Anda di halaman 1dari 14

Pendahuluan

Cerpen ialah sebuah kisah rekaan atau dalam bentuk prosa yang relatif pendek yang

dibina melalui plot,watak,setting,suasana dan gaya penceritaan sesuai dengan

kedudukannya sebagai sebuah kisah yang pendek dan lengkap. Cerita rekaan adalah

kesatuan atau gabungan daripada fakta dan imaginasi.

Cereka yang disampaikan bukanlah seluruhnya fakta, sebaliknya adunan


antara fakta dengan imaginasi yang wujud dalam benak atau pengarang

( Othman Putih,2000: 57)

Aspek-aspek ini ialah menumpukan kepada tema dan persoalan yang hendak

dikemukan oleh penulisnya. Oleh yang demikian ,sebagai satu hasil penciptaan yang

berbentuk seni cerita, ia juga mempunyai permulaan,perkembangan,klimaks atau

ketegangan dan keakhirannya.

Sesebuah cerpen haruslah bersifat ekonomis,dan dalam sifat ekonomis


kata-kata dan penggambaranitu,termasuk pelukisan watak:pengarang
dapat memberikan kisah sebahagian dari hidup yang penting; satu aspek
dari gambaran masyarakat atau pergolakan hidup manusia.

Ismail Ahmad. Memahami Novel dan Cerpen. Hlmn 99

Perkembangan Kesusasteraan Melayu yang lebih bermakna berlaku selepas

tahun-tahun awal Perang Dunia Kedua iaitu dalam tahun 1950 yang sering ditandai

dengan pembentukan Angkatan Sastera ( ASAS 50 ).Perancangan dan penubuhan ASAS

50 amat besar ertinya kerana ia dapat dikatakan sebagai revolusi mental orang –orang

Melayu menerusi perjuangam bahasa dan kesusasteraan. Cerpen adalah bentuk sastera

kreatif yang amat popular dalam kalangan pengarang ASAS 50 seperti Keris Mas,
Tongkat Warrant,Awang-il-Serkam, Wijaya Mala,A. Samad Ismail dan beberapa orang

lagi. Pada tahun 1955, muncul pula beberapa orang penulis seperti Zulastry,Shahnon

Ahmad,Kala Dewata,Rokiah Abu Bakar dan S.Othman Kelantan. Cerpen-cerpen

Melayu yang dihasilkan pada tahun 50-an ini mulai memuatka persoalan-persoalan yang

realistik menggambarkan hakikat kehidupan dengan teknik penulisan yang agak maju

serta mengemukakan sifat-sifat ketelitian pengarang dalam menjalin cerita.

Melaui kertas kerja ini,pengkaji akan mengupas lebih mendalam dan meluas lagi

mengenai Cerpen Melayu Tahun 50-an dengan melihat dan menilai beberapa

perkembangan menarik yang menonjolkan keistimewaan dan kelainannya.Penelitian ini

akan bertumpu untuk melihat unsur yang membangun struktur cerpen iaitu dari aspek

plot,watak dan perwatakan,latar,mood atau suasana,gaya bahasa dan jurusan pandangan,

dan temanya. Perngkaji akan merujuk kepada beberapa cerpen Melayu tahun 50-an

seperti “Esok Lusa Tulat dan Berikutnya”,“Puteri Bangsa”,”Haslina”, “Kedai Sederet di

Kampung kami”, ”Kenangan Jauh”, “Ingin Jadi Pujangga “, “Bedah” dan “Longkang “.
Plot

Plot merupakan kejadian-kejadian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab

dan akibat.Maka,struktur penjalinan plot harus berasaskan pada hukum sebab dan

akibat.Plot tidak hanya mengemukakan peristiwa yang berlaku sebaliknya amat penting

untuk menerangkan mengapa sesuatu peristiwa itu boleh berlaku.Cerpen-cerpen yang

terhasil pada tahun 50-an masih lagi memeperlihatkan struktur jalinan plot yang mudah

dan dipadankan pula dengan tema atau persoalan yang ringan tentang keluh klesah

kehidupan mayarakat sederhana,rasa cinta anak-anak muda, dan.luahan emosi dan

semangat patriotisme terhadap tanah air.

