Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAKARIA, S.Pd.I

NIP : 19851231 201903 1 011

Pangkat / golongan : Penata Muda, III/a

Jabatan : Guru Agama Islam Ahli Pertama

Unit kerja : UPTD Satuan Pendidikan SDN. 91 Ammesangeng

Menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019. Apabila dikemudiaan hari
ternyata saya ingkar terhadap Surat Pernyataan Kesediaan ini, maka saya bersedia dituntut secara
hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak
manapun dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juni 2019

Yang membuat pernyataan

SAKARIA, S.Pd.I