Anda di halaman 1dari 38

Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

Rancangan Pengajaran Tahunan 2019


MATEMATIK TAHUN 5
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 1


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 1. NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
1.1 Nilai nombor. (i) Membaca, menyebut dan menulis KREATIVITI DAN INOVASI:
sebarang nombor hingga 1 000 000 1 Menyatakan sebarang nombor hingga
Membuat perbandingan melalui
pemerhatian dan menyusun
yang diberi dalam perkataan dan 1 000 000. mengikut kriteria.
angka. Menghubungkait, menyusun
BT m/s 1 – 3 – Kenali nombor. maklumat serta membuat
AK/AB BT m/s 3 – CERDAS MINDA penghampiran dan membina
Menentukan nilai tempat dan nilai digit pemahaman melalui alat yang
LB BT m/s 3 – CELIK MINDA – S1 – 4 2 bagi sebarang nombor hingga 1 000 bersesuaian dan pemerhatian
000 situasi sekeliling.
(ii) Menamakan nilai tempat dan nilai digit
NILAI MURNI DAN SIKAP
bagi sebarang nombor.
KEUSAHAWANAN:
(iii) Mencerakinkan sebarang nombor Menganggar dan membundarkan Bekerjasama dalam kumpulan
1–3 mengikut nilai tempat dan nilai digit. 3 sebarang nombor hingga ratus ribu dan berani menyatakan idea,
BT m/s 4 – 6 – Nilai tempat dan nilai yang terdekat. yakin
2– 18 digit / Cerakinkan nombor. TMK:
JAN AK/AB BT m/s 4 – CERDAS MINDA Murid menggunakan abakus
2019 LB BT m/s 6 – CELIK MINDA – S1 – 3 Mengelas dan melengkapkan pola bagi mewakilkan nombor
4
nombor. BBB:
(iv) Menyusun nombor hingga 1 000 000 Guli, kad gambar, kad nombor,
mengikut tertib menaik dan tertib Menyelesaikan masalah harian yang
garis nombor dan lembaran
menurun. kerja
rutin bagi sebarang nombor dengan
BT m/s 7 – 8 – Banding dan susun 5 pelbagai strategi. i-THINK
nombor. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
AK/AB BT m/s 7 – CERDAS MINDA Buih Berganda, Peta Pokok,

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 2


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 8 – CELIK MINDA – S1 – 3 Peta Dakap, Peta Alir, Peta


Pelbagai Alir, Peta Titi
1.2 Anggaran bagi (i) Menganggar bilangan objek dengan KEM. ABAD KE-21
sesuatu kuantiti. menyatakan kuantiti yang munasabah Kemahiran Komunikasi,
berdasarkan set rujukan yang diberi. Belajar sepanjang hayat
BT m/s 9 – 10 – Anggaran kuantiti.
LB BT m/s 10 – CELIK MINDA – S1 –
2
PRS1 – FAS 2x2 – BRS m/s 3 & 4

1.3 Nombor dalam (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor


bentuk pola. genap dan nombor ganjil.
(ii) Melengkapkan pola bagi nombor
genap dan nombor ganjil.
Menyelesaikan masalah harian yang
BT m/s 11 – 12 – Pola nombor.
bukan rutin bagi sebarang nombor
LB BT m/s 12 – CELIK MINDA – S1 –
dengan kreatif dan inovatif.
2
PRS2 – FAS 2x4 – BRS m/s 5 & 6
6
1.4 Aplikasi (i) Membundarkan sebarang nombor
sebarang hingga ratus ribu yang terdekat.
nombor. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh
mewakili suatu nombor yang telah
dibundarkan hingga ratus ribu terdekat.
BT m/s 13 – 16 – Bundarkan
nombor.
AK/AB BT m/s 15 – KEMBARA
MATEMATIK
LB BT m/s 15 – CELIK MINDA – S1 –
3
PRS3 – FAS 2x3 – BRS m/s 7 & 8

PGKHN BT m/s 16 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 1 – Nombor Bulat


Hingga 1 000 000.
(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 3
Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 2. TAMBAH DALAM


LINGKUNGAN 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
4 KREATIVITI DAN INOVASI:
Membaca ayat matematik dan menambah Menghasilkan idea daripada
2.1 Penambahan (i) Menambah sebarang dua, tiga, empat 1 pemerhatian, praktikkan
21 – 25 sebarang dua dan lima nombor hingga enam digit sebarang dua nombor tanpa mengumpul proses kreatif untuk
JAN hingga lima hasil tambahnya hingga 1 000 semula. menghasilkan idea secara
berterusan. Membuat
2019 nombor. 000 termasuk membuat anggaran. simulasi, membuat perkaitan
(ii) Menyelesaikan ayat matematik yang dan mengubah suai idea
melibatkan anu dalam penambahan 2 Menyatakan bilangan digit yang mungkin
TMK:
hingga tiga nombor. untuk hasil tambah. Penggunaan power point bagi
BT m/s 17 – 21 – Tambah. penambahan, kalkulator
AK/AB BT m/s 18 – CERDAS MINDA Menambah sebarang dua, tiga, empat dan NILAI MURNI DAN SIKAP
LB BT m/s 20 – CELIK MINDA – S1 – lima nombor hingga enam digit hasil KEUSAHAWANAN:
3 Kesungguhan, yakin diri dan
3 tambahnya hingga 1 000 000, termasuk sifat tidak putus asa, yakin,
PRS4 – FAS 2x5 – BRS m/s 9 & 10 melibatkan anu dan menentukan kewajaran ketelitian,
jawapan.
BBB:
2.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Kad nombor, kad gambar
masalah. melibatkan penambahan hingga tiga lembaran kerja
nombor. 4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
BT m/s 22 – 24 – Selesaikan melibatkan penambahan. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
masalah. Peta Dakap, Peta Alir, Peta
LB BT m/s 23 – CELIK MINDA – Sa – Menyelesaikan masalah harian yang rutin Pelbagai Alir, Peta Titi
b 5 melibatkan penambahan dengan pelbagai KEMAHIRAN ABAD KE-21
PRS5 – FAS 2x7 – BRS m/s 11 & 12 strategi. Kemampuan menyesuaikan
diri, keluwesan

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 4


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

PGKHN BT m/s 24 – UJI MINDA Menyelesaikan masalah harian yang bukan


rutin melibatkan penambahan secara kreatif
UJIAN TOPIKAL 2 – Tambah Dalam dan inovatif.
Lingkungan 1 000 000. 6

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
3.1 Penolakan (i) Menolak sebarang dua nombor hingga 1 Membaca ayat matematik dan menolak dua Mengimbas kembali idea
sebarang dua 1 000 000 termasuk membuat nombor tanpa mengumpul semula. praktikkan proses kreatif
untuk menghasilkan idea
nombor. anggaran. secara berterusan, Membuat
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat simulasi, membuat
matematik yang melibatkan penolakan pemerhatian dan analisis idea
Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk untuk mengenalpasti masalah
dua nombor. 2 dan menyelesaikannya.
baki.
BT m/s 25 – 28 – Tolak.
TMK:
AK/AB BT m/s 27 – CERDAS MINDA Penggunaan power point dan
AK/AB BT m/s 28 – KEMBARA M3 Menolak sehingga dua nombor daripada satu kalkulator
LB BT m/s 28 – CELIK MINDA – S1 – nombor hingga 1 000 000, termasuk
3 NILAI MURNI DAN SIKAP
3 melibatkan anu dan menentukan kewajaran KEUSAHAWANAN:
PRS6 – FAS 2x6 – BRS m/s 13 & jawapan. Kesungguhan, ketelitian dan
sabar, Mengaitkan penolakan
14 dalam aktiviti jual beli barang,
5 -7 berani mencuba, sifat tidak
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
3.2 Penolakan (i) Menolak berturut-turut dua nombor 4 putus asa.
melibatkan penolakan.
berturut-turut daripada sebarang nombor hingga BBB:
28 JAN- dua nombor 1 000 000 termasuk membuat Kad nombor, kad gambar dan
15 FEB daripada anggaran. lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
2018 sebarang BT m/s 29 – 30 – Tolak berturut- i-THINK
5 melibatkan penolakan dengan pelbagai
nombor. turut. strategi.
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
Buih Berganda, Peta Pokok,
AK/AB BT m/s 30 – KEMBARA M3