Pada permulaan cerita,pengarang memperkenalkan suatu situasi tentang watak

yeng menghadapi masalah. Keadaan ini berlaku akibat daripada hubungan antara watak-

watak sehingga menimbulkan konflik terhadap keadaan persekitaran dirinya.Semua

konflik ini bercampur baur dan menjadi perumitan lalu menemukan keteganga yang

mencabar untuk mencapai kemuncak.Cerita mula memasuki tahap pengakhiran di mana

segala pertikaian dan perumitan menemui peleraiannya sama ada positif atau negatif

terhadap segala permasalahan yang berbangkit.

Plot dari segi peristiwa yang membawa sebab dan akibat ini dapat dilihat dalam

cerpen Keris Mas, berjudul “Pemimpin Kecil dari Kuala Semantan “iaitu : satu ketika

dalam perjuangan Mohamad Hassan,ia menemui masalah isteri yang tidak mengerti

perjuangan.Akibat tiada pengertian si isteri itu membawa kepada penyelesaian iaitu si


isteri turut serrta dalam perjuangan.Timbul konflik dalam jiwa Mohamad Hassan akibat

tekanan dari sikap perjuangan parti kepada kerjasama dan pertentangan. Penyelesaian

daripada konflik ini,Mohamad Hassan telah membawa diri ke Singapura.

Pengarang-pengarang cerpen Melayu tahun 50-an memulakan jalinan plot cerita

dengan tiga cara gaya yang tertentu iaitu menggunakan teknik naratif, dialog watak dan

aksi dramatik watak-watak utama.Bentuk plot cerita menggunakan teknik naratif lebih

merupakan lanjutan dari teknik yang terdapat pada karya sastera tradisional.Pengarang

memulakan cerita secara naratif dan secara langsung memberi penekanan dalam

perlukisan latar cerita yang menkagumi keindahan alam yang digambarkan secara

terperinci dan teliti.

Memulakan cerita dengan menggunakan dialog dapat diteliti pada cerpen-cerpen

karya Arena Wati dan Keris Mas.Pengarang terus menggunakan dialog atau menolog

watak misalnya dalam cerpen Arena Wati berjudul “Atan Belum Kahwin”,dimulakan

demikian :

“Berapa umurmu sekarang?” demikian kutanyanya kepadanya ketika

kutolong mengisi borang untuknya meminta menyertai pemindahan perkampunga baru

anjuran kerajaan.

“Tiga puluh tiga “,sahut Atan.

Dialog sebegini adalah biasa sahaja dan agak kurang memberi kesan tetapi lebih

menghampiri realiti dalam kehidupan manusia sehari-hari.Teknik ini lebih cenderung


untuk memperkembangkan pergerakan cerita dengan cepet dan terus memperkenalkan

wataknya.

Teknik aksi dramatik watak-watak utama merupakan cara memulakan cerita yang

menarik dan banyak digunakan oleh pengarang-pengarang cerpen Melayu,terutamanya

selepas kemerdekaan.Teknik ii dapat menimbulkan unsur ketegangan dan pembaca

berharap untuk segera mengetahui perkembangan cerita seterusnya.

Dalam pembinaan plot, beberapa unsur seperti krisis,konflik,perumitan,sorotbalik

dan imbasmuka kerap ditemui pada bahagian pertengahan cerita. Kesemua unsur ini

penting kerana dapat mewujudkan suasana ketegangan yang mempunyai daya tarikan

yang cukup kuat agar pembaca ada rasa ingin tahu untuk mengetahui perkembangan

cerita seterusnya.

