Anda di halaman 1dari 1

Nama : Rafif Fadhilah Ushaim Kelompok : HG 2 Kelas : MPKTB-17 Fakultas : Teknik

No Nama Kelompok Sistematika Ketepatan waktu Pengunaan Sikap Kemampuan Kejelasan


dan isi penyampaian bahasa dalam dalam penyajian
penyajian pemaparan menanggapi
pertanyaan
1 Aldi pradana HG 5 4 4 4 4 4 4
2 Ivan Surya Fadhilah HG 5 5 5 4 4 5 4
3 Maria Cynthia HG 5 4 4 4 4 4 4
4 Riefky Ibrahim HG 5 4 4 4 4 4 5
5 Sarah Malemta HG 5 4 4 4 5 4 4
6 Arrival Rizky A HG 4 4 4 4 4 4 4
7 Adinda K.R.P.S HG 4 4 4 4 4 4 4
8 Maraharani J.L HG 4 4 4 4 5 4 4
9 Muhammad Erlangga HG 4 5 5 5 4 4 4
10 Rizki Ridhiyanto HG 4 4 4 4 4 4 4
11 Yoel Pormando HG 4 4 4 5 4 4 4
12 Aisha Amanda HG 1 5 5 5 4 4 5
13 Alya Zhafira Putri HG 1 5 4 5 4 5 5
14 M.Rifki Ilham HG 1 5 4 4 4 4 5
15 Ken Azzahra HG 1 5 4 4 4 4 5
16 M.Sayyid Nabil HG 1 5 4 4 4 4 5
17 Leonard Matteus HG 1 5 5 4 5 5 5
18 Adelia Febriyanti HG 3 4 4 5 4 4 5
19 Anis Mumtaz HG 3 4 4 4 5 4 5
20 M.Nur Hafiz HG 3 4 5 4 4 4 5
21 Rizki Putra HG 3 4 4 4 4 4 5
22 Monica Wibowo HG 3 4 4 5 5 4 5
23 Ribka Puspitasari HG 3 5 4 4 4 4 5