Anda di halaman 1dari 1

NURLYANA BINTI EZANI – ELEKTIF TERBUKA PENGUCAPAN AWAM

TUTORIAL 1: 17 SEPTEMBER 2019

1. Terangkan maksud komunikasi


Komunikasi merupakan satu proses di mana seseorang menyampai dan menerima
mesej. Melalui perkongsian pendapat, informasi mahu pun perasaan turut
menggunakan komunikasi sebagai alatnya. Menurut Byrnes (1975) dipetik dalam
Abdul Mua’ti (2001) menyatakan bahawa komunikasi adalah satu proses interaksi
antara manusia yang melibatkan pertuturan dan pertukaran pendapat, gerak isyarat
atau simbol. Proses interaksi ini berlaku untuk mencapai objektif seperti bertukar-tukar
maklumat, mempengaruhi tingkah laku, memujuk mahupun menukar keadaan fizikal
dan mental manusia. Jadi benarlah, komunikasi adalah proses pemindahan maklumat
dan maklum balas daripada penutur kepada penerima.

2. Apakah yang anda faham tentang pengucapan awam


Pengucapan awam adalah terletak kepada tiga perkara asas iaitu pengucap, bahan
yang ingin diucap, dan teknik pengucapan. Meskipun seseorang itu mempunyai idea
yang bernas namun tidak mungkin pendengar berjaya menerima mesej dengan
berkesan. Justeru itu, pengucapan awam memerlukan penggunaan anggota
komunikasi verbal dan bukan verbal untuk menyampaikan sesuatu input.

3. Nyatakan unsur pengucapan awam


Antara unsur yang membina sesuatu ucapan dan sekali gus membezakan
pengucapan awam ini dari lain-lain aktiviti komunikasi ialah adanya pengucap.
Pengucap ialah individu yang bertanggungjawab meluahkan isi bicaranya di khalayak
dengan tujuan tertentu. Unsur kedua ialah ucapan yang tersemat kandungan isi bicara
yang diluahkan. Unsur ketiga ialah audiens yang merujuk kepada sekumpulan
manusia yang mendengar bicara dan seterusnya bertindak balas terhadap bicara
tersebut. Bilangan ahli kumpulan ini boleh jadi dua puluh atau lebih. Golongan inilah
yang merupakan sasaran ucapan pengucap. Dengan lain perkataan, isi bicara si
pengucap sebenarnya dicipta khas untuk mereka. Unsur terakhir ialah situasi di mana
keadaan dalam mana sesuatu ucapan itu diadakan dan dirancang terlebih dahulu.

4. Bagaimanakah seseorang itu mendapat kemahiran berucap


Kemahiran berucap boleh dimiliki melalui keyakinan yang dibina dalam diri seseorang
diikuti pengetahuan input mesej yang bermakna. Bagi memperoleh kemahiran ini,
sememangnya asuhan mahupun didikan keluarga sejak kecil memainkan peranan
untuk mencungkil kemahiran verbal dan bukan verbal dengan teknik pengucapan yang
baik. Selain itu, pengaruh persekitaran juga penting untuk membentuk kemahiran
berucap yang baik. Buktinya, berkawan dengan rakan yang baik dalam
pengucapannya akan sentiasa melatih diri seseorang untuk memperbaiki kelemahan
dalam ucapannya. Seterusnya, penyertaan dalam kursus pengucapan awam akan
membentuk ketrampilan bertutur profesional yang bertujuan meningkatkan kemahiran
ketrampilan bertutur dengan memberikan para peserta kemahiran menggunakan
teknik seni bicara yang betul dan berkesan.