan Menganalisis,
UNIT 4 : 2.1 Asas membaca dan memahami Mencirikan
Rakan Sekelas 2.1.2 Membaca dengan sebutan
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan yang betul, intonasi yang sesuai, KP – Kinestetik
ayat yang bermakna dan memahami; Pembelajaran
i) perkataan dua suku kata dan Kotekstual
4.2 Menghayati keindahan dan tiga suku kata
kesantunan bahasa dalam bahan EMK-Nilai Murni –
sastera. 3.2.1 Membina dan menulis Hemah Tinggi, Kasih
i) perkataan Sayang, Baik Hati
5.1 Memahami fungsi dan
M9 menggunakan golongan kata mengikut 4.2.1 Melafazkan dengan intonasi
konteks yang betul.
PENDIDIKAN SIVIK (FEB) i) pantun dua kerat.

TEMA: 5.1.1 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan golongan kata
TAJUK: mengikut konteks;
iv) penjodoh bilangan

PKJR 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya merupakan tempat yang merbahaya.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB- Menegecam,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
ii) Suruhan Menjanakan Idea,
UNIT 5 : 2.1 Asas membaca dan memahami Menganalisis
Tolong-Menolong 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat betul, intonasi yang sesuai, dan KP- Interpersonal,
yang bermakna memahami; Verbal Linguistik
ii) frasa Pembelajaran
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.1 Membina dan menulis
sastera. ii) frasa

5.1 Memahami fungsi dan 4.2.1 Melafazkan pantun dengan


menggunakan golongan kata mengikut intonasi yang betul;
M 10 konteks i) pantun empat kerat

5.1.2 Memahami dan mengenal pasti


dan menggunakan kata kerja
mengikut konteks.
i) kata kerja aktif transitif

PKJR 2.1.Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.1.2 Mengenal pasti jalan dalam BAM m/s 6
Persekitaran Jalan Raya istilah
• Lengang
• Sibuk
• Lebar
• sempit.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
iii) Pesanan Mengecam, Mencirikan
UNIT 6 : 2.1 Asas membaca dan memahami Pembelajaran
Buku Segalanya 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat betul, intonasi yang sesuai, dan
yang bermakna memahami; KP-Kajian Masa Depan,
iii) ayat Konstruktivisme, Verbal
4.2 Menghayati keindahan dan Linguistik
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.1 Membina dan menulis
sastera. iii) ayat EMK-Nilai Murni-
Hemah Tinggi, Baik Hati,
5.1 Memahami fungsi dan 4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Tanggungjawab,
M 11
menggunakan golongan kata mengikut intonasi yang betul. Semangat
konteks i) lagu kanak-kanak Bermasyarakat,
Kerjasama
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan
menggunakan kata kerja mengikut
konteks ;
i) kata kerja aktif transitif

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan BAM m/s 7
Persekitaran Jalan Raya raya yang boleh meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


8 (KUMPULAN A: 13.03.2020 - 21.03.2020, KUMPULAN B: 14.03.2020 - 22.03.2020)

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 2 : 1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar, memahami dan KB-Menjanakan Idea,
MASYARAKAT MUHIBAH respons Memberikan respons terhadap ; Menghubungkaitkan,
iii) Pesanan Mengecam, Mencirikan
UNIT 6 : 2.1 Asas membaca dan memahami Pembelajaran
Buku Segalanya 2.1.2 Membaca dengan sebutan yang Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat betul, intonasi yang sesuai, dan
yang bermakna memahami; KP-Kajian Masa Depan,
iii) ayat Konstruktivisme, Verbal
4.2 Menghayati keindahan dan Linguistik
kesantunan bahasa dalam bahan 3.2.1 Membina dan menulis
sastera. iii) ayat EMK-Nilai Murni-
Hemah Tinggi, Baik Hati,
5.1 Memahami fungsi dan 4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Tanggungjawab,
M 12
menggunakan golongan kata mengikut intonasi yang betul. Semangat
konteks i) lagu kanak-kanak Bermasyarakat,
PENDIDIKAN SIVIK (MAC) Kerjasama
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan
TEMA: menggunakan kata kerja mengikut
konteks ;
TAJUK i) kata kerja aktif transitif

PKJR 2.2 Prasarana jalan raya HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan BAM m/s 7
Persekitaran Jalan Raya raya yang boleh meningkatkan
keselamatan pejalan kaki dan
penunggang basikal.