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 5


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 30 – CELIK MINDA – S1 – Peta Dakap, Peta Alir, Peta


Pelbagai Alir, Peta Titi
3
PRS7 – FAS 2x9 – BRS m/s 15 & KEMAHIRAN ABAD KE-21
Kepimpinan, Menaakul
16
3.3 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian Menyelesaikan masalah harian yang bukan
6
masalah. melibatkan penolakan. rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan
BT m/s 31 – 34 – Selesaikan inovatif.
masalah.
LB BT m/s 33 – CELIK MINDA – Sa –
b
PRS8 – FAS 2x8 – BRS m/s 17 &
18

PGKHN BT m/s 34 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 3 – Tolak Dalam


Lingkungan 1 000 000.

1 FEBRUARI 2018 –CUTI HARI WILAYAH


5 HINGGA 6 FEBRUARI 2019-CUTI TAHUN BARU CINA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 4. DARAB


HINGGA 1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
8–9 KREATIVITI DAN INOVASI:
(i) Mendarab sebarang nombor dengan 1 Membaca ayat matematik dan mendarab Menghasilkan idea dari
4.1 Pendaraban sebarang nombor dengan nombor satu digit pemerhatian, menilai idea
nombor hingga dua digit, 100 dan 1000
18 FEB- dua nombor. tanpa mengumpul semula. secara kritis, fenomena
dan hasil darabnya hingga 1 000 dapatan makna.
1 MAC
000 termasuk membuat anggaran. Menyatakan bilangan digit yang mungkin untuk
2019 TMK:
BT m/s 35 – 39 – Darab. hasil darab. Penggunaan power point,
AK/AB BT m/s 39 – KEMBARA M3 2
kalkulator

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 6


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 39 – CELIK MINDA – S1 – NILAI MURNI DAN SIKAP


Mendarab sebarang nombor dengan nombor KEUSAHAWANAN:
3 hingga dua digit, 100 dan 1000 dan hasil Rajin, teliti, berusaha,
UJIAN FAS 2 – BRS m/s 19. 3 darabnya hingga 1 000 000, termasuk bekerjasama, yakin
4.2 Penyelesaian melibatkan anu dan menentukan kewajaran BBB:
masalah. (i) Menyelesaikan masalah harian jawapan. Pensel, gula-gula, daun, kad
melibatkan pendaraban dua nombor. simbol dan lembaran kerja.
BT m/s 40 – 42 – Selesaikan masalah. Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
LB BT m/s 42 – CELIK MINDA – Sa – 4 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
melibatkan pendaraban dua nombor
g Buih Berganda, Peta Pokok,
Peta Dakap, Peta Alir, Peta
PRS9 – FAS 3x4 – BRS m/s 20 & Pelbagai Alir, Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
21 5 melibatkan pendaraban dengan pelbagai KEMAHIRAN ABAD KE-21
4.3 Penggunaan strategi. Kritis, Penyelesaian masalah
(i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
anu dalam pendaraban dua nombor.
pendaraban. (ii) Membentuk ayat matematik yang
melibatkan situasi harian pendaraban
dua nombor.
(iii) Menyelesaikan ayat matematik yang
melibatkan anu dalam pendaraban dua
nombor.
BT m/s 43 – 46 – Anu dalam Menyelesaikan masalah harian yang bukan
pendaraban. rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan
AK/AB BT m/s 45 – CERDAS MINDA inovatif.
6
AK/AB BT m/s 45 – KEMBARA M3
LB BT m/s 45 – CELIK MINDA – Sa –
C
PRS10 – FAS 3x3 – BRS m/s 22
& 23.

PGKHN BT m/s 46 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 4 – Darab Hingga


1 000 000.

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 7


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 5. BAHAGI


HINGGA 1 000 000
MINGG STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
U
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN INOVASI:
1 Membaca ayat matematik dan membahagi Menghasilkan idea dari
5.1 Pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor hingga pemerhatian, menilai idea secara
sebarang nombor dengan nombor satu
nombor. 1 000 000 dengan nombor satu digit, kritis, fenomena dapatan makna,
digit tanpa mengumpul semula. Mengimbas kembali idea,
10 – 12 dua digit, 100 dan 1000 termasuk membuat perkaitan,
membuat anggaran. mengubahsuai idea
4-22 BT m/s 47 – 51 – Bahagi. Menyatakan bilangan digit yang mungkin
2 TMK:
MA AK/AB BT m/s 50 – CERDAS MINDA untuk bahagi. penggunaan Power Point,
C AK/AB BT m/s 51 – KEMBARA M3 kalkulator
2019 LB BT m/s 50 – CELIK MINDA – S1 – Membahagi sebarang nombor hingga 1
NILAI MURNI DAN SIKAP
3 000 000 dengan nombor satu digit, dua KEUSAHAWANAN:
3
PRS11 – FAS 3x5 – BRS m/s 24 digit, 100 dan 1000, termasuk melibatkan Kerjasama, tolong-menolong, rajin,
yakin, adil, fokus
& 25. anu dan menentukan kewajaran jawapan.
BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Kad soalan, guli, kotak, pensel,
(i) Menyelesaikan masalah harian 4 straw, gula-gula dan lembaran
5.2 Penyelesaian melibatkan pembahagian dua melibatkan pembahagian dua nombor. kerja
masalah. nombor.
i-THINK
BT m/s 52 – 54 – Selesaikan Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih, Peta Buih
masalah. 5 melibatkan pembahagian dengan pelbagai Berganda, Peta Pokok, Peta
strategi. Dakap, Peta Alir, Peta Pelbagai
Alir, Peta Titi

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 8


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 54 – CELIK MINDA – Sa –


KEMAHIRAN ABAD KE-21
f Membuat keputusan, Bekerjasama
PRS12 – FAS 3x7 – BRS m/s 26
& 27.
5.3 Penggunaan
anu dalam (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan
pembahagian. pembahagian dua nombor.
(ii) Membentuk ayat matematik yang
melibatkan situasi harian
pembahagian dua nombor.
(ii) Menentukan nilai anu bagi ayat
matematik yang melibatkan
pembahagian dua nombor. Menyelesaikan masalah harian yang
BT m/s 55 – 58 – Anu dalam 6 bukan rutin melibatkan pembahagian
pembahagian. secara kreatif dan inovatif.
LB BT m/s 56 – CELIK MINDA – Sa –
c
PRS13 – FAS 3x6 – BRS m/s 28
& 29.

AK/AB BT m/s 57 – PROJEK

PGKHN BT m/s 58 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 5 – Bahagi Hingga


1 000 000.

