Anda di halaman 1dari 2

PENGENALAN:

Pada September 2012, Setiausaha Agung PBB pada waktu itu, Encik Ban Ki Moon telah
melancarkan Inisiatif Pertama Pendidikan Global (Global Education First Initiative, GEFI) melalui
Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) untuk
menggalakkan Pendidikan kewarganegaraan global. GEFI bertujuan untuk memupuk
kewarganegaraan global sebagai salah satu daripada tiga keutamaan pendidikan. Dua lagi
keutamaan lain adalah semua kanak-kanak perlu ke sekolah dan meningkatkan kualiti
pembelajaran.

Selepas itu, pada tahun 2013, dua peristiwa utama UNESCO iaitu Perundingan Teknikal
mengenai Pendidikan Kewarganegaraan Global dan Forum UNESCO yang pertama mengenai
Pendidikan Kewarganegaraan Global masing-masing diadakan di Seoul, Republik Korea dan
Bangkok, Thailand. Kedua-dua dokumen ini telah menyediakan asas kerja kepada GCED dan
menyokong GEFI. Dua tahun kemudiannya, pada Mei 2015 di Incheon, Republik Korea, Deklarasi
Incheon telah diterima pakai di Forum Pendidikan Dunia (World Education Forum, WEF). Deklarasi
Incheon menekankan komitmen komuniti pendidikan terhadap Pedidikan 2030 dan Agenda
Pembangunan Lestari 2030 untuk mengiktiraf peranan penting yang dimainkan oleh Pendidikan.
Pengiktirafan ini dapat disaksikan apabila terdapat satu matlamat yang secara jelas kemited
terhadap Pendidikan dalam Matlamat Pembangunan Lestari ke-4 (Sustainable Development Goal 4,
SDG 4) untuk pembangunan dalam dunia ini.

Kejayaan susulan kemunculan GCED boleh dijejaki dengan menerima pakai Agenda
Pembangunan Lestari 2030 dan 17 Matlamat Pembangunan Lestari (SDGs) semasa Perhimpunan
Agung PBB pada September 2015 ketika PBB meraikan tujuh dekad penubuhannya. Agenda 2030
mengandungi 17 matlamat. Sebagai contoh, Matlamat ke-4 adalah “Pendidikan Berkualiti” yang
bermaksud dengan memastikan semua pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan untuk mempromosikan pembangunan lestari, termasuk, antara lain, Pendidikan
menyeluruh tentang pembangunan lestari dan cara hidup lestari, hak asasi manusia, kesaksamaan
gender, mempromosikan budaya keamanan dan tanpa keganasan, kewarganegaraan global dan
menghargai kepelbagaian budaya serta sumbangan budaya kepada pembangunan lestari. Malah,
Matlama ini menekankan kepentingan GCED dan strateginya untuk lima belas tahun akan datang.
Menurut dokumen Perundingan Teknikal mengenai Pendidikan Kewarganegaraan
Global 2013, GCED adalah transformative, memberikan pelajar peluang dan kecekapan untuk
menyedari hak dan kewajipan mereka untuk membangunkan dunia yang lebih baik pada masa
hadapan. Tambahan pula, GCED turut menumpukan kepada pembelajaran melalui proses
pembelajaran transformative seperti hak asasi manusia, pemahaman antara-bangsa dan antara
budaya, pembangunan lestari dan juga Pendidikan untuk keamanan. Maka, berdasarkan definisi di
atas, GCED memperkasa pelajar untuk berfikir, berkongsi dan bertindak demi dunia yang lebih adil,
aman, terangkum, (inclusive) dan lestari.

Seterusnya, antara objektif GCED adalah objektif utama, memupuk rasa hormat kepada
semua, membangunkan rasa kepunyaan sesame manusia dan membantu pelajar menjadi
warganegara global yang bertanggungjawab dan aktif. Tambahan pula, matlamat-matlamat lain
GCED adalah untuk memperkasa pelajar supaya mereka boleh terlibat dan mengambil peranan
yang aktif di peringkat tempatan dan global; untuk berhadapan dan menyelesaikan cabaran global
dan akhirnya, menjadi penyumbang yang proaktif demi mencapai dunia yang lebih adil, aman,
bertoleransi, terangkum, selamat dan lestari (UNESCO, 2014).

ISI KANDUNGAN:

Istilah “alam sekitar” merujuk kepada sekeliling atau keadaan dalam lingkungan melakukan
aktiviti tertentu. Alam sekitar semula jadi merujuk kepada keadaan yang didiami oleh manusia
berserta dengan hidupan yang lain yang hidup dalam persekitaran yang memerlukan udara, air,
mineral dan unsur bukan hidup yang lain. Alam sekitar yang didiami oleh benda hidup dan benda
bukan hidup dikenali sebagai biosfera. Satu-satunya biosfera yang ada di alam semesta adalah
Bumi. Lapisan npis di sekeliling bumi terdiri daripada litosfera, hidrosfera dan atmospfera. Litosfera
adalah bahagian bumi yang diliputi dengan tanah dan batu, manakala hidrosfera dan atmosfera
masing-masing merujuk kepada air dan udara yang melingkungi Bumi.

Apanila kita semakin peka terhadap interaksi antara pelbagai komponen biotik dan abiotic
dalam persekitaran, kita akan menyedari potensi risiko bagi sesetengah isu alam sekitar memberi
kesan global yang signifikan.