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB- Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN bertatasusila. Menjanakan Idea
2. 2 Membaca, memahami, dan
UNIT 7 : menaakul bahan grafik dan bukan grafik 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP- Interpersonal,
Telitinya Rizal menaakul bahan untuk mendapatkan;
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat i) kosa kata BCB- Merujuk Kamus
yang bermakna Pembelajaran
3.2.2 Membina dan menulis jawapan Konstruktivisme /
4.2 Menghayati keindahan dan pemahaman berdasarkan soalan; Kontekstual
kesantunan bahasa dalam bahan i) bertumpu
sastera. EMK-Nilai Murni –
4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Kebersihan Fizikal Dan
M 13
5.1 Memahami fungsi dan intonasi yang betul. Mental, Prihatin,
menggunakan golongan kata mengikut i) lagu kanak-kanak Rasional, Kebersihan
konteks
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan
menggunakan kata kerja mengikut
konteks ;
ii) kata kerja pasif

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.3.1 Menyatakan isyarat BAM m/s 8
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang perlu
dipatuhi untuk mengawal lalu lintas.

10

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB- Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan daripada bahan Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN Menjanakan Idea,
2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mencirikan, Mengecam
UNIT 8 : menaakul bahan grafik dan bukan grafik menaakul bahan untuk mendapatkan;
Menu Sihat ii) idea tersurat KP-Interpersonal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Pembelajaran
yang bermakna 3.2.2 Membina dan menulis jawapan Konstruktivisme /
pemahaman berdasarkan soalan; Kontekstual
M 14 4.2 Menghayati keindahan dan ii) bercapah
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. BCB- Bacaan Intensif,
4.2.2 Menyanyi dengan sebutan dan Mencatat Nota
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan intonasi yang betul.
golongan kata mengikut konteks i) lagu kanak-kanak EMK-Nilai Murni-
Kesederhanaan, Rasional,
5.1.2 Memahami, mengenalpasti dan Kebersihan Fizikal Dan
menggunakan kata kerja mengikut Mental, Prihatin, Kasih
konteks ; Sayang
ii) kata kerja pasif

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.3.1 Menyatakan isyarat BAM m/s 9
Persekitaran Jalan Raya keselamatan jalan yang perlu
dipatuhi untuk mengawal lalu lintas.

11

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 3 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
PENTINGKAN KEBERSIHAN memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
DAN KESIHATAN 2. 2 Membaca, memahami, dan i) soalan Sintesis, Memadankan
menaakul bahan grafik dan bukan grafik
UNIT 9 : 2.2.1 Membaca, memahami, dan KP-Kinestetik
Kita Cergas 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat menaakul bahan untuk mendapatkan; Pembelajaran
yang bermakna iii) idea tersirat Kontekstual

4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 3.2.2 Membina dan menulis jawapan BCB-Bacaan Insentif
dan kesantunan bahasa dalam bahan pemahaman berdasarkan soalan;
sastera. ii) bercapah EMK-Nilai Murni –
Kebersihan Fizikal Dan
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan 4.1.1 Bercerita dan menuturkan dialog Mental,Rasional,
golongan kata mengikut konteks yang mengandungi gaya bahasa yang Kegigihan, Kerjasama
indah;
M 15, 16 PENDIDIKAN SIVIK (APRIL) i) Simpulan bahasa

TEMA: 5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata tugas mengikut
TAJUK: konteks;
ii) kata perintah

PKJR 2.3 Isyarat keselamatan jalan HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.3.2 Menerangkan urutan dan fungsi BAM m/s 10
Persekitaran Jalan Raya lampu isyarat

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR


TEMA 2 2.4.1 Mengenal pasti arah lalu lintas. BAM m/s 11
Persekitaran Jalan Raya

12

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul, Membuat
KESELAMATAN memberikan respons terhadap; Inferens, Mengecam,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya iii) pesanan Menjanakan Idea
UNIT 10 : sastera dan bukan sastera
Pastikan Selamat 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti KP- Interpersonal, Verbal
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat kandungan teks bahan sastera dan Linguistik
yang bermakna bukan sastera; Pembelajaran
i) cerita Kontekstual ,
4.2 Menghayati keindahan dan Konstruktivisme
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis secara imlak;
i) perkataan EMK-Nilai Murni –
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan Berwaspada,
M 17, 18 golongan kata mengikut konteks 4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan Berhati-hati,
dan intinasi yang betul Bertanggungjawab
ii) lagu rakyat