23 - 31 MAC 2019 = CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 6. OPERASI


BERGABUNG

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 9


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
KANDUNGAN TP TAFSIRAN
13
1-5 APRIL 6.1 0perasi (i) Mengira bagi operasi bergabung: 1 KREATIVITI DAN INOVASI:
2018 bergabung. (a) Menambah dan mendarab, Menyatakan urutan operasi bergabung. Menghasilkan idea melalui
BT m/s 59 – 61 – Tambah dan darab. pemerhatian, dan
menyatakan idea secara
AK/AB BT m/s 61 – CERDAS MINDA lisan,
LB BT m/s 61 – CELIK MINDA – Sa – Mengimbas kembali idea
praktikkan proses kreatif
h 2 Mengira operasi bergabung. untuk menghasilkan idea
PRS14 – FAS 3x9 – BRS m/s 31 secara berterusan
& 31. TMK:
Penggunaan power point,
(b) Menolak dan mendarab, Menentukan kewajaran jawapan operasi kalkulator
BT m/s 62 – 63 – Tolak dan darab. 3 bergabung. NILAI MURNI DAN SIKAP
AK/AB BT m/s 63 – CERDAS MINDA KEUSAHAWANAN:
LB BT m/s 63 – CELIK MINDA – Sa – Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar. Mengaitkan penolakan
j dalam aktiviti jual beli barang
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
PRS15 – FAS 3x8 – BRS m/s 32 4 melibatkan operasi bergabung. BBB:
& 33. Kad nombor, bahan maujud
dan lembaran kerja
(c) Menambah dan membahagi, Menyelesaikan masalah harian yang rutin
melibatkan operasi bergabung dengan i-THINK
BT m/s 64 – 65 – Tambah dan 5 Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
bahagi. pelbagai strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,
AK/AB BT m/s 65 – CERDAS MINDA

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 10


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 65 – CELIK MINDA – Sa – Peta Dakap, Peta Alir, Peta


Pelbagai Alir, Peta Titi
h
UJIAN FAS 3 – BRS m/s 34. KEMAHIRAN ABAD KE-21
Berinisiatif dan terarah
kendiri, Bekerjsama
(d) Menolak dan membahagi
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000.
BT m/s 66 – 67 – Tolak dan bahagi.
AK/AB BT m/s 67 – CERDAS MINDA
LB BT m/s 67 – CELIK MINDA – S1 –
2
PRS16 - FAS 4x4 – BRS m/s 35
& 36.
6.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian yang
masalah. melibatkan operasi bergabung dan
hasilnya dalam lingkungan 1 000 000.
BT m/s 68 – 70 – Selesaikan
masalah.
LB BT m/s 70 – CELIK MINDA – Sa –
c
Menyelesaikan masalah harian yang
PRS17 - FAS 4x5 – BRS m/s 37
6 bukan rutin melibatkan operasi bergabung
& 38. secara kreatif dan inovatif.
6.3 Operasi
(i) Menyelesaikan ayat matematik
bergabung
operasi bergabung termasuk yang
melibatkan
melibatkan tanda kurung hasilnya
tanda kurung.
dalam lingkungan 1 000 000.
BT m/s 71 – 74 – Tanda kurung
dalam operasi bergabung.
AK/AB BT m/s 73 – CERDAS MINDA
AK/AB BT m/s 73 – KEMBARA M3
LB BT m/s 73 – CELIK MINDA – Sa –
f
PRS18 - FAS 4x7 – BRS m/s 39
& 40.
(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 11
Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK


: 7. PECAHAN
STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN
TP TAFSIRAN KURIKULUM
KANDUNGAN
14 – 15 KREATIVITI DAN INOVASI:
Membaca ayat matematik pecahan dan Kenal pasti ciri, menterjemah
7.1 Penambahan (i) Menambah hingga tiga nombor 1 idea, mnghubung kait dan
8 – 19 pecahan. melibatkan nombor bulat, pecahan menyatakan maksud ‘daripada’ dalam menganalisis persamaan dan
APRIL wajar dan nombor bercampur yang pecahan. perbezaan

2019 penyebutnya hingga 10. TMK:


BT m/s 75 – 79 – Tambah pecahan. Penggunaan power point
LB BT m/s 79 – CELIK MINDA – S1 – Menyatakan langkah-langkah
2 2 penyelesaian melibatkan pecahan.
NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
PRS19 - FAS 4x6 – BRS m/s 41 Kesungguhan, ketelitian, dan
sabar., Menghubungkait,
& 42. bekerjasama, adil, prihatin,
menghargai masa
7.2 Penolakan Menyelesaikan ayat matematik yang dan tolong-menolong
(i) Menolak sebarang dua nombor 3
pecahan. melibatkan pecahan.
melibatkan nombor bulat, pecahan BBB:
wajar dan nombor bercampur yang Kertas A4, pensel warna,
buah-buahan, kad pecahan,
penyebutnya hingga 10. gunting, kertas dan lembaran
(ii) Menolak sebarang dua nombor Menentukan kewajaran jawapan bagi kerja
daripada satu nombor melibatkan 4 penyelesaian ayat matematik yang
i-THINK
nombor bulat, pecahan wajar dan melibatkan pecahan. Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
nombor bercampur yang penyebutnya Buih Berganda, Peta Pokok,
hingga 10. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Dakap, Peta Alir, Peta
Pelbagai Alir, Peta Titi
BT m/s 80 – 83 – Tolak pecahan. melibatkan pecahan dengan
5 menggunakan pelbagai strategi. KEMAHIRAN ABAD KE-21
LB BT m/s 83 – CELIK MINDA – S1 –
Menaakul, Penyelesaian
2 masalah

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 12


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

PRS20 - FAS 4x9 – BRS m/s 43


& 44.

7.3 Penambahan (i) Menambah dan menolak nombor


dan penolakan melibatkan nombor bulat, pecahan
pecahan. wajar dan nombor bercampur yang
penyebutnya hingga 10.
BT m/s 84 – 85 – Tambah dan tolak
pecahan.
LB BT m/s 85 – CELIK MINDA – S1 –
2
PRS21 - FAS 4x8 – BRS m/s
45 & 46.
Menyelesaikan masalah harian yang
7.4 Konsep (i) Menentukan nilai bagi pecahan wajar 6 bukan rutin melibatkan pecahan secara
‛daripada’ dan nombor bercampur daripada kreatif dan inovatif.
dalam sesuatu kuantiti.
pecahan. BT m/s 86 – 90 – Pecahan daripada
suatu kuantiti.
LB BT m/s 88 – CELIK MINDA – S1 –
2
AK/AB BT m/s 89 – CERDAS MINDA
AK/AB BT m/s 89 – KEMBARA M3
UJIAN FAS 4 – BRS m/s 47.

PGKHN BT m/s 90 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 7 – Pecahan.

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 8.


PERPULUHAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 13
Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

KREATIVITI DAN INOVASI:


16 – 18 8.1 Penambahan (i) Menambah tiga nombor perpuluhan 1 Membaca ayat matematik dan Mengimbas kembali idea,
menyelesaikan operasi asas melibatkan menghubungkait dan
perpuluhan. hingga tiga tempat perpuluhan. menganalisis, menghasilkan
22 APRIL – BT m/s 91 – 92 – Tambah perpuluhan tanpa mengumpul semula. idea melalui pemerhatian,
10 MEI perpuluhan. dan menyatakan idea secara
lisan.
2019 AK/AB BT m/s 92 – CERDAS MINDA Menyelesaikan ayat matematik melibatkan
LB BT m/s 92 – CELIK MINDA – S1 – 2
perpuluhan. TMK:
2 Penggunaan power point
PRS22 - FAS 5x5 – BRS m/s NILAI MURNI DAN SIKAP
48 & 49. Menyelesaikan ayat matematik melibatkan KEUSAHAWANAN:
3 perpuluhan dan menentukan kewajaran Bekerjasama,teliti,yakin,
8.2 Penolakan berani membuat keputusan
(i) Menolak berturut-turut dua nombor jawapan
perpuluhan. daripada sebarang nombor hingga BBB:
tiga tempat perpuluhan. Menyelesaikan masalah harian yang rutin Garis nombor, Kad Nombor,
buku teks, gambarajah. dan
BT m/s 93 – 94 – Tolak perpuluhan. 4 melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga Lembaran kerja
AK/AB BT m/s 94 – CERDAS MINDA tempat perpuluhan.
LB BT m/s 94 – CELIK MINDA – Sa – i-THINK
Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
f Menyelesaikan masalah harian yang rutin Buih Berganda, Peta Pokok,
PRS23 - FAS 5x7 – BRS m/s 50 melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga Peta Dakap, Peta Alir, Peta
5 tempat perpuluhan dengan menggunakan Pelbagai Alir, Peta Titi
& 51.
pelbagai strategi.