Melalui penelitian pengkaji terhadap struktur plot cerpen-ceroen Melayu tahun

50-an,dapat dilihat para pengarang telahmula meninggalkan ciri-ciri tertentu seperti yang

menjadi kegemaran para penglipur lara dalam sastera rakyat.Hal ini jelas menunjukkan

pengaruh dari kesusasteraan Barat yang telah memberikan teori dasarkepada pengarang-

pengarang Melayu untuk menghasilkan cerpen dengan susunan plot yang kemas dan

padat.
Watak dan Perwatakan

Watak adalah manusia atau haiwan atau apa sahaja objek tertentu yang dipilih

oleh pengarang manakala, perwatakan pula adalah sifat watak-watak itu sendiri. Kedua-

dua ini merupakan sebagai penggambaran menyeluruh manusia atau haiwan atau objek-

objek tertentu dan perlu diteliti aspek kehidupan lahiriah dan batiniah. Aspek-aspek itu

merangkumi perlakuan watak-watak dalam caranya bertindak, pemikiran, emosi,

aspirasi, pergolakan jiwa, dan pengucapan.Watak-watak juga berperanan bertindak

memperkembangkan cerita,membentuk konflik sehingga membawa kepada penyelesaian

cerita.

Tiap gerak dan tindak –tanduk individu itu adalah berasaskan kepada motif dan

tujuannya.Perwatakan dalam cerpen adalah berdasarkan motif tindakan manusia yang

dijadikan watak oleh penulisnya.Perlukisan watak itu bukan semata-mata gambaran

luarannya sahaja,malah gambaran tindak-tanduk,gaya percakapan, kesan perasaan,fikiran

di bawah sedar dan juga imbasan-imbasan yang dibuat melalui gambara fisikal.

Pengkaji akan memperlihatkan gaya pengarang-pengarang Melayu tahun 50-an

mengemukakan watak-watak dan ciri-ciri perwatakan yang terdiri daripada tiga teknik

penyampaian watak dan perwatakan dalam sesuatu cerpen. Teknik analitikal digunakan

untuk memperkenalkan watak-watak secara langsung manakala,teknik dramatik pula

memperkenalkan watak-watak secara tidak langsung. Teknik kombinasi iaitu gabungan

dari analitikal dan dramatik dianggap unik kerana adanya kecenderungan pengarang
menggabungkan teknik analitik dan dramatik secara serentak..Pengarang tidak

melaporkan kepada pembaca apa yang dilakukan oleh watak-watak, sebaliknya watak-

watak itu sendiri berperanan menyampaikan kepada pembaca apa yang mereka lakukan.

Pengarang melenyapkan dirinya lalu membiarkan watak-watak bertindak , memikirkan,

dan merasakan sendiri hasil dari kesan akibat aksi-aksi dan situasi yang merantai

perkembangan plot cerita.

Teknik pemaparan watak yang baik dan berkesan dapat digolongkan dalam teknik

innerlogue.Keris Mas dalam cerpennya berjudul “Mereka Tidak Mengerti banyak sekali

menggunakan teknik ini seperti yang akan diperhatikan petikan dari cerpen tersebut di

bawah ini:

Menteri membuka tasnya mengeluarkan kertas-kertas dan fail-fail.


Fikirannya melayang-layang.Cerdik perempua ini.Tentulah dia macam itu
juga,jadi orang gaji juga dan barangkali tinggal di rumah ini juga.Menteri
boleh datang dan pergi,boleh terpilih lagi atau tersingkir,tapi orang gaji
tetap jadi oarang gaji.Tetap tinggal di rumah besar-besar.
. . . . Fail ini tidak lengkap.Si Bill itu pandai mengangkat-angkat
saja,kerjanya tak pernah betul.Hari ini akan miting,fail perkara itu hanya
separuh saja ada padaku. Yang lain tu tentu tak diisikannya dalam tas ini
hari Sabtu kelmarin.Apa maksudnya? Mengapa orang itu datang ke mari
semalam? Tentu ada sesuatu, ya, tentu dia yang datang,kata si Amat itu.”

