Anda di halaman 1dari 3

Tugas Basa Sunda

Kelompok: 2
Nama Anggota: Dewa
Nur
Ovi
Sugih
Sri
Judul Novel: Budak Motekar
Karangan: Juniarso Ridwan
Penerbit: Kiblat Buku Utama (2009)
Sinopsis Novel Budak Moterkar:

Sabada jadi anggota koperasi mah nana teu cape teuing ngurus dagangan
hasil tatanenna. Bisa jongjon sakola.
Dikebonna lain bae aya pelak sampeu jeung sa-mangka, ayeuna mah geus
ditambahan ku pelak gedang. Maksudna, lamun keur teu usum samangka, Nana
bisa ngajual gedang.
Uana kacida atohna, pedah kebonna bisa dimangpaatkeun. Indungna
reueus pisan ningali kamotekaran Nana.
Nu leuwih matak ngagumbirankeun sarerea mah, Nana geus bisa
nyumponan sagala keperluanana ku ladang kesang sorangan.

 Tema Novel:
o Budak nu Motekar / Budak nu pekerja keras.
 Tokoh dan Watakna:
o Nana (Protagonis tokoh utama)
o Dodi (Protagonis)
o Tarno (Protagonis)
o Unen (Protagonis)
o Indung Nana (Protagonis)
o Pak Sura (Protagonis)
o Pak Mantri (Protagonis)
o Uana Nana (Protagonis)
o Maling (Antagonis)

 Latar: Walungan, Kebon, Imah Nana, Imah Dodi, Sawah, Jalan Gede,
Koperasi.

 Galur/Alur: Maju
 Pandangan: Orang Pertama (Kuring)
 Amanat: Urang mun hayang jadi jalma sukses kudu suhud jeung motekar.
Eusi karya sastra jeung Kamekaran jaman:
Lebet kana jaman modern kusabab kamekaran masyarakatna nu geus maju
ditandakeun ku geus ayana Koperasi.

Kabiasaan Masyarakatna:
Tradisional keneh. Maksudna, ngandeulkeun pertanian jeung di daerah
pedesa-an.

Ajen Moral:
Urang kudu getol ntong pamalesan, kusabab urang budak remaja keneh.