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 14


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

8.3 Penambahan KEMAHIRAN ABAD KE-21


Kemahiran komunikasi,
dan penolakan (i) Menambah dan menolak nombor Kepimpinan
perpuluhan. perpuluhan hingga tiga tempat
perpuluhan.
BT m/s 95 – 96 – Tambah dan tolak
perpuluhan.
AK/AB BT m/s 96 – CERDAS MINDA
LB BT m/s 96 – CELIK MINDA – S1 –
3
PRS24 - FAS 5x6 – BRS m/s 52
& 53.
8.4 Pendaraban (i) Mendarab nombor perpuluhan hingga
perpuluhan. tiga tempat perpuluhan dengan
nombor hingga dua digit, 100 dan
1000.
BT m/s 97 – 98 – Darab perpuluhan.
AK/AB BT m/s 98 – CERDAS MINDA
LB BT m/s 98 – CELIK MINDA – S1 –
2
PRS25 - FAS 5x9 – BRS m/s 54
& 55.
8.5 Pembahagian
(i) Membahagi nombor dengan nombor Menyelesaikan masalah harian yang
perpuluhan.
hingga dua digit,100, 1000 dan bukan rutin melibatkan nombor
6
hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan
perpuluhan. secara kreatif dan inovatif.
BT m/s 99 – 102 – Darab
perpuluhan.
AK/AB BT m/s 100 – CERDAS
MINDA
AK/AB BT m/s 101 – KEMBARA M3
LB BT m/s 101 – CELIK MINDA – S1
–2
PRS26 - FAS 5x8 – BRS m/s 56
(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 15
Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

1 MEI = CUTI HARI PEKERJA

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI


TAJUK : 9. PERATUS
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
19-20 KREATIVITI DAN INOVASI:
9.1 Nilai peratus. (i) Menukar peratus kepada pecahan 1 Menerangkan langkah-langkah Menghasilkan idea melalui
pemerhatian dan menyatakan
13-20 MEI dan sebaliknya. penyelesaian yang melibatkan peratus.
idea secara lisan.
2019 BT m/s 107 – 108 – Hubungan
peratus dengan pecahan. Menukar pecahan dan nombor bercampur TMK:
AK/AB BT m/s 108 – KEMBARA M3 2 kepada peratus dan sebaliknya serta Penggunaan power point

LB BT m/s 108 – CELIK MINDA – S1 mengira peratus daripada suatu kuantiti. NILAI MURNI DAN SIKAP
–4 KEUSAHAWANAN:
Menentukan kewajaran jawapan yang Bekerjasama dalam
PRS27 - FAS 6x7 – BRS m/s 59 3 kumpulan, Berani membuat
& 60. melibatkan peratus. keputusan

(ii) Menukar nombor bercampur kepada Menyelesaikan masalah harian yang rutin
BBB:
peratus dan sebaliknya. 4 Petak seratus, kad peratus,
melibatkan peratus. buku teks dan lembaran
BT m/s 109 – 110 – Hubungan kerja .
nombor bercampur dengan Menyelesaikan masalah harian yang rutin i-THINK
pecahan. 5 melibatkan peratus dengan pelbagai Peta Bulatan, Peta Buih, Peta
AK/AB BT m/s 110 – KEMBARA M3 strategi. Buih Berganda, Peta Pokok,

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 16


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 110 – CELIK MINDA – S1 Peta Dakap, Peta Alir, Peta


Pelbagai Alir, Peta Titi
–2
PRS28 - FAS 6x6 – BRS m/s 61 KEMAHIRAN ABAD KE-21
& 62. Belajar sepanjang hayat,
Keusahawanan, Kritis

(iii) Mengira peratus daripada suatu


kuantiti.
BT m/s 111 – Peratus daripada
suatu kuantiti.
LB BT m/s 111 – CELIK MINDA – S1
–2
PRS29 - FAS 6x9 – BRS m/s 63
& 64.
Menyelesaikan masalah harian yang
9.2 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 6 bukan rutin melibatkan peratus secara
masalah melibatkan peratus. kreatif dan inovatif.
BT m/s 112 – 118 – Selesaikan
masalah.
AK/AB BT m/s 110 – KEMBARA M3
LB BT m/s 113 – CELIK MINDA – Sa
–b
PRS30 - FAS 6x8 – BRS m/s 65
& 66.

PGKHN BT m/s 114 – UJI MINDA


PGKHN BT m/s 115 – 118 – UJI DIRI

UJIAN TOPIKAL 9 – Peratus.

19 -20 MEI 2019 = HARI WESAK/CUTI BERGANTI HARI WESAK

22 MEI 2019 = NUZUL QURAN

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 17


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

25 MEI – 9 JUN 2019 = CUTI PERTENGAHAN TAHUN

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 18


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA


RM1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
21-22 KREATIVITI DAN
INOVASI:
10.1 Penambahan (i) Menambah hingga lima nilai wang 1 Membaca ayat matematik melibatkan wang Mengenalpasti ciri,
10-21 nilai wang. melibatkan ringgit dan sen. dan menerangkan langkah-langkah mewakilkan gabungan
JUN BT m/s 119 – 120 – Tambah wang. penyelesaianya. wang yang pelbagai untuk
2019 LB BT m/s 120 – CELIK MINDA – S1 membentuk satu nilai yang
sama, menterjemah idea,
–2 menghubungkait dan
UJIAN FAS 6 – BRS m/s 67. Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan menganalisis
2 wang.
10.2 Penolakan (i) Menolak hingga dua nilai wang TMK:
Penggunaan Power Point,
nilai wang. daripada sebarang nilai wang kalkulator
melibatkan ringgit dan sen.
BT m/s 121 – 122 – Tolak wang. Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
LB BT m/s 122 – CELIK MINDA – S1 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Bekerjasama, jimat cermat,
–4 wang. teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
PRS31 - FAS 7x7 – BRS m/s 68 aktiviti jual beli.
& 69.
BBB:
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
10.3 Penambahan 4 Kad wang, Catalog barang,
(i) Menambah dan menolak nilai wang melibatkan wang. Lembaran kerja.
dan penolakan melibatkan ringgit dan sen.
nilai wang. i-THINK
BT m/s 123 – 124 – Tambah dan Peta Bulatan, Peta Buih,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
tolak wang. Peta Buih Berganda, Peta
melibatkan wang dengan pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta
AK/AB BT m/s 124 – CERDAS 5 Alir, Peta Pelbagai Alir,
MINDA Peta Titi

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 17


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

LB BT m/s 124 – CELIK MINDA – S1 KEMAHIRAN ABAD KE-21


Keusahawanan, Kemahiran
–4 komunikasi, Keluwesan
PRS31 - FAS 7x9 – BRS m/s 70
& 71.
10.4 Pendaraban
nilai wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor
hingga dua digit, 100 dan 1000
melibatkan ringgit dan sen.
BT m/s 125 – 126 – Darab wang.
AK/AB BT m/s 126 – CERDAS
MINDA
LB BT m/s 126 – CELIK MINDA – S1
–2
PRS32 - FAS 7x8 – BRS m/s 72
& 73.
10.5 Pembahagian Menyelesaikan masalah harian yang bukan
nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan 6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan
nombor hingga dua digit, 100 dan inovatif.
1000 melibatkan ringgit dan sen.
BT m/s 127 – 128 – Bahagi wang.
LB BT m/s 127 – CELIK MINDA – S1
–3
UJIAN FAS 7 – BRS m/s 74.
10.6 Pendaraban
dan
(i) Mendarab dan membahagi nilai wang
pembahagian
melibatkan ringgit dan sen.
nilai wang.
BT m/s 129 – 131 – Darab dan
bahagi wang.
LB BT m/s 130 – CELIK MINDA – S1
–3
AK/AB BT m/s 131 – KEMBARA M3
PRS33 - FAS 8x9 – BRS m/s 75
& 76.