(Patah Tumbuh,hlm.195)

Penggunaan teknik percakapan dalam diri watak ( innerlogue) itu memungkinkan

pengarang secara tidak langsung menyorot pergolakan jiwa dan pemikiran wataknya.

Teknik mengemukan watak secara dramatik akan dibicarakan melalui tindakan

fizikal watak-watak itu sendiri.Perlakuan kasar watak banyak dalam cerpen yang
mementingkan aksi yang mengemukan kisah petualangan dalam kehidupan manusia,

terutamanya kelas bawahan seperti nelayan,pelaut,petani,penganggur dan buruh

Menggabungkan teknik penampilan watak secara analitikal dengan cara dramatik

boleh dimulakan dengan cara analitikal oleh pengarang,kemudian diikuti dengan cara

dramati,dan kembali semula dengan cara analitikal. Sebagai contoh untuk

mengemukakan teknik tersebut boleh diteliti dari cerpen A.Samad Ismail berjudul

“Mastura” yang digambarkan seperti berikut :

Dan daripada pertanyaan Encik Ariff bila pulang dari ofis hari Mastura
pergi ke doktor,dapat dirasakan hati kecil suaminya.Encik Ariff juga
mendoakan isterinya moga-moga akan hamil.
“Hai tak lama lagi kita akan mendapat cahaya mata,”kata Encik Ariff
sambil senyum.
“Kita ambil anak angkat sahajalah,” Encik Ariff cuba menghiburkan hati
isterinya.

Petikan ini membuktikan pengarang secara langsung mengemukakan wataknya dan

diikuti dengan dialog yang dramatik.

Pada peringkat awal cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an sehingga menjelangnya

kemerdekaan,kebanyakan cerpen mengemukakan watak dari manusia golongan

bawahanyang hidupnya serba mundur iaitu rakyat biasa yang terasing di desa-desa atau

manusia pinggiran yang mencuba nasib di kota-kota..Mereka berjuang untuk mendapat

kehidupan yang lebih baik untuk keluarga sendiri. Turut digambarkan juga watak yang

bersemangat ingin mengubah struktur masyarakat akibat penindasan golongan

bangsawan dan pemimpin-pemimpin terhadap mereka. Golongan watak manusia kelas

pertengahan dan elit mulai mendapat sorotan pengarang-pengarang cerpen sewaktu


kemerdekan sudah tercapai. Namun begitu,penggambaran watak-watak golongan ini

selalunya kurang baik,ketokohan dan kepimpinan mereka diragui oleh bangsanya sendiri.

Pengarang lebih menitikberatkan kepada watak-watak yang mempunyai pandangan dunia

tersendiri,yang mementingkan rasuah,dan kurang menghiraukan kehidupan bangsa.

Watak-watak daripada bangsa bukan melayu seperti Cina,India dan Inggeris banyak

terdapat dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an. Keadaan ini menggambarkan

masyarakat majmuk. Imej watak-watak bukan Melayu dikemukakan dalm pelbagai corak

peribadi,sesuai dengan peranan dalam cerita yang berkaitan. Watak-watak dalam cerpen

ini lebih menghampiri realiti kehidupan masyarakat dan perwatakannya pula lebih

meyakinkan dengan menyorot nilai-nilai perasaan dan pemikiran,terutamanya memasuki

pergolakan psikologi diri watak-watak tersebut.

Latar

Latar merupakan unsur penting dalam pembinaan cerita di samping plot dan

watak.Latar hendaklah konkrit bagi memudahkan tanggapan pembaca terhadap cerita.

Hal ini penting kerana latar mempunyai hubungan yang erat dengan watak dan peristiwa

untuk menunjang perkembangan plot.