5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
iv) kata sendi nama
v) kata arah

PKJR 2.4 Aliran lalu lintas HP PKJR: PKJR


TEMA 2 2.4.2 Memberi penerangan tentang BAM m/s 12
Persekitaran Jalan Raya isyarat keselamatan jalan yang
mengawal aliran lalu lintas.

13

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Mengecam,
KESELAMATAN memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya iii) Pesanan Menjana Idea,
UNIT 11 : sastera dan bukan sastera Mencirikan
Kita Selamat Di Sini 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Pembelajaran
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual,
yang bermakna bukan sastera; Konstruktivisme,
i) cerita Pembelajaran Luar Bilik
4.2 Menghayati keindahan dan Darjah
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.2.4 Menulis secara imlak;
ii) perkataan Ilmu-Pendidikan Jasmani
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan iii) ayat Dan Kesihatan
golongan kata mengikut konteks
M 19
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan EMK-Nilai Murni –
dan intinasi yang betul Menjaga Keselamatan
ii) lagu rakyat Diri, Mematuhi
Peraturan, Berwaspada
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
ii) kata perintah
iv) kata sendi nama

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 13
PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya. raya ketika melintas.
UNDANG JALAN RAYA

14

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 4 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Menjanakan Idea,
KESELAMATAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Menghubungkaitkan
bertatasusila. Pembelajaran
UNIT 12 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Kontekstual
Selamat Di Jalan Raya sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti
kandungan teks bahan sastera dan KP- Verbal
3.3 Menghasilkan penulisan bukan sastera; Linguistik,Muzik
ii) pantun
4.2 Menghayati keindahan dan Ilmu –PKJR
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif
dan bukan naratif secara; EMK-Nilai Murni –
5.1 Memahami fungsi dan menggunakan i) terkawal Berhati-Hati, Mematuhi
golongan kata mengikut konteks Peraturan, Berwaspada
M 20
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan
dan intinasi yang betul
i) lagu kanak-kanak
PENDIDIKAN SIVIK (MEI)
5.1.4 Memahami, mengenal pasti dan
TEMA: menggunakan kata tugas mengikut
konteks;
TAJUK: v) kata arah
vi) kata Tanya

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 14
PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya. raya ketika melintas.
UNDANG JALAN RAYA

CUTI PENGGAL 1
(KUMPULAN A: 22.05.2020 - 06.06.2020, KUMPULAN B: 23.05.2020 - 07.06.2020)

15
CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
24-25.05.2020

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Mengecam,
Menghubungkaitkan,
UNIT 13 : 2. 2 Membaca, memahami, dan 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengenal Pasti
Budaya Kita menaakul bahan grafik dan bukan grafik menaakul bahan untuk mendapatkan; Pembelajaran
i) kosa kata Konstruktivisme /
3.3 Menghasilkan penulisan Kontekstual
3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan penulisan daripada aspek; KP- Interpersonal
menyerapkan keindahan dan kesantunan i) ejaan
bahasa serta mempersembahkan secara EMK-Nilai Murni –
kreatif 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan Menghargai Tradisi,
M 21 mempersembahkan ; Menghargai Budaya,
5.2 Memahami dan menggunakan i) pantun dua kerat Kesyukuran
pembentukan kata mengikut konteks
5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan
menggunakan kata terbitan mengikut
konteks;
i) kata berimbuhan awalan

PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR


TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 15
PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya. raya ketika melintas.
UNDANG JALAN RAYA

16

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA memberikan respons terhadap; Meghubungkaitkan,
2. 2 Membaca, memahami, dan i) soalan Menganalisis,
UNIT 14 : menaakul bahan grafik dan bukan grafik Menyesuaikan,
Milik Kita 2.2.1 Membaca, memahami, dan Mengkonsepsi,
3.3 Menghasilkan penulisan menaakul bahan untuk mendapatkan; Membuat Inferens
ii) idea tersurat Kecerdasan Pelbagai,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Pembelajaran
menyerapkan keindahan dan kesantunan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Kontekstual
bahasa serta mempersembahkan secara penulisan daripada aspek;
kreatif ii) tanda baca PK- Mengaplikasi

5.2 Memahami dan menggunakan 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan KP-Logik Muzik, Naturalis
M 22, 23
pembentukan kata mengikut konteks. mempersembahkan ;
i) pantun dua kerat EMK-Nilai Murni-
PENDIDIKAN SIVIK (MAY) Menghargai Alam Sekitar,
5.2.1 Memahami,mengenal pasti dan Cinta Akan Negara,
TEMA: menggunakan kata terbitan mengikut Patriotisme, Muafakat,
konteks;

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa HP PKJR PKJR


TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 16, 17
TINGKAH LAKU PEJALAN di jalan raya atau berdekatan jalan
KAKI raya adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa.

17

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 5 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menaakul,
NEGARAKU TERCINTA memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya ii) suruhan Menjana Idea
UNIT 15 : sastera dan bukan sastera Pembelajaran
Sikap Yang Baik 2.3.2 Membaca, memahami, dan Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat mempersembahkan karya sastera.
yang bermakna KP-Interpersonal,
3.2.2 Membina dan menulis jawapan Kinestetik
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan pemahaman berdasarkan soalan;
menyerapkan keindahan dan kesantunan i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
bahasa serta mempersembahkan secara Menghargai,
kreatif 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan Kerjasama,Hemah Tinggi,
mempersembahkan ; Baik Hati,
M 24 5.3 Memahami dan membina ayat i) pantun dua kerat
mengikut konteks.
5.3.1 Memahami dan mengenal pasti
jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 4.1 Sokongan daripada orang dewasa HP PKJR PKJR


TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 18
TINGKAH LAKU PEJALAN di jalan raya atau berdekatan jalan
KAKI raya adalah lebih
selamat apabila bersama-sama orang
dewasa.

18

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN memberikan respons terhadap; Membuat Kesimpulan,
INOVASI 2. 2 Membaca, memahami, dan iii) pesanan Mencirikan
menaakul bahan grafik dan bukan grafik Pembelajaran
UNIT 16 : 2.2.1 Membaca, memahami, dan Konstruktivisme
Sains Dan Kita 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat menaakul bahan untuk mendapatkan;
yang bermakna iii) idea tersirat KP-Interpersonal

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni –
menyerapkan keindahan dan kesantunan i) perkataan, Hormat-Menghormati,
bahasa serta mempersembahkan secara ii) frasa Rasional,Kesyukuran,
kreatif Bertanggungjawab
4.3.1 Mencipta secara terkawal dan
M 25 5.3 Memahami dan membina ayat mempersembahkan ;
mengikut konteks. ii) pantun emapt kerat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
ii) ayat Tanya dan kata Tanya

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR


TEMA 4 4.4.1 Mengenal pasti dan BAM m/s 19
TINGKAH LAKU PEJALAN menerangkan bahagian-bahagian
KAKI persekitaran jalan raya yang dapat
meningkatkan keselamatan sewaktu
melintas.
• lintasan pejalan kaki
• lintasan pejalan kaki berisyarat

19

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Menjana Idea,
SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Mengkategorikan,
INOVASI bertatasusila. Mencirikan, Menganalisis
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Pembelajaran
UNIT 17 : sastera dan bukan sastera 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Konstruktivisme,
Teknologi Dan Kita kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat bukan sastera;
yang bermakna i) cerita KP- Interpersonal

4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 3.2.1 Membina dan menulis EMK-Nilai Murni-
menyerapkan keindahan dan kesantunan iii) ayat Menghargai Teknologi,
bahasa serta mempersembahkannya Kesyukuran, Kreativiti
secara kreatif. 4.3.1 Mencipta secara terkawal dan Dan Inovasi, Rasional
mempersembahkan;
5.3 Memahami dan membina ayat ii) pantun empat kerat
mengikut konteks.
M 26
5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan
menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR


TEMA 4 4.4.2 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 20
TINGKAH LAKU PEJALAN paling selamat untuk melintas jalan,
KAKI contohnya;
• tempat melintas yang ditentukan
seperti jejantas, lintasan pejalan kaki
dan lintasan pejalan kaki berisyarat
• tempat melintas atau persimpangan
yang diselia oleh peronda lintasan
20 sekolah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Merumus,
SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Menghubungkaitkan,
INOVASI Menyelesaikan Masalah,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Menganalisis
UNIT 18 : sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan Pembelajaran Berasaskan
Habatnya Inovasi bukan sastera; Projek, Konstruktivisme,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat ii) pantun
yang bermakna KP-Muzik
3.2.1 Membina dan menulis
4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat EMK-Nilai Murni-
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Kreativiti Dan Inovasi,
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan Menjaga Kebersihan,
M 27 5.3 Memahami dan membina ayat dan intonasi yang betul; Kerajinan
mengikut konteks. ii) lagu rakyat

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan bentuk ayat mengikut
PENDIDIKAN SIVIK (JULY) konteks.
i) ayat tunggal
TEMA: ii) ayat majmuk

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR


TEMA 5 selamat 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 21
TINGKAH LAKU dan fungsinya
PENUNGGANG BASIKAL

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


(KUMPULAN A: 24.07.2020 - 01.08.2020, KUMPULAN B: 25.07.2020 - 02.08.2020)

CUTI HARI RAYA AIDILADHA


31.07.2020 – 01.8.2020
21

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 6 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Merumus,
SAINS, TEKNOLOGI DAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Menghubungkaitkan,
INOVASI Menyelesaikan Masalah,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Menganalisis
UNIT 18 : sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan Pembelajaran Berasaskan
Hebatnya Inovasi bukan sastera; Projek, Konstruktivisme,
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat ii) pantun
yang bermakna KP-Muzik
3.2.1 Membina dan menulis
4.2 Menghayati keindahan dan iii) ayat EMK-Nilai Murni-
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. Kreativiti Dan Inovasi,
4.2.2 Menyanyikan dengan sebutan Menjaga Kebersihan,
M 28 5.3 Memahami dan membina ayat dan intonasi yang betul; Kerajinan
mengikut konteks. ii) lagu rakyat

5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan bentuk ayat mengikut
konteks.
i) ayat tunggal
ii) ayat majmuk

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR


TEMA 5 selamat 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 21
TINGKAH LAKU dan fungsinya
PENUNGGANG BASIKAL

22

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM memberikan respons terhadap; Menghubungkaitkan,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya i) soalan Mengecam
UNIT 19 : sastera dan bukan sastera Pembelajaran
Sayangi Alam 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Kontekstual
3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat kandungan teks bahan sastera dan
yang bermakna bukan sastera; KP-Interpersonal,
iii) lagu kanak-kanak Kinestetik
4.2 Menghayati keindahan dan
kesantunan bahasa dalam bahan sastera 3.2.2 Membina dan menulis jawapan BCB- Bacaan Intensif
pemahaman berdasarkan soalan;
5.2 Memahami dan menggunakan i) bertumpu EMK-Nilai Murni –
pembentukan kata mengikut konteks Kelestarian Alam Sekitar,
M 29 4.2.1 Melafazkan pantun dengan Kerjasama, Prihatin
intonasi yang betul;
(i) pantun dua kerat
(ii) pantun empat kerat

5.2.2 Memahami, mengenal pasti dan


menggunakan kata majmuk mengikut
konteks;
i) kata majmuk rangkai kata bebas

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR


TEMA 5 selamat 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 22
TINGKAH LAKU dan fungsinya
PENUNGGANG BASIKAL

23

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM memberikan respons terhadap; Menghubungkait,
2.3 Membaca dan mengapresiasi karya ii) suruhan Penilaian, Mengenal
UNIT 20 : sastera dan bukan sastera Pasti
Flora dan Fauna 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Pembelajaran
3.3 Menghasilkan penulisan kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual,
bukan sastera; Konstruktivisme
4.2 Menghayati keindahan dan i) cerita
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. KP- Interpersonal
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif
5.3 Memahami dan membina ayat dan bukan naratif secara; BCB-Bacaan Intensif
mengikut konteks. i) terkawal
EMK-Nilai Murni –
M 30
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Hemah Tinggi, Berjimat
sebutan dan intonasi yang betul; Cermat, Menghargai
(ii) lagu rakyat Alam, Kerajinan

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan

PKJR 5.1 Berbasikal dengan HP PKJR PKJR


TEMA 5 selamat 5.1.1 Menamakan komponen basikal BAM m/s 23
TINGKAH LAKU dan fungsinya
PENUNGGANG BASIKAL

24

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur dengan sebutan yang KB-Membuat Keputusan,
LINDUNGI ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. betul dan intonasi secara Mensintesis,
bertatasusila. Mengenalpasti,
UNIT 20 : 2. 2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
Flora dan Fauna menaakul bahan grafik dan bukan grafik. 2.2.1 Membaca, memahami, dan Pembelajaran
menaakul bahan untuk mendapatkan; Kontekstual
3.3 Menghasilkan penulisan ii) idea tersurat
iii) idea tersirat KP-Logik Matematik,
4.2 Menghayati keindahan dan Bacaan Intensif,
kesantunan bahasa dalam bahan sastera. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil Interpersonal
penulisan daripada aspek;
5.2 Memahami dan menggunakan i) ejaan EMK-Nilai Murni –
pembentukan kata mengikut konteks Keusahawanan, Prihatin,
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Rasional,
sebutan dan intonasi yang betul; Bertanggungjawab
M 31 (i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

5.2.1 Memaha,mengenal pasti dan


menggunakan kata terbitan mengikut
PENDIDIKAN SIVIK (OGOS) konteks;
i) kata berimbuhan awalan
TEMA: ii) kata berimbuhan akhiran

PKJR 6.2 Penggunaan alat penahan HP PKJR PKJR


TEMA 6 6.2.1 Mengenal alat penahan BAM m/s 24
TINGKAH LAKU PENUMPANG • tali penggang keledar
• tempat duduk bayi
• tempat duduk kanak-kanak
25
• pelaras tempat duduk

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 7 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
LINDUNGI ALAM maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Memadankan, Mengenal
Pasti, Menganalisis
UNIT 21 : 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Pembelajaran
Bersihkan Alam sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual
bukan sastera;
3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun KP-Interpersonal,

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahan sastera penulisan daripada aspek; Prihatin, Berdikari,
ii) tanda baca Kerjasama
5.3 Memahami dan membina ayat
mengikut konteks. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
M 32
sebutan dan intonasi yang betul;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 6.1 Tingkah laku yang HP PKJR PKJR


TEMA 6 selamat dan 6.1.3 Mengenal pasti tempat yang BAM m/s 25
TINGKAH LAKU PENUMPANG tanggungjawab paling selamat dalam kenderaan
seseorang utnuk kanak-kanak di bawah umur 10
penumpang tahun melakukan perjalanan.

26

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 8 : 1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Menjana Idea,
EKONOMI, KEUSAHAWANAN maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan. daripada bahan. Memadankan, Mengenal
DAN PENGURUSAN Pasti, Menganalisis
KEWANGAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya 2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Pembelajaran
sastera dan bukan sastera kandungan teks bahan sastera dan Kontekstual
UNIT 22 : bukan sastera;
Wang Dalam Kehidupan 3.3 Menghasilkan penulisan ii) pantun KP-Interpersonal,

4.2 Menghayati keindahan dan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil EMK-Nilai Murni –
kesantunan bahasa dalam bahan sastera penulisan daripada aspek; Prihatin,
ii) tanda baca Berdikari,Kerjasama
5.3 Memahami dan membina ayat
M 33 mengikut konteks. 4.2.2 Menyanyikan lagu dengan
sebutan dan intonasi yang betul;
(i) lagu kanak-kanak
(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
i) ayat penyata

PKJR 1.1 Kenderaan persendirian, kenderaan HP PKJR PKJR


TEMA 1 awam, kenderaan berat dan jentera. 1.1.1 Menamakan kenderaan BAM m/s 1
Pengangkutan persendirian, kenderaan awam, - peta minda
darat kenderaan berat dan jentera yang
diketahui.

27

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar, memahami, dan KB-Menjana Idea,
EKONOMI, KEUSAHAWANAN memberikan respons terhadap; Menghubungkait,
DAN PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya iii) pesanan Penilaian, Mengenal Pasti
KEWANGAN sastera dan bukan sastera Pembelajaran
2.3.1 Membaca dan mengenal pasti Kontekstual,
UNIT 23 : 3.3 Menghasilkan penulisan kandungan teks bahan sastera dan Konstruktivisme
Perniaga Berjaya bukan sastera;
4.2 Menghayati keindahan dan i) cerita KP- Interpersonal
kesantunan bahasa dalam bahan sastera.
3.3.1 Menghasilkan penulisan naratif BCB-Bacaan Intensif
5.3 Memahami dan membina ayat dan bukan naratif secara;
mengikut konteks. i) terkawal EMK-Nilai Murni –
Hemah Tinggi, Berjimat
M 34
4.2.2 Menyanyikan lagu dengan Cermat, Menghargai
sebutan dan intonasi yang betul; Alam, Kerajinan
(ii) lagu rakyat

5.3.1 Memahami dan mengenal pasti


jenis ayat mengikut konteks;
iii) ayat perintah
iv) ayat seruan

PKJR 2.1 Jenis-jenis jalan raya HP PKJR PKJR


TEMA 2 2.1.1 Menyatakan bahawa jalan raya BAM m/s 5
Persekitaran Jalan Raya merupakan tempat yang merbahaya. - buku skrap

28

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN
TEMA 8 : 1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.2.2 Menyampaikan maklumat KB-Membuat Keputusan,
EKONOMI, KEUSAHAWANAN daripada bahan. Mensintesis,
DAN PENGURUSAN 2.3 Membaca dan mengapresiasi karya Mengenalpasti,
KEWANGAN sastera dan bukan sastera 2.3.2 Membaca, memahami, dan Membandingbezakan
mempersembahkan karya sastera. Pembelajaran
UNIT 24 : 3.2 Menulis perkataan, frasa, dan ayat Kontekstual
Mengurus Belanja yang bermakna 3.2.3 Mencatat maklumat tentang
sesuatu perkara. KP-Logik Matematik,
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan Bacaan Intensif,
menyerapkan keindahan dan kesantunan 4.3.1 4.3.1 Mencipta puisi secara Interpersonal
bahasa serta mempersembahkannya terkawal dan mempersembahkan;
secara kreatif. (iii) syair-irama Selendang Delima EMK-Nilai Murni –
Keusahawanan, Prihatin,
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami, mengenal pasti dan Rasional,
M 35,36
mengikut konteks. menggunakan bentuk ayat mengikut Bertanggungjawab
PENDIDIKAN SIVIK (SEPT) konteks.
(i) ayat tunggal
TEMA: KEGEMBIRAAN (ii) ayat majmuk
PKJR 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan HP PKJR: PKJR
TEMA 3 undang-undang jalan raya serta 3.1.1 Mengenal pasti peraturan jalan BAM m/s 14
PERATURAN DAN UNDANG- menggunakanya. raya ketika melintas.
UNDANG JALAN RAYA

PKJR 4.4 Melintas dengan selamat HP PKJR PKJR


TEMA 4 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan BAM m/s 17
TINGKAH LAKU PEJALAN di jalan raya atau berdekatan jalan
KAKI raya adalah lebih selamat apabila
bersama-sama orang dewasa.

29

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia


RPT BAHASA MELAYU (SK) TAHUN 1 2020

MINGGU TEMA / UNIT STANDARD STANDARD CATATAN


KANDUNGAN PEMBELAJARAN

M 37,38,39 MINGGU ULANGKAJI

MINGGU 40 – PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

MINGGU 41,42,43 - PENGURUSAN AKHIR TAHUN

CUTI DEEPAVALI
(KUMPULAN A: 14- 16 NOVEMBER 2020, KUMPULAN B: 13-16 NOVEMBER 2020)

CUTI AKHIR TAHUN


(KUMPULAN A: 20.11.2020 – 31.12.2020, KUMPULAN B: 22.11.2020 – 31.12.2020)

#MEMERLUKAN RPH LENGKAP UNTUK SETAHUN?


Sila order melalui website:- https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia ATAU WHATSAPP : 011 5668 0954
30

FREE RPT 2020 :-


https://telegram.me/RPT2020SekolahRendah

Rozayus Academy | https://rphpak21sekolahrendah.avana.asia

Anda mungkin juga menyukai