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 18


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI TAJUK : 10. WANG HINGGA


RM1 000 000
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
23-24 KREATIVITI DAN
INOVASI:
10.7 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Membaca ayat matematik melibatkan wang Mengenalpasti ciri,
24 JUN- masalah termasuk menggunakan pelbagai dan menerangkan langkah-langkah mewakilkan gabungan
5 JULAI melibatkan instrumen pembayaran yang penyelesaianya. wang yang pelbagai untuk
2019 wang. melibatkan penambahan, penolakan, membentuk satu nilai yang
sama, menterjemah idea,
pendaraban, pembahagian, gabungan menghubungkait dan
operasi tambah dan tolak, gabungan Menyelesaikan ayat matemaik melibatkan menganalisis
operasi darab dan bahagi nilai wang. 2 wang.
BT m/s 132 – 136 – Selesaikan TMK:
Penggunaan Power Point,
masalah. kalkulator
LB BT m/s 136 – CELIK MINDA – Sa
–e Menentukan kewajaran jawapan bagi NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
PRS34 - FAS 8x8 – BRS m/s 77 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan Bekerjasama, jimat cermat,
& 78. wang. teliti, jujur, amanah, dan
penggunaan wang dalam
aktiviti jual beli.
10.8 Faedah. (i) Menyatakan keperluan memahami
BBB:
faedah mudah dan faedah kompaun Menyelesaikan masalah harian yang rutin
dalam simpanan. 4 Kad wang, Catalog barang,
melibatkan wang. Lembaran kerja,
BT m/s 137 – 139 – Kenali faedah.
i-THINK
LB BT m/s 139 – CELIK MINDA – Sa Peta Bulatan, Peta Buih,
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
–c Peta Buih Berganda, Peta
melibatkan wang dengan pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta
AK/AB BT m/s 139 – PROJEK 5 Alir, Peta Pelbagai Alir,
PRS35 - FAS 9x9 – BRS m/s 79 Peta Titi
& 80.

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 19


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

(ii) Merancang bajet harian, mingguan


dan bulanan bagi mencapai matlamat
kewangan jangka pendek.

10.9 Pelan (i) Menyediakan rekod kewangan bagi


perbelanjaan mencapai matlamat kewangan.
dan simpanan. BT m/s 140 – 142 – Rancang bajet Menyelesaikan masalah harian yang bukan
dan rekod kewangan. 6 rutin melibatkan wang secara kreatif dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
LB BT m/s 141 – CELIK MINDA inovatif. Keusahawanan,
UJIAN FAS 8&9 – BRS m/s 81. Kemampuan
menyesuaikan diri.

PGKHN BT m/s 142 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 10 – Wang hingga


RM1 000 000.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 11. MASA


DAN WAKTU
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
25 – 26 1 KREATIVITI DAN
INOVASI:
11.1 Perkaitan dalam (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa Menyatakan perkaitan antara unit masa. Mengenalpasti ciri dan
8 – 19 masa. melibatkan tahun, dekad dan abad. situasi, menghasilkan idea
JULAI BT m/s 144 – 144 – Tahun, dekad dan Menerangkan langkah-langkah menyelesaikan melalui pemerhatian, dan
2019 abad. ayat matematik melibatkan unit masa. menjana idea serta
membuat sekuen.
LB BT m/s 144 – CELIK MINDA – Sa – h. 2
Ulangan FAS 2x2. TMK:

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 20


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

11.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: Paparan Power Point,
kalkulator
masa. (a) tahun dan dekad, Menentukan kewajaran jawapan bagi
(b) tahun dan abad. 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit NILAI MURNI DAN SIKAP
BT m/s 145 – 147 – Tambah masa. masa. KEUSAHAWANAN:
LB BT m/s 147 – CELIK MINDA – S1 – 2. Menghargai masa, disiplin,
berdaya saing,
Ulangan FAS 2x4. menghormati orang tua dan
melakukan kerja yang
11.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua masa daripada satu Menyelesaikan masalah harian yang rutin berfaedah.
4
masa. masa melibatkan: melibatkan unit masa.
BBB:
(a) tahun dan dekad, Kad gambar, Petikan Teks,
(b) tahun dan abad. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
BT m/s 148 – 150 – Tolak masa. melibatkan unit masa dengan menggunakan i-THINK
LB BT m/s 150 – CELIK MINDA – S1 – 2. Peta Bulatan, Peta Buih,
5 pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Ulangan FAS 2x3. Pokok, Peta Dakap, Peta

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 21


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

11.4 Pendaraban (i) Mendarab melibatkan: Alir, Peta Pelbagai Alir,


Peta Titi
masa. (a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad, KEMAHIRAN ABAD KE-21
dengan nombor hingga dua digit. Belajar sepanjang hayat,
BT m/s 151 – 152 – Darab masa. Kemampuan
menyesuaikan diri
LB BT m/s 152 – CELIK MINDA – Sa – e.
Ulangan FAS 2x5.

11.5 Pembahagian (i) Membahagi melibatkan:


masa. (a) tahun dan dekad,
(b) tahun dan abad,
dengan nombor hingga dua digit.
BT m/s 153 – 156 – Bahagi masa.
LB BT m/s 155 – CELIK MINDA – S1 – 2.
AK/AB BT m/s 156 – KEMBARA M3 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin
6
Ulangan FAS 2x7. melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

11.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian


masalah melibatkan penambahan, penolakan,
melibatkan pendaraban dan pembahagian masa.
masa. BT m/s 157 – 160 – Selesai masalah.
LB BT m/s 159 – CELIK MINDA – Sa – b.
Ulangan FAS 2x6.

PGKHN BT m/s 160 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 11 – Masa dan


waktu.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK :


12. PANJANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 22


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

27 KREATIVITI DAN
INOVASI:
12.1 Penukaran (i) Menukar unit ukuran panjang 1 Menukar unit ukuran panjang dalam Membuat perbandingan,
22-26 unit panjang melibatkan: membuat pemerhatian
perpuluhan dan pecahan dengan menggunakan alat
JULAI dalam (a) milimeter dan sentimeter, dan prosedur tertentu
2019 perpuluhan (b) sentimeter dan meter,
dan pecahan. (c) meter dan kilometer TMK:
Menerangkan langkah-langkah Paparan Power Point serta
dalam perpuluhan hingga tiga tempat murid membuat latihan
perpuluhan. 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan Power Point dan Word,
(ii) Menukar unit ukuran panjang unit panjang. kalkulator
melibatkan: NILAI MURNI DAN SIKAP
(a) milimeter dan sentimeter, KEUSAHAWANAN:
(b) sentimeter dan meter, Menentukan kewajaran jawapan bagi Bekerjasama,teliti, berani,
bekerjasama dalam
(c) meter dan kilometer 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan kumpulan
dalam pecahan. unit panjang.
BBB:
BT m/s 161 – 164 – Tukar unit Pembaris, pita ukur, dan
panjang. lembaran kerja
AK/AB BT m/s 164 – KEMBARA M3 Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 i-THINK
LB BT m/s 164 – CELIK MINDA – S1 melibatkan unit panjang. Peta Bulatan, Peta Buih,
– 3. Peta Buih Berganda, Peta
Ulangan FAS 2x9. Pokok, Peta Dakap, Peta
Menyelesaikan masalah harian yang rutin Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
12.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga ukuran melibatkan unit panjang dengan
5 menggunakan pelbagai strategi. KEMAHIRAN ABAD KE-21
panjang. panjang melibatkan perpuluhan dan Kepimpinan, Menaakul,
Penyelesaian masalah

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 23


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

pecahan dengan tanpa dan


penukaran unit.
BT m/s 165 – 166 – Tambah ukuran
panjang.
LB BT m/s 166 – CELIK MINDA – S1
– 2.
Ulangan FAS 2x8.
12.3 Penolakan
panjang. (i) Menolak dua ukuran panjang dari Menyelesaikan masalah harian yang bukan
satu ukuran panjang melibatkan 6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif
perpuluhan dan pecahan tanpa dan dan inovatif.
dengan penukaran unit.
(ii) penukaran unit.
BT m/s 167 – 168 – Tolak ukuran
panjang.
LB BT m/s 168 – CELIK MINDA – S1
– 2.
Ulangan FAS 3x4.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK :


12. PANJANG
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
28 1 KREATIVITI DAN
Menukar unit ukuran panjang dalam INOVASI:
39 JULAI- 12.4 Pendaraban (i) Mendarab ukuran panjang perpuluhan dan pecahan Membuat perbandingan,
2 OGOS panjang. melibatkan perpuluhan dan pecahan membuat pemerhatian
2019 dengan nombor satu digit, dua digit, Menerangkan langkah-langkah dengan menggunakan alat

100 dan 1000 tanpa dan dengan menyelesaikan ayat matematik melibatkan dan prosedur tertentu,
2 unit panjang.
menjana idea dan
penukaran unit. menghubungkait idea
dengan pengetahuan sedia
ada.

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 24


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BT m/s 169 – 170 – Darab ukuran


TMK:
panjang. Menentukan kewajaran jawapan bagi Paparan Power Point serta
LB BT m/s 170 – CELIK MINDA – Sa 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan murid membuat latihan
unit panjang. Power Point dan Word,
– f. kalkulator
Ulangan FAS 3x3.
12.5 Pembahagian NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
panjang. (i) Membahagi ukuran panjang Menyelesaikan masalah harian yang rutin Bekerjasama,teliti, berani,
melibatkan perpuluhan dan pecahan 4 bekerjasama dalam
melibatkan unit panjang. kumpulan
dengan nombor satu digit, dua digit,
100 dan 1000 tanpa dan dengan BBB:
penukaran unit. Pembaris, pita ukur, dan
BT m/s 171 – 172 – Bahagi ukuran Menyelesaikan masalah harian yang rutin lembaran kerja

panjang. 5 melibatkan unit panjang dengan i-THINK


LB BT m/s 172 – CELIK MINDA – S1 menggunakan pelbagai strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
– 2. Pokok, Peta Dakap, Peta
Ulangan FAS 3x5. Alir, Peta Pelbagai Alir,
12.6 Penyelesaian Peta Titi
masalah (i) Menyelesaikan masalah harian KEMAHIRAN ABAD KE-21
melibatkan melibatkan penambahan, penolakan, Bekerjasama, Keluwesan,
Membuat keputusan
panjang. pendaraban dan pembahagian
panjang dalam perpuluhan dan
pecahan. Menyelesaikan masalah harian yang bukan
BT m/s 173 – 178 – Selesaikan 6 rutin melibatkan unit panjang secara kreatif
masalah. dan inovatif.
LB BT m/s 177 – CELIK MINDA – Sa
– e.
Ulangan FAS 3x7.

PGKHN BT m/s 178 – UJI MINDA


UJIAN TOPIKAL 12 – Panjang.

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


TAJUK : 13. JISIM
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 25


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

STANDARD PENGISIAN
TP TAFSIRAN
KANDUNGAN KURIKULUM
29 KREATIVITI DAN
INOVASI:
13.1 Penukaran unit (i) Menukar unit gram dan kilogram dalam 1
Menukar unit jisim dalam perpuluhan dan Membuat pemerhatian,
5-9 jisim dalam perpuluhan dan pecahan. menghubungkait idea
pecahan. dengan pengetahuan sedia
OGOS perpuluhan BT m/s 179 – 180 – Tukar unit gram ada, mempraktikkan
2019 dan pecahan. dan kilogram. penyelesaian masalah dan
LB BT m/s 180 – CELIK MINDA – S1 membuat keputusan
Menerangkan langkah-langkah tentang sintesis akhir.
– 3.
Ulangan FAS 3x6. 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan TMK:
unit jisim. Paparan Power Point serta
murid membuat latihan
13.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga jisim dalam Power Point dan Word,
jisim. perpuluhan dan pecahan tanpa dan kalkulator
dengan penukaran unit. Menentukan kewajaran jawapan bagi
NILAI MURNI DAN SIKAP
BT m/s 181 – 182 – Tambah jisim. 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan KEUSAHAWANAN:
LB BT m/s 182 – CELIK MINDA – S1 unit jisim. Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,
– 2. Bekerjasama, ketepatan,
Ulangan FAS 3x9. bertanggungjawab
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
13.3 Penolakan (i) Menolak hingga dua jisim dari satu 4 BBB:
melibatkan unit jisim. Alat penimbang, objek
jisim. jisim dalam perpuluhan dan pecahan berlainan berat dan
tanpa dan dengan penukaran unit. lembaran kerja

BT m/s 183 – 184 – Tolak jisim. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
i-THINK
LB BT m/s 184 – CELIK MINDA – S1 melibatkan unit jisim dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih,
– 2. 5 pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
AK/AB BT m/s 184 – KEMBARA M3

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 26


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

Ulangan FAS 3x8. Alir, Peta Pelbagai Alir,


Peta Titi

13.4 Pendaraban (i) Mendarab jisim dalam perpuluhan dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
jisim. pecahan dengan nombor satu digit, Menaakul, Keusahawanan,
dua digit, 100 dan 1000 tanpa dan
dengan penukaran unit hingga tiga
tempat perpuluhan.
BT m/s 185 – 186 – Darab jisim.
LB BT m/s 186 – CELIK MINDA – S1
– 2.
AK/AB BT m/s 186 – CERDAS MINDA
Ulangan FAS 4x4.

13.5 Pembahagian (i) Membahagi jisim dalam perpuluhan


jisim. dan pecahan dengan nombor satu
digit, dua digit, 100 dan 1000 tanpa
dan dengan penukaran unit.
BT m/s 187 – 188 – Bahagi jisim. Menyelesaikan masalah harian yang bukan
LB BT m/s 188 – CELIK MINDA – S1 6 rutin melibatkan unit jisim secara kreatif dan
– 2. inovatif
AK/AB BT m/s 188 – PROJEK
Ulangan FAS 4x5.

13.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian


masalah melibatkan penambahan, penolakan,
melibatkan pendaraban dan pembahagian jisim
jisim. dalam perpuluhan dan pecahan.
BT m/s 189 – 192 – Selesaikan
masalah.
LB BT m/s 191 – CELIK MINDA – Sa
– c.
Ulangan FAS 4x7.

PGKHN BT m/s 192 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 13 – Jisim.


(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 27
Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

10 -18 OGOS 2019 =CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI


PADU CECAIR
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
30-31 KREATIVITI DAN
INOVASI:
14.1 Penukaran (i) Menukar unit mililiter dan liter dalam 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan Membuat pemerhatian,
19 -30 unit isi padu perpuluhan dan pecahan. dan pecahan. menghubungkait idea
OGOS cecair dalam BT m/s 193 – 194 – Tukar unit dengan pengetahuan sedia
ada, mempraktikkan
2019 perpuluhan mililiter dan liter. penyelesaian masalah dan
dan pecahan. LB BT m/s 194 – CELIK MINDA – S1 membuat keputusan
Menerangkan langkah-langkah tentang sintesis akhir.
– 5.
2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan
Ulangan FAS 4x6. TMK:
unit isi padu cecair. Paparan Power Point serta
murid membuat latihan
14.2 Penambahan (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair Power Point dan Word,
isi padu dalam perpuluhan dan pecahan tanpa Menentukan kewajaran jawapan bagi kalkulator
cecair. dan dengan penukaran unit. 3 penyelesaian ayat matematik melibatkan NILAI MURNI DAN SIKAP
BT m/s 195 – 196 – Tambah isi padu unit isi padu cecair. KEUSAHAWANAN:
cecair. Jujur dan berhati-hati,
ketelitian,
AK/AB BT m/s 196 – CERDAS MINDA
Bekerjasama, ketepatan,
LB BT m/s 196 – CELIK MINDA – S1 bertanggungjawab
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
– 2. 4
melibatkan unit isi padu. BBB:
Ulangan FAS 4x9. Kad imbasan, botol air
pelbagai saiz, gelas, baldi,
14.3 Penolakan isi (i) Menolak hingga dua isi padu cecair Menyelesaikan masalah harian yang rutin cawan, bikar, silinder
penyukat dan lembaran
padu cecair. daripada satu isi padu cecair dalam melibatkan unit isi padu dengan kerja
perpuluhan dan pecahan tanpa dan 5 menggunakan pelbagai strategi.
dengan penukaran unit. i-THINK

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 28


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BT m/s 197 – 198 – Tolak isi padu Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
cecair. Pokok, Peta Dakap, Peta
LB BT m/s 198 – CELIK MINDA – Sa Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
– f.
AK/AB BT m/s 198 – KEMBARA M3 KEMAHIRAN ABAD KE-21
Ulangan FAS 4x8. Inovatif, Menaakul,

14.4 Pendaraban (i) Mendarab isi padu cecair dalam


isi padu perpuluhan dan pecahan dengan
cecair. nombor satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan penukaran
unit.
BT m/s 199 – 200 – Darab isi padu
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
cecair.
6 rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif
AK/AB BT m/s 200 – CERDAS MINDA
LB BT m/s 200 – CELIK MINDA – Sa dan inovatif.
– G.
Ulangan FAS 5x5.

14.5 Pembahagian (i) Membahagi isi padu cecair dalam


isi padu perpuluhan dan pecahan dengan
cecair. nombor satu digit, dua digit, 100 dan
1000 tanpa dan dengan penukaran
unit.
BT m/s 201 – 202 – Bahagi isi padu
cecair.
LB BT m/s 202 – CELIK MINDA.
Ulangan FAS 5x7.
31 OGOS 2019 = CUTI HARI KEMERDEKAAN

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK : 14. ISI


PADU CECAIR
(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 29
Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN


MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
KREATIVITI DAN
14.6 Penyelesaian (i) Menyelesaikan masalah harian 1 Menukar unit isi padu dalam perpuluhan dan INOVASI:
masalah melibatkan penambahan, penolakan, pecahan. Membuat pemerhatian,
menghubungkait idea
melibatkan isi pendaraban, dan pembahagian isi dengan pengetahuan sedia
padu cecair. padu cecair yang melibatkan ada, mempraktikkan
perpuluhan dan pecahan. Menerangkan langkah-langkah penyelesaian masalah dan
membuat keputusan
BT m/s 203 – 206 – Selesaikan 2 menyelesaikan ayat matematik melibatkan tentang sintesis akhir.
masalah. unit isi padu cecair.
LB BT m/s 205 – CELIK MINDA – Sa TMK:
Paparan Power Point serta
– c. murid membuat latihan
Ulangan FAS 5x6. Menentukan kewajaran jawapan bagi Power Point dan Word,
3 penyelesaian ayat matematik melibatkan unit kalkulator

PGKHN BT m/s 206 – UJI MINDA isi padu cecair.


NILAI MURNI DAN SIKAP
KEUSAHAWANAN:
Jujur dan berhati-hati,
UJIAN TOPIKAL 14 – Isi padu ketelitian,
cecair. Menyelesaikan masalah harian yang rutin
4 Bekerjasama, ketepatan,
melibatkan unit isi padu. bertanggungjawab

BBB:
Kad imbasan, botol air
Menyelesaikan masalah harian yang rutin pelbagai saiz, gelas, baldi,
5 melibatkan unit isi padu dengan cawan, bikar, silinder
penyukat dan lembaran
menggunakan pelbagai strategi. kerja

KEMAHIRAN ABAD KE-21


Menyelesaikan masalah harian yang bukan Inovatif, Menaakul,
Keluwesan, Kemampuan
6 rutin melibatkan unit isi padu secara kreatif menye
dan inovatif. suaikan diri

BIDANG : SUKATAN DAN GEOMETRI


TAJUK : 15. RUANG
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 30


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

STANDARD PENGISIAN
TP TAFSIRAN
KANDUNGAN KURIKULUM
32 KREATIVITI DAN
INOVASI:
15.1 Perimeter, luas (i) Menentukan perimeter gabungan dua 1 Mengenalpasti ciri,
2-6 SEPT dan isipadu. bentuk: segiempat tepat, segiempat Mengenal dan menggunakan alat ukuran. mengimbas kembali idea,
beri pelbagai contoh,
2019 sama dan segitiga. mempraktikkan proses
BT m/s 207 – 209 – Perimeter. kreatif untuk menghasilkan
AK/AB BT m/s 208 – CERDAS MINDA idea secara spontan.
(i) Menerangkan langkah-langkah menentukan
LB BT m/s 209 – CELIK MINDA – Sa
perimeter, luas dan isi padu gabungan dua TMK:
– e. 2
bentuk. Jangka lukis, jangka sudut,
Ulangan FAS 5x9. (ii) Mengukur sudut pada poligon.
dan bentuk 2D dengan
menggunakan perisian
Word.
(ii) Menentukan luas gabungan dua
bentuk: segiempat tepat, segiempat NILAI MURNI DAN SIKAP
(i) Menghitung perimeter, luas dan isi padu. KEUSAHAWANAN:
sama dan segitiga. 3
(ii) Melukis garis selari dan garis serenjang. Kreatif, berani mencuba,
BT m/s 210 – 212 – Luas. tidak putus asa, peka
AK/AB BT m/s 212 – CERDAS MINDA terhadap persekitaran.
LB BT m/s 212 – CELIK MINDA – S1 BBB:
– 3. Kad imbasan, objek 2D dan
Menyelesaikan masalah harian yang rutin 3D, kad gambar dan
Ulangan FAS 5x8. 4
melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu. lembaran kerja

(iii) Menentukan isi padu gabungan dua i-THINK


Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
bentuk, kubus dan kuboid. Peta Buih Berganda, Peta
BT m/s 213 – 214 – Isi padu. melibatkan garis, perimeter, luas dan isi padu Pokok, Peta Dakap, Peta
5
LB BT m/s 214 – CELIK MINDA – S1 dengan pelbagai strategi. Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
– 2.

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 31


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

Ulangan FAS 6x7. KEMAHIRAN ABAD KE-21


Penyelesaian masalah,
Kritis, Menaakul
15.2 Sudut (i) Mengukur sudut pada poligon hingga
lapan sisi.
BT m/s 215 – 216 – Sudut.
LB BT m/s 216 – CELIK MINDA – Sa
– d.
Ulangan FAS 6x6.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
15.3 Garis selari (i) Melukis garis selari dan garis
dan garis serenjang.
6 rutin melibatkan garis, perimeter, luas dan
isipadu secara kreatif dan inovatif.
serenjang. BT m/s 217 – 220 – Lukis garisan.
LB BT m/s 218 – CELIK MINDA – S1
– 2.
Ulangan FAS 6x9.

PGKHN BT m/s 219-220 – UJI


MINDA

UJIAN TOPIKAL 15 – Ruang.

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 16.


KOORDINAT
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
33 KREATIVITI DAN
INOVASI:
16.1 Koordinat (i) Mengenal paksi-x, paksi-y dan 1 Membuat perbandingan,
Mengenal paksi-x, paksi-y dan asalan.
9-13 pada sukuan asalan (0). membuat pemerhatian
SEPT pertama. (ii) Menentukan koordinat bagi sesuatu dengan menggunakan
prosedur tertentu, menjana
2019 titik pada sukuan pertama. Menerangkan langkah-langkah membaca idea dan menghubungkait
(iii) Menanda titik pada sukuan pertama 2 koordinat titik dan menanda titik pada idea dengan pengetahuan
sedia ada.
diberi koordinatnya. sukuan pertama.
TMK:

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 32


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

BT m/s 221 – 226 – Kenali Menggunakan perisian


Excel
koordinat. Membaca koordinat titik dan menanda titik
3
AK/AB BT m/s 222 – CERDAS MINDA diberi koordinat pada sukuan pertama. NILAI MURNI DAN SIKAP
AK/AB BT m/s 223 – CERDAS MINDA KEUSAHAWANAN:
Bekerjasama,teliti, berani,
AK/AB BT m/s 224 – KEMBARA M3 bekerjasama dalam
LB BT m/s 225 – CELIK MINDA – S1 Menyelesaikan masalah harian yang rutin kumpulan
– 5. 4
melibatkan koordinat. BBB:
Ulangan FAS 6x8. Kertas berpetak, komputer
dan lembaran kerja
PGKHN BT m/s 226 – UJI MINDA Menyelesaikan masalah harian yang rutin
i-THINK
5 melibatkan koordinat dengan menggunakan Peta Bulatan, Peta Buih,
UJIAN TOPIKAL 16 – Koordinat. pelbagai strategi. Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
Menyelesaikan masalah harian yang bukan
rutin melibatkan koordinat secara kreatif KEMAHIRAN ABAD KE-21
Keluwesan, Kepimpinan,
6 dan inovatif. Keusahawanan

9 SEPTEMBER =HARI KEPUTERAAN YDPA

BIDANG : PERKAITAN DAN ALGEBRA TAJUK : 17. NISBAH DAN


KADARAN
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
34 1 Membaca notasi nisbah dan menyatakan KREATIVITI DAN
INOVASI:
17.1 Nisbah. maksudnya. Menghasilkan idea dari
16 – 20 pemerhatian, menilai idea
secara kritis, fenomena

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 33


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

(i) Menentukan suatu nilai berdasarkan dapatan makna,


Mengimbas kembali idea,
nisbah 1:1 hingga 1:10, 1:100 dan Menerangkan langkah-langkah menentukan membuat perkaitan,
2
1:1000. nilai berdasarkan nisbah yang diberi. mengubahsuai idea
BT m/s 227 – 232 – Kenali nisbah. TMK:
AK/AB BT m/s 229 – CERDAS MINDA penggunaan Power Point
AK/AB BT m/s 231 – PROJEK Menentukan suatu nilai berdasarkan nisbah
LB BT m/s 231 – CELIK MINDA – S1 3 NILAI MURNI DAN SIKAP
diberi. KEUSAHAWANAN:
– 3. Kerjasama, tolong-
Ulangan FAS 7x7. menolong, rajin, yakin, adil,
fokus
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
SEPT PGKHN BT m/s 232 – UJI MINDA 4
melibatkan nisbah. BBB:
2019 Kad soalan, guli, kotak,
pensel, straw, dan
UJIAN TOPIKAL 17 – Nisbah. lembaran kerja
Menyelesaikan masalah harian yang rutin
5 melibatkan nisbah menggunakan pelbagai i-THINK
strategi. Peta Bulatan, Peta Buih,
Peta Buih Berganda, Peta
Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Menyelesaikan masalah harian yang bukan Peta Titi
6 rutin melibatkan nisbah secara kreatif dan KEMAHIRAN ABAD KE-21
inovatif. Keluwesan, Membuat
keputusan, Kritis

16 SEPTEMBER 2019=HARI MALAYSIA

BIDANG : STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN TAJUK : 18.


PENGURUSAN DATA
STANDARD STANDARD PRESTASI PENGISIAN
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN TP TAFSIRAN KURIKULUM
35-36 1 Menyatakan maksud mod, median, min,
18.1 Mod, median (i) Mengenal mod, median, min dan julat julat piktograf dan carta palang. KREATIVITI DAN INOVASI
Membuat pemerhatian,
23 SEPT – min dan julat. daripada data yang diberi. menghubungkait maklumat

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 34


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

(ii) Menentukan mod, median , min dan dengan pengetahuan sedia


ada, Kreatif mengelas dan
julat hingga 10 data yang diberi. Menerangkan langkah-langkah membina
2 membuat perbandingan
BT m/s 233 – 236 – Kenali mod, piktograf dan carta palang.
TMK:
median, min dan julat. Perisian Power Point dan
AK/AB BT m/s 235 – CERDAS MINDA Menentukan mod, median, min dan julat Excel, kalkulator
AK/AB BT m/s 236 – KEMBARA M3 daripada data yang diberi dan menentukan
3 NILAI MURNI DAN SIKAP
LB BT m/s 236 – CELIK MINDA – S1 kewajaran jawapan serta membina piktograf KEUSAHAWANAN
– 3. dan carta palang. Bekerjasama, ketelitian,
berani mencuba, tidak
Ulangan FAS 7x9. putus asa
Menyelesaikan masalah harian yang rutin BBB
4
18.2 Data. (i) Membina piktograf dan carta palang. melibatkan perwakilan data. Kad gambar, Slaid Power
point, lembaran kerja
BT m/s 237 – 238 – Bina piktograf.
AK/AB BT m/s 238 – CERDAS MINDA i-THINK
4 OKT Menyelesaikan masalah harian yang rutin Peta Bulatan, Peta Buih,
LB BT m/s 238 – CELIK MINDA 5 melibatkan perwakilan data menggunakan Peta Buih Berganda, Peta
2019 Ulangan FAS 7x8. pelbagai strategi. Pokok, Peta Dakap, Peta
Alir, Peta Pelbagai Alir,
Peta Titi
BT m/s 239 – 242 – Bina carta
palang. KEMAHIRAN ABAD KE-21
AK/AB BT m/s 241 – PROJEK Belajar sepanjang hayat,
inovatif, penyelesaian
LB BT m/s 240 – CELIK MINDA – S1 Menyelesaikan masalah harian yang bukan masalah
– 2. rutin yang melibatkan perwakilan data
Ulangan FAS 8x9. 6
secara kreatif dan inovatif.
PGKHN BT m/s 242 – UJI MINDA

UJIAN TOPIKAL 18 – Pengurusan


data.
MINGGU 37
(7 OKTOBER -11 OKTOBER 2019) ULANGKAJI AKHIR TAHUN
MINGGU 38
(14 OKTOBER-18 OKTOBER 2019) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 39
(21 OKTOBER-25 OKTOBER 2019) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 40
(28 OKTOBER – 1 NOVEMBER 2019) DEEPAVALI

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 35


Rancangan Pengajaran Tahunan – Matematik Tahun 5 2019

MINGGU 41
(4 – 8 NOVEMBER 2019) PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 42
(11-15 NOVEMBER 2019) PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
MINGGU 43
(18 – 22 NOVEMBER 2019) PERSEDIAAN AWAL TAHUN 2019
23 NOVEMBER 2019 –
` 1 JANUARI 2020 CUTI AKHIR TAHUN 2018

Disediakan Oleh: Disemak dan Disahkan Oleh:

________________________________________ _______________________
[Encik Julian @ Mohd. Solehuddin Bin Abdullah] [Puan Noraida binti Lamsari]
Guru Mata Pelajaran Matematik Tahun 5 Guru Besar
SK. Tambulaong, Tuaran, SABAH. SK. Tambulaong, Tuaran, SABAH.

Tarikh :_________________________________ Tarikh :______________________

(R) Disediakan oleh: Julian @ Mohd Solehuddin Bin Abdullah 36