Kebanyakan pengarang cerpen Melayu tahun 50-an mengemukakan latar

peristiwa di tahan Melayu, manakala latar di luar daripada tanahair hanya sebilangan

kecil sahaja.Latar daerah indonesia yang membawa tema nasionalisme dan patriotik
dapat ditemui pada cerpen Arena Wati berjudul “Kenang-kenagan” yang mengisahkan

semangat kebangsaan golongan pelaut terhadap pemerintahan Kolonial Belanda.

Lazimnya pemilihan latar cerpen itu disesuaikan dengan tema cerita.Umpamaya,cerpen

Arrena Wati berjudul “Dunia Milik Kami” yang mengisahkan keghairahan kelasi-kelasi

kapal untuk memenuhi nafsu mereka ketika berada di pelabuhan dengan memerhati

petikan di bawah ini :

“Let gooowww,” kudengar teriak panjang dari atas bris. Dan kami kenal , itulah suara
Kapitan kami. Dan sejenak menggemuruh suara rantai sauh kapal,menyebabkan seluruh
perhatian tumpah curah kepadanya. Kapal memutar haluan dan undur ke belakang
,kemudian berpusing ligat dan cepat sekali. Dan baru kami sedari sungguh-sungguh
bahawa arus pasang di sungai sungguh deras.

(Burung Badai,hlm.18)

Sebagai pelaut yang berpengalaman, Arena Wati agak unik kerana dapat mengenali laut-

laut,sungai-sungai,pelabuhan-pelabuhan dan daratan rantau ini secara lebih mendalam.

Perlukisan alam raya yang ditemui daripada cerpen-cerpennya adalah bukti-bukti

pengetahuan dan pengalamannya tentang dunia laut.

Cerpen-cerpen yang berlatarkan daerah tempatan kerap kali pula menggambarkan

kejadian-kejadian yang berlaku pada dua ruang iaitu di bandar-bandar atau di kampung-

kampung. Perlukisan latar alam raya tempatan bagi Keris Mas dan A. Samad Ismail pula

agak biasa sahaja dan kurang dalam pencapaian untuk masuk ke dalam jiwa latar itu..

Pemilihan latar kampung dan bandar ini tidak pula mendapat perhatian yang sama bagi

setiap pengarang kerana bergantung pada zaman,persekitaran dan tumpuan minat

pengarang mengikut peredaran sesuatu waktu tertentu. Umpamanya latar kota Singapura

digambarkan sebagai tempat meneruskan hidup tetapi penuh dengan rintangan.


Di bawah ini dikemukan petikan dari Keris Mas berjudul “Pemimpin dari Kuala

Semantan” yang menggambarkan latar kota sebagai tumpuan anak muda desa mencari

rezeki :

. . . . Bila aku habis mandi dia sudah berkenalan pula dengan Hamid yang baru saja
datang dari Singapura dari Negeri Sembilan beberapa bulan yang lalu dan sudah
mendapat pekerjaan sebagai buruh Harbour Board.Kami akan makan malam di kedai
yang ada pelayan perempuan dari Kelantan di Tanglin Road. . .Sementara dia berpakaian
Hamid membisikkan kepadaku,”Kalau Hassan mahu bekerja di Harbour Board sebagai
buruh kasar saya dapat mencarikan peluang.”

(Patah Tumbuh,hlm.160)

Petikan ini menunjukkan betapaSingapura menjadi tumpuan anak-anak muda dari Tanah

Melayu untuk mencari pekerjaan. Kota Singapura juga menjadi tempat mereka bersuka

ria dengan pelbagai hiburan dan makanan. Namun begitu,perlukisan latar ini agak tipis

dengan menyebut secara sekilas latar luarannya tanpa meresap masuk ke jiwa latar.

Sementara itu cerpen-cerpen yang berlatarkan kampung sering digambarkan dengan

kegelisahan watak-wataknya dengan permasalahan hidup serba mundur dan kesunyian

yang meresahkan jiwa-jiwa anak muda. Latar desa ternyata sekali bertentangan dengan

latar kota.Daerah pedalaman digambarkan sebagai tempat yang lengang,sepi dan sesuai

sebagai tempat pembersihan jiwa.

Cerpen-cerpen hasil A.Samad Said memperlihatkan suatu kelainan dalam

perlukisan latarnya yang terperinci. Penggambaran latar itu disusun detail dengan bahasa

kreatif sehingga dapat menimbulkan suasana tempatan yang menjadi latar dalam cerita

itu. Perhatikan ketelitian A.Samad Said dalm cerpennya berjudul “Longkang” :

Empat ekor itik sedang sibuk di sebuah longkang yang airnya hitam berbuih tidak
mengalir. Longkang itu terbentuk daripada beberapa buah longkang-longkang kecil dari
rumah Kamala Bi,Kiah Gedempol,Zaharah Bulat marimuthu, Abdul Karim,Abdul
Kadir.Manisah,Abdul Rahman,Haji Musa dan beberapa orang lagi.Longkang-longkang
kecil ini bercantum menjadi sebuah longkang yang agak besar-bengkang-bengkok
memanjang dan berakhir di rimbunan semak-semak yang yang bertimbundengan kertas
suratkhabar lama yang sudah basah dan koyak-koyak,tin-tin susu bertakungan air dan
menjadi dunia bagi beribu-ribu jentik-jentik., botol-botol sompek dan retak yang
berminyak dan sisa-sisa makanan basi yang berlendir: nasi,ikan ,sayur-sayur dan hampas
kelapa.

(Liar di Api,hlm.79)

Ketelitian dan pengamatan yang amat mendalam tentang penggambaran latar itu dapat

menolong daya imaginasi pembaca untuk membayangkan bagaimana kotornya

penempatan yang sesak itu. Ini juga menggambarkan sikap dan peribadi watak-watak

manusia yang menghuni daerah tersebut. Latar sebegini dapat menarik minat pembaca

kerana memperlihatkan realitinya,malah menimbulkan rasa jelek kepada tanggapan

pembaca. Perlukisan A.samad Said sungguh jelas tanpa berselindung bagi

mengemukakan realiti yamh penuh kejijikan berhasil membangunkan daya imaginasi

pembaca untuk membayangkan suasana latar yang barkaitan.

Sudut Pandangan

Cara pengarang meghidangkan bahan cerita dan memilih gaya yang sesuai dan

terbaik untuk mengemukakan ceritanya kepada pembaca dikenali sebagai sudut

pandangan. Penceritaan yang memperlihatkan kehadiran suara pengarang dianggaqp

sujektif atau peribadi dan lenyapnya suara pengarang sebagai pencerita disebut objektif

seterusnya merupakan cara yang lebih dinamis merupakan dua perkara penting dalam
sudut pandangan. Pandangan orang pertama sebagai penceritaan adalah kecenderungan

yang menarik dan banyak ditemui dalam cerpen-cerpen Melayu tahun 50-an. Kisah-

kisahnya mempunyai kaitan dengan pengalaman peribadi pengarang itu sendiri yang

menggunakan kata ganti nama ‘saya’ atau ‘aku’ sewaktu bercerita. Dalam kajian

ini,sudut pandangan orang pertama terbahagi kepada ‘aku’ atau ‘saya’ sebagai

protagonis dan sebagai pemerhati.

Pencerita protagonis ialah watak utama yang tidak mempunyai gerakan da punca

keterangan yang banyak dalam aksi-aksinya iaitu lebih banyak bergantung untuk

mendapat maklumat daripada pemikran,perasaan, dan persepsinya sahaja. Justeru itu ia

boleh menceritakan secara langsung atau meringkaskannya atau jarak cerita dengan

pembaca adalah tidak tetap.

BIBLIOGRAFI
Ismail Ahmad.1984.Memahami Novel dan Cerpen.Petaling Jaya
,Selangor.Pustaka Pendidikan

Othman Puteh.1983.Cerpen Melayu Selepas Perang Dunia Kedua.Kuala